Икономика на логистичните дейности
ИмеИкономика на логистичните дейности
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер446.05 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20081103_170844_83.Ikonomika_na_logistichnite_dejnosti.doc
  1   2   3

ИКОНОМИКА НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Литература :

1. Икономика на предприатието - 2 тома, изд. Тилиа/96 г., Шнайдер/Вирд

2. Икономика на предприатието - 2 тома, Лихнер-Егер-Шауер

3. Икономика и управление на фирмата - изд. Стопанство

4. Икономика - С. Фишер, изд. Отворено общество


Взаимодействие между производство, потребление и обръщение


Производството е единство на 2 взаимосвързани страни-между хората и природата и между хората в процеса на производството. Взаимодействието на хората с природата представлява материално-веществената страна на производството, а взаимодействието между хората образува социалната страна на производството. Наличието на двете свързани страни има следния вид: S


C


Q

E


N


Фиг.(а)


Системата производство е означена на (а) с Е и се образува при пресичането на две суперсистеми - общество (S) и ресурси (Q) т.е. материалното производство е подхранващ блок на обществото, функционална подсистема, която преобразува външните природни ресурси (N) в пригодни за потребление блага и довеждането на тези блага до потребителите (С).

Естествен фактор за всяко производство е природата и човек може да постъпва само така както природата т.е. само да видоизменя формите на веществата. Всеобщ веществен фактор на всяко производство са природните ресурси. Човека, чрез дейноста си, опосредства, регулира и контролира обмяната на веществата между себе си и природата. Природните ресурси N се преобразуват в производството за да се получи продукция с определени потребителни стойности, чрез които се преодоляват определени човешки потребности. Потребителна стойност - съединение на два елемента - природно-веществен и трудов.

Производството има две страни - материално-веществена и обществена, които се намират в постоянно взаимодействие и обусловеност. Определящи при разглеждането на материалното производство като подсистема са неговите социално-икономически елементи, взаимоотношения и аспекти. Когато производството се разглежда като принадлежашто на суперсистемата ресурси (EQ) на преден план изпъкват производствено-технологичните елементи, взаимоотношения и аспекти. В съответствие с този момент хората имат двояка роля в производството - като потребители, коитоопределят крайната цел на производството и като трудови ресурси. Фигура (а) разкрива само материалното производство като подсистема образувана при пресичането на двете суперсистеми общество и ресурси с основна цел преобразуването на ресурсите по такъв начин, че да се удовлетворят потребностите на обществото. Тя не разкрива твърде сложните производствено-технически връзки в системата производство, които го превръщат в единен механизъм =>

Ω

C

Y

V

X

P

N

K

Z

H

G

E

Q


L


Фиг.(б)


Входовете на производството (P) отново природните ресурси (N), но и работната сила (L) и средствата за производство (K); изхода на производствената система е съвкупния продукт (Х), но за да може да се осъществи непрекъснатостта на производството една част (Z) от съвкупния продукт се връща обратно в производството с цел да се възстановят изразходваните предмети на труда за производството на Х. В условията на разделение на труда продукцията на една фирма се явява предмет на труда за друга. Ако от Х се приспадне Z (междинната продукция) се получава крайния продукт (V), той включва в себе си както продукция за потребление така и средства за производство - една част (G) от последните се насочва за възстановяване на изхабените средства на труда през съответния период. Като от Х се приспаднат Z и G се получава националния доход (Y). Една част от националния доход - фонд натрупване (Н) - се насочва за увеличаване на средствата за производство, чрез този поток се получава нарастване както на основния така и на оборотния капитал. Непроизводственото потребление (С) е предназначено за възпроизводство на работната сила. С Ω е означен отпадъка в производството - 1 част от него се връща обратно към производството. А друга - неизползваема и се изхвърля към природата.

Изводи :

 • От Фиг.(б) се вижда, че съществуват не само преки, но и обратни материални потоци, като всеки един от тях включва множество производствени фази, през които преминава. В резултат на това производствено-технологичните връзки в икономиката са твърде сложни, взаимно преплитащи се и многообразни.

 • При разглеждането производствено-технологичните връзки допускаме висока степен на агрегация, при която материално-веществения поток се разглежда като един поток.

Разпределението и движението на продуктите се описва чрез уравнението : X = Z + G + H + C. Чрез него се изразява динамичния характер на производството и на материалните потоци в него. Представянето на производството като подсистема, която се образува при пресичането на суперсистемите ресурси и общество дава възможност да се изясни характера и същността му. Самото пресичане поражда нови аспекти и връзки, освен посочените производствено-технологичните връзки - тези връзки могат да бъдат организационно-технологични и организационно-икономически, чрез което се осъществява взаимодействието между суперсистемите ресурси и общество.

Производството на материални блага е в същото време и потребление на средства за производство. Средствата на труда участват многократно в производствения процес, докато предметите на труда участват еднократно в него, като губят своя облик и свойства т.е. самия акт на производство е в всички свои моменти и акт на потребление. Производството като непосредствено тъждествено с потреблението и обратно се нарича производително потребление. При производителното потребление се унищожават 1 или няколко потребителни стойности за да се създаде новия продукт.

Непрекъснатостта на производството се осъществява чрез материалното снабдяване т.е. чрез него се затваря цикъла производство-обръщение-производство. Стоковото производство предполага стоково обръщение, а стоковото обръщение - парично обръщение т.е. обръщението включва в себе си обръщение на стоки и на пари. Стоковите и паричните потоци в обръщението имат противоположни посоки на движение - първите от производителите към потребителите, а вторите от потребителите към производителите. Когато се наруши или деформира 1 от тези потоци, се нарушава целия възпроизводствен процес. Поради това обръщението не само зависи от производството, но и оказва обратно въздействие върху него. Материалните потоци в сферата на обръщението в сферата на обръщението се реализират чрез 4 организационни системи :

 1. По отношение на потоците с производствено предназначение - материално снабдяване.

 2. По отношение на потоците продукция употребявана от населението - вътрешна търговия.

 3. Изкупуване на селскостопански суровини - поток от продукти със селскостопански произход.

 4. Външна търговия - както по отношение потоците от продукция постъпваща в страната, така и по отношение потоците от продукция за експорт.

По отношение на организационните форми в сферата на обръщението е необходимо да се има предвид следното - икономическите функции на тези системи в основата си са еднотипни т.е. довеждането на продукцията до потребителя и осъществяване смяната на формата на стойността им. Тези функции при наличието на стоково-парични отношения се реализират чрез актовете на покупко-продажба.

Както се вижда от Фиг.(б) в рамките на самото производство се извършва двояко движение - от 1 страна поток от 1 към друга последователни фази на производството, а от друга - продукцията произвеждат не само една от друга и една след друга, но и но се произвежда и възпроизвежда едновременно и паралелно 1 с друга. Едновременно и паралелно се осъществява производството във всички негови фази, които при съвременното разделение на труда образуват различните отрасли. Освен материалния поток във възпроизводствения процес съществуват още - поток от работна сила, поток от парични средства, поток от потребности и информационен поток. Всеки един поток в една или друга степен е взаимосвързан с останалите потоци.

Обект на икономиката на логистичните дейности е материалния поток. Всеки материален поток се характеризира с следните показатели :

 1. Интензивност на потока - какво количество от продукция преминава за единица време.

 2. Брой на пунктовете където възниква материалния поток.

 3. Брой на крайните пунктове където завършва.

 4. Брой на производствените фази, през които преминава трансформацията му.

 5. Разстояния между различните пунктове.

 6. Вид на транспорта, с който се осъществява потока и степента на транспортабилност на съответната продукция.

 7. Вид на опаковката и изисквания към опаковката на материалите в потока.

Посочените показатели, които характеризират материалния поток, в голямата си част са обект на целенасочено управленско въздействие и конкретни управленски решения.

Същност на стопанските субекти. Видове .


Понятия - Търговски закон (ТЗ), търговска сделка и търговско предприятие. Tърговския закон е съвкупност от правни норми, които регулират отношенията между търговците в стопанската им дейност. Търговец е всяко лице - физическо или юридическо, което по занятие извършва търговска дейност. Търговеца трябва да отговаря на 3 изисквания :

 1. Да работи самостоятелно, сам да отговаря за сделките на фирмата и за резултатите от тях.

 2. Търговската му дейност да има системен, продължителен характер - лице, което купи само 1 стока и я препродаде не е търговец.

 3. Дейността трябва да е с цел извличане на печалба.

Търговското предприятие е стопанска единица с следните елементи :

 • Субективни права - свързва се с дейността на търговеца - право на собственост върху помещения, стоки и инвентар, както и права върху нематериални обекти, патенти и търговски марки.

 • Правни задължения - свързани с отпускане на банкови кредити.

 • Фактически отношения - обособена външна и вътрешна организация, натрупан опит, познаване на пазара, източниците за доставки и клиентите.

Общите принципи и фирмени правила за поведение, задължителни за всички търговци са :

 1. Фирмена истина и яснота - при основаването си фирмата трябва да е истинска : забранени са заблуждаващи допълнения т.е. да стане ясно кой е притежателя и каква е правно фирмата.

 2. Фирмена стабилност - при смяна на собственика или на името му досега съществуващата фирма може да продължи да функционира ( запазване стойността на фирмата ).

 3. Публичност - фирмата трябва да е регистрирана в търговския регистър.

 4. Различност на фирмата - всяка нова фирма да се различава от съществуващи и функциониращи в даден регион

Видове субекти на стопанска дейност са :

 • Физически лица, които по занятие извършват търговска дейност - едноличен търговец. Те се характеризират с един единствен собственик, който :

 1. Осигурява целия капитал,

 2. Сам ръководи фирмата,

 3. Сам я представлява правно пред други институции,

 4. Получава цялата печалба.

Едноличните търговци са най-многобройната категория в фирмената структура - те са малките фирми в търговското право. ЕТ е неограничено отговорен пред кредиторите си и гарантира плащанията с цялото си имущество. Икономическите му възможности са ограничени от размера на капитала му - той не може да разчита на значителни кредити т.е. препятствие пред отрасловата му ориентация. Недостатъците на ЕТ са : значително натоварване; правото сам да взема решения често води до погрешността им, особено при липса на специална подготовка; неблагоприятната кредитна база и липсата на собствени средства често са пречка за осъществяването на запланувани дейности; търговеца отговаря с цялото си имущество.

 • Търговски дружества. Дружество - многостранен договор между съдружниците за извършване на обща стопанска дейност. Интересите на съдружниците са взаимни.

Елементи на дружеството : имуществена обособеност; организационно единство; възможност да са самостоятелни носители на права и задължения.

Видове търговски дружества : дружества на личността; капиталови дружества; кооперации.


 1. Дружества на личността. Към тях спадат :

~ събирателно дружество - когато 2 или повече лица се съгласят да извършват търговски сделки под обща фирма и при неограничена и солидарна отговорност. Елементи на събирателното дружество : търговията се води под обща фирма; съдружниците могат да са както физически така и юридически лица; то осъществява дейността си на основата на договор, който трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите. При приемане на нови съдружници е необходимо те да преподпишат договора. Задължителни елементи на договора :

 • Правно-индивидуализиращи белези на съдружниците - име, местожителство; съответно фирма и седалище.

 • Размер и вид на вноските на всеки съдружник.

 • Начин на разпределение на печалбите и загубите.

 • Начин на управление и представителство на дружеството.

Освен тези елементи в договора може да има още : начин на приемане и напускане на дружеството; действие в случай на смърт на съдружник; црок на съществуване и др.

СД лесно се различава по това че в името съществува знака - и сие. Регистрацията се осъществява чрез вписваме в търговския регистър на областния съд в чийто регион се намира седалището на дружеството.

Права на съдружниците - имуществени ( право на част от печалбата; право на обезщетение; право на лихви; право на ликвидационен дял ) и неимуществени ( право на участие в управлението; право на контрол - лично и неотменимо ).

Организация и управление на СД - на 1 или няколко от съдружниците се възлага управлението, като задължително се вписва в договора.

Отговорности - риска, заради който СД са непопулярни е отговорността - всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството непосредствено, неограничено и солидарно.

Разпределение на печалбата и загубата - урежда се с договора като трябва да е пропорционално на направените дялови вноски.

СД се прекратява в следните случаи : с изтичане на договорния срок; с обявяване на СД в несъстоятелност; с предизвестие за прекратяване от съдружник; с решение на съда в предвидени от закона случаи.

След прекратяването СД влиза в фаза на ликвидация.

Предимства на с СД :

 • Разпределяне на работата между повече хора.

 • Еднаква отговорност за всеки съдружник.

 • Възможност за окрупняване чрез приемане на нови съдружници.

 • По голяма маневреност на кредитните отношения заради личната отговорност.

Недостатъци на СД :

 • Неограниченото външно представителство изисква специални знания и повишава риска от грешни решения.

 • Голяма лична и финансова взаимозависимост на съдружниците.

 • При загуби съдружниците отговарят и с личното си имущество.

~ командитно дружество - то се образува с договор между 2 или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като 1 или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите до размера на уговорената вноска. Съдружниците в командитното дружество са комплементари и командатисти. Управлението на сделките остава в ръцете на комплементарите, които са неограничено отговорни в дейността си - те представляват дружествот. Командитистите носят частична отговорност. Фирмата на дружеството съдържа обозначението КД и името поне на 1 от неограничено отговорните съдружници.

Учредяване на КД - с дружествен договор в писмена форма и нотариално заверени подписи. Съдържанието на договора обхваща фирмата, седалището, адреса, предмета на дейност, след което се индивидуализират съдружниците с посочване на адреса и отговорностите им. В договора трябва да намери място размера на капитала на дружеството, който се образуват вноските на всички съдружници. Посочват се начините на разпределение на печалбите и загубите, и на управление на дружеството.

Взаимоотношения между съдружниците - право на глас имат само неограничено отговорните съдружници. Разпределението на печалбата е законово уредени по подобие на СД, като в учредителния договор трябва да се уточни съотношението на печалбата. Ако има загуба командатистите също участват в разпределението и в определено съотношение, но до размера на уговорената вноска. Ако тази вноска е намаляла в резултат на загуби, то той може да изисква изплащане на печалба едва когато тя достигне първоначалния си размер.

Прекратяване - също като при СД.

Предимства на КД :

 • Участие на капиталовложители без де се ограничават правата, от които се ползват неограничено отговорните съдружници.

 • Възможност за неограничено нарастване на капитала.

 • Разделянето на управляващи и финансиращи съдружници предотвратява конфликти свързани с интересите.

Недостатъци :

 • Командитистите нямат влияние върху управлението на дружеството.

 • Те трябва да се осланят на търговските способности на неограничено отговорните съдружници.

КД са подходяща форма за предприемачи, които с малко капитал, но с търговски идеи намират съдружници, не искащи да участват пряко, а само с капитала си.

 1. Капиталови дружества - те са : дружества с ограничена отговорност (ООД); командитни дружества с акции (КДА); акционерни дружества (АД).

 • Дружества с ограничена отговорност - образуват се от 1 или повече физически или юридически, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловите си вноски в капитала на дружеството. ООД е малка форма на АД.

Учредяване - с договор (устав), подписан от всички съдружници и заверен нотариално. Съдържание на договора : име, седалище, предмет на дейност, цел, размер на уставния капитал, имена на съдружниците и дялови вноски. Допълнително договора съдържа споразумение относно правото на глас, контрола, управлението на ООД-то.

За вписването на ООД в търговския регистър освен представянето на учредителния договор е необходимо и всеки съдружник да е внесъл поне 1/3 от записаните дялови вноски и да е внесен поне 70% от записания капитал. Капитала на ООД се образува от отделните вноски, наречени дялове - те могат да са различни и един дял може да е притежание на няколко лица. Съдружник, който не е внесъл записаната вноска в определените срокове дължи обезщетение и лихви.

Източници за повишаване капитала на ООД : уголемяване на дяловете ; записване на нови дялове ; приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала на ООД : връщане на капитала на прекратил участието си съдружник ; освобождаване от за внасяне на част от дела. Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. Кредиторите на ООД, които не са съгласни това имат право да получат вземанията си от деня на обнародването.

Права на съдружниците : право на глас в общото събрание ; право на част от печалбата в зависимост от дела в общия капитал ; право на ликвидационен дял при прекратяване и ликвидация на фирмата.

Задължения на съдружниците : изплащане или внасяне на съответната дялова вноска ; компенсиране на дефицитите породени от невнасяне на поети вноски ; лоялност спрямо останалите съдружници.

Управление на ООД - от общото събрание на съдружниците и от управител, който може да не е съдружник.

Функции на общото събрание - то взема решенията относно : измененията и допълненията на дружествения договор ; приемане и изключване на съдружник ; съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник или нов член.

Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управителя.

Прекратяване и ликвидация - прекратяването може да стане след тримесечно предизвестие или при обявяване в несъстоятелност.

Предимства на ООД :

~ ограничена отговорност на съдружниците съобразно дяловете им.

~ дружествената отговорност се ограничава до дяловата вноска.

~ широки права на съдружниците по отношение на участието и контрола.

Недостатъци на ООД :

~ строги законови изисквания при измененията на капитала.

~ задължителен уставен контрол.

~ задължителна публичност.

 • Акционерни дружества - капиталови обединения със собствено правно значение и уставен капитал разпределен в акции. За задълженията на дружеството се носи отговорност само до размера на дружествения капитал. В фирмата на акционерното дружество се вписва АД.

Учредяването на АД се извършва по два начина - сюксеситивно и симултативно. При първия начин става чрез подписка в определен предварително срок за записване на капитала. При втория - учредяването се извършва на т.н. учредително събрание - минималната сума на капитала в такъв случай е 1000 лв. Или 10000 лв. За банкови и застрахователни дейности.

Учредителното събрание се провежда в двумесечен срок след приключването на подписката. За да се вземе решение на него трябва да присъстват поне съдружниците записали 1/2 от капитала, но не по-малко от 5 лица записали акции.

Устава на АД съдържа фирмата, седалището, предмета на дейност, вида и броя на акциите, органите за управление и др. Вписването на дружеството в търговския регистър се извършва само при условие, че е приет устав.

Главен орган на АД е общото събрание на акционерите. Функции на ОС : промени в устава ; решения как да се разпредели чистата печалба за дивиденти и фонд резервен ; промени в капитала ; избор на членове на надзорния съвет от средата на акционерите ; да освобождава надзорния съвет и съвета на директорите.

Управление на АД : може да се осъществи с едностепенна или двустепенна система на управление. При двустепенната система АД се управлява и представлява от управителен съвет, под контрола на надзорен съвет. За едностепенната система на управление е характерен само съвет на директорите.

Надзорния съвет (3-9 души) се избира от общото събрание на АД и той определя членовете на управителния съвет. Надзорния съвет избира свой председател, който не може да участва пряко в управлението на дружеството, но го представлява в отношенията му с управителния съвет. Управителния съвет на АД се състои от 3 до 9 души, като състава му и промените в него задължително да се представят в окръжния съд за вписване в търговските регистри. Управителния съвет дава отчет пред надзорния съвет най-малко веднъж на 3 месеца.

Съвета на директорите също може да бъде м/у 3-9 души, той избира председател и заместник-председател и възлага управлението на АД на 1 или няколко от членовете си, които докладват на председателя обстоятелства от съществено значение.

Публичност на АД - задължително се публикуват : доклад за годишно приключване ; баланс ; отчет за приходи и разходи. Това се прави с цел да се защитят интересите на кредиторите и акционерите. За 1 акционер е най-важна чистата печалба, тъй като от размера и зависи размера на дивидента, който би следвало да му се изплати след като се отдели необходимата сума за фонд резервен.

Права на акционерите :

 • Участие в общото събрание с право на глас.

 • Право на информация, която се дава от съвета на директорите,

 • Право на придобиване на нови акции.

Прекратяване на АД :

 • изтичане на срока за които е било образувано,

 • решение на общото събрание на акционерите,

 • обявяване в несъстоятелност - след покриване на всички задължения останалото имущество се разпределя м/у акционерите, като те участват в разпределението съответно на дела на акциите си спрямо ликвидния остатък.

 • Командитни дружества с акции - капиталови обединения със собствено правно управление при които най-малко 1 от съдружниците носи неограничена отговорност, докато останалата част от уставния капитал е разпределена в акции и притежателите им са съдружници в организацията. КДА се различават от обикновените КД поради факта, че вноските на ограничено отговорните съдружници се издават в акции. Броя на ограничено отговорните съдружници не може да е < 3-ма души.

Органи за управление на КДА : Учредително събрание - то се свиква от неограничено отговорните съдружници, които изготвят и устава на КДА. Общо събрание - право на глас имат само неограничено отговорните съдружници, като компетентността на общото събрание се определя от устава. Съвет на директорите - той ръководи оперативно дружеството и също се състои само от неограничено отговорни съдружници. Фирмата на такъв вид дружество задължително съдържа обозначението КДА и за него важат разпоредбите за АД.

 1. Кооперации - организации със самостоятелно правно управление и с отворена за нови членове структура. Всяко кооперативно сдружение има Управителен и Контролен съвети.

Управителен съвет - чрез него сдружението се представлява и задължава пред трети лица. Членовете му се избират за срок от 3 години. Той следи за редовното водене на дружествените книги, за състоянието на баланса, за публичността му, свиква общото годишно събрание, пред което дава отчет за дейността на кооперацията през отчетната година.

Контролен съвет - проверява сметките на кооперацията, изготвя всяка година доклад до общото събрание за извършените от него обши проверки и основно проверки на годишния баланс и сметка печалби и загуби. Без този доклад общото събрание не може да вземе никакви законови решения относно баланса, разпределението на печалбите и загубите, както и освобождаването от отговорност на управителния съвет.

Най-важен орган на кооперацията е общото събрание на членовете уредено аналогично на АД. Общите събрания биват редовни и извънредни - редовните се свикват всяка година от управителния съвет най-късно до края на първото тримесечие. Извънредните се свикват в всяко време, когато е необходимо да се решат въпроси вън от компетентността на управителния съвет.

Общото събрание решава относно - избора, оставката и освобождаването от отговорност на ръководството ; изменението на устава ; преглеждането на сметките, баланса и разпределение на печалбите и загубите ; присъединяване на сдружението към друго такова ; разтурване на сдружението и назначаване на ликвидатори.


* * *


Други признаци за класифициране на фирмите :

 • Според собствеността - държавна, общинска, кооперативна и частна.

 • Степен на самостоятелност - самостоятелна главна и зависими дъщерни фирми.

 • Присъствие или отсъствие на чуждестранно участие - вътрешни, чуждестранни, смесени.

 • Според големината - малки средни и големи (ранжирането е въз основа на следните основни показатели - брой на заетите, размер на капитала, обем на производството).

Фирмите могат да се обединяват с оглед постигането на икономически цели - успешна борба с конкуренцията, утвърждаване на свое място на пазара, повишаване ефективността на контрола. Обединението бива 2 вида - консорциум и холдинг.

1. Консорциум - договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност в областта на инвестициите, политиката или новите, авангардни технологии.

В световната практика най-често се образуват в областта на банковото дело и за кредитиране на големи строителни обекти.

За консорциума важат правилата за АД.

2. Холдинг - АД, КДА, ООД, което има за цел под каква да е форма да участва в други дружества или управлението им, със или без собствена търговска дейност.

Конкретен предмет на дейност може да бъде : придобиването, управлението, оценката и продажбата на участие в дружества ; придобиването, управлението и продажбата на облигации ; придобиване, продажба и оценка на патенти ; финансиране на дружествата, в които холдинга участва.

Холдинга има специален режим на данъчно облагане, определян от Министерството на финансите.

Дружествата, образуващи холдинга приемат статут на дъщерни фирми - правата и функциите им са като на разклонение на стопанската организация, намиращи се под контрола на по-голяма фирма. Като съставна част на холдинга дъщерната фирма се различава от понятието клон на фирма - те притежават по голяма самостоятелност и най-малко 25% от капитала на холдинга трябва да е внесен пряко в дъщерните дружества. Така холдинга получава право да контролира пряко част от капитала на дъщерното дружество, и пряко да определя повече от 1/2 от членовете на управигтелния му съвет.

Холдинга не може да участва в дружество, което не е юридическо лице ; да придобива лицензи, които не са предназначени за контролирано от него дружество ; да придобива недвижими имоти, които не са необходими за обслужването му.


Обкръжаваща среда на фирмата


Обкръжаващата среда е съвкупност от нея факти или действия и условия, които влияят върху възможностите и за изпълнение на поетите договорни задължения, за усъвършенстване на връзките с потребителите, както и върху възможностите и за бъдещо развитие. Обкръжаващата среда е съставена от микро и макро среда.

 1. Елементи на микро обкръжващата среда на фирмата. Те влиаят пряко върху възможностите на фирмата да обслужва целевите си пазари. Към елементите на микро обкръжващата среда на фирмата се отнасят : доставчици на фирмата ; посредници ; потребители ; конкуренти и обществеността .Фирмата


Доставчици

Посредници

Потребители


Конкуренти

  1   2   3

Свързани:

Икономика на логистичните дейности iconСпециалности: "Технология и управление на транспорта" и "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление" Учебната
Основните цели на учебната дисциплина “Основи на логистиката” са да запознае студентите с основите на логистиката и логистичните...
Икономика на логистичните дейности iconЛогистични разходи
Логистичните разходи възникват във връзка с влагането на производствени фактори за осъществяване на логистичните дейности във всички...
Икономика на логистичните дейности iconУслуги
Форми за организация на логистичните дейности във връзка с цялостната организационна структура на фирмата. Съществуват два основни...
Икономика на логистичните дейности iconПрограма „ развитие на конкурентноспособността на българската икономика" Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности"
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”
Икономика на логистичните дейности iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”
Икономика на логистичните дейности iconСметна палата
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода от 01. 01. 2007 – 30. 06. 2010 г., в...
Икономика на логистичните дейности iconСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Икономика на логистичните дейности iconСъобщени е На 20. 05. 2011 г е връчен на г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката и енергетиката, проект на одитен доклад №
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 г. 2013 г”., в частта на Приоритетна ос 1 „Развитие...
Икономика на логистичните дейности iconЕвропейски съюз
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновативни дейности”
Икономика на логистичните дейности iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом