До членовете на ус на напоо докладназаписк а
ИмеДо членовете на ус на напоо докладназаписк а
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер186.3 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_15_07_2009/Prikluc


ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

УС НА НАПОО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


ОТ ДЕЯН ПУШКАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАПОО


ОТНОСНО: приключване на процедурата за изменение на издадена лицензия № 200612341 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ „Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), внасям за разглеждане от УС на НАПОО документация по процедурата за изменение на лицензията с допълване на нови професии и специалности Център за професионално обучение към ЕТ „Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково, за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1,2 и 6 , и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от ЗПОО.

С решение на УС на НАПОО (протокол № 04/ 18.03.2009 г.) на Центъра е открита процедура за лицензиране и са назначени експерти за извършване на оценка. Документацията е разгледана на заседание на експертната комисия „Електротехника и енергетика” (протокол № 01/ 08.07.2009 г.).

От председателя на експертната комисия „Електротехника и енергетика" е представен в НАПОО обобщен доклад за резултатите от извършената оценка.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО, предлагам УС на НАПОО да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е:


УС на НАПОО на основание чл. 47, т. 4 от ЗПОО изменя издадената лицензия (по искане на лицензианта) с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ „Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково, за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 2 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от ЗПОО по следните професии и специалности:

1. Професия „Електротехник”, код 522010

1.1. Специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220101, трета степен на професионална.

1.2. Специалност „Електроенергетика”, код 5220102, трета степен на професионална.

1.3. Специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220103, трета степен на професионална.

1.4. Специалност „Електрообзавеждане на кораби”, код 5220104, трета степен на професионална.

1.5. Специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105, трета степен на професионална.

1.6. Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220106, трета степен на професионална.

1.7. Специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220107, трета степен на професионална.

1.8. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108, трета степен на професионална.

1.9. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220109, трета степен на професионална.

1.10. Специалност, „Електродомакинска техника”, код 5220110, трета степен на професионална.

2. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030

2.1. Специалност Топлоенергетика, код 5220301, трета степен на професионална квалификация.

2.2. Специалност „Хидроенергетика”, код 5220303, трета степен на професионална квалификация.

2.3. Специалност „Газова техника”, код 5220306, трета степен на професионална квалификация.

2.4. Специалност „Възобновяеми енергийни източници», код 5220308, трета степен на професионална квалификация

2.5. Специалност „Топлотехника”, код 5220309, трета степен на професионална квалификация

3. Професия „Корабен техник”, код 525100

3.1. Специалност „Корабни машини и механизми”, код 5251001, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия „Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”, код 541010.

4.1. Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410101, трета степен на професионална квалификация.

4.2. Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102, трета степен на професионална квалификация.

4.3. Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410103», трета степен на професионална квалификация.

4.4. Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104, трета степен на професионална квалификация.

4.5. Специалност „Производство на консерви”, код 5410105, трета степен на професионална квалификация.

4.6. Специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106, трета степен на професионална квалификация.

4.7. Специалност „Производство на захар и захарни изделия”, код5410107, трета степен на професионална квалификация.

4.8. Специалност „Производство на тютюн и тютюневи изделия”, код 5410108, трета степен на професионална квалификация.

4.9. Специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410109, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия „Пътен строител”, код 582060.

5.1. Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601, втора степен на професионална квалификация.

5.2. Специалност „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602, втора степен на професионална квалификация.

6. Професия „Техник – механизатор”, код 623020

6.1. Специалност „Механизация на горското стопанство”, код 6230201, трета степен на професионална квалификация.

7. Професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури”, код 624020

7.1. Специалност „Промишлен риболов и аквакултури”, код 6240201, трета степен на професионална квалификация.

8. Професия „Посредник на трудовата борса”, код 762010

8.1. Специалност „Посредник на трудовата борса”, код 7620101, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020

9.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

9.2. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

10. Професия „Хотелиер” код 811010.

10.1. Специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация.

10.2. Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103, втора степен на професионална квалификация.


ПРИЛОЖЕНИЕ:


  1. Протокол № 01/ 08.07.2009 г. от заседанието на експертната комисия „Електротехника и енергетика".

  2. Обобщен доклад (вх. № 1508/ 08.07.2009 г.) за резултатите от извършената оценка на ЦПО от Божидар Митев - председател на експертната комисия „Електротехника и енергетика".ДЕЯН ПУШКАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ


П Р О Т О К О Л


01/ “Електротехника и енергетика

Днес, 08.07.2009 г. от 16,00 часа в заседателната зала на НАПОО се проведе заседание на експертната комисия “Електротехника и енергетика”.

На заседанието присъстваха:

1. Божидар Здравков Митев – председател КНСБ

Членове:

2. Румяна паскалева Танева – член МОН

3. Димитър Куюмджиев Вълчев – член МИЕ

4. Веселин Славчев Васев – член БСК

5. Александър Трифонов – член КРИБ

6. Жени Божидарова Белова – член КНСБ


Комисията има необходимия кворум.

Заседанието бе ръководено от Божидар Митев – председател на експертната комисия, при следния дневен ред:

1. Анализ на докладите на външните експерти, извършили оценка на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково и преглед на документацията.

2. Приключване на процедурата за изменение на издадената лицензия № 200612341 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково.


По т. 1 от дневния ред инж. Лъчезар Лазаров – главен експерт в НАПОО и водещ експерт по процедурата запозна членовете на експертната комисия по хода на процедурата за изменение на издадена лицензия на център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково. Организацията кандидатства пред Националната агенция за професионално образование и обучение на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

След разглеждане на материалите експертната комисия

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред

    1. Приема доклада на външните експерти, извършили оценка на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково.


По т. 2 от дневния ред

2.1. Експертната комисия дава следните оценки при покриване на критериите, отразени във формулярите.

Оценките по отделните критерии са както следва:

Критерий 4 - 13,25 бр. точки при максимални - 14 бр.точки

Критерий 5 - 9,02 бр. точки при максимални - 10 бр.точки

Комисията изисква в срок от 5 дни Центърът да представи в НАПОО ново рамково споразумение за професия “Организатор на туристическа агентска дейност”.

Общо по всички критерии – 22,27 бр. точки при максимален 24 бр. точки.

Въз основа на докладите на външните експерти и документацията на центъра, експертната комисия предлага на УС на НАПОО процедурата на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково, да приключи с изменение на издадената лицензия с допълване на нови професии за извършване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

1. Професия „Електротехник”, код 522010

1.1. Специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220101, трета степен на професионална.

1.2. Специалност „Електроенергетика”, код 5220102, трета степен на професионална.

1.3. Специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220103, трета степен на професионална.

1.4. Специалност „Електрообзавеждане на кораби”, код 5220104, трета степен на професионална.

1.5. Специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105, трета степен на професионална.

1.6. Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220106, трета степен на професионална.

1.7. Специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220107, трета степен на професионална.

1.8. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108, трета степен на професионална.

1.9. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220109, трета степен на професионална.

1.10. Специалност, „Електродомакинска техника”, код 5220110, трета степен на професионална.

2. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030

2.1. Специалност Топлоенергетика, код 5220301, трета степен на професионална квалификация.

2.2. Специалност „Хидроенергетика”, код 5220303, трета степен на професионална квалификация.

2.3. Специалност „Газова техника”, код 5220306, трета степен на професионална квалификация.

2.4. Специалност „Възобновяеми енергийни източници», код 5220308, трета степен на професионална квалификация

2.5. Специалност „Топлотехника”, код 5220309, трета степен на професионална квалификация

3. Професия „Корабен техник”, код 525100

3.1. Специалност „Корабни машини и механизми”, код 5251001, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия „Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”, код 541010.

4.1. Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410101, трета степен на професионална квалификация.

4.2. Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102, трета степен на професионална квалификация.

4.3. Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410103», трета степен на професионална квалификация.

4.4. Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104, трета степен на професионална квалификация.

4.5. Специалност „Производство на консерви”, код 5410105, трета степен на професионална квалификация.

4.6. Специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106, трета степен на професионална квалификация.

4.7. Специалност „Производство на захар и захарни изделия”, код5410107, трета степен на професионална квалификация.

4.8. Специалност „Производство на тютюн и тютюневи изделия”, код 5410108, трета степен на професионална квалификация.

4.9. Специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410109, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия „Пътен строител”, код 582060.

5.1. Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601, втора степен на професионална квалификация.

5.2. Специалност „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602, втора степен на професионална квалификация.

6. Професия „Техник – механизатор”, код 623020

6.1. Специалност „Механизация на горското стопанство”, код 6230201, трета степен на професионална квалификация.

7. Професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури”, код 624020

7.1. Специалност „Промишлен риболов и аквакултури”, код 6240201, трета степен на професионална квалификация.

8. Професия „Посредник на трудовата борса”, код 762010

8.1. Специалност „Посредник на трудовата борса”, код 7620101, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020

9.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

9.2. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

10. Професия „Хотелиер” код 811010.

10.1. Специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация.

10.2. Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103, втора степен на професионална квалификация.


Експертната комисия възлага на председателя на комисията да подготви и внесе в УС на НАПОО обобщен доклад за резултатите от лицензионната експертиза на центъра в съответствие с приетите оценки в т.2.

Решенията бяха взети с явно гласуване единодушно.

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр, който се съхранява в НАПОО.

При поискване от експертната комисия се предоставя заверено от НАПОО копие.


Председател на експертната комисия: ……………………..

/Божидар Митев/


Водил протокола:……………...

/инж. Л. Лазаров/


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НАПОО

ДЕЯН ПУШКАРОВ


О Б О Б Щ Е Н Д О К Л А Дот Божидар Митев – Председател на експертна комисия “Електротехника и енергетика


Относно: резултатите от лицензионна експертиза на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково, за изменение на издадена лицензия № 200612341 с допълване на нови професии и специалности


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


От Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково, са постъпили в НАПОО (Вх. № 562/ 11.03.2009 г.) заявление и комплект документация за изменение на лицензия № 200612341 с допълване на нови професии и специалности към издадената лицецензия по чл. 12, т. 1, 2 и 6 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО). Управителният съвет на НАПОО (протоколно решение № 04/ 18.03.2009 г.) откри процедура за изменение на издадена лицензия 200612341 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково. С Ваша заповед № 251/ 24.03.2009 г. е назначена експертна група в състав: Николай Николов – ръководител, Атанас Атанасов, Станимир Стратиев, Живко Живков и Илияна Маринова, която разгледа постъпилите материали по процедурата. Съгласувано с ръководителя на Центъра, външните експерти извършиха посещение на място и проучиха документацията и възможностите му да предлага обучение по заявените професии и специалности. Проведени са срещи и разговори с ръководството на центъра. За резултатите от проведените оценки, експертите в определения им от Агенцията срок са внесли доклади в НАПОО.

Въз основа на доклади на експертите и обобщения доклад на ръководителя на експертната група, експертната комисия прави следните констатации, изводи и оценки относно:

Изпълнение на критериите на НАПОО за изменение на издадена лицензия № 200712500 на центъра.

Заявление

Към заявлението са приложени всички документи, изискващи се от НАПОО.

В заявлението са описани професиите, по която центърът кандидатства за изменение на издадена лицензия № 200512500, а именно:

1. Професия „Електротехник”, код 522010

1.1. Специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220101, трета степен на професионална.

1.2. Специалност „Електроенергетика”, код 5220102, трета степен на професионална.

1.3. Специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220103, трета степен на професионална.

1.4. Специалност „Електрообзавеждане на кораби”, код 5220104, трета степен на професионална.

1.5. Специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105, трета степен на професионална.

1.6. Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220106, трета степен на професионална.

1.7. Специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220107, трета степен на професионална.

1.8. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108, трета степен на професионална.

1.9. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220109, трета степен на професионална.

1.10. Специалност, „Електродомакинска техника”, код 5220110, трета степен на професионална.

2. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030

2.1. Специалност Топлоенергетика, код 5220301, трета степен на професионална квалификация.

2.2. Специалност „Хидроенергетика”, код 5220303, трета степен на професионална квалификация.

2.3. Специалност „Газова техника”, код 5220306, трета степен на професионална квалификация.

2.4. Специалност „Възобновяеми енергийни източници», код 5220308, трета степен на професионална квалификация

2.5. Специалност „Топлотехника”, код 5220309, трета степен на професионална квалификация

3. Професия „Корабен техник”, код 525100

3.1. Специалност „Корабни машини и механизми”, код 5251001, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия „Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”, код 541010.

4.1. Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410101, трета степен на професионална квалификация.

4.2. Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102, трета степен на професионална квалификация.

4.3. Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410103», трета степен на професионална квалификация.

4.4. Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104, трета степен на професионална квалификация.

4.5. Специалност „Производство на консерви”, код 5410105, трета степен на професионална квалификация.

4.6. Специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106, трета степен на професионална квалификация.

4.7. Специалност „Производство на захар и захарни изделия”, код5410107, трета степен на професионална квалификация.

4.8. Специалност „Производство на тютюн и тютюневи изделия”, код 5410108, трета степен на професионална квалификация.

4.9. Специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410109, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия „Пътен строител”, код 582060.

5.1. Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601, втора степен на професионална квалификация.

5.2. Специалност „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602, втора степен на професионална квалификация.

6. Професия „Техник – механизатор”, код 623020

6.1. Специалност „Механизация на горското стопанство”, код 6230201, трета степен на професионална квалификация.

7. Професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури”, код 624020

7.1. Специалност „Промишлен риболов и аквакултури”, код 6240201, трета степен на професионална квалификация.

8. Професия „Посредник на трудовата борса”, код 762010

8.1. Специалност „Посредник на трудовата борса”, код 7620101, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020

9.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

9.2. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

10. Професия „Хотелиер” код 811010.

10.1. Специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация.

10.2. Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103, втора степен на професионална квалификация.


Центърът ще обучава кандидати по рамкови програми: “А”, “Б” и “Е” за придобиване на степен на професионална квалификация по професии и специалности и е предоставил необходимата документация, която отговаря на изискванията и критериите на НАПОО за изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности.

Предвидена е осигуреност на професионалното обучение по теория и практика с обучаващи за отделните професии. Описани са начините на финансирането на центъра, материалната база за обучение по теория и практика.

Центърът разполага с необходимия човешки ресурс. Посочени са преподавателите по теория и практика за обучението по заявените професии и специалности. Осигурена е необходимата материална база за теоретично и практическо обучение по силата на рамкови договори, описани в таблица приложена към документацията.

Оценките по отделните критерии са както следва:

Критерий 4 - 13,25 бр. точки при максимални - 14 бр.точки

Критерий 5 - 9,02 бр. точки при максимални - 10 бр.точки

Общо по всички критерии – 22,27 бр. точки при максимален 24 бр. точки.

Експертната комисия счита, че тази оценка е реална и правилно отразява възможностите на представения Център за професионално обучение, да предлага обучение по предложените професии.

В заключение експертната комисия предлага:

Управителният съвет на НАПОО да измени издадена лицензия № 200712500 с допълване на нови професии на Център за професионално обучение към ЕТ “Електра – Петър Петров”, гр. Аксаково, за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по заявените професии и специалности.


08.07.2009 г. Председател:

Божидар Митев


Свързани:

До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров председател на напоо
Относно: откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към “авалон 52” еоод, гр. София
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров председател на напоо
Относно: откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към “груп 7” еоод, гр. София
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров – председател на ус на напоо относно
Относно: приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към ет “илияна найденова- 99”, гр. София
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров – председател на ус на напоо относно
...
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров председател на напоо
Относно: откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към сдружение с нестопанска цел “Индустриална...
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров – председател на напоо относно
Относно: приключване на процедурата за изменение на издадена лицензия №200212019 с допълване на нови професии и специалности на Национален...
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а
Напоо документация по процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към “хм томи” ад, гр. Добрич, за извършване...
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а
Напоо документация по процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към “златани” еоод, гр. Варна, за извършване...
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а
Напоо документация по процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към “елияни” еоод, гр. София, за извършване...
До членовете на ус на напоо докладназаписк а iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а
Относно: допълване на списъка на външните експерти за оценяване на центрове за професионално обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом