За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
ИмеЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер58.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bobovdol.eu/files/prior/pravilnik.doc

П Р А В И Л Н И Кза дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси

към Общинска администрация -Бобов дол


ГЛАВА ПЪРВА


Общи положения


Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация-Бобов дол, наричан за краткост “съвета” е координиращ и консултативен орган, който подпомага Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и международи споразумения, относно малцинствата, по които Република България е поела ангажименти.

/2/ Общински съвет по Етнически и демографски въпроси съдейства за сътрудничество, осъществява координация и провежда консултации между Общината и НПО сектора, работещи по проблемите на ромите и ромските обществени организации.

/3/ Преди приемането на нормативни актове, както и при подготовката, осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и програми в Общината, в областта на етническите въпроси задължително се провеждат консултации със съвета.


Чл. 2. Общински съвет по Етнически и демографски въпроси осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1.Осъществяване и реализация на Рамковата програма за

равноправно интегриране на ромите в българското общество на територията на община Бобов дол.

  1. 2.Гарантиране равното право на човешко развитие.

  2. 3.Запазване и укрепване на етническата толерантност и

разбирателство.

4.Анализиране на възникнали и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти.

5.Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани принадлежащи към ромското малцинство да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-външните елементи на своята идентичност, религия, език, традиции и културно наследство.

6.Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминацията.

7.Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката на населението и политиката на неустойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието, културата, спорта, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, околната среда, жилищната политика, закрила на детето и семейството и др.


Чл.3 Общински съвет по ЕВД.


1.Предлага и консултира Кмета на Общината.

2.Обсъжда проекти на нормативни актове, отнасящи се до междуетническите отношения и защита праавата на българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства.

3.Координира действията на местната и администрация и неправителствените организации в изпълнение на политики за интеграция на български граждани, принадлежащи към малцинството за развитие на междуетническите отношения.

4.Реализира и управлява проекти, имащи за цел устойчиво и халмонично демографско развитие, както и осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към ромското малцинство, включително проекти финансирани от структурни фондове и програми на Европейския съюз.


Чл.4. При изпълнение на своята дейност Общинския съвет по Етнически и демографски въпроси си сътрудничи с:

1.Областния съвет по Етнически и демографски въпроси, гр.Кюстендил.

2.Националния съвет за сътрудничество по ЕДВ.

3.Комисията за защита от дискриминация.

4.НПО сектора.

5.Други държавни органи.


ГЛАВА ВТОРА
Структура и състав


Чл.5. /1/ Общинският съвет по ЕДВ се състои от председател, секретар и членове:

/2/ Председателят на Общинския съвет е зам.кмета по икономическата дейност и европейска политика-инж.Н.Игнатов

/3/ Секретар на съвета е Експерта по ромски въпроси към Общината.

/4/ Членове на състава са:

1.Главен експерт “Образование” към ОбА

2.Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Бобов дол

3.Представител на Агенция “Бюро по труда”, клон Бобов дол

4.Главен специалист “Култура”.

5.Управителя на МБАЛ ”Д-р Ст.Сантев”.

6.Директора на Общинско предприятие “ЧОБ”-Бобов дол.

7.Началника на РПУ-Бобов дол.

8.Главен спец. “ТСУ” при ОбА.

9.Главен експерт “Екология” към ОбА-Бобов дол.

10.Началник отдел “Закрила на детето”.


/5/ Председателя на съвета по ЕДВ, както и членовете се определят със заповед на Кмета на общината.


/6/ Организации, желаещи да членуват в този съвет подават писмено заявление за членство и прилагат:

  • копие от съдебно решение за регистрация;

  • устав на организацията;

  • списък със местните си структури и адреси на свои официални представители;


/7/ Присъствието на асоциираните членове на заседанията се

определя от председателя, съобразно тематиката на конкрентните заседания.


Чл.6. /1/ Председателят на Общинския съвет по ЕДВ:

1.Представлява Общинския съвет по ЕДВ.

2.Ръководи и насочва работата на съвета по ЕДВ.

3.Контролира изпълнението на решенията.

4.Внася за разглеждане на сесия на Общински съвет-Бобов дол материали, предложения, приети на Общински съвет по ЕДВ.

/6/ Отправя покани за участие в работата на Общински съвет по ЕДВ на представители на други държавни органи, Областен съвет, Националния съвет по ЕДВ и други, имащи отношение към неговата дейност.

/7/ При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от определен от него за всеки конкретен случай заместник председател.


Чл.7. Членовете на Съвета по ЕДВ са постоянни и асоцирани, те:

1.Участват в заседанията и внасят за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност.

2.Осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по въпроси от тяхната компетенция.


Чл.8. Към Общински съвет по ЕДВ по решение на Председателя може да се създават работни групи.


ГЛАВА ТРЕТАОрганизация на дейността.


Чл.9./1/ Общинския съвет по ЕДВ се свиква най-малко веднъж на три месеца от Председателя или по искане на една трета от членовете му.

/2/Предложението за дневен ред и материалите зда заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член най-късно три работни дни преди заседанието.

/3/ Дневния ред се приема от Съвета по ЕДВ на съответното заседание.

/4/ Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

/5/ Решенията се вземат с консенсус.

/6/ За разглежданите на заседанието на Общинския съвет по ЕДВ въпроси, приетите решениия и изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

/7/ Взетите решения се отразяват в протокол и към него се прилагат материалите, раазгредани на зааседанието, копия от протокола се изпращат на членовете в 10 дневен срок.


Чл.10./1/ Секретарят на Общинския съвет по ЕДВ е експерта по ромските въпроси към Общината.

/2/ Секретарят:

1.Осигурява дейността на Общинския съвет по ЕДВ в информационно, аналитично, административно и техническо отношение.

2.Създава и подържа регистър на Общинската структура, работеща по ромските въпроси в Общината.

3.Организира подготовката и провеждането на заседанията.

4.Води отчетност за становищата и решенията.

5.Изготвя протоколите от заседанията.

6.Организира и координира изпъълнението на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация на заинтересованите страни.

7.Подпомага Председателя на Съвета по ЕДВ и неговата дейност.

8.Съхранява документацията.


Чл.11. Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на съвета се осигурява от община Бобов дол, както и от дарения.

Чл.12. Съвета координира своята дейност със Областния съвет по ЕДВ и изготвя тримесечни отчети за своята дейност, за да я предоставят на Секретарят на Националния съвет, чрез Областният съвет.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Допълнителни разпоредбиЧл.13. Този правилник може да се допълва или променя по реда, по който е приет.

Свързани:

За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconЗа дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево, наричан за краткост “съвета” е...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconОбластен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1
Областният експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Областна администрация Бургас. Заседанието бе...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconПравилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл....
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 17 общ съветници, от които 14 бр. За, 3 бр. Въздържали се /, Общински...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 15 общ съветници, от които 15 бр. За/, Общински съвет Бобов дол...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ съветници, от които 15 бр. За, 1 бр. Въздържал се /, Общински...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ съветници, от които 16 бр. За/, Общински съвет Бобов дол...
За дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1 iconПрограм а
Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за интеграция на етническите малцинства
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом