Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер74.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002791203.docx
00279-2012-0003

BG-Брегово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Брегово, пл. "Централен", За: Росица Костадинова, Р България 3790, Брегово, Тел.: 09312 9821, E-mail: ob_bregovo@b-trust.org, Факс: 0882 923300

Място/места за контакт: община Брегово

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: община Брегово
Код NUTS: BG311

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44100000, 44800000, 44316400, 31681410

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Бои, лакове и маджуни
Железарски изделия
Електрически материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Според нуждите на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС

150000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1500 лв. Гаранцията за участие може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. При депозит плащането се извършва в брой в касата на общината или по Банкова сметка на Община Брегово : Банка: ДСК ЕАД Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG27STSA93003373210300 Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 3 % от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със средства от общинския бюджет

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Офертата задължително трябва да съдържа: 9.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 9.2. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, копие на Булстат, съгласно чл.6 от Закон за Регистър Булстат; 9.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му състояние (т. 9.3. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 9.5, 9.6, 9.7 и 9.8 не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 9.4. Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП (оригинал) 9.5. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (оригинал) 9.6. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) 9.7. Документ за гаранция за участие в процедурата

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последните три години- положителен резултат. 2.Списък на основни договори за доставки, извършени през последната година. 3.Копие на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние, копие на Булстат, съгласно чл.6 от Закон за Регистър Булстат. 4.Участникът да представи декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Ако не бъдат представени, същият ще бъде отстранен от процедурата. 5.Всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности 6.Срокът на доставката да е не по-малък от 48 часа по заявка и по посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти в общината. 7.Заплащането на доставените материали да се извършва при отложено плащане в срок не по-малък от 60 дни от фактуриране на доставката .
Минимални изисквания: съгласно указанията за участие

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Декларация със списък на транспортните средства, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, придружена с копия на регистрационните талони, удостоверяващи собствеността на превозните средства. В случай, че транспортните средства не са собствени се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. Участника трябва да представи сертификат за качество или еквивалентен документ за стоката, съгласно БДС.
Минимални изисквания: съгласно указанията за участие

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

23.05.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие се закупува от касата на общината

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

29.05.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 30.05.2012 г. Час: 11:30

Място

Заседателната зала на ОА.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Всички участници


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.04.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Железарски и ВиК материали

1) Кратко описание

Доставка чрез покупка на железарски и ВиК материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44316400, 44100000

Описание:

Железарски изделия
Строителни материали и свързани с тях изделия

3) Количество или обем

Според нуждите на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Електрически материали

1) Кратко описание

Доставка чрез покупка на електрически материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали

3) Количество или обем

Според нуждите на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Бояджийски и строителни материали

1) Кратко описание

Доставка чрез покупка на бояджийски и строителни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44800000, 44100000

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Строителни материали и свързани с тях изделия

3) Количество или обем

Според нуждите на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
90000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Росица Костадинова, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312-2373, e-mail: ob bregovo@b-trust org, Факс:...
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Брегово, пл. "Централен", За: Росица Костадинова, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433, e-mail: ob bregovo@b-trust org,...
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Соу васил левски, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр. Главиница, Тел.: 08636 2245, e-mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом