Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
ИмеПроект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер24.04 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.kustendil.iag.bg/data/news/262/kratko_rezume_po_OPOS.doc
Регионална дирекция по горите – Кюстендил изготвя проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” по приоритетна ОС 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” с референтен номер: BG161PO005/10/3.0/2/20 и наименование на проекта: „Опазване и възстановяване на местообитания и видове с висока консервационна стойност с принос към устойчивото управление на защитените зони в РДГ – Кюстендил”. Продължителността на проекта е 18 месеца. Бюджет на проекта е около 400 000 лв.

Цели на проекта:

 • Създаде благоприятен консервационнен статус за ценни видове и местообитания в защитените територии и зони на територията на РДГ – Кюстендил

 • Да създаде условие за подобряване на информираността за биоразнообразието, развитие на информационна, екологична и посетителска инфраструктура на РДГ – Кюстендил

 • Да създаде и изгради платформи за наблюдение на защитените видове и местообитания в територията на РДГ – Кюстендил

 • Да изгради ограда за защита на цените защитени видове в територията на РДГ – Кюстендил

Специфични цели:

 • Да се предприемат мерки за подпомагане възстановяване и подържане на ценни местообитания в зони по Натура 2000 и популациите на застрашени видове

 • Да се създаде интегриран модел за поддържане естествените местни ресурси на някои от най-застрашените животински и растителни видове, имащи местообитания, находища и популации на територията на РДГ – КюстендилОсновни дейности са: • Организация и управление на проекта.

 • Биологични и екологични проучвания в защитените зони и територии с ценни местообитания и видове.

 • Консервационни дейности за поддържане и реинтродукция на застрашени видове и техните местообитания, включени в Приложенията по Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.

 • Дейности по създаването на посетителска инфраструктура и информационно обезпечаване в защитените територии и зони.

 • Дейности по създаване на платформи за наблюдение на защитените видове и местообитания.

 • Дейност за създаване и изграждане на огради на ценни защитени видове.

 • Разработване на интегрирана схема за подпомагане устойчивото управление на защитените територии и зони.

 • Дейности за публичност.

 • Дейности по мониторинг и одит на проекта .Защитени зони и територии: • Зони по Натура 2000 , Директива 92/43/ЕЕС , BG 0000134 “Чокльово блато”, BG 0000298 „Конявска планина , BG 0001012, „Земен”; BG 0000624, „Любаш”; BG 0000314, „Ребро”; BG 00001375, „Острица” BG 0000313„Руй” Директива 79/409/ЕЕС , BG0002101 ”Мещица”; BG0002089 “Ноевци”; BG 0002112 „Руй”. Защитена местност „Белите кладенци” , Защитена местност „Чоклъово блато”Ценни видове и местообитания са: • Световно застрашени видове и/или видове от първостепенно значение за опазване в Европейския Съюз са: ливаден дърдавец (Crex crex), лалугер (Spermophilus citellus) видра (Lutra lutra), планински кеклик (Alectoris graeca), Пъстър пор /Vormela peregusna/. Застрашени находища на обикновения див божур (Peonia peregrina), на розовия див божур (Peonia mascula), на розмаринолистна върба (Salix rozmarinifolia) и петтичинковата върба (Salix peнtandra

Свързани:

Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconПрограма околна среда 2007
Боровец” и „Чамлъка” на риосв хасково по процедура № bg161РО005/11/3 2/05/26 " Изпълнение на дейности за устройство и управление...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconПрограма околна среда 2007
Боровец” и „Чамлъка” на риосв хасково по процедура № bg161РО005/11/3 2/05/26 " Изпълнение на дейности за устройство и управление...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconПрограма околна среда 2007
Боровец” и „Чамлъка” на риосв хасково по процедура № bg161РО005/11/3 2/05/26 " Изпълнение на дейности за устройство и управление...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconОпазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа
А европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconНаименование на проекта
На ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconПроекти по оп околна среда
С011 за проект № dir – 5112122-13-81  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”по приоритетна...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Задача 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Европейската Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Задача...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconОперативнапрограм а
Проект №5103020-42-685 „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в зм „Алдомировско блато” и защитени...
Проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.\" по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие\" iconПрограма „Околна среда 2007-2013г." Доклад по задача "
Документът е разработен с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ес чрез оперативна програма „Околна среда...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом