Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
ИмеПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер59.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/A303D9CA-37DA-43EF-92DE-BA25E9814C52/0/Protokol_1_VS_2010.doc
ПРОТОКОЛ №1


за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност

Началник на отдел “Вътрешна сигурност и обучение”

в дирекция “Вътрешна сигурност” – ДКСИ


Днес, 31.05.2010 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № З-105 от 05.05.2010 г. на председателя на ДКСИ. На заседанието присъстваха всички членове на Комисията.

На основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) комисията разгледа постъпилите заявления и документи за обявената длъжност “Началник на отдел “Вътрешна сигурност и обучение” в дирекция “Вътрешна сигурност” – ДКСИ и взе следните решения, както следва:


1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността, съгласно обявата, са: Заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПДКДС; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ, копия от документи, удостоверяващи професионалния опит.


2. Минималните и специфични изисквания, посочени в обявата по чл. 13, ал. 1 от НПКДС и на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допуснати до конкурса, са: да отговарят на условията по чл.7 от Закона за държавния служител; образователна степен – магистър, професионален опит – 6 години в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг; да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

3. Допълнителни умения и квалификации – добра компютърна грамотност.


Име, презиме, фамилия

на кандидата


Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Теньо Петров Георгиев

да

да

---

2. Бойко Костадинов Димитров

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

3. Анжел Евгениев Димитров

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

4. Славейко Петров Данчев

да

да

---

5. Бойко Петков Георгиев

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

6. Огнян Петков Цолов

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

7. Найденчо Иванов Найденов

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

8. Стефан Георгиев Хинов

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

9. Стоянка Илиева Андонова

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

10. Биляна Методиева Грозданова

да

да

---

11. Бойко Евгениев Ноев

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

12. Иван Петров Попов

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

13. Владимир Георгиев Хаджийски

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

14. Божидар Ангелов Магеров

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

15. Цветелин Пенков Цветков

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

16. Евгени Стефанов Генчев

да

да

---

17. Тодор Димов Михайлов

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

18. Стефка Александрова Душанова

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДАВъз основа на преценката конкурсната комисия реши:


Допуска до конкурс кандидатите:


- Теньо Петров Георгиев

- Славейко Петров Данчев

- Биляна Методиева Грозданова

- Иван Петров Попов

- Евгени Стефанов Генчев


Не допуска до конкурс следните кандидати:


- Бойко Костадинов Димитров - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Анжел Евгениев Димитров - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Бойко Петков Георгиев - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Огнян Петков Цолов - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не е предоставено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит);


- Найденчо Иванов Найденов - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не е предоставено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит);


- Стефан Георгиев Хинов - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не е предоставено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит);


- Стоянка Илиева Андонова - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Владимир Георгиев Хаджийски - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Бойко Евгениев Ноев - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Иван Петров Попов - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не е предоставено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит);


- Божидар Ангелов Магеров - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Цветелин Пенков Цветков - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);


- Тодор Димов Михайлов - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг);

- Стефка Александрова Душанова - чл. 20, ал.2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за 6 години професионален опит в областта на сигурността или обществения ред или присъден първи младши ранг).


Допуснатите кандидати да се явят на 11.06.2010 г. в 15.00 ч. в сградата на ДКСИ на ул. “Ангел Кънчев” № 1А, където ще се проведе теста.


Подписи на членовете на конкурсната комисия:


1. Юлия Хубенова – председател: /п/

2. Димитър Гуцалски – член: /п/

3. Мирослава Семкова – член: /п/

4. Маргарита Стойчева - член: /п/

Свързани:

Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом