Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4)
ИмеЗакон за биологичното разнообразие (Приложение 4)
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер44.08 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://monitoring.biodiversity.bg/prilozeniq/IV/IV.03/A.08_short.doc

Устойчиво ползване на ресурсни видове

Код

А.08

Кратко описание


Група индикатори с обект на отчитане естествено срещащи се в страната видове, използвани като ресурс: лечебни растения, диви плодове, диворастящи декоративни растения, диворастящи гъби, медицинска пиявица, градински и лозов охлюв, черноморски ядливи миди, раци, стопански ценни видове риби, ловни птици и бозайници. За групитe, включени в приложение № 4 на ЗБР, се използва списък от това приложение. Информацията е организирана в база данни и позволява проследяване на промените в състоянието на популациите и обема на ползване на ресурсни видове.

Записите за ресурсните видове включват данни за:

 • състоянието на популациите;

 • обема на ползване на ресурсни видове.

Обосновка на избора на областта за мониториране


Изборът се основава на необходимостта от:

 • отчитане на състоянието и тенденциите в промените за икономически важни видове;

 • устойчиво ползване на естествените ресурси;

 • адекватни управленски решения за устойчиво ползване на естествените ресурси.

Цел

Ранно предупреждение за състоянието и тенденциите в промените при икономически важни видове. Изпълнение на цел 2010 на Конвенцията за биологично разнообразие;

Ниво на биологична организация – генетично, видово, екосистемно/хабитатно

Видово

Въпроси/проблеми на биологичното разнообразие, за които групата от индикатори дава отговор

 • Какви промени настъпват в състоянието на популациите на ресурсни видове?

 • Какви са тенденциите в ползването на ресурсни видове?

 • Какви мерки се вземат за осигуряване на устойчивата експлоатация на ресурсните видове?

Международни ангажименти

 • Вашингтонска конвенция (CITES);

 • Стратегия за устойчиво развитие

Българско законодателство и програмни документи

 • Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4);

 • Закон за лечебните растения

 • Закон за горите

 • Закон за рибарство и аквакултури

 • Закон за лова и опазване на дивеча

 • Национална стратегия за горите

 • Национална стратегия за устойчиво развитие

Индикатори и параметри

Групата от индикатори се разработва във формат база-данни. Записите за отделните ресурсни видове включват задължителен и допълнителен набор от данни (полета).

Задължителният набор от данни дава параметрите:

А.08.01 Брой ресурсни видове по организмови и стопански групи

 • Брой ресурсни видове висши растения:

 • брой видове лекарствени растения, събирани в билкозаготовителните пунктове

 • брой диворастящи плодни видове, изкупувани за преработка

 • брой диворастящи декоративни растения в продажба

 • Брой ресурсни видове гъби

 • Брой ресурсни видове безгръбначни животни

 • Брой ресурсни видове риби

 • Брой ресурсни видове земноводни

 • Брой ресурсни видове влечуги

 • Брой ресурсни видове птици

 • Брой ресурсни видове бозайници

А.08.02. Състояние на запасите на основни ресурсни видове.

А.08.03 Годишно ползване (в т, брой екземпляри и др.) на отделни видове или групи видове.

А.08.04 % от популацията, изземвана/експлоатирана годишно (при отделни групи видове, ловни и риболовни обекти)

А.08.05 Брой местни видове, за които съществува система за определяне на годишни квоти.

А.08.06. Брой годишно установени нарушения по отношение на ползването на биологичните ресурси.


Допълнителният набор от данни може да е различен при различните групи и може да включва: (1) карти на разпространението, (2) данни за популацията (площ, численост, плътност и др. параметри), (3) наличие на план за действие за съответен ресурсен вид или група видове, и др.

Източници на данни

За някои от видовете се събират данни (от разрешителни, периодични таксации и др.) в Държавните лесничейства и Държавните ловни стопанства.

За видовете, от които се осъществява износ, се събират данни в МОСВ и Агенция “Митници”.

Няма данни и не се събират такива за ползването на гъбните ресурси, декоративните диворастящи растения

Препоръчителни списъци от обекти на видово и хабитатно ниво


Ресурсни видове за мониториране:

Примерни методики


Състоянието и възобновителните възможности на популациите от лечебни растения се изследват чрез измерване на площта, установяване на пространствената и възрастовата структура и репродуктивните възможности. Същите методики следва да се използват и при диворастящите декоративни растения.

Ресурсите от лечебни растения, диворастащи декоративни растения, диворастящи плодни видове и гъби се определят по стандартни методи, напр. метода на пробните площадки, метода на моделните екземпляри и др.


Коментари и препоръки от семинара:

Да се коментира стопанското ползване, защото нестопанското ползване не може да се отчете.

Свързани:

Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconЗакон за биологичното разнообразие
Чл. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconЗакон за биологичното разнообразие
Чл. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconЗакон за биологичното разнообразие
Чл. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconЗакон за биологичното разнообразие
Чл. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физически лица по опазването и устойчивото ползване...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconЗакон за биологичното разнообразие
Бел ред относно влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за биологичното разнообразие с дв, бр. 34 от 25. 04. 2006...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconÌÈÍÈÑÒÅÐÑтво на околната среда и водите
Изготвянето на Националния план за опазване на биологичното разнообразие е едно от задълженията, поети от Конвенцията за биологичното...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) icon22 май международен ден на биологичното разнообразие
Оон определи 2010 г за Международна година на биоразнообразието и 22 май за международен ден на биологичното разнообразие. Отбелязването...
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconЗакон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове, Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Б/ Високопланинска безлесна зона на националния парк “Централен Балкан”. Биологично разнообразие и проблеми на неговото опазване
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconДипломни работи с тематика в областта на опазване на биологичното разнообразие и управление на защитени територии
С какво Вашата дипломна работа ще допринесе към опазването на биологичното разнообразие?
Закон за биологичното разнообразие (Приложение 4) iconКонвенция за биологичното разнообразие
Редица международни Конвенции, по които Република България е страна отделят специално внимание на проблемите на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом