Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер72.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233Doklad ZID-ove ZZO Sharkov i Ivanov - purvo glasuvane.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване:

- № 954-01-25, внесен от н. п. Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 30.09.2009 г.

- № 954-01-29, внесен от н. п. Лъчезар Иванов на 8.10.2009 г.


На свои две поредни заседания, проведени на 22 и 29 октомври 2009 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване:

- № 954-01-25, внесен от н. п. Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 30.09.2009 г.

- № 954-01-29, внесен от н. п. Лъчезар Иванов на 8.10.2009 г.

На заседанията присъстваха министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев, заместник – министърът на здравеопазването д-р Валери Митрев, заместник – министърът на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, представители на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и пациентските организации.

 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 954-01-25, внесен от н. п. Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 30 септември 2009 г.


Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Ваньо Шарков, който информира народните представители, че с предлаганото изменение на чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ се цели увеличаване размера на сумата, върху, която се определя здравноосигурителната вноска за лицата посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗО, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет. Той поясни, че съгласно действащите разпоредби на закона, за тази група лица, държавата заплаща здравноосигурителна вноска в размер на 8 % върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което поставя държавата в привилегировано положение спрямо гражданите, които добросъвестно заплащат своите здравноосигурителни вноски в пълен размер. Във връзка с това, законопроектът предвижда лицата по чл. 40, ал. З от Закона за здравното осигуряване, да бъдат осигурявани за сметка на републиканския бюджет в размер на 8 % върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

В заключение, д-р Шарков уточни, че приемането на предлагания от него законопроект ще гарантира по-добро финансиране на системата на здравното осигуряване, което от своя страна ще доведе до подобряване достъпа и качеството на медицинските услуги в България.

Представителите на институциите запознаха народните представители със своите становища по предлагания законопроект, като Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика изразиха принципната си подкрепа за предлаганото изменение на чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, но същевременно единодушно заявиха, че тъй като осигурителните вноски за лицата по чл. 40, ал. 3 са за сметка на републиканския бюджет е необходимо да се вземе предвид и становището на Министерство на финансите.

От своя страна, представителят на Министерство на финансите, г-жа Катя Паракозова, информира народните представители, че при приемането на подобна промяна, следва да се има предвид т. 12 от основните допускания по средносрочната фискална рамка за периода 2010 – 2013 г., одобрени с решение на Министерския съвет № 705 от 31.08.2009 г. Тя уточни, че за 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е увеличен от 260 на 420 лв., което означава, че средствата, предвидени за трансфер за здравно осигуряване за лицата по чл. 40, ал. 3 от ЗЗО, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, са увеличени. Проектобюджетът за 2010 г. е разработен при тези допускания и при спазване на изискването за постигане на балансиран бюджет на консолидирана основа.

В заключение, г-жа Паракозова заяви, че поради гореизложените аргументи, на този етап, Министерство на финансите не би могло да подкрепи предлаганата със законопроекта промяна, тъй като това би означавало промяна на параметрите на средносрочната фискална рамка и поемане на допълнителни финансови ангажименти.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха принципната си подкрепа за предлагания законопроект, като отбелязаха, че следва да се има предвид, че проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. е вече изготвен и приемането на промяната в чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване от 2010 г. би довело до дебалансиране на бюджета в разходната му част.

Поради важността на темата, предмет на разглеждания законопроект и изразената подкрепа по принцип за предлаганите в него решения, председателят, д-р Лъчезар Иванов, направи процедурно предложение, за следващото заседание на Комисията по здравеопазването, Министерство на финансите да изготви справка относно възможностите, в съответствие с приетата средносрочна фискална рамка за периода 2010 - 2013 г., предлаганата промяна да влезе в сила от 1 януари 2011 г. Процедурното предложение бе подкрепено единодушно от народните представители, като вносителят на законопроекта д-р Ваньо Шарков изрази готовност да съобрази влизането в сила на предлаганата промяна със становището на Министерството на финансите.

Във връзка с приетото на 22 октомври 2009 г. от Комисията по здравеопазването решение, на заседанието проведено на 29 октомври 2009 г. Министерство на финансите представи справката относно възможността за увеличаване на размера на средствата за лицата, осигурявани от републиканския бюджет, чрез промяна на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО от 1 януари 2011 г. Съгласно направените разчети в тази справка, представителят на Министерство на финансите, г-жа Катя Паракозова, информира народните представители, че на този етап не е възможно да бъде подкрепена предлаганата промяна на ал. 4 от чл. 40, тъй като това би означавало и промяна на допусканията по средносрочната фискална рамка и поемане на допълнителни финансови ангажименти.

Вносителят на законопроекта, д-р Ваньо Шарков, изрази готовност, между първо и второ гласуване на законопроекта да внесе предложение, промяната на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО да влезе в сила от 1 януари 2013 г., за да има предвидимост в разчетите и да не се нарушава финансовата рамка на бюджета.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 9, „Против”- 1, „Въздържал се”- 3, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 954-01-25, внесен от н. п. Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 30 септември 2009 г.

 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 954-01-29, внесен от н. п. Лъчезар Иванов на 8 октомври 2009 г.


Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя д-р Лъчезар Иванов, който поясни, че предлаганите изменения и допълнения имат за цел оптимизиране на нормативната уредба в областта на здравното осигуряване, като основните промени се отнасят до:

 • Органите на управление на НЗОК.

 • Националният рамков договор и договорите между изпълнителите на медицинска помощ и РЗОК.

 • Контролът и санкциите, налагани на изпълнителите на медицинска помощ.

 • Събираемостта на здравноосигурителните вноски и намаляване броя на неосигурените лица.

Доктор Иванов допълни, че предлаганите промени са насочени към подобряване управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), постигане на стабилност в отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, засилване на финансовата дисциплина и контрола върху изпълнителите на медицинска помощ, повишаване събираемостта на здравноосигурителните вноски и намаляване броя на неосигурените лица.

В своите становища, представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт изразиха подкрепа за необходимостта от усъвършенстване на здравноосигурителната система в България, но същевременно посочиха, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на законопроекта, при второ гласуване на законопроекта следва да се преразгледат и прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби.

Представителите на съсловните организации в сферата на здравеопазването Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи единодушно заявиха, че подкрепят волята на управляващите да извършат цялостна реформа на системата на здравеопазването в България, но възразиха срещу подхода, с който тази реформа се осъществява чрез предлаганите изменения и допълнения на закона. Основните аргументи, които бяха изтъкнати в подкрепа на това тяхно твърдение бяха свързани с предвидените в законопроекта промени в органите на управление на НЗОК, премахване на договорното начало и ограничаване функциите на съсловните организации, замяната на настоящия Национален рамков договор с Национални рамкови условия, отмяната на възможността за разрешаване на възникнали спорове чрез института на арбитражните комисии и завишените размери на глобите и санкциите, налагани на изпълнителите на медицинска помощ.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища:

 • Законопроектът като цяло има дисциплиниращ характер, като чрез него се създават условия и гаранции за по-голяма оперативност за управление на системата и за ясно и точно изпълнение на задълженията на участниците в солидарната система на здравното осигуряване.

 • Предвиденият механизъм за повишаване събираемостта на здравноосигурителни вноски е изключително навременен, особено в условия на икономическа криза, и следва да бъде подкрепен.

 • В предлагания законопроект има заложени добри идеи, които следва да бъдат прецизирани и доразвити между първо и второ четене, като бъдат отчетени мненията, които постъпиха в комисията от неправителствения сектор и синдикатите.

 • Поради известни неясноти в предлаганите текстове могат да бъдат създадени предпоставки за възникване на допълнителни проблеми, вместо решаване на съществуващите в системата на здравеопазването.

 • Здравеопазването е изключително чувствителна сфера и приемането на всяко едно решение следва да бъде добре обмислено и съгласувано в широк обществен формат.

В заключение, д-р Иванов отбеляза, че ще вземе предвид направените предложения и между първо и второ гласуване на законопроекта ще внесе необходимите промени, за да бъде постигнат баланс между изразените становища от страните участнички в системата на здравното осигуряване.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” - 9, „Против” - 2, „Въздържал се” - 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 954-01-29, внесен от н. п. Лъчезар Иванов на 8 октомври 2009 г.


Председател на

комисия по здравеопазването:д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом