И к о номическиунверситет варн а
ИмеИ к о номическиунверситет варн а
страница5/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер297.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetlozarstefanov.com/disciplini_files/39--WFRazchety_anotaciazadochno.doc
1   2   3   4   5

Катедра “Счетоводна отчетност”

Курсова работа по дисциплината “Финансово-валутни разчети”


Задача № 1.1 Доставено е от внос 340 тона желязо, за което са платени 61300 щатски долара.При доставката са направени 20% разходи спрямо покупната стойност и търговецът желае да реализира 20% печалба. Централният курс на щатския долар към датата на доставката е 1 USD = 1,579650. Стоката е облагаема по ЗДДС, като данъчната ставка е 20%.

Иска се Да се калкулира продажната цена на 100 кг желязо с и без ДДС.

Задача № 1.2. Търговско предприятие продава по време на Коледно-новогодишния базар стоки с продажна цена 68000 лева при 5% намаления.

Иска се 1) Да се намери стойностния размер на намалението и 2) Продажната цена на стоките преди намалението.

Задача № 2. Парична сума в размер на 12600 лева е вложена на депозит при годишна лихва от 7%. За какъв срок тази парична сума ще нарасне на 13200 лева?

Задача № 3 Да се изчисли математическият дисконт и ефективната стойност по която следва да бъде погасено задължението, ако са известни номиналната стойност на задължението, времето на предсрочното погасяване и лихвения процент!

а) 2345,76 лева за 55 дни при 6 % лихва.

б) 6286 лева за 425 дни при 3% лихва

в) 1234, 56 лева за 16 месеца при 10,5% лихва.

Задача № 4. Търговско предприятие “Х” ползва кредит от търговска банка “Y” в размер на 60 000 лева за срок от 5 години. Сумата на кредита се олихвява с лихвен процент от 13% годишно. Постигнато е споразумение с банката, погасяването на кредита да се извърши с еднакви анюитети и различни погасителни вноски (рати).

Иска се : Да се състави погасителен план.

Забележка. Величината на IV лихвен фактор е 3, 5172313.

Задача № 5. Облигация с номинална стойност 1000 лева, олихвявана с 12% годишен лихвен процент е придобита на 22.04.2005 г. Покупната цена на облигацията е 860 лева, в т.ч. и дължимата лихва. Лихвите по облигацията се изплащат полугодишно на 01.01 и 01.07. всяка година.

Иска се: Да се определи текущата доходност на облигацията

Задача № 6. Като използвате дадената валутна таблица и формулата за обратните валутни курсове съставете таблицата за обратните валути курсове на курс “купува” и курс “продава.”

 

 

Купува

Продава

USD

1.5600

1.5900

EUR

1.9400

1.9600

CHF

1.2450

1.2700Вариант №8

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА


Катедра “Счетоводна отчетност”


Курсова работа по дисциплината “Финансово-валутни разчети”


Задача № 1.1 Доставено е от внос 340 тона желязо, за което са платени 61300 щатски долара.При доставката са направени 20% разходи спрямо покупната стойност и търговецът желае да реализира 20% печалба. Централният курс на щатския долар към датата на доставката е 1 USD = 1,579650. Стоката е облагаема по ЗДДС, като данъчната ставка е 20%.

Иска се Да се калкулира продажната цена на 100 кг желязо с и без ДДС.


Задача № 1.2. Колко лева лихва ще донесе парична сума, олихвявана при следните условия

а) 6285 лева при лихвен процент 6% за 10 години

б) 125420 лева при лихвен процент - 12% за 6 години

в) 35613 лева при лихвен процент 9,5% за 4 години.


Задача № 2 С какъв лихвен процент следва да се олихвяват 180 000 лева за да донесат 1600 лева лихва за три години?


Задача № 3. Да се изчисли математическият и банков дисконт и ефективната стойност на задължението, ако са известни номиналната стойност и времето на предсрочното погасяване и годишния лихвен (сконтов) процент.

а) 2345,76 лева за 65 дни при 4%

б) 985,42 лева за 420 дни при 3,75 %

в) 1234,56 лева за 18 месеца при 10,5 % лихва.


Задача 4 Търговско предприятие “Х” ползва дългосрочен кредит за придобиване на ДМА в размер на 20 000 лева за срок от 4 години. Кредитът се олихвява с годишен лихвен процент от 14%. Постигнато е споразумение с банката, кредитът да се погасява с еднакви погасителни вноски (рати) и различни анюитети.

Иска се да се състави погасителен план.


Задача № 5. Дневната курсова стойност на облигациите с номинал 100 000 лева е 99 400 лева. Облигациите се олихвяват с 12% годишен лихвен процент. При придобиването им купувачът е платил 4 ‰ комисионна спрямо покупната стойност.

Иска се Да се определи текущата доходност на облигациите.


Задача 6. Да се намери валутният курс на хонконгския долар към английската лира чрез еврото, като се знае, че 1 хонконгски долар е равен на 0,1037191 евро и 1,467459 евро са равни на 1 английска лира.


Вариант №9

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Катедра “Счетоводна отчетност”

Курсова работа по дисциплината “Финансово-валутни разчети”


Задача № 1.1. Търговско предприятие внася от Русия 400 кг от стоката “Х” за 6000 рубли. Централният курс на БНБ е 1 руска рубла равна на 17,1516 лева. По доставката са направени 25% разходи спрямо покупната стойност. Определена е норма на печалба (рентабилност) 15%. ПО доставката на стоката се дължи мито и митнически такси в размер на 14% и 20% ДДС

Иска се Да се калкулира продажната цена на 1 кг от стоката “Х” с и без ДДС.

Задача № 1.2. Търговско предприятие продава по време на Коледно-новогодишния базар стоки с продажна цена 68000 лева при 5% намаление.

Иска се 1) Да се намери стойностния размер на намалението и 2) Продажната цена на стоките преди намалението.

Задача № 2. Търговско предприятие “Епсилон” – ООД заплаща лихва за 1 година в размер на 6200 лева по ползван банков кредит. Договореният лихвен процент е 16%.

Иска се: Да се намери сумата на кредита

Задача № 3 Да се изчисли математическият дисконт и ефективната стойност по която следва да бъде погасено задължението, ако са известни номиналната стойност на задължението, времето на предсрочното погасяване и лихвения процент!

а) 2345,76 лева за 55 дни при 6 % лихва.

б) 6286 лева за 425 дни при 3% лихва

в) 1234, 56 лева за 16 месеца при 10,5% лихва.


Задача № 4. Търговско предприятие е получило дългосрочен кредит в размер на 200 000 лева за срок от 6 години. Заемът се олихвява с годишен лихвен процент от 14%. Постигнато е споразумение с банката, погасяването на кредита да се извършва с еднакви анюитети.

ИСКА СЕ; Да се състави погасителен план

Задача № 5. На 20.04. 2005 година търговската банка, упълномощена от емитента да пласира облигациите му продава 100 облигации с номинална стойност 100 лева, олихвявани с 12% годишен лихвен процент по курс 105 лева за облигация. Лихвите се изплащат полугодишно на 01.01. и 01.07. всяка година. Покупната (курсова) стойност не включва начислената лихва за периода 01.01. – 20 .04.2005 г., която купувачът следва да заплати на предходния собственик на облигациите. За извършената операция, банката начислява комисионна в размер на 5% спрямо номиналната стойност на книжата.

Иска се: Да се определи колко лева е платил клиентът на банката за придобиването на облигациите (месеците се приемат з 30 дни).

Задача № 6. Като използвате дадената валутна таблица и формулата за обратните валутни курсове съставете таблицата за обратните валути курсове на курс “купува” и курс “продава.”

Купува

Продава

GBP

2.8700

2.9000

CAD

1.3000

1.3300

DKK

0.2590

0.2640Вариант №10

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Катедра “Счетоводна отчетност”

Курсова работа по дисциплината “Финансово-валутни разчети”Задача № 1.1.Търговско предприятие “Алфа” внася от чужбина 6000 броя от стоката “А” за 2000 британски лири. По доставката са направени 20% разходи спрямо покупната стойност и е определена норма на печалбата 20%. Стоката е облагаема по ЗДДС, като данъчната ставка е 20%. Централният курс на британската лира към датата на доставката е 1GBP = 2,687223 лева.

Иска се: Да се калкулира продажната цена на 1 брой от стоката “А” с и без ДДС

Задача № 1.2. През месец октомври 200х г. търговско предприятие “Селект” ООД е продало стоки с продажна цена 40 800 лева. При продажбата на стоките е реализирана загуба в размер на 16%.

Иска се: Да се определи стойностният размер на загубата.

Задача № 3. Намерете математическия и банков дисконт при сконтиране на дълг в размер на 6600 лева 45 дни преди падежа при 8% лихвен (сконтов) процент.

Задача № 4. Търговско предприятие е получило дългосрочен кредит в размер на 200 000 лева за срок от 6 години. Заемът се олихвява с годишен лихвен процент от 14%. Постигнато е споразумение с банката, погасяването на кредита да се извършва с еднакви анюитети.

Иска се Да се състави погасителен план

Задача № 5. Облигация с номинална стойност 1000 лева, олихвявана с 12% годишен лихвен процент е придобита на 22.04.2005 г. Покупната цена на облигацията е 860 лева, в т.ч. и дължимата лихва. Лихвите по облигацията се изплащат полугодишно на 01.01 и 01.07. всяка година.

Иска се: Да се определи текущата доходност на облигацията.

Задача № 6. Като използвате дадената валутна таблица и формулата за обратните валутни курсове съставете таблицата за обратните валути курсове на курс “купува” и курс “продава.”

 

 

Купува

Продава

USD

1.5600

1.5900

EUR

1.9400

1.9600

CHF

1.2450

1.2700
1 Електронният адрес се предоставят на студентите за да задават въпроси, да се уговарят дати за предварително явяване на изпит и др.


2 Няма особени изисквания относно начина на оформяне на курсовата работа. Не е задължително да бъде набрана на компютър. Може да бъде написана и на ръка и представена в подходящ вид (с добре оформена първа страница, на която са изписани името, групата и фак. № на студента).


1   2   3   4   5

Свързани:

И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
И к о номическиунверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а
П р е д и с л о в и е
И к о номическиунверситет варн а iconИкономиче скиуниверситет варн а
Съвременна структура на световното стопанство. Вътрешно разделение на центъра и периферията
И к о номическиунверситет варн а iconИкономически университет варн а
Защитата ще се проведе на 10 септември 2011 г от 00 ч в каб. 427 при гл ас. Г. Луканова
И к о номическиунверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а правил а
За планиране, организиране, отчитане и контрол на конкурсите за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет
И к о номическиунверситет варн а iconЕлком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за
Доставка на машини за обработка на метал – режещи, огъващи, пробивни по обособени позиции
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом