Програма за оптимизация
ИмеПрограма за оптимизация
страница1/4
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер340.79 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://dobrich.org/_files/attch/Programa_uchil_mreja_.doc
  1   2   3   4
ПРОГРАМА

ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ

НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


I. АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА.

Общинската училищна система се състои от 9 основни училища, 5 средни общообразователни училища (СОУ), 3 профилирани гимназии и спортно училище.В училищата на град Добрич са застъпени всички профили - хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. В СОУ „П. Р. Славейков" се провежда обучение във вечерна форма.

През учебната 2011/2012 година в общинските училища се обучават 8413 ученика в 374 паралелки от I до XII клас. Броят на полуинтернатните групи е 74. Числеността на персонала, зает в сферата "Образование" за учебната 2011/2012 година е 1 280 души.

На територията на град Добрич функционират 7 държавни професионални гимназии, две частни гимназии, помощно училище, Ресурсен център, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи "Дъга" и 3 академични учебни звена.

Какви са тенденциите и проблемите в общинската образователна система?

1. В резултат на продължаващите демографски промени в страната броят на учениците в общинските училища през последните няколко години ежегодно намалява и това създава проблеми за финансовата издръжка на училищата след въвеждането на системата за делегирани бюджети, и за изпълнение на държавния план за прием на ученици.

Анализа на ученическите контингенти през последните 14 години показва намаляване на броя на учениците - от 14 904 в 676 паралелки през 1997/1998 г. на 13 483 ученици в 588 паралелки през 2002/2003 г. до 8 413 ученици в 374 паралелки през 2011/2012 г. Намаляването на броя на учениците за периода е с 43,6 %, а на броя на паралелките - с 44,7 % (вж Фиг. 1).Фиг. 1

Същевременно, през визирания период училищната мрежа в града е запазена. Закрито е единствено ОУ „Отец Паисий” в кв. Рилци през 2008 г.

Данните, получени от Дирекция ГРОН, не предполагат промяна на очерталата се тенденция за намаляване на броя на учениците.

2. Създаденият през последните 10-15 години дисбаланс води след себе си редица неблагоприятни последици, по-важните от които са:

- невъзможност на училищата с малък брой ученици да осигурят финансовата издръжка на базата на Единните разходни стандарти за издръжка на един ученик;

- обучение в т.н. „маломерни паралелки“. През учебната 2011/2012 година Общински съвет Добрич е дал съгласие за разкриване на 13 паралелки, в които броят на учениците е под минимума, определен в Наредба № 7 на МОМН от 2000 г. Продължаването на тази тенденция води до обучение в паралелки със слети класове, което е анахронизъм и е неприемливо.

- претоварване на училищните сгради на някои училища с голям брой ученици, което води до обучение на две смени и в пригодени помещения;

- невъзможност да се осъществи прием след VІІ и VІІІ клас в някои общообразователни училища и в професионалните гимназии поради недостиг на ученици.

Аналогични са изводите, които направи назначената със Заповед № 139/02.02.2012 г. 17-членна комисия от специалисти в образованието. Комисията формулира и подреди по важност следните 5 критерия при преструктуриране на мрежата на общинските училища в Добрич:

-Брой на учениците в училището. Училища с по-малко от 200 ученика са потенциално застрашени от закриване.

- Териториалното местоположение на училището. Наличие в близост на други училища, които могат да приемат учениците;

- Състояние на сградния фонд и учебната материално-техническа база. Наличие на съвременни дидактически средства, компютърна техника, кабинети, зали, физкултурен салон, условия за столово хранене, за целодневно обучение и др.;

- Качество на учебния процес и квалификация на учителите, резултати от националното външно оценяване, от държавните зрелостни изпити и др.;

- Участие на училището в програми и проекти и осмисляне на свободното време на учениците.

Считаме, че за създаване на възможности за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование е необходимо да се преструктурира и оптимизира мрежата на общинските училища като се запази спектъра на профилираното и непрофилираното обучение, и на предлаганите образователни услуги.


Съобразявайки се с развитието на демографските процеси и с необходимостта от повишаване на ефективността на разходите за образование Общински съвет Добрич прие Решение № 6-1/27.03.2012 г., с което предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да закрие ОУ „Бачо Киро“ и ОУ „Отец Паисий“. Становището на РИО Добрич по направеното предложение за закриване е положително.


II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целите, които си поставяме, са аналогични на заложените цели в Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, а именно:

- Осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование за всяко дете и ученик;

- Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища в общината;

- Повишаване на ефективността на публичните разходи за образование.

Средствата, които очакваме да ни бъдат предоставени по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ (от порядъка на 450 хил. лв) ще използваме за:

1. Модернизация и осъвременяване на съществуващата материално-техническа база на общинските училища ОУ „Й. Йовков“, ОУ „Н. Вапцаров“, ОУ „Хр. Смирненски“, ПМГ „Ив. Вазов“,ЕГ „Гео Милев СОУ „Д. Талев“ и СОУ „Св. Кл. Охридски“, които ще приемат ученици от закритите училища, чрез:

- основни ремонти като смяна на дограма, саниране и др. на учебните сгради, физкултурни салони и прилежащи помещения;

- ремонт и хидроизолации на покриви;

- текущи ремонти на електрически, отоплителни, водопроводни и канализационни инсталации;

- изграждане на достъпна среда за деца и ученици, ремонт на огради, асфалтиране и благоустрояване на дворове, спортни площадки и съоръжения за игра и спорт.

2. Създаване на условия за реализация на задължителното училищно обучение и образование.

3. Създаване на достъпна среда и полагане на грижи към децата в неравностойно положение и със специфични образователни потребности.

4. Осигуряване на необходимите средства за подобряване на финансовото, материално-техническото, здравно-хигиенното и социално-битовото състояние на общинските училища.


III. ДЕЙНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА.БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА.

  1. Ще се извършат строителни и ремонтни работи в училищата-приемници, както следва:
ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"Наименование на видовете СМР

Мярка

Колич.

Ед.цена

Стойност

 

Физкултурен салон

 

 

 

 

1

Частична подмяна на хидроизолация 1 пласт;вкл. демонтажни работи и събиране стр. отпадъци на покрив

м2

60,00

16,10

966,00

2

Подмяна на водопроводна инсталация от поц тръби 1/2 "

мл

20,00

15,40

308,00

3

Също 3/4 "

мл

18,00

16,90

304,20

4

Доставка и монтаж на Ел.бойлери 15 л.

бр

2,00

120,00

240,00

5

Изкърпване таван

м2

5,00

11,60

58,00

6

Полагане шпахловка

м2

60,00

6,30

378,00

7

Подмяна на осветителни тела с луминисцентно осветление

бр

15,00

55,00

825,00

8

Подмяна на ел.ключове

бр

15,00

9,60

144,00

9

Боядисване с латекс

м2

854,60

5,50

4 700,30

10

Боядисване с бл. Боя

м2

558,60

4,30

2 401,98

 

Изграждане рампа за инвалиди

 

 

 

0,00

1

Направа на кофраж;полагане армировка и бетон за изграждане рампа за инвалиди по проект

м2

9,00

51,00

459,00

2

Полагане грапава настилка -мит бетон или мозайка

м2

9,00

24,60

221,40

3

Заготовка и монтаж на метален парапет за инвалиди

мл

6,00

87,60

525,60

4

Бл. боя по парапет

мл

6,00

4,50

27,00

 

Ремонт главен корпус

 

 

 

0,00

1

Обшивка борд с поц. ламарина

м2

20,00

24,60

492,00

2

Демонтаж на стара и направа на нова хидроизолация покрив на главен корпус и козирка централен вход/частично/

м2

100,00

16,10

1 610,00

3

Изкърпване подкожушена и паднала външна мазилка - І етаж

м2

50,00

11,60

580,00

4

Демонтаж стара дограма и заготовка и монтаж на нова РVС /по спесификация І и ІІ етаж/

м2

340,00

125,00

42 500,00

5

Оформяне страници около новопоставената дограма

мл

650,00

5,80

3 770,00

6

Монтаж на въшни подпрозоречни дъски

мл

180,00

17,10

3 078,00

7

Подзиждане с газобетон - затваряне отвори избени прозорци

м2

27,50

31,00

852,50

8

Свързване на отоплителната инсталция на гл.корпус с пристройка и класни стаи

бр

1,00

12000,00

12 000,00

9

Събиране;натоварване и изхвърляне на стр. отпадъци с транспортно средство

м3

5,00

31,50

157,50

 

общо:

 

 

 

76 598,48

 

ДДС 20%

 

 

 

15 319,70

 

Всичко:

 

 

 

91 918,18


ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
Наименование на видовете СМР

Мярка

Колич.

Ед. Цена

Стойност

 

УЧИЛИЩНА СГРАДА

 

 

 

 

1

Демонтаж стара и изработка и монтаж на нова РVС дограма - 75 бр.прозорци

м2

225,00

125,00

28 125,00

2

Подмяна стари преградни врати с нови РVС-по 2.5 м2 /вкл. и санитарните възли/

бр

22,00

225,00

4 950,00

3

Подмяна стара врата двукрила с нова РVС - 5 м2

бр

1,00

460,00

460,00

4

Оформяне около новопоставена дограма отвън и отвътре

мл

1372,00

5,60

7 683,20

5

Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски отвън

мл

150,00

17,10

2 565,00

6

Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски отвътре

мл

150,00

16,50

2 475,00

7

Подмяна стара фаянсова облицовка с нова в санитарните възли по спесификация

м2

295,00

39,80

11 741,00

8

Подмяна стари клекала с нови - комплект

бр.

11,00

108,00

1 188,00

9

Подмяна стари писоари с нови

бр.

3,00

66,00

198,00

10

Подмяна тоалетни умивалници с нови- комплект с батерии и сифони

бр.

10,00

113,00

1 130,00

11

Направа на ВиК връзки на новопоставеното оборудване в санитарните възли

бр.

24,00

6,70

160,80

12

Демонтаж стара и направа на нова теракотна настилка и первази в санитарните възли вкл.направа на нова изравнителна замазка под него

м2

102,00

47,20

4 814,40

13

Направа на прешпахловка на нарушена вътрешна мазилка

 

300,00

6,30

1 890,00

14

Вътрешно боядисване стени и тавани с латекс

м2

1300,00

5,50

7 150,00

 

Общо:

 

 

 

74 530,40

 

ДДС 20%

 

 

 

14 906,08

 

Всичко:

 

 

 

89 436,48
  1   2   3   4

Свързани:

Програма за оптимизация iconПрограма за оптимизация на мрежата на общинските училища
Настоящата програма има за цел да изведе и дефинира основните проблеми, свързани с необходимостта от оптимизация на училищната мрежа...
Програма за оптимизация iconПрограма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009 г
Енското средно образование” чрез дейност „Оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения” и на основание Националната програма...
Програма за оптимизация iconПрограма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи курсове
Ито се движат на догонващи курсове. Изследването е насочено към създаване на алгоритъм и програма за оптимизация на процеса на автоматизация...
Програма за оптимизация iconПрограма „Оптимизация на училищната мрежа"-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
На средствата по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”- модул „Изплащане...
Програма за оптимизация iconЛекция 1 2 часа Постановка на задачата за оптимизация
Математически методи за оптимизация използувани при оптималния синтез, управление и реновация на химико-технологични обекти и системи...
Програма за оптимизация iconОбщи решения
Националната Програмата за оптимизация на училищната мрежа, Модул 1 „Оптимизация на училищната мрежа” приет с Решение №310/20. 04....
Програма за оптимизация iconЗа присъждане на образователната и научна степен
...
Програма за оптимизация iconРешение №162 относно
Относно: Приемане на програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008 / 2009 г
Програма за оптимизация iconОбщина силистра
«Доставка на оборудване и обзавеждане за соу «Никола Й. Вапцаров» гр. Силистра по Национална програма «Оптимизация на училищната...
Програма за оптимизация iconЗадачата за оптимизация на производствената дейност в производствената организация ts, може до се формулира по следния начин
Модел за оптимизация на производствената дейност в производствената организация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом