За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
ИмеЗа дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер58.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obshtina-boboshevo.com/media/8179/etnichestki_integra_vyprosi.doc

П Р А В И Л Н И Кза дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

към Общинска администрация -Бобошево


ГЛАВА ПЪРВА


Общи положения


Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация - Бобошево, наричан за краткост “съвета” е координиращ и консултативен орган, който подпомага провеждането на политиката по етническите и интеграционни въпроси на общинско ниво.

/2/ Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси представлява част от ръзгънатата структура на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси / ОССЕИВ/ към Областна администрация – Кюстендил.

/3/ Общински съвет координира дейността си с Областния съвет и с Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /НССЕИВ/.

/4/ Преди приемането на нормативни актове, както и при подготовката, осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и програми в Общината, в областта на етническите въпроси задължително се провеждат консултации със съвета.


Чл. 2. Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1. Осъществяване и реализация на Рамковата програма за

равноправно интегриране на малцинствата в българското общество на територията на община Бобошево.

  1. 2. Гарантиране равното право на човешко развитие.

  2. 3. Запазване и укрепване на етническата толерантност и

разбирателство.

4. Анализиране на възникнали и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти.

5. Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани принадлежащи към малцинствата да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-външните елементи на своята идентичност, религия, език, традиции и културно наследство.

6. Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.

7. Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката на населението и политиката на неустойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието, културата, спорта, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, околната среда, жилищната политика, закрила на детето и семейството и др.


Чл.3 Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси / ОбССЕИВ/.


1. ОбССЕИВ се ръководи от Кмета на Общината.

2. Обсъжда проекти на нормативни актове, отнасящи се до междуетническите отношения и защита правата на българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства.

3. Координира действията на местната администрация и неправителствените организации в изпълнение на политики за интеграция на български граждани, принадлежащи към малцинствата за развитие на междуетническите отношения.

4. Реализира и управлява проекти, имащи за цел устойчиво и хармонично демографско развитие, както и осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към малцинствата, включително проекти финансирани от структурни фондове и програми на Европейския съюз.


Чл.4. При изпълнение на своята дейност Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси си сътрудничи с:

  1. Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - Кюстендил.

  2. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

3. Комисията за защита от дискриминация.

4. НПО сектора.

5. Други държавни органи.


ГЛАВА ВТОРАСтруктура и състав


Чл.5. /1/ Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси се състои от председател, секретар и членове:

/2/ Председателят на Общинския съвет е Кмета на Община Бобошево

/3/ Секретар на съвета е Секретаря на Община Бобошево

/4/ Членове на съвета са:

  • общински съветници

  • представители на общинска администрация

  • представители на различни институции, работещи с български граждани, принадлежащи към етническите малцинства:

Дирекция “Бюро по труда” - Дупница

Дирекция “Социално подпомагане” – Бобошево

Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” -Бобошево

МКБППМН - Бобошево

ОУ “Св.св.Кирил и Методии” – гр.Бобошево

ПУ –Бобошево


/5/ Секретарят на съвета по ЕИВ, както и членовете се определят със заповед на Кмета на Общината.


/6/ Организации, желаещи да членуват в този съвет подават писмено заявление за членство и прилагат:

  • копие от съдебно решение за регистрация;

  • устав на организацията;

  • списък със местните си структури и адреси на свои официални представители;


/7/ Присъствието на асоциираните членове на заседанията се

определя от председателя, съобразно тематиката на конкрентните заседания.


Чл.6. /1/ Председателят на Общинския съвет по ЕИВ:

1. Представлява Общинския съвет по ЕИВ.

2. Ръководи и насочва работата на съвета по ЕИВ.

3. Контролира изпълнението на решенията.

4. Внася за разглеждане на сесия на Общински съвет-Бобошево материали, предложения, приети на Общински съвет по ЕИВ.

5. Отправя покани за участие в работата на Общински съвет по ЕИВ на представители на други държавни органи, Областен съвет, Националния съвет по ЕИВ и други, имащи отношение към неговата дейност.

/2/ При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от определен от него за всеки конкретен случай заместник.


Чл.7. Членовете на Съвета по ЕИВ са постоянни и асоцирани, те:

1. Участват в заседанията и внасят за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност.

2. Осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по въпроси от тяхната компетенция.


Чл.8. Към Общински съвет по ЕИВ по решение на Председателя може да се създават работни групи.


ГЛАВА ТРЕТАОрганизация на дейността.


Чл.9. /1/ Общинския съвет по ЕИВ се свиква най-малко веднъж на три месеца от Председателя или по искане на една трета от членовете му.

/2/ Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член най-късно три работни дни преди заседанието.

/3/ Дневния ред се приема от Съвета по ЕИВ на съответното заседание.

/4/ Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

/5/ Решенията се вземат с консенсус.

/6/ За разглежданите на заседанието на Общинския съвет по ЕИВ въпроси, приетите решениия и изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

/7/ Взетите решения се отразяват в протокол и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието, копия от протокола се изпращат на членовете в 10 дневен срок.


Чл.10. /1/ Секретарят на Община Бобошево.

/2/ Секретарят:

1. Осигурява дейността на Общинския съвет по ЕИВ в информационно, аналитично, административно и техническо отношение.

2. Създава и подържа регистър на Общинската структура, работеща по етническите въпроси в Общината.

3. Организира подготовката и провеждането на заседанията.

4. Води отчетност за становищата и решенията.

5. Изготвя протоколите от заседанията.

6. Организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация на заинтересованите страни.

7. Подпомага Председателя на Съвета по ЕИВ и неговата дейност.

8. Съхранява документацията.


Чл.11. Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на съвета се осигурява от бюджета на община Бобошево, както и от дарения.

Чл.12. Съвета координира своята дейност със Областния съвет по ЕИВ и изготвя тримесечни отчети за своята дейност, за да я предоставят на Секретарят на Националния съвет, чрез Областният съвет.


ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Допълнителни разпоредбиЧл.13. Този правилник може да се допълва или променя по реда, по който е приет.

Чл.14. Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от Общински съвет – Бобошево.

Свързани:

За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и...
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите...
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconОбщински съвет – бобошево,област кюстендил гр. Бобошево,ул."Иван Кепов" 3,тел. 07046/25 98,е- mail : obs boboshevo @ abv bg
На основание чл. 49, ал. 1от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Бобошево, неговите комисии и взаимодействието...
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconОбщински съвет – бобошево,област кюстендил гр. Бобошево,ул."Иван Кепов" 3,тел. 07046/25 98,е- mail : obs boboshevo @ abv bg
На основание чл. 25, т. 4 от змсма, чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 3, и чл. 49, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общински...
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Структура на оссеив /съгласно прието решение №105 от заседание №8, проведено на 27. 04. 2012 год на Общински съвет – Аврен
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconОбщински съвет – бобошево,област кюстендил гр. Бобошево,ул."Иван Кепов" 3,тел. 07046/25 98,е- mail : obs boboshevo @ abv bg
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от змсма и чл. 17, ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общинския...
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconОбщински съвет – бобошево,област кюстендил гр. Бобошево,ул."Иван Кепов" 3,тел. 07046/25 98,е- mail : obs boboshevo @ abv bg Изх.№684
На основание чл. 25, т. 4 от змсма, чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 3, и чл. 49, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общински...
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconПлан за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Община град Добрич 2012 година
Повишаване конкурентноспособността на представителите на ромската общност на пазара на труда
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
За дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1 iconПравилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом