Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер34.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233doklad_ZID_ZZO.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от н.п. Ваньо Шарков и н.п. Мартин Димитров на 19 януари 2010 г.


На свое редовно заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от н.п. Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 19 януари 2010 г.

На заседанието присъстваха д-р Божидар Нанев, министър на здравеопазването, д-р Глинка Комитов, заместник – директор на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от неговия вносител д-р Ваньо Шарков. Той информира народните представители, че със законопроекта се предлага изменение в разпоредбата на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно която европейската здравноосигурителна карта е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в чужбина. С така въведената задължителност на европейската здравна карта при напускане на страната се нарушава правото на свободно придвижване на българските граждани, установено и гарантирано в разпоредбата на чл. 35 от Конституцията на Република България и международните актове, по които Република България е страна. Съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за българските лични документи всеки български гражданин има право да напуска страната само с основния идентификационен документ за самоличност – лична карта, и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република България от държавите – членки на Европейски съюз. Съгласно чл. 23, ал. 3, от същия закон правото по ал. 2 не подлежи на ограничения, освен ако това е предвидено в закон и има за цел защита на националната сигурност, обществен ред, здравето на гражданите или на правата и свободите на други граждани.

Доктор Шарков допълни, че разпоредбата на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, чиято промяна се предлага, противоречи на правото за свободно движение на хора в Съюза с лични карти или паспорти, регламентирано в чл. 45 – чл. 50 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Той посочи, че принципите за свободно придвижване са доразвити и регламентирани в Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки.

В заключение д-р Шарков информира народните представители, че със законопроекта се предлага европейската здравноосигурителна карта да е препоръчителна за българските граждани, защото повишава здравната сигурност на сънародниците ни при пътуване и пребиваване в страни от Европейския съюз.

Доктор Божидар Нанев, министър на здравеопазването представи становището на Министерство на здравеопазването като информира народните представители, че Европейската здравноосигурителна карта удостоверява правото на неотложна медицинска помощ за сметка на Националната здравноосигурителна каса на български граждани, временно пребиваващи в държава – членка на Европейски съюз. Съществуващата към момента разпоредба на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване гарантира в максимална степен правата на българските граждани за неотложна медицинска помощ при пътуването им извън пределите на Република България в границите на Европейски съюз.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушно своята подкрепа за представения законопроект и се обединиха около становището, че по този начин се гарантира правото на свободно придвижване на българските граждани извън пределите на страната.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 13, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от н.п. Ваньо Шарков и н.п. Мартин Димитров на 19 януари 2010 г.


На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с единодушното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта по време на неговото обсъждане, Комисията по здравеопазването предлага първо и второ гласуване на този законопроект да се проведат в едно заседание.


второ гласуване


З А К О Н

за изменение на Закона за здравното осигуряване

Обн., ДВ, бр. 70, 93, 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67 , 69, 110, 113 от 1999 г., бр. 1, 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119, 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107, 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85, 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103, 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95, 105 от 2006 г., бр. 11, 26, 31, 46, 53, 59, 97, 100, 113 от 2007 г., бр. 37, 71, 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99, 101 от 2009 г., бр. 19 от 2010 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.


§ 1. В чл. 80г, ал. 2 думата „задължителна” се заменя с „препоръчителна”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


Председател на

комисия по здравеопазването:

д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом