Общински съвет-ботевград
ИмеОбщински съвет-ботевград
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер224.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.botevgrad.org/resheniq/Resen_08_2010.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

214

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2010 година на Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И : 1. Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06.2010 година на Община Ботевград.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

215

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за актуализация на бюджета на община Ботевград за 2010 година и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и във вр. с разпоредбите на §5 от ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И :


I.Намалява бюджетните взаимоотношения на община Ботевград с централния бюджет общо с 418 904 лв. и по приходни параграфи , както следва :

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 153 304лв.

2. Трансфери за местни дейности - 167 600лв.

в т.ч.

- обща изравнителна субсидия - 163 100лв.

-трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища - 4 500лв.

3. Целева субсидия за капиталови разходи - 98 000лв.

II. Намалява разходната част на бюджета на община Ботевград за 2010 г. общо с 418 904 лева и я изменя по видове разходи , в частта с

централния бюджет както следва:

1. Делегирани от държавата дейности - 153 304лв.

1.1. Функция „Изпълнителни и законодателни органи - 102 583лв.

1.2. Функция „Образование” - 12 583лв.

1.3. Функция”Здравеопазване” - 11 187лв.

1.4. Функция”Култура и религиозни дейности” - 26 951лв.

2.

2. Разходи за местни дейности - 265 600лв.

2.1 Дейност „Дейности по поддържане , ремонт и изгр. на пътища - - 84000лв.

2.3 Дейност „Дейност общинска администрация” - 163100лв.

2.4 Дейност „Читалища” - 18500лв.

в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 79 500лв.


III.Утвърждава бюджетни взаимоотношения на община Ботевград с централния бюджет след намалението в размер на

9 525 518 лв. и по

приходни параграфи, както следва:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 7  477 833лв.

т.ч

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности

по чл.10,ал.1 от ЗИД на ЗДБРБ - 7 216 034лв.

-други получени субсидии за делегирани от държавата дейности - 261 799лв.

2. Трансфери за местни дейности - 1 311 500лв.

в т.ч.

- обща изравнителна субсидия - 1 196 400лв.

- трансфер за зимно поддържане и снего почистване на общ. пътища - 115 100лв.

3. Целева субсидия за капиталови разходи - 555 500лв.

- в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 450 300лв.

4. Други получени от общините целеви трансфери от ЦБ /§ 31-18 / - 5 136лв.

5. Други получени от общините целеви субсидии от ЦБ/§ 31-28/ - 175 549лв.


IV. Утвърждава бюджета на община Ботевград за 2010 година по

приходната част в размер на 18 075 225 лева , както следва :


1. Държавни дейности - 7477833лв.

2. Местни дейности - 10416707лв.

3. Други получени от общините целеви трансфери от ЦБ /§ 31-18 / - 5136лв.

4. Други получени от общините целеви субсидии от ЦБ/§ 31-28/ - 175549лв.


V. Утвърждава приходната част на бюджета на община Ботевград, в частта собствени приходи , както следва :

3.

било става

Собствени приходи 7320000 8549707

в т. ч.

1. Имуществени данъци 1250000 1250000

2. Не данъчни приходи 6070000 7299707

в т.ч.

2.1.Приходи и доходи от собственост 395000 395000

2.2. Общински такси 2615000 2722535

2.3. Приходи от продажба на имущество 3060000 4163707

2.4. Приходи от концесии 0 18465


VІ.Утвърждава бюджета на община Ботевград за 2010 година по разходната аст в размер на 18 075 225 лева , както следва :

1. Държавни дейности - 7477833лв.

2. Местни дейности - 10040707лв.

3. Целеви трансфери от ЦБ за предотвр. на бедствия и аварии - 5 136лв.

4. Целеви субсидии от ЦБ за компенс.на безпл.пътувания - 175 549лв.

6. До финансиране - 376000 лв.


ТАБЛИЦА

ПО ФУНКЦИИ НА РАЗХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

4.

VIІ. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

Ф у н к ц и я

План 2010 г.

Увеличение

Утвърден план

1

Изп.и зак. Органи

112737

0

112737

2

Отбрана и сигурност

0

0

0

3

Образование

128457

0

128457

4

Здравеопазване

18806

0

18806

5

Социално осигуряване и грижи

0

0

0

6

Жил.с-во,БКС и оп.на ок.среда

0

0

0

7

Почивно дело

90000

0

90000

8

Физкултура и спорт

0

0

0
9

Култура

0

26000

26000

10

Ик.дейности и услуги

0

0

0
Всичко разходи

350000

26000

376000
VIIІ.Утвърждава обектите от програмата за капиталави разходи,

финансирани с целева субсидия, след актуализацията , както следва:


Било:

1. Ремонт на кметство в с. Рашково – 25000лв.

2 .Ремонт на читалище в с.Новачене – 60000лв.

3. Ремонт и разширение на гробищен парк с. Врачеш – 38700лв.

4.Път I Новачене –мост през р. Боговина до разклонението

за с. Литаково и част от път SFO 1041 - 60000 лв.

5. ПътSFO 1093 Новачене- Боженица - 100000 лв.

6. Път IV- 16177 с. Липница - 60000 лв.

7. Път IV- 16125 с. Елов дол – 29800 лв.

8. Път 1-3 граница с общ.Правец до пресечката с път I-1

изкърпване на ул.”Захари Стоянов” - 70000лв.

9. Път SFO 1041 Люти дол- Литаково/Гурково/ - 60000лв.

10. Път IV- 30079 Ботевград-л. Зелин през м. Леската - 150000лв.

Общо капиталави разходи, финансирани с целева субсидия - 653500лв.

т. ч. за изгр. и осн.ремонт на общ. пътища - 529800лв.


5.

Става:

1. Ремонт на кметство в с. Рашково - 17512лв.

2.Ремонт на читалище в с Новачене – 48988лв.

3. Ремонт и разширение на гробищен парк с. Врачеш - 38700лв.

4.Път I- Новачене –мост през р. Боговина до разклонението

за с. Литаково и част от път SFO 1041 - 60000лв.

5. ПътSFO 1093 Новачене- Боженица - 99983лв.

6. Път IV- 16177 с. Липница - 1317лв.

7. Път IV- 16125 с. Елов дол - 9000 лв.

8. Път 1-3 граница с общ.Правец до пресечката с път I-1

изкърпване на ул.”Захари Стоянов” - 70000лв.

9. Път SFO 1041 Люти дол- Литаково/Гурково/ - 60000лв.

10. Път IV- 30079 Ботевград-л. Зелин през м. Леската - 150000лв.

Общо капиталови разходи, финансирани с

целева субсидия - 555500лв.

т.ч.за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 450300лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

216

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за извършване на вътрешни компенсирани промени на основание чл.12,ал.3 от ЗДБ на Република България в рамките на определените капиталови разходи,финансирани със средства от целева субсидия,предвидени в чл.10,ал.1 от ЗИД на Закона за държавния бюджет и във връзка с приетата инвестиционна програма на Община Ботевград за 2010 година и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие в изпълнение на чл.12 ал.3 от Закона за държавния бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени по обекти в рамките на определените капиталови разходи , финансирани със средства от целевата субсидия по чл.10,ал. 1 от ЗИД на Закона за държавния бюджет както следва:

Било:

1.Ремонт на читалище в с Новачене - 48988лв.

2.Полагане на асф.смес по път IV- 16177 с. Липница - 1317лв.

3.Ремонт и разширение на гробищен парк с. Врачеш - 38700лв.

Става:

1.Полагане на плътна асф.смес по пътното платно и

подмяна на бордюри по ул.”Пенчо Славейков”,ул. „Петър Берон”

и част от ул.”Христо Ботев” в с. Новачене – 32305лв.

2.Полагане на асф. смес по път IV- 16177 с. Липница - 18000лв.

3.Изграждане на детска площадка в с. Врачеш , пл. „Радовец” -38700лв.

2.Утвърждава годишен план за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г., съгласно Приложения №1.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

217

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за благоустрояване и принудителни ремонти на техническата инфраструктура в общината от параграф 27-07 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


1. Дава съгласие да се разплащат извършените разходи за благоустрояване и принудителни ремонти на техническата инфраструктура в община Ботевград от параграф 27-07.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

218

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2010 година и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на осн. чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


 1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2010 година,както следва:

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова следваща точка със следния текст:

Продажба на УПИ ІІІ-общ.в кв.204 по плана на гр.Ботевград с ур.площ от 6640 кв.м.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

219

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижим имот частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


 1. Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка-продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез публични търгове с тайно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост,включен в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Ботевград през 2010 година,както следва:

 • продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ/трети/общински с урегулирана площ от 6640 кв.м. находящ се в кв.204 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена 451 520 лева без ДДС.

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по ЗОС, след влизане в сила на решение №218/2010 година на Общински съвет – Ботевград.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

220

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства на групата за стари градски песни при пенсионерски клуб „Весел живо”с.Трудовец и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1000 /хиляда/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград на групата за стари градски песни при пенсионерски клуб”Весел живот”с.Трудовец, за осъществяване участието й на Четвъртия национален фестивал на старата градска песен”Пей сърце” на 28 и 29 август 2010 година в гр.Кюстендил.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

221

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на т.7 от решение 187/29.07.2010 година на Общински съвет Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


1.Точка 7 на Решение №187/29.07.2010 година се променя и придобива следния текст- „Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 330 лева месечно плюс задължителните осигурителни вноски,съгласно действащото законодателство”, считано от 29.07.2010 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи анекс към договора за възлагане ликвидацията на Медицински център І-Ботевград ЕООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

222

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на т.3 от решение 188/29.07.2010 година на Общински съвет Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


1.Точка 3 на Решение №188/29.07.2010 година се променя и придобива следния текст- „Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 330 лева месечно плюс задължителните осигурителни вноски,съгласно действащото законодателство”, считано от 29.07.2010 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи анекс към договора за възлагане ликвидацията на Дентален център І-Ботевград ЕООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

223

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на т.3 от решение 189/29.07.2010 година на Общински съвет Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


1.Точка 3 на Решение №188/29.07.2010 година се променя и придобива следния текст- „Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 330 лева месечно плюс задължителните осигурителни вноски,съгласно действащото законодателство”, считано от 29.07.2010 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи анекс към договора за възлагане ликвидацията на Медико-техническа лаборатория І-Ботевград ЕООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

224

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за решаване на проблеми със снабдяването с питейна води на населението в с.Боженица при извършване на строително монтажни работи от Балкангаз-2000 АД,гр.Ботевград на Общински съвет Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И :


1. Дава съгласие да бъдат отпуснати на „БАЛКАНГАЗ-2000”АД,гр.Ботевград финансови средства в размер до 32 000 /Тридесет и две хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за закупуване и полагане на водопроводни тръби Ф 75-2000 метра и Ф110-3500 метра между селата Боженица и Новачене.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/

/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

225

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за разкриване на социална услуга в специализирана институция „Дом за стари хора” в гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И : 1. Дава съгласие за откриване на социална услуга „Дом за стари хора”,Ботевград с капацитет 60 /шестдесет/места от 01.01.2011 година.

 2. Определя численост на персонала-22/Двадесет и две/ щатни бройки.

 3. Определя средства за работна заплата,осигурителни плащания и за издръжка за 60/шестдесет/ броя ползватели на социална услуга през 2011 година в размер на 322 140 лева.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

226

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за предоставяне на социална услуга за 40 човека в „Дневен център за стари хора” на територията на Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И : 1. Дава съгласие за предоставяне на социална услуга на 40 човека в „Дневен център за стари хора” на територията на община Ботевград от 01.01.2011 година.

 2. Определя численост на персонала 4 /четири/ щатни бройки.

 3. Определя средства за работна заплата,осигурителни плащания и за издръжка за 40/четиредесет/ броя ползватели на социална услуга през 2011 година в размер на 55 040 лева.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

227

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за наемане на консултант към кмета на общината по Програмата за развитие и бъдещи стратегии за социално-икономическо развитие на Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И :


 1. Дава съгласие кмета на общината да наема консултанти,които да работят по подготовката и реализирането на Програмата за развитие и бъдещи стратегии за социално-икономическото развитие на Община Ботевград, като възнаграждението им се осигурява от собствени средства на Общината.

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши всички необходими действия по предходната т.1.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

228

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за изваждане на материални активи/транспортни средства/ от капитала на „В и К-Бебреш”ЕООД и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И :


 1. Изважда от дълготрайните материални активи на „В и К-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград за сметка на собствения капитал и дава съгласие за придобиване в собственост на Община Ботевград следните движими материални активи/транспортни средства/:

- Багер МТЗ СО 2925 ЕК,Инд.№1601015;Двиг.№45345;

- Багер Якоб Талер СО 2927ЕК, Инд.№3937777;Двиг.№11391016;

- Бус „Форд –транзит” Х 77-60, нд.№WSOCXXJBVCNR82149;

Двиг.№NR82149;

- Камаз СО 12 42 ВВ, Инд.№551110021471;Двиг.№525857;

- Камаз СО 1239ВВ, Инд.№551110022117;Двиг.№530406;

- Багер ЕО 33-22 1 -50, Инд.№няма;Двиг.№няма;

- Камаз бетоносмесител СО 1243 ВВ, Инд.№55110334323;

Двиг.№467720;


2.

- Нива Лада ВАЗ 21213 СО 99999 МА, нд.№XTA21213041751441

;Двиг.№7754880;

- Фолксваген Голф СО 1531 ХА, Инд.№;WVWZZZ19ZHB253321,

Двиг.№JR259369;

- УАЗ 469 Джип СО 14 01 ХА, Инд.№97746;Двиг.№70206579;

- Вибрационен валяк до 3 тона, Инд.№ няма;Двиг.№няма;

-Товарен автомобил „ Дачия”С48 62ВВ,Инд.№UU1D26109T0066494;

Двиг.№10600006810;

-Шкода бетоносмесител СО1354ВВ, Инд.№21152258807;

Двиг.№1512701647;

- Ремарке за валяк , Инд.№няма;Двиг.№няма;

с обща балансова стойност 9 069,09 лева.

2. Община Ботевград предоставя за ползване на „В и К Бебреш” ЕООД движими материални активи /транспортни средства/, преминали в собственост на Община Ботевград, както следва:

- Багер МТЗ СО 2925 ЕК,Инд.№1601015;Двиг.№45345;

- Багер Якоб Талер СО 2927ЕК, Инд.№3937777;Двиг.№11391016;

- Бус „Форд –транзит” Х 77-60, нд.№WSOCXXJBVCNR82149;

Двиг.№NR82149;

- Камаз СО 12 42 ВВ, Инд.№551110021471;Двиг.№525857;

- Камаз СО 1239ВВ, Инд.№551110022117;Двиг.№530406;

- Багер ЕО 33-22 1 -50, Инд.№няма;Двиг.№няма;

- Камаз бетоносмесител СО 1243 ВВ, Инд.№55110334323;

Двиг.№467720;

- Нива Лада ВАЗ 21213 СО 99999 МА, нд.№XTA21213041751441

;Двиг.№7754880;


3.

- Фолксваген Голф СО 1531 ХА, Инд.№;WVWZZZ19ZHB253321,

Двиг.№JR259369;

- УАЗ 469 Джип СО 14 01 ХА, Инд.№97746;Двиг.№70206579;

- Вибрационен валяк до 3 тона, Инд.№ няма;Двиг.№няма;

-Товарен автомобил „ Дачия”С48 62ВВ,Инд.№UU1D26109T0066494;

Двиг.№10600006810;

-Шкода бетоносмесител СО1354ВВ, Инд.№21152258807;

Двиг.№1512701647;

- Ремарке за валяк , Инд.№няма;Двиг.№няма;

с обща балансова стойност 9 069,09 лева.

3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите процедури по т.1 и 2 .

4. Възлага на управителя на „В и К Бебреш” ЕООД да изплаща дължимите данъци, такси, застраховки и разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на транспортните средства по т.2.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

229

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане финансови средства на ФК”Ракитин”-с.Трудовец за организиране на юбилейно честване и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1000/хиляда/лева от собствени приходи на Община Ботевград,за организиране на юбилейно честване на ФК”Ракитин”,с.Трудовец,което ще се проведе на 03.09.2010 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

230

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно предложение за награждаване на пожарникарите от Община Ботевград взели участие в гасенето на пожарите в Московска област, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6000 лева от собствени приходи на Община Ботевград,за осигуряване на пет-дневна възстановителна почивка в к.Слънчев бряг на пожарникарите от РСПБС-Ботевград взели участие в гасенето на пожарите в Московска област,Русия, както следва:

- Петьо Иванов Марков

- Красимир Николов Тодоров

- Валентин Нинков Василев

- Валентин Георгиев Михаилски..


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД


ПРЕПИС!


Р Е Ш Е Н И Е

231

Ботевград, 23.08.2010 г.


ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград относно докладна записка за промяна в Списък по реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ и становище на Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.10б от ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие земеделски имот №112021 с площ от 17.004 дка,шеста категория ,находящ се в м.”Брега”землище на с.Скравена, Община Ботевград,представляващ празен,незастроен терен,актуван с акт за частна общинска собственост№545/25.04.2003 година на Община Ботевград да бъде изваден от изготвения Списък по чл.10б от ЗСПЗЗ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М. КИРОВА/


/А.Нейкова

Свързани:

Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет ботевгра д препис
Решение №201/29. 06. 2008 година на Общинския съвет-Ботевград право на ползване на „мбал-ботевград”еоод град Ботевград върху следните...
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет-ботевград
По докладване на георги георгиев – Кмет на Община-Ботевград във връзка с информация за състоянието и управлението на общинската собственост...
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет-ботевград
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23от Закона за местното самоуправление...
Общински съвет-ботевград iconРешение
Министър-председателя на Република България финансова подкрепа на”мбал-ботевград”еоод, Общински съвет-Ботевград на основание чл....
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет ботевгра д
Либия, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 23...
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет ботевгра д препис
Общинският съвет –Ботевград на основание чл. 21,ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация оведено...
Общински съвет-ботевград iconBg-ботевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Ощина Ботевград, гр. Ботевград, пл. "Освобождение" 13, За: Георги Георгиев, рбългария 2140, Ботевград, Тел.: 0723 66608, e-mail:,...
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет ботевгра д препис
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград на основание чл. 21,ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление...
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет ботевгра д препис
Приема отчета за работата на Общинския съвет-Ботевград от началото на мандата до 31. 10. 2008 година
Общински съвет-ботевград iconОбщински съвет ботевгра д
Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от Закона за местното самоуправление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом