Общи условия
ИмеОбщи условия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер128.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://apollobg.com/files/upload/f6e50bdc1f6d317fe381617bca92e538b4b0bf52.doc
ОБЩИ УСЛОВИЯ

"ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ – АНУЛИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕ”


Съгласно тези Общи условия ЗПАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък “Застраховател” и лицето, посочено в застрахователната полица като Застраховащ, сключват договор за застраховка “Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване”, наричана по-нататък “застраховката”.

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА


1. Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите посочени в застрахователната полица, в случай на анулиране или предсрочно прекратяване на предплатено, чрез лицензиран туроператор, туристическо пътуване.


II. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

2. Съгласно тези Общи условия могат да бъдат застраховани физически лица, без значение на тяхното гражданство и независимо от възрастта им.


III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

3. В зависимост от вида на покритие, териториалният обхват на застраховката е:

3.1. при анулиране на пътуване – територията на Република България;

3.2. при прекратяване на пътуване – територията на целия свят, с изключение територията на Република България, освен ако друго не е договорено писмено между страните.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА


4. Застраховката се сключва на основание писмено предложение от Застраховащия, в което същият е длъжен да обяви точно и изчерпателно всички съществени обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска. Застраховащият може да не бъде застрахован по застраховката.

5. Застрахователният договор се сключва във формата на застрахователна полица и следва да бъде подписан от Застраховащия или от негов представител и неразделна част от него са предложението на Застраховащия, Общите условия на застраховката, Специални условия, допълнителни споразумения (добавъци) и други писмени договорености между страните, ако има такива.

6. Застраховката е в сила след подписване на застрахователния договор от двете страни, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователна премия, съгласно договореното.

7. В полицата се вписват данните за Застраховащия, както и данни за Застрахования/те – име и ЕГН (или други персонифициращи го данни). Допълнително Застрахователят може да изиска писмено и друга информация, която според него има значение за оценката на риска по застраховката.

8. Ако се установи неточно обявяване или премълчаване от Застрахования на обстоятелства, при които Застрахователят не би сключил застраховката или би я сключил при други условия, последният има право:

8.1. При съзнателно неточно обявяване или премълчаване – да измени условията на застраховката (вкл. ограничение на покритието и/или допълнителна премия), да я прекрати предсрочно и/или да откаже обезщетение при спазване на чл.189 от Кодекса за застраховането.

8.2. При несъзнателно неточно обявяване – да измени условията на застраховката, да я прекрати предсрочно и/или да намали обезщетение при спазване на чл.190 от Кодекса за застраховането.

9. Застраховката се сключва за срока, указан в полицата и влиза в сила от 00.00 ч. на деня отбелязан в полицата, но само при условие, че е платена застрахователната премия, освен ако друго не е договорено писмено между страните.

10. Крайната дата на валидност на застраховката не може да е след крайната дата на туристическото пътуване.


V. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

11. Застраховащ – по смисъла на тези Общи условия е лицето, което сключва застрахователния договор и плаща застрахователната премия. Застраховащият може да бъде физическо или юридическо лице, организация или неперсонифициран субект.

12. Застрахован – по смисъла на тези Общи условия е физическото лице, което ползва застрахователно покритие по тази застраховка, съгласно уговореното в полицата.

13. Злополука - по смисъла на тези Общи условия означава събитие, настъпило внезапно, не по волята на Застрахования, на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования в резултат на внезапни и непредвидими въздействия от външен произход, на механични, термични, химични или токсични фактори, които Застрахованият не си е причинил умишлено, както и изкълчвания, разтягания и скъсвания на стави, сухожилия и мускули. За злополука се считат и случаите, довели до смърт или телесни увреждания на Застрахования при спасяване на човешки живот, или имущество, както и такива в резултат на задължителни профилактични имунизации.

14. Заболяване – по смисъла на тези Общи условия означава внезапно, с остро начало и прогресивен ход влошаване на здравословното състояние на Застрахования, новопоявило се в срока на застраховката, налагащо оказване на спешна или неотложна медицинска помощ поради болковия характер.

15. Кражба – по смисъла на тези Общи условия е деяние съгласно чл.195, ал.1, т.3 и т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България, а именно: отнемането на чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване, като кражбата е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот, или чрез използване на моторно превозно средство, техническо средство или специален начин.

16. Грабеж – по смисъла на тези Общи условия е деяние съгласно чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България, а именно: отнемането на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение за противозаконно присвояване, като извършителят употреби за това сила или заплашване.

17. Близки роднини – по смисъла на тези Общи условия са: съпруг или обичайния партньор; роднините по права линия, без ограничение в степените; роднините по съребрена линия и по сватовство до втора степен; осиновител; съпруг на родител; дете на съпруг; настойник; попечител; годеник или годеница.

18. Туристическо пътуване - по смисъла на тези Общи условия са предплатени туристически услуги с пакетна цена, организирани и предоставени от туроператор, регистриран по реда на Закона за туризма.

19. Прекъсване на пътуването – прекъсване на започнало пътуване, със завръщане у дома по-рано от планираната дата на завръщане.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ


20. Анулиране и прекъсване на пътуването

20.1. Застрахователят ще възстанови на Застрахования претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими депозити и суми, заплатени от същия (или които е задължен да плати по договор) на туроператор, за пътуване и настаняване, в случай че се наложи анулиране на предплатено пътуване, поради някоя от следните промени в обстоятелствата, които са извън контрола на Застрахования и за които той не е знаел предварително при резервацията на пътуването:

20.1.1. Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования, или на лицето, с което същият е възнамерявал да пътува. Бременност на Застрахования се покрива само при условие, че бременността е установена за първи път след сключване на договора за пътуване.

20.1.2. Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради злополука или внезапно заболяване на близък роднина, налагащи стационарен или домашен режим на лечение;

20.1.3. Ако Застрахованият или лицето, с което е възнамерявал да пътува, е назначен за съдебен заседател или е призован/о като свидетел в съда (с изключение на призоваването му като вещо лице);

20.1.4. Ако след предплащане на пътуването, Застрахованият е уволнен от работа, при условие, че съгласно законовите основания за уволнението, отговаря на изискванията за получаване на обезщетение от работодателя;

20.1.5. Злоумишлени действия, кражба по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 от НК в жилището на Застрахования, наводняване, палеж или пожар на същото, настъпили до 48 часа преди отпътуването и при условие, че щетата надвишава 2000 лева, както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития.

20.2. Застрахователят ще възстанови на Застрахования претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими от туроператора суми за неизползвани туристически услуги в случай, че се наложи прекратяване на започнало вече предплатено туристическо пътуване и непредвидено завръщане в Република България, поради някоя от следните промени в обстоятелствата, които са извън контрола на Застрахования и за които той не е знаел преди началото на пътуването:

20.2.1. Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования, или на лицето, с което същият е пътувал, усложнения на бременността до 28 седмица.

20.2.2. Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради злополука или внезапно заболяване на близък роднина, налагащи стационарен или домашен режим на лечение;

20.2.3. Злоумишлени действия, кражба по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 от НК в жилището на Застрахования, наводняване, палеж или пожар на същото и при условие, че щетата надвишава 2000 лева, както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития.

20.3. В случаите по т.20.2. и при условие, че Застрахованият е уведомил Асистанс центъра на Застрахователя, последният ще възстанови на Застрахования стойността на неизползваната част от пакетната цена на туристическото пътуване, изчислена проратно на неизползвания период.

20.4. Отговорността на Застрахователя по т.20.1. и т.20.2. е до общия лимит, посочен в застрахователната полица за едно събитие и в агрегат за всички събития в срока на полицата.

20.5. Застрахователят не възстановява разходи, когато същите са в резултат на някое/и от следните обстоятелства:


20.5.1. всякакво нежелание на Застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, освен ако причините за това са някое от посочените в т.20.1. и т.20.2. обстоятелства;

20.5.2. анулиране на пътуването поради бременност, установена преди подписване на договор за пътуване с туроператора или туристическата агенция, прилагане на асистирани репродуктивни технологии и последствията от тях или поради прекратяване на бременност или раждане.

20.5.3. прекратяване на пътуването поради бременност, усложнение на бременността или раждане след 28 седмица или поради прекратяване на бременност;

20.5.4. актуални или планирани стачки или протести, които са били общоизвестни по времето на резервиране на пътуването;

20.5.5. отнемане на правата за извършване на услуга от авио, корабен, автобусен или железопътен превозвач, за който Застрахованият има резервация за пътуване, с акт на надлежно оторизиран орган на съответната държава или на оправомощена международна организация;

20.5.6. неизпълнение от страна на превозвач на задължение да достави услуги или транспорт, в която и да е част от пътуването (независимо дали това е в резултат на грешка, несъстоятелност, пропуск, недостиг или друго);

20.5.7. промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, освен ако същият е съкратен/уволнен от работа и отговаря на изискванията за обезщетение по действащото законодателство;

20.5.8. налагащо се присъствие на Застрахования в съдебен процес, освен в случаите по т.20.1.3.;

20.5.9. анулиране или прекъсване на пътуване, поради професионални отговорности на Застрахования или промяна/отмяна на отпуската на същия от работодателя;

20.5.10. анулиране на пътуването, поради невъзможността на Застрахования да се снабди навреме с международен паспорт или виза, или поради нормативна, или административна забрана (невъзможност);

20.5.11. анулиране на пътуването, поради неизпълнение или неточно изпълнение от Застрахования на клаузите на договора с туроператора;

20.5.12. пропуск на Застрахования, незабавно да уведоми Застрахователя и съответния туроператор за анулиране на туристичско пътуване, веднага след като му е станало известно някое от обстоятелствата, посочени в т.20.1.


VII . ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ СУМА.


21. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по настоящите Общи условия, Застрахованият е длъжен:


21.1. Незабавно, но не по-късно от 24 часа след установяване на събитието, да уведоми Застрахователя, понеделник - петък, от 08.30 h до 17.30 h:

на тел: ++359 2 930 23 55 /56 /57

по факс: ++359 2 986 08 10,

на e-mail: travel.insurance@allianz.bg

или

Асистанс центъра на Застрахователя, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:

на тел: ++359 2 930 25 90/91

по факс: ++359 2 930 24 07

на e-mail: assistance@allianz.bg

21.2. Задължението на Застрахования за уведомяване на Застрахователя в посочения в предходната точка срок е условие, предхождащо отговорността на Застрахователя за изплащане на обезщетение. При неизпълнение на същото (с изключение на извънредни ситуации, довели до невъзможност на Застрахования да изпълни това задължение), Застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение или да намали размера на същото.


22. В зависимост от вида на застрахователното събитие (анулиране или прекратяване на туристическо пътуване), за предявяване на претенция по настоящите Общи условия, Застрахованият е длъжен, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на заявено към туроператора искане за анулиране на туристическо пътуване или датата на завръщане в Република България при прекъсване на туристическо пътуване, да представи или изпрати с писмо с обратна разписка или куриер, на адрес:

ЗПАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

1504 гр.София

бул. “Дондуков” 59,

следните документи:

22.1. При анулиране на туристическо пътуване :

22.1.1. заявление по образец на Застрахователя;

22.1.2. застрахователна полица – оригинал;

22.1.3. фактура за сумата за резервация или договор с туроператор за доказване на направени плащания, депозити и дата на резервация;

22.1.4. фактура или друг документ, издадени от туроператора, потвърждаващи датата на уведомлението за анулиране на пътуването и невъзстановения размер от стойността на туристическото пътуване;

22.1.5. всякакви документи, доказващи причините за анулиране на пътуването, съгласно т.20.1 от Общите условия.

22.2. При прекратяване на туристическо пътуване:

22.2.1. заявление по образец на Застрахователя;

22.2.2. застрахователна полица – оригинал;

22.2.3. договор с туроператор за доказване на направени плащания, срок и условия на туристическото пътуване;

22.2.4. всякакви документи, доказващи причините за прекратяване на пътуването, съгласно т.20.2 от Общите условия;

22.2.5. билети за пътуване до Република България, документи, доказващи по безспорен начин датата на прекъсване на туристическото пътуване (потвърждение от туроператор, писмо от хотела, в който е отседнал застрахования).

23. Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя писмено за наличието на друга валидна застраховка, покриваща същите рискове.

24. Съгласно разпоредбите на чл.105, ал.4 от Кодекса за застраховане, Застрахователят има право да изиска от Застрахования представянето на допълнителни доказателства, необходими за установяване на основанието и размера на предявената към него претенция.

25. Застрахователното обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума, вкл. след представяне на доказателствата и документите, необходими за установяване на основанието и размера на претенцията, както и допълнителните доказателства, изискани от Застрахователя съгласно чл.105 от Кодекса за застраховането, освен ако в случаите по чл.107, ал.2 от Кодекса за застраховането обективно е необходим по-дълъг срок. Застрахователят не носи отговорност за просрочия, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол.

26. Съгласно разпоредбата на чл.243 от Кодекса за застраховане, със сключването на застраховката, Застрахователят има право да получава цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица /медицински заведения, медицински специалисти и други/, включително за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.

27. Ако претенцията по тази застраховка е измамлива в каквото и да е отношение или ако се използват измамливи средства и/или похвати от Застрахования, или от което и да е лице, действащо от негово име, с цел получаване на облаги по застраховката, всички покрития и/или обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а застраховката - прекратена едностранно, без да се възстановява застрахователната премия. Лицето, осъществило горепосочените действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у представители или служители на Застрахователя и/или на асистанс центъра на Застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи съдействие и/или застрахователно обезщетение и/или за неговия размер.


VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

28. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага българското законодателство.

29. Споровете между страните се разрешават чрез преговори. Ако при преговорите не бъде постигнато взаимно приемливо за страните споразумение, всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително и споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност или изпълнение, както и споровете за попълване на празноти в тези Общи условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, по седалището на Застрахователя.

30. Застрахователят и неговите представители, при извършването на дейността по тази застраховка, се ръководят от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на извършване на съответната услуга и/или съдействие, като предприемат действия само и единствено в случай, че това е допустимо от местното законодателство.


IХ. РЕГРЕСНИ ПРАВА

31. Ако вредите са причинени от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу причинителя на вредата, представляваща покрит риск по тази застраховка, до размера на стойността на оказаните услуги и/или съдействие, и/или изплатеното обезщетение.

32. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


33. Със сключване на настоящата застраховка, Застрахованият дава съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за нуждите на застраховката, за статистически цели и на други дружества от групата на “Алианц България Холдинг” АД за нуждите на директния маркетинг.

34. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни на основата на писмена договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея.

35. Тези Общи условия, както и всички допълнителни споразумения или добавъци са неразделна част от полицата.

36. Тези Общи условия са приети на заседание на Управителния съвет на ЗПАД “Алианц България”, проведено на 06.02.2008 г. и влизат в сила от 01.03.2008 год.

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия приложими към договорите с клиенти на
Чл (1) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и Финансова къща “евър” ад, наречено по нататък “инвестиционен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом