Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане
ИмеЕфект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер91.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ekon-bg.com/images/safety/102_bg_L.B.Grundzaboiimazilki.doc


ЕКОН - 91” ООД - РУСЕ

Идентиф. № на док. 016

информационен лист за безопасност

Издаден на: 2010-01-04


Пастело грунд за бои и мазилкиСтр.


Вс. Стр.5


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Наименование на продукта:

ПАСТЕЛО ГРУНД ЗА БОИ И МАЗИЛКИ


1.2. Употреба на препарата:

Пастело Грунд за бои и мазилки е вододисперсионен тип продукт. Използва се като основа преди нанасяне на архитектурни бои или различни декоративни мазилки. Може да се оцветява с подходящи пигментни пасти в цвета на мазилката.С продукта се работи съгласно техническото описание.


1.3. Име на фирмата:

“ЕКОН-91” ООД

Република България

гр. Русе 7000

ул. ”кап. Райчо Николов” №11

тел. 082 870-331

факс: 082 837 – 801

e-mail: office@ekon-bg.com


1.4. Телефон за спешни случаи:

082/870331


2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Препаратът не е определен като опаснен. Не е вреден за здравето на човека при работа с него и в условията на експлоатация, както и върху околната среда.

Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта:

Поглъщане:

Няма доказателства за вредно въздействие.

Поглъщане чрез кожата:

Не се поглъща.

Вдишване:

Няма доказателства за вредно въздействие.

Контакт с кожата:

При краткотрайно единично излагане не се очаква да причини дразнене на кожата.

Контакт с очите:

Може да причини леко временно дразнене на очите. Няма вероятност от нара- няване на роговицата.

Ефект от често прекомерно излагане на въздействието на продукта:

Не се очаква. Няма налична информация .


3. СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Многокомпонентен продукт, който се произвежда на база емулсия на акрилатен съполимер, пигменти, пълнители, етералкохол, гликол и др. добавки. Според Директивите на ЕС № 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО препаратът не се класифицира като опасен. СAS № - не се прилага.


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При вдишване:

Извеждане на на свеж въздух. При оплаквания да се потърси консултация с лекар.

При случайно поглъщане:

Не давайте течности и не предизвиквайте повръщане. При случайно повръщане дръжте главата на пострадалия под нивото на бедрата за да предотвратите аспириране в белите дробове. При продължителни оплаквания се консултирайте с лекар.

При контакт с кожата:

Измийте засегнатата кожа с вода и сапун и изплакнете добре.

При контакт с очите:

Незабавно промийте очите с течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи. Махнете контактните лещи. При необходимост потърсете очен лекар.

Бележки за лекаря:

Няма определена специфична противоотрова. Лечението от прекомерното излагане трябва да се насочи към контрол на симптомите и клинично лечение на пациента.


5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Общи указания:

Пастело грунд за бои и мазилки не е пожароопасен препарат.

Подходящи средства за гасене:

Сух химически прах, въглероден двуокис, вода. По-големи пожари да се гасят с диспергирана водна струя или алкалоустойчива пяна.

Неподходящи средства за гасене:

Няма налична информация.

Особена опасност, произтичаща от самия продукт, продуктите от неговото изгаряне или възникналите газове:

При горене сухият продукт образува гъст черен пушек.

Специално защитно оборудване:

Препоръчва се използването на противогаз и защитно пожарникарско облекло.

Допълнителни указания:

При възникване на пожар в съседство се препоръчва обливане с вода, за да не се повиши налягането в опаковките и да не се запалят самите пластмасови опаковки.


6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Предпазни мерки за защита на човека:

Не е необходима специална защита. Носете лични предпазни средства - очила, ръкавици, работно облекло. След работа се измийте с вода.

Мерки за защита на околната среда:

Предотвратете замърсяване на повърхността. Да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми.

Методи за почистване:

Малки разлети количества трябва да се почистват с инертни материали, поемащи течността (пясък, пръст, дървени стърготини или други подобни абсорбенти), да се изгребе и да се изхвърли в специален контейнер.

Големи количества: да се изпомпа продукта.

Остатъци: да се отмият с вода. Събирайте замърсената вода за съответно подходящо обезвреждане. Да не се изхвърля в канализацията без предварителна флокулация и филтруване. Аварии от този род не са фатални за околната среда.


7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

Работа с продукта:

Общи предпазни мерки при боравене с продукта:

При работа се препоръчва използването на предпазни очила и ръкавици. Измийте се след работа с продукта.

Вентилация:

Общата естествена стайна вентилация е достатъчна.

Други предпазни мерки:

Продуктът може да придобие миризма на бактерии след дълготрайно и неправилно съхранение.

Съхранение:

Пастело грунд за бои и мазилки трябва да се предпазва от замръзване. Съхранявайте в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 30°С, в плътно затворени пластмасови опаковки.

Не съхранявайте продукта заедно с храна, напитки или фуражи.


8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Граници на излагане на влиянието на продукта:

Няма наложени ограничения.

Лична защита:

Защита на дихателните пътища:

Не е необходима специална защита. Ако се замъгли, носете полумаска-респиратор за пречистване на въздуха.

Защита на тялото:

За краткотраен контакт не е нужна защита, освен чисто облекло, покриващо кожата. След работа се препоръчва вземане на душ.

Защита на ръцете:

При продължителен или чест контакт използвайте устойчиви на химикали, непромокаеми ръкавици. Препоръчват се ръкавици от неопрен.

Защита на очите:

Носете химически устойчиви предпазни очила със странична защита.

Обща защита и хигиенни мерки:

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химикали. Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Измивайте ръцете преди почивка и след приключване на работата.

Консултирайте се с лекар в случай на гадене.

Друго предпазно оборудване:

Местата за съхранение и употреба на този продукт трябва да бъдат оборудвани с приспособления за измиване.


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Физична форма:

Хомогенна , гъста течлива маса

Цвят:

оксидно червен по еталон

Мирис:

мек

Плътност:

1,6 ± 0,05 g/cm³

Визкозитет:

3000-5000 mPa.s, 23°C

рН стойност:

8,0 -9,0

Точка на кипене:

100 0С - вода

Точка на замръзване:

0 0С - вода

Температура на самозапалване:

препарътът не се самозапалва

Опасност от експлозия:

препаратът не е взривоопасен

Разтворимост във вода:

може да се смеси в различни пропорции

Физична форма:

Хомогенна , гъста течлива маса


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКЦИОННА СПОСОБНОСТ

Стабилност:

Устойчив при нормални условия на работа и съхранение.

Условия, които трябва да се избягват:

При замръзне коагулира (под 0°С ).

Вещества, които трябва да се избягват:

Добавката на киселини или многовалентни метални соли може да причини коагулация.

Опасни разпадни продукти:

Продуктът е нереактивeн.


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

При използване съгласно указанията, няма вредни за здравето въздействия.

Остра токсичност:

LD 50 орална плъх > 5000 mg/kg.

LD 50 дермална заек > 5000 mg/kg.

Дразнещо действие върху кожата:

Заек: може да причини краткотрайно дразнене.

Дразнещо действие върху очите:

Заек: не причинява дразнене.


12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Пастело грунд за бои и мазилки не отделя вредни емисии. Няма информация за екологично въздействие.

Биологично разграждане:

Препаратът не се разгражда биологично.

Допълнителна информация:

Пастело грунд за бои и мазилки слабо замърсява водата.

Да не се допуска неразреден продукт или големи количества от него да попаднат в околната среда. При разливане да се посипе с абсорбент, да се изгребе и да се изхвърли в специален контейнер.

Да не се изхвърля в канализацията, почвата и водите.


13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Всякакви остатъци от продукта, отпадъци от приложението му и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се третира съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

Кодове на отпадъци, възможни да се генерират при употребата на препарата:

08 01 12 - отпадъчни бои и лакове не съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

15 01 02 – пластмасови опаковки

Препоръчвани методи за изхвърляне:

Контролирано изгаряне на остатъците и отпадъците при високи температури.

Изхвърляне на отпадъците на места, специално одобрени за опасни материали.

Рециклиране на разтворителите чрез дестилация, където е възможно в случай, че е разрешен проблемът с остатъчните продукти от дестилацията.

При възможност да се използва чрез преработка в други подобни продукти.


14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Препаратът не е подчинен на наредбите за ADR, RID.


15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Според действащите нормативни документи:

1. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /Обн.ДВ, бр. 10/2000г., изм. и доп., бр. 82/2007 г./

2. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати /Обн.,ДВ, бр. 5/2003г., изм. и доп., бр. 51/2008 г./

3. Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /обн., ДВ, бр.20/2007г/

Директиви 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО се изисква следното маркиране на продукта за опасност:

S – фрази

S 13 – Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни

S 24/25 – Да се избягва контакт с кожата и очите.

S 51 – Иползвайте само при добре вентилирани помещения.

S 28 – След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода и сапун.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали.

Настоящият документ и препоръките в него са подготвени съгласно настоящите Наредби на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали.

Настоящата информация не е изчерпателна, но осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение.

Лична е отговорността на всеки потребител да вземе всички превантивни мерки при манипулирането на продукта.

Целта на задължителните регулации е да подпомогне потребителя да изпълни задълженията си при ползването на вредни продукти.

Информационния лист за безопасност е разработен съгласно:

Приложение II на Регламент 1907/2006 на Европейския парламент.

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 114/2003 изм. бр. бр. 82/2007 г./.

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5/2003г. изм. 51/2008 г./.

Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003г. изм. бр. 70/2008г.).

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове,свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр.8/2004 изм. бр. 67/2007г.).

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр 44/2004г.).

Сборник Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа-1999


Идентификационен номер: 016

Дата на издаване: 04.01.2010г.

.


Свързани:

Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconЕфект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане
Пастело Цветен латекс е вододисперсионен тип боя, предназначена за вътрешно боядисване на стени и тавани върху предварително подготвени...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconЕфект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане
Препаратът не е определен като опаснен. Не е вреден за здравето на човека при работа с него и в условията на експлоатация, както...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconЕфект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане
Пастело импрегниращ грунд не е определен като опасно вещество. Не е вреден за здравето на човека при работа с него и в условията...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconЕфект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане
Пастело Силиконoва боя е вододисперсионен тип боя, предназначена за външно боядисване на стени и фасади върху предварително подготвени...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconИнформационен лист за безопасност
Вдишване: Сериозното излагане на влиянието на праха от продукта може да причини временно раздразнение на дихателните пътища. Продължителното...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconИнформационен лист за безопасност
Вдишване: Сериозното излагане на влиянието на праха от продукта може да причини временно раздразнение на дихателните пътища. Продължителното...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconИнформационен лист за безопасност
Вдишване: Сериозното или продължително излагане на влиянието на праха от продукта може да причини временно раздразнение на дихателните...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconДиректива 91/322/еио на комисията
Директива 80/1107/еио на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични...
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconДиректива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа
Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и в частност член 118a
Ефект от единично прекомерно излагане на въздействието на продукта: Поглъщане iconТаблица с данни относно безопасността на продукта
Тази документация за безопасност на продукта е изготвена в съответствие с Директива на ео 91/155/ес изменяща Директива 2001/58/ес...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом