Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация
ИмеОпределение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер44.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prreklama.free.bg/index_htm_files/5.Inf.Sist_Komunikacii-MAG_Lyutov.doc

 1. Определение:

1.1. Наименование на учебната дисциплина

Информационни технологии и комуникация


1.2. Код на учебната дисциплина – MAN 1008


2. Цели и задачи

Целта на обучението е студентите да получат:

 • Основни познания за административния процес (вкл. в ПР бизнеса и рекламата) и изискванията, които той налага към информационните системи.

 • Основни познания за различието в изискванията към информационните системи, разработвани и използвани в различни административни структури, вкл. и за използването им за целите на ПР бизнеса и рекламата.

 • Познания за конкретните възможности на Web базираните подсистеми за ПР бизнес и реклама и интегрирането им в комплексните бизнес информационни информационни системи.

 • Информация за някои правни аспекти и сигурността на информацията. Обръща се особено внимание на приложението на съвременните информационни технологии при специфичните дейности в сферата на ПР бизнеса и рекламата.

 • Чрез конкретни задания, врамките на курсова работа да се разработят и реализират редица аспекти от разработката и реализацията на части от системи за ПР бизнес и реклама3.3. Библиография (основна и дoпълнителна литература)

Основна литература:


 1. Александър Геров ,Управленски информационни системи в туризма, София, 2009, ISBN-9789545355363

 2. Арнаудов Д., Информационни системи и технологии, 2001

 3. Бакърджисва Т., Съвременни комуникации, Славена, Варна, 1998 .

 4. Боровска П., Компютърни системи, Сиела, 2009

 5. Бъчваров, А. Информационно обслужване на управлението. Сп. Администрация, бр. 2/1993Велчева Й., Петков А., Информационни системи и технологии в бизнеса,Русе, 2002

 6. Калагларски, Г., Медиите и модерният свят, ВСУ, Ун.изд., 2010 г.

 7. Желев, С. Маркетингови изследвания, София,: Унив. изд. Стопанство, 2008

 8. Мескон М., и др., Основи менеджмънта, Москва, 2003 (163-252)

 9. Мойнов, Моино, Информатика, Компютърни системи и мрежи, Свищов, 1998

 10. Онков К. – Информационни системи, Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 2008

 11. Парашкевова, Л., А. Парашкевова Предприемачеството в глобалната икономика, Варна, Колор принт, 2007

 12. Петев, Т., Съвременни теории за комуникацията, С, 2007 г.

 13. Тужаров Хр., Компютърни мрежи, С, 2007

 14. Хейна В., Локални компютърни мрежи, ГРАДА, София, 1995

 15. Шиндър Д., Компютърни мрежи, 2008


Допълнителна литература:


 1. Балдин К. В., Уткин В. Б., Информационные системы в экономике, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008 г.

 2. Данев А, Иванка Могилкова И. И др., Икономическа информатика,

 3. Калагларски, Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламата, С, 2008 г.

 4. Кен Дънам, Компютърни вируси, София, 2000

 5. Козачков Л-С,Информационная система управлении, Киев, 1997 (5-144)

 6. Краева В, Саркисян А. и др Информатика, АИ "Ценов",2006

 7. Райков, Здр., Корпоративният гражданин, С, 2010 г.

 8. Симонович С и др., Информатика; ч.1, С., 1999

 9. Симонович С и др., Информатика; ч.2, С., 2000

 10. Тужаров Хр., Информатика, С, 2007

 11. Laudon K., J. Laudon – Essentials of Management Information Systems, Preutice Hall, 2002 (New York University)

 12. Lucey T. – Management Information Systems, Thompson Learning 2005, ISBN-10: 1-84480-126-8

 1. Преподавателски състав:

лектор: проф. д-р Н. Лютов


Конспект


КОНСПЕКТ

за провеждане на изпит по дисциплината


1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ -

ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

2. МЕТОДИ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ

3. КОМУНИКАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

4. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ КОМУНИКАЦИИ

5. ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ

6. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

7. СВОЙСТВА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

8. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, КЛАСИФИКАЦИЯ

.9. ERP СИСТЕМИ

10. СИСТЕМЕН АНАЛИЗ (СА). СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ЕТАПИ

11. СИСТЕМЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

12. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ

13. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Допълнителни въпроси

14. HARDWARE

15. Методи за защита на информацията, вкл. компютърни вируси

16. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ (КМ) – Локални и глобални

17. WORD

18. EXCEL – вкл. работа с бази данни (филтри)

19. POWER POINT


Сайт: http:// informatics.vfu.bg


Файлове:

IST1-2kurs. Doc - съдържа записки за новите въпроси

Konspekt_BIS. Doc - конспект за изпита

Informatika1.doc - записки за Информатика част 1, вкл. WORD

Informatika2.doc - записки за Информатика част 2, вкл. EXCEL PowerPoint - записки за POWER POINT


Курсовата работа

е по задание и тематично включва:

 • циркулярно писмо (WORD);

 • база данни, вкл. –формули, auto и advanced filter, графики (EXCEL);

 • подготовка на презентация с ефекти (POWER POINT).  1. Оценяване в процеса на обучение

Крайната оценка по дисциплината се съобщава по време на изпита.

Оценката по дисциплината се изписва по българския стандарт и по стандартите на European Credit Transfer System (ECTS) и се нанася в изпитния протокол (на хартиен и електронен носител) и в главната книга.


Елементи на оценката

  1. - Оценка за активността по време на семинарните занятия

  2. - Разработване на индивидуални задания за практическа реализация в областта на ПР бизнеса и рекламата с използване на средства на информационните технологии – курсова работа

  3. - Самостоятелна работа - извън аудиторията.

  4. - Основен изпит – подготовка и защита на реферат и курсова работа, устен изпит.Оценката по дисциплината се изписва по българския стандарт и по стандартите на European Credit Transfer System (ECTS) и се нанася в изпитния протокол (на хартиен и електронен носител) и в главната книга.

Свързани:

Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconКод. Наименование на учебната дисциплина Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение
Изучаване на основните принципи на организацията на Интернет и web информационното пространство; изучаване на средствата за достъп...
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconПрограма зип „ Информационни технологии" 2 клас през учебната 2007\08 година, с учебното помагало „ Информационни технологии"
Усъвършенстване на умението за еднократно и двукратно щраквате с ляв бутон на мишката
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconПрограма зип „ Информационни технологии" 4 клас през учебната 2008\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии"
Работа с инструменти за рисуване (молив и спрей)и промяна на техните характеристики
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconОкс "Магистър" Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Автоматизация на проектирането и конструирането" Брой кредити: 7
Наименование на учебната дисциплина: “Автоматизация на проектирането и конструирането”
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconОкс "Специалист" Специалност "Счетоводство и контрол", Наименование на учебната дисциплина :"Теория на финансите" Брой кредити: 8
...
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Икономически анализ на стопанската дейност" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина :”Икономически анализ на стопанската дейност”
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconОкс "Бакалавър" Специалност "Стопанско управление" Наименование на учебната дисциплина : "Бизнес комуникации и делова кореспонденция" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина : ”Бизнес комуникации и делова кореспонденция”
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconПомагало по Информационни технологии за клас
Изкуства" еоод информационни технологии 1 учебно помагало по Информационни технологии за клас "Информационни технологии и учебен...
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconОпределение: Наименование на учебната дисциплина: Управление на човешките ресурси
...
Определение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация iconОкс "Бакалавър"; окс "Специалист" Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Наименование на учебната дисциплина: "Основи на конструирането" Брой кредити: 6
Еит. Дава се възможност за самостоятелна работа и за ефективен професионален диалог и комуникация със специалисти по транспортна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом