Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
ИмеКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер14.96 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti/orgpsh.doc
КОНСПЕКТ

За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение 1. Организационна социализация на индивида

 2. Перцепция и поведение на индивида в организационна среда

 3. Мотивация на служителите и сътрудниците в организацията

 4. Развитие на групите в организацията. Групова психика

 5. Структура на груповата психика

 6. Културални различия сред членовете на работни групи. Влияние върху ефективността им.

 7. Стресът в организацията. Стратегии за управление

 8. Убеждаваща комуникация от ръководителя в организацията.

 9. Механизми за създаване на атракция от ръководителя

 10. Междуличностно възприемане и развитие на комуникационния процес в организацията

 11. Междуличностни конфликти н групата

 12. Междугрупови конфликти в организацията

 13. Последици от дисфункционалните конфликти в организацията.

 14. Последици от функционалните междугрупови конфликти

 15. Стил на общуване на ръководителя със сътрудниците в организацията

 16. Видове комуникация, приложими за ръководителя в организацията

 17. Модели на вътрешноорганизационна комуникация

 18. Целеви подход за оценка на ефективността и ефикасността на организацията

 19. Системен подход за оценка на ефективността и ефикасността на организацията

 20. Организационна култура. Отношения на взаимност между организацията и сътрудниците

 21. Приложение на теоритичните концепции за лидерството в практиката на ръководителя на организациятаЛитература:

А р г а й л, М., М. Хендерсън. Психология на чо­веш­ки­те от­но­ше­ния. С., 1989.

Г е р ч е в а - Несторова, Г. Психологически проб­ле­ми на пе­да­го­ги­чес­ко­то об­щу­ва­не. В., 1992.

Г е р ч е в а - Несторова, Г. Психология в уп­рав­ле­ни­е­то. Комуникативен раз­рез. В., ВСУ, 1999.

Д а с к а л о в, Н. Бизнеспсихологията – го­ле­ми­ят шанс на фир­ми­те. В Търново, 1992.

Д ж о н е в, С. Стратегии на ръ­ко­во­ди­те­ля в меж­ду­лич­нос­т­ни­те от­но­ше­ния. С., НИ, 1990.

С т о я н о в, В. Организационна психология, ВСУ , 2009 г.

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Здравеопазване и здравна политика”, със студентите ІV курс от специалност “Социален...
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социално предприемачество”, със студентите от специалност „Социален мениджмънт”...
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”,...
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconКонспект за изпит по дисциплината " Обща и възрастова психология " за студентите от специалност „Социален мениджмънт", окс бакалавър
Какво представлява психологията? Опишете нейното възникване и развитие през годините. Къде и как се появява научната психология и...
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconПета тема организационна култура
Етика Организационна култура З. Организационна култура, стратегия и политика Екологични политики
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconЕвропейски формат на автобиография
Преподаване на учебните дисциплини: Организационна психология, Връзки с обществеността, Бизнескомуникации, Психология на предприемачеството,...
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconМагистърско обучение по специалност "индустриален мениджмънт"
За магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност...
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconДоклад за дейността на
Организационна форма
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconДоклад за дейността на
Организационна форма
Конспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида iconТехнически университет варна
Каква е приликата и разликата между такива организационни учебни дисциплини и практики, като организационна психология, трудова психология,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом