До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер19.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/podg_grupa140710.doc
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от Бойка Маринска – общински съветник

и председател на ПК „Образование и наука”


ОТНОСНО: Откриване на подготвителна група в ОУ „Климент Охридски” – гр. Пазарджик.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


В Общински съвет – Пазарджик е постъпило предложение с № 471/28.04.2010 г. от директора на ОУ „Св. Климент Охридски” – Пазарджик за разкриването на една подготвителна група за 6 годишни деца в училището със следните мотиви:

1. Училището се намира в гъстонаселен жилищен район с традиционно висока раждаемост;

2. Училището притежава подходяща материална база;

3. Наличието на подготвителна група ще способства за ранното адаптиране на децата към училищната среда;

4. Педагогическият екип има капацитет за провеждане на ефективна предучилищна подготовка на 6 годишните деца.

Кметът на Община Пазарджик със свое становище - вх. № 524 от 14.05.2010 г. не възразява относно разкриването на подготвителна група в ОУ „Св. Климент Охридски” при спазване изискванията на Наредба № 7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Предвид гореизложеното и на основание: чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 7 от ЗНП и чл.15, ал.1 от ППЗНП,


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение за откриване на една подготвителна група в ОУ „Св. Климент Охридски” – гр.Пазарджик считано от 15.09.2010 г.


БОЙКА МАРИНСКА,

общински съветник

и председател на ПК „Образование и наука”


ПРОЕКТ


Р Е Ш Е Н И Е


№………..

на Общински съвет – Пазарджик,

взето на заседанието му, проведено на ……………….

с Протокол №……………


ОТОНОСНО: Откриване на една подготвителна група в ОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Бойка Маринска – общински съветник и председател на ПК „Образование и наука” към Общински съвет – Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23,и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 7 от ЗНП и чл. 15, ал.1 от ППЗНП,


Р Е Ш И:

Открива една подготвителна група в ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пазарджик считано от 15.09.2010 г.


ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от
Относно: Изменение на чл. 21, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Утвърждаване на промяна в цената на билета за превоз на пътници с Тролейбусен транспорт в град Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом