Програма по български език и литература
ИмеПрограма по български език и литература
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://csea.fyc-vidin.org/materials/programmes/programa ogramotqvane.doc
  1   2   3   4   5   6   7
УЧЕБНА ПРОГРАМА


ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА


В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА


2010г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Учебните програми са предназначени за обучението на деца в Център за работа с деца на улицата. Те включват начални знания, умения и отношения по български език и литература и на децата, които имат пропуски в знанията си вследствие на системното отсъствие от училище. "Ограмотяване" е процес на обучение за достигане на общообразователния минимум по учебният предмети "български език и литература" определен за начален етап на основно образование. В този смисъл постигането на очакваните резултати от обучението, определени в учебните програми, осигурява възможност за реализиране на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по съответните учебни предмети за начален етап на основното образование. Тази програма дава възможност на децата да преодолеят пропуските в знанията си и да се върнат в училище в съответния клас.

Заниманията в центъра се извършват с учебни средства, съобразени с особеностите на целевата група или с адаптирани към потребностите на децата учебни материали.

Обучението може да се осъществява диференцирано и индивидуално, т.е. в зависимост от показаните умения при изпълнението на теста за входно равнище.


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА

В КУРСОВЕТЕ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ


І. Общо представяне на учебната програма

Учебната програма по български език и литература за ограмотяване на децата от центъра представя учебното съдържание като съставна част на общообразователната подготовка в българското училище и е съобразена с:

- ДОИ за учебното съдържание по български език и литература за начален етап;

- учебните програми за задължителна подготовка по български език и

литература (І-ІV клас);

- съкратения срок за обучение.

В зависимост от диагностицираното входно равнище на обучаемите лица

часовете за ограмотяване може да бъдат разпределени за езиково обучение, за

литературно обучение или за формиране на комуникативноречеви умения.

Тематичното съдържание се конкретизира от педагога съобразно

интересите и потребностите на децата.


ІІ. Цели и задачи на обучението

Чрез обучението по български език и литература в курса за ограмотяване на деца от центъра се цели:


1. Да се овладее механизмът на четене като основна и необходима

предпоставка за езиково и литературно обучение.

2. Да се формират умения за четливо и грамотно писане.

3. Да се овладеят основни правоговорни, правописни и пунктуационни норми.

4. Да се формират на емпирично равнище знания за строежа на българския

език, за езиковите единици и функционирането им в потока на речта в зависимост от ситуацията на общуване.

5. Да се развие усет за закономерните промени на звуковете в потока на речта и

разликата между изговор и правопис.

6. Да се формират умения за употреба на диалогичната и монологичната форма

на речта, за създаване на собствен текст в зависимост от целта на общуване

или по определена опора.

7. Да се изградят начални умения за култура на общуването и речевия етикет.

8. Да се формират и усъвършенстват умения за четене и извличане на

информация от прочетеното (разбиране смисъла на прочетеното).

9. Да се формират умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на

художествен текст.
Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

1
Текст. На излет.

Четене

/Ч/

Излет, пикник

 • Децата да се въведат всъответните условия и да им се помогне да се адаптират

 • Да усвоят знания за поведени в гората

 • Да имат изградена представа за опазване на гората
1
2
Изисквания за писане. Съединяване по прекъсната начупена линия. Оцветяване

Писане

/П/

Прекъсната начупена линия

 • Детето усвоява правилно изискванията за писане

 • Държи правилно молива

 • Старае се да координира движението на пишещата ръка за изписване на елемента

1
3
Текст. Уроци. Игри

Ч

Текст, урок, игра

 • Детето участва в провокирани от педагога комуникативни ситуации – диалогични и монологични форми на устната реч

 • Умее да разказва, описва, задава въпроси и дава отговори.

1
4
Дорисуване. Защриховане. Писане на елемента отворена права линия. Комбинации.

П

Защриховане, отворена права линия

 • Старае се да изписва правилно елемента

 • Координира движенията на пишещата ръка

 • Умее да защрихова

1
5
Текст. „Трите пеперудки”- приказка

Ч

Разказ по картинки

 • Умее да съставя кратък текст по картинка или серия то картини.

 • Умее да изслушва другите говорещи.

1
6
Писане на елементите наклонена права линия и хоризонтална права линия в комбинации

П

Наклонена права линия, хоризонтална права линия

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
7
Питам, отговарям, разговарям, разказвам

Ч

Въпрос, отговор, разказ

 • Задава въпроси, отговаря

 • Предава съдържанието на чут текст

 • Участва в диалог, като се включва уместно без да прекъсва другите

1
8
Писане на елемента права, която горе завива в ляво

П

Права, която горе завива в ляво

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

9
Изречение. Съставяне на изречения. Нашето семейство

Ч

Изречение , препинателен знак, модел схема, семейство

 • Има представа за изречение

 • Умее да съставя изречение

 • Умее да конструира правилно изречението като използва различни словоредни варианти, в зависимост от целта на изказване

1
10
Писане на елемента права, която долу завива вдясно , в комбинации

П

Права, която долу завива вдясно

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
11
Изречение. Видове изречения. Случка у дома

Ч

Изречение, видове изречения

 • Актуализират знанията за изречение и видове изречения

 • Затвърдяват знанията си за съставяне на различни по вид изречения

 • Съставят изречения по модел схема

1
12
Писане на елемента наклонена линия, която долу завива вляво, в комбинации

П

Наклонена линия, завиваща долу вляво

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
13
Съставяне на видове изречения по схема модел

Ч

Видове изречения, модел схема

 • Съставя изречения по схема

 • Служи си със средствата на речевия етикет

 • Умее да участва в диалог

1
14
Писане на елемента права, която горе завива вляво, а долу вдясно


П

Права, която горе завива вляво, а долу вдясно

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
15
Дума . Цветя

Ч

Дума

- Детето познава думата като едно от

основните езикови единици


1
16
Писане на елемента окръжност О о в комбинации

П

Окръжност

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
17
Дума. Какво назоваваме с нея

Ч

Дума

 • Детето познава думата като основна езикова единица

 • Умее да си служи с нея
1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

18
Писане на елемента дъга – лява и дъга- дясна в комбинации

П

Дъга

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
19
Сричка. Делене думата на срички. Морски свят

Ч

Сричка

 • Детето познава сричката като една от основните езикови единици

 • Знае що е сричка

 • Може да дели думата на срички

1
20
Писане на елемента права, която долу завива вляво, накланя се и пресича правата, в комбинации


П

Права, която долу завива вляво, накланя се и пресича правата

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
21
Звук. Упражнения в звуков анализ. Есенни плодове

Ч

Звук

 • Детето знае що е звук

 • Може да различава на емпирично равнище основните езикови и речеви единици ( звук, сричка, дума , изречение)

1
22
Писане на елемента наклонена права , която продължава вдясно, извива и продължава отвесно на долу, в комбинации

П

Наклонена права, която продължава вдясно, извива и продължава отвесно надолу

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
23
Обобщение – текст, изречение, дума, сричка, звук. Веселата сладкарница

Обобщение

Текст, изречение, дума, сричка, звук

 • Може да различава на емпирично равнище основните езикови и речеви единици ( звук, сричка, дума , изречение, текст)

 • Умее да съставя различни по вид изречения

 • Умее да съставя текст по картинки

1
24
Обобщителен урок за писане на изучените елементи в комбинации

Обобщение

Елементи на букви

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

25
Запознаване със звук и буква А а

Ч

Звук, буква; главна ,малка буква; печатна и ръкописна буква; гласен звук; широк звук

 • Детето познава новата буква

 • Различава звук и буква

 • Различава главната от малката буква

 • Откриват думи със звука

1  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма по български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма по български език и литература iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Програма по български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Програма по български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма по български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма по български език и литература iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Програма по български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Програма по български език и литература iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом