Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на
ИмеСправка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер42.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.otcheti.com/OTCHETI/bul-holand/SPRAVKA ZA SZETOVODNATA POLITIKA-B D H - HAD.doc
Приложение № 7 към НСС1

ЕЛЕМЕНТ № 7.1


СПРАВКА


За оповестяване на счетоводната политика към 31.12.2007г. на

БЪЛГАРО- ХОЛАНДСКА КОМПАНИЯ” ХАД


Съдържанието на този елемнт се определя от предприятието в съответствие с изискванията

За оповестяване , предвидено в НСС 1- Представяне на финансовите отчети и изискванията на

Останалите счетоводни стандарти .


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Наименованието ,под което акционерното дружество извършва дейността си е “Българо-Холандска Компания “ ХАД . Съгласно Търговският закон ,дружеството е холдингово акционерно дружество.

Седалището на дружеството е в Република България , община -ВРАЦА , адресът на ефективно

Управление е гр. Враца , бул. “ Демокрация“ № 17.

Телефони : 02 / 9811451 Факс 02/ 9811451.


Към датата на подаване на отчета дружеството няма открити клонове .


Предметът на дейност на дружеството обхваща : Придобиване, управление и продажба на дялови участия в български и чуждестранни дружества и финансирания на дъщерни предприятия.


Дружеството е учредено без определен срок.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 200 000 / един милион и двеста хиляди лева , разпределен в 1 200 /хилада и двеста / броя поименни акции , всяка една с номинална стойност 1 000/ хиляда / лева.


600 от акциите са обикновени ,поименни с право на един глас в Общото събрание на ак-

ционерите ,право на дивидент и на ликвидационен дял ,съразмерени с номиналната стойност на акцията.

600 от акциите са привилегировани ,поименни без право на глас в ОСА , с право на допъл-

нителен дивидент в размер ,определен от ОСА .

Акциите са неделими .Когато акцията принадлежи на няколко лица ,те упражняват правата по нея заедно ,като определят пълномощник.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИА. : Счетоводният баланс на дружеството е съставен съобразно изискванията на НСС- 1 .

Използвана е двустранна форма ,като видът на баланса е разграничаващ текущи и нетекущи активи и пасиви . За оценка при изготвяне на финансовия отчет е използвана историческата цена.

Б.: Отчет за приходите и разходите : Той е изготвен съобразно изискванията на НСС 1

 • представяне на финансовите отчети по двустранна форма ,според характера на

разходите.


В. Отчет за паричните потоци : При изготвянето му са съблюдавани изискванията на НСС 7 . Използван е прекият метод за съставяне на отчета.


Г. Отчет за собствения капитал . Капиталът на дружеството е 1 200 000.00 лева.

При изготвяне на финансовия отчет са съблюдавани счетоводните принципи за


 • принцип на действащо предприятие

 • принцип на текущо начисляване

 • последователност на представянето

 • същественостКОНСОЛИДАЦИОННИ ПРИНЦИПИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


Инвестициите в дъщерни предприятия са отчитани съобразно НСС 27 – Консолидирани

Финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия .Използваният метод

За отчитане на инвестициите в дъщерните предприятия е себестойностният метод.


Дъщерните предприятия на “ Б Х К ” Х АД към датата на финансовия отчет са :


 1. “ БОЖУР- 2000 “ АД – 133 990 бр. Акции – 67.00 % дял.
 1. “ ПЛАСТИМО “ АД - 47 574 бр. Акции – 76.73% дял .
 1. “ЛЕЙДИ СОФИЯ “ АД- 427 667 бр. Акции – 42.77 % дял
 1. “Софиятекс “ ООД – 3 760 дружествени дяла – 75.20 % дял.АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


Инвестициите в асоциирани предприятия са отчитани съобразно НСС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия . Използваният метод за отчитане на инвестициите в асоциираните предприятия е себестойностния метод .


 1. “ВИХРЕН БЛАГОЕВГРАД “ АД – 45 950.00броя акции –33,54 % дял.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Инвестициите във финансови краткотрайни активи са представени в отчета от акциите на

Битко Лизинг АД – 359 050 броя акции с отчетна стйност от 288 хил. лв.Същите се отчитат

по цена на придобиване и са класифицирани в групата на финансови активи на разположенвие

за продажба. Към датата на съставяне на финансовия отчет те не са преоценявани ,поради липса на надеждна информация .Същите не са борсово продаваеми .

По нататъшното им отчитане ще се извършна чрез използване на алтернативния метод за преоценка посредством сметка “Преоценъчен резерв “ .


ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ


Амортизационната политика на предприятието е изготвена в съответствие

с изискванията на глава 10 от ЗКПО . Възприет е системен метод на амортизация на активите. Класифицирането на активите по съответните групи също се извършва съобразно изискванията на ЗКПО ,като се спазват законоустановените амортизационни норми ,по групи активи.


ПРИХОДИ


Приходите се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на финансовия отчет при условие ,че резултатът от сделката е надеждно оценен.

Приходите от лихви са признати текущо ,пропорционално на времето ,като се отчита ефек-

Тивният доход от актива.


СВЪРЗАНИ ЛИЦА


През отчетния период са осъществени сделки със следните свързани лица : 1. Предоставен и погасен дългосрочен заем на “ЛЕЙДИ СОФИЯ” АД ,съответно за 20 000.00лв и 62 000.00лв

 2. Върнати суми по депозит на БОЖУР. 2000 АД – 30000.00 лв.


По посочените заеми и депозити текущо са начислявани всеки месец лихви .


Гр. София , 15.02.2008г. Съставител: Ръководител:


/ М. Кълчишков/ / М. Щерев /

Свързани:

Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2008 г на
Съдържанието на този елемнт се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в нсс 1- представяне...
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2008 г на
Съдържанието на този елемнт се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в нсс 1- представяне...
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2008г на
Съдържанието на този елемнт се определя от предприятието в съответствие с изискванията
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика на "пи енд джи" ад – Варна, за 2006год
Съгласно счетоводното законодателство на Република България счетоводната политика е съвкупност от конкретни принципи, бази, установени...
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика на "стили роуд" еоод – Варна, за 2004 год
Съгласно счетоводното законодателство на Република България счетоводната политика е съвкупност от конкретни принципи, бази, установени...
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика
Място на извършване на стопанска дейност : гр. София, жк. Зона б 18 бл. 10 ет. 7 ап. 41
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconКонсолидирана справка за оповестяване на счетоводната политика
За звената в икономическата група “Вамос” ад – “Бодрост” оод през 2002 год бе прилагана единна счетоводна политика съгласно изискванията...
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика
Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, Западна промишлена зона, П. К. 72
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconОповестяване на счетоводната политика
През текущия отчетен период няма извършени промени във възприетатата счетоводната политика
Справка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2007г на iconСправка за оповестяване на счетоводната политика
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом