Заседанието присъстваха 21. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21. Относно
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер176.55 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 16.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 16/ 18.12.2008 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 21.


ОТНОСНО: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 250

1.На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема внесената от кмета на общината информация за изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 година.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарни оценки на недвижими имоти /ЧОС/ за извършване на разпоредителни сделки, чрез продажба на земята на собственика на сградата построена върху нея по плана на с.Стефаново.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 251

1.На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл. 25, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет утвърждава изготвената пазарна оценка за извършване на разпоредителни сделки както следва:

1.1 За дворно място с площ 779 кв.м., за което е отреден УПИ ХVІІІ-385, кв.37 по плана на с. Стефаново, община Добричка - пазарна цена 6 232 лв./Шест хиляди двеста тридесет и два лева/, без включен ДДС, във връзка с продажбата му на Йордан Димитров Манов,.

2. Възлага на Кмета на общината последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот /ЧОС/ за извършване на разпоредителни сделки, чрез продажба на земята на собственика на сградата построена върху нея по плана на с.Плачи дол.

Внася:П.Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е:№ 252

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.25, ал.1 от Нареда №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет, гр.Добрич утвърждава изготвената пазарна оценка на стойност – 6720 лв./шест хиляди седемстотин и двадесет лева/, без включен ДДС, за извършване на разпоредителна сделка за дворно място с площ 960 кв.м., за което е отреден УПИ-ХІV-общински, кв.35 по плана на с.Плачи дол, община Добричка, във връзка с продажбата му на Ивелин Денчев Денчев.,

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарни оценки за недвижим имот УПИ /Урегулиран поземлен имот/ - І – 82, кв.6 по плана на с.Одърци, община Добричка за извършване на разпоредителни сделки.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е :№ 253

1. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл. 25, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет утвърждава пазарна цена 6720.00 лв./Шест хиляди седемстотин и двадесет лева/ без включен ДДС, за дворно място с площ 960 кв.м./деветстотин и шестдесет кв.м./ – ид.ч.от УПИ І-82, целият с площ от 1300 кв.м./хиляда и триста кв.м./, кв. 6 по плана на с. Одърци, община Добричка, във връзка с продажбата му на Недялко Начев Неделчев,

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, Добрички общински съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Добричка, град Добрич и Недялко Начев Неделчев, от с. Одърци, община Добричка, ул.”Четвърта” №4, чрез продажба частта на общината представляваща дворно място с площ от 340.00 кв.м./триста и четиридесет кв.м./ придаваемо по регулация - ид.част от УПИ І-82, целият с площ от 1300кв.м./хиляда и триста кв.м. /, кв. 6 по плана на с. Одърци, община Добричка, на пазарна цена от 2380.00 лв./Две хиляди триста и осемдесет лева/ без включено ДДС.

3. Възлага на кмета на Общината последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Отдаване под наем на обособени части от сграда «Автоспирка» в с.Стожер, община Добричка – публична общинска собственост.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 254

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС /, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем обособена част от сграда – Автоспирка с площ от 10 кв.м. в с.Стожер, община Добричка, за РЕП и магазин – публична общинска собственост, чрез публичен търг при условията на Наредба №7 на Общинския съвет.

2. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост / ЗОС /, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем обособена част от сграда – Автоспирка с площ от 10 кв.м. в с.Стожер, община Добричка, за бръснарски услуги – публична общинска собственост, чрез публичен търг при условията на Наредба №7 на Общинския съвет.

3. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Предложение за приемане и одобряване на пазарна оценка за учредяване право на строеж на трафопост в имот частна общинска собственост.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 255

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и чл. 30, ал. 1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие да се учреди право на строеж, на Е.ОН България Мрежи АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Девня” №2, регистрирано по ф.д. № 6402/2007 год., за изграждане на трафопост с площ от 8,4 кв. м. и осигуряване на сервитут 46,2 кв.м. в УПИ ХІІ-трафопост, кв. 2 по плана на село Славеево, община Добричка на пазарна цена от 189 /сто осемдесет и девет/ лева, без включен ДДС, съгласно изготвената от оценител на имоти оценка.

2. Възлага на кмета на община Добричка последващите съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше;

въздържали се” - 1 - Димчо Маринов Димов


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Предложение за разпореждане с недвижим имот – земеделска земя № 117099 в землището на с.Ведрина, община Добричка – частна общинска собственост.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 256

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.24 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на земеделска земя имот № 117099, по картата на възстановената собственост с.Ведрина, община Добричка, с площ 11,584 дка и начин на трайно ползване „Полска култура”, актуван с акт за частна общинска собственост №3743/20.02.2006 год.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-5; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров,

Против”- 5 - инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев;

въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Предложение за разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост и утвърждаване на пазарна оценка за извършване на разпоредителна сделка.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 257

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.24 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на дворно място с площ 640 кв.м./шестстотин и четиридесет квадратни метра/, ид. част от застроен УПИ-І-73, квартал 13/тринадесет/, целия с площ 700 кв. м./седемстотин квадратни метра/, ведно с изградената в него едноетажна монолитна сграда със застроена площ 84 кв.м /осемдесет и четири квадратни метра/., по плана на с.Кръгулево, община Добричка, актуван с акт за частна общинска собственост /АОС/ №5050/09.10.2008 год. и утвърждава изготвената от оценител на имоти, пазарна оценка, в размер на 6500 лв./шест хиляди и петстотин лева/, без включен ДДС, като начална тръжна цена за провеждането на публичен търг за продажба на описания имот.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше; “въздържали се” – 2- Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО: Писма във връзка с предложение за придобиване /предоставяне/ на сграда включена в капитала на «МБАЛ – Добрич – АД» за нуждите на РЦЗ гр.Добрич и становище от Съвета на директорите на «МБАЛ-Добрич-АД».

Внасят: д-р Ал.Щерев

Директор РЦЗ Добрич и

Д-р Ж.Калинкова – Изпълнителен директор на "МБАЛ-Добрич-АД"


Р Е Ш Е Н И Е:№ 258

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич отлага разглеждането на предложението направено в писмото на д-р Щерев до постигането на съгласие между РЦЗ и МБАЛ-АД Добрич за сградата, която ще бъде предоставена от болницата за нуждите на Районен център по здравеопазване.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне и отчитане на общинския бюджет.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 259

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с прилагането на чл.9а от ЗОБ, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема да се извършат промени в Наредба № 10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, както следва: 1. В чл.1, ал.1 в текста думите „други общини” се заличават.

2. В чл.2, ал.2 в текста думите „бюджетни сметки” се заменят с бюджетите” и накрая се добавя – „с бюджетни кредити”

3. чл.3, ал.2 се изменя така: „(2) Общинския съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетни кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните дейности, разпределя по видове дейности и параграфи средствата за делегираните от държавата дейности в съответствие със стандартите по чл.8 от ЗОБ, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг”.

4. В чл.6, ал.1, т.1 след думата а)”стратегии” се добавя „програми”.

б) в т.2 след „местните” се добавя ”данъци” и

в) създава се т.7 „Приетите през годината решения на Общинския съвет”

5. В чл.7 в текста думата „райони” се заличава и накрая се добавя „включително прилагащи системата на делегирани бюджети”

6. В чл.8, ал.3 в текста думите „кметовете на райони” се заличават и накрая се добавя „включително прилагащи системата на делегирани бюджети”.

7. В чл.12 се правят следните изменения.

1. в ал.1 „ДДФЛ” и „допълваща” се заличават

2. ал.2 се изменя така:

„(2) Към средствата по ал.1 се включва разпределения по решение на Общинския съвет преходен остатък за делегираните от държавата дейности”.

8. В чл.13 се правят следните изменения

1. ал.3 се изменя така:

„(3) Собствените приходи включват местни данъчни и неданъчни приходи”

2. ал.4, т.1 се изменя така:

т.1. „прогнозата за приходите от местни данъци”

3. ал.5 се изменя така:

„(5) Към средствата по ал.2 се включва разпределения по решение на Общинския съвет преходен остатък за местните дейности”.

4. ал.7 се изменя така:

„(7) Размера на резерва за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности се определя от Общинския съвет при приемането на бюджета”.

9. В чл.17, ал.1 след думите „проекта на Общинския бюджет” се добавя „и отчета за изпълнението на бюджета за предходната година”.

10. В чл.18 думата „доклад” се заменя с „докладна записка”.

11. В чл.25, ал.2 се правят следните изменения:

1. след думите „кметовете на кметства” се добавя „кметските наместници”.

2. думата „на райони” се заличава и се добавя „и”.

3. след думите „второстепенни разпоредители” се добавя „прилагащи системата на делегирани бюджети”.

12. чл.26 се изменя така:

„Кметът на общината утвърждава одобрения от Общинския съвет бюджет по тримесечия и по месеци”.

13. В чл.27 думите „в срок до 10 дни” се заменят с „едномесечен срок”.

14. чл.28 се изменя така:

„Събирането на приходите от местни данъци, такси и услуги в Общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Добричка”.

15. В чл.30 думата „организации” се заличава

16. В чл.32, ал.1, след думата „може” се добавя „доколкото със закон не е предвидено друго”.

а) в т.1 думата „стипендии” се заличава б) добавя се нова ал.3 „В изпълнение на правомощията си по тази Наредба, кметът издава заповеди”.

17. чл.33 се изменя така:

„При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите, определени с решението за приемане на бюджета на общината за съответната година”.

18. В чл.34, ал.2 след думите „кметове на кметства” се добавя „второстепенни разпоредители”.

19. В чл.41 се създава ал.3:

„Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнение на Общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност заедно с проекта за бюджет за следващата година по реда определен в чл.17 от настоящата Наредба”.

20. В чл.43, ал.2 думата „периодичен” се заменя с думата „периодични”.

21. Раздел VІІ „Общински дълг” се заличава.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

Р Е Ш Е Н И Е :№ 260

1.Приема глава за Надзор, актуване, опазване на общинската собственост, която да бъде под номер VІІІ от приетата на първо четене Наредба със следните изменения:

В чл.131 отпада т.1, а в текста на т.3 думата „градинките” се заменя с думата „градинските”;

Отпада т.1. като следващите точки получават нова номерация от 1 до 3.

Чл.132 е със следният текст: „Кметът на общината или определено от него длъжностно лице съгласувано с Полицията определя в населените места:”;

В чл.134 , ал.1 отпадат думите „свързани с общински земеделски земи”;

2. Глава VІІІ - Ред и условия за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс от приетата на първо четене Наредба става глава ІХ.

3. Приема глава за Административно-наказателни разпоредби, която да бъде под номер Х със следните изменения.

В чл.119 ал.1 се променя размера на глобата както следва – от 1000 лв. на 100 лв. и от 3000 лв. на 300 лв.

В ал.2 се променя размера на глобата както следва – като вместо 5000 лв. става 1000 лв. и вместо 10 000 лв. става 5000 лв.

4.В първоначалните текстове на раздел „Земи от общинския поземлен фонд” отпада ал.4 т.1,2 и 3 .

Текста на ал.5 е следния „Срокът на договора за аренда е 5 години”

Раздели „Земи от общинския поземлен фонд” и „Общински горски фонд” отиват към глава VІІ на Наредбата.

Към текста на чл.32 ал.4 на глава VІ – управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, след думата общината се добавя „в кметствата и населените места с кметски наместници”.

5. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОС Добрички общински съвет, гр.Добрич приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на второ четене.

6.След приемането на Наредбата на второ четене, да се синхронизират всички членове и глави.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Даване съгласие от ОбС за поставяне на паметна плоча в парка пред кметството в с.Стожер във връзка със 110-годишнината от създаването на организирано земеделско движение в България.

Внасят: Димитър Стоилов

и Цветанка Димова

Общински съветници

Р Е Ш Е Н И Е:№ 261

1.Вносителите да прецизират предложението си в докладна записка, след което да я внесат за обсъждане, след проведено събрание с населението от с.Стожер, като се уточни мястото за поставянето на паметната плоча и техническите й параметри.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО: - Писмо от Началника на ІІ-ро РПУ гр.Добрич относно: отпускане на гориво А 95 Н в размер на 350 л на месец за лек автомобил ВАЗ 2131 с ДК Тх 8686РХ за 2009 година.

Внася:Ив.Иванов

Началник ІІ-ро РПУ

РЕШЕНИЕ:№ 262

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на 350 литра гориво А 95 Н на месец за 2009 г. за лек автомобил ВАЗ 2131 с ДК Тх 8686РХ предоставен за ползване от ІІ-ро РПУ гр.Добрич.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Писмо от Началника на ІІ РС”ПБЗН”, гр.Добрич относно: осигуряване на гориво в размер на 200 литра на месец за 2009 г. за лек автомобил марка „Лада-Нива” с ДКН Тх 25-60КХ, техническа поддръжка на автомобила и финансово осигуряване на дейността на сформираните шест младежки противопожарни отряди в училищата от общината за 2009 г.

Внася:Пл.Петров

Гл.инспектор ІІ РС”ПБЗН”

РЕШЕНИЕ:№ 263

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на 200 литра бензин на месец за 2009 г. за лек автомобил марка „Лада-Нива” с ДКН Тх 25-60 КХ предоставен за ползване от ІІ-ра РС „ПБЗН” гр.Добрич.

2.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат осигурени по бюджета на общината за 2009 г. 1150 лева за участието на сформираните младежки противопожарни отряди от училищата в районните и областни състезания на МПО и 600 лева при класиране за участие в националните състезания за 2009 г.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Предложение за закупуване и монтиране на камера за ограничаване на скоростта в с.Карапелит по главен път Добрич-Силистра.

Внася: Р.Абаджиев

Общински съветник

Р Е Ш Е Н И Е:№ 264

1.През м.януари 2009 г. да се инициира среща с представители на общинската администрация, ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност, ІІ РПУ, Дирекция „Пътна полиция”, Агенция по пътищата, на която да се обсъдят възможностите за осъществяване на видеонаблюдение и контрол за ограничаване скоростта на движение на МПС в населените места в общината.

Отг.: Сл.Петрова – Председател на ОбС

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Наредба № 17 за регистрация, отчет и изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Добричка.

Внася: Тошко Петков

Председател на Местната

комисия за обществен ред и сигурност

Р Е Ш Е Н И Е:№ 265

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема под № 17 Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Добричка.

2.На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на изискването на чл.6, ал.1 б.”е” от ЗМДТ, Добрички общински съвет, гр.Добрич изменя действащата Наредба № 8 „За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич” като я допълва с нов

Чл.37 /а/./1/.Такса за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите.

/2/ Таксата за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга е еднократна и се заплаща при подаване на писменото искане от собственика до кмета на населеното място или кметския наместник в размер на 16 лв., в т.ч. 14 лв. за регистрационната табела и 2 лв. за регистрационния талон.

3.Към раздел ІІ Преходни и заключителни разпоредби се създава § 3 със следния текст: „Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни актове с по-висока юридическа сила ”.


Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Отчет относно изпълнение на решенията на Добрички общински съвет, гр.Добрич възложен на кмета на общината и общинската администрация за второто полугодие на 2008 г.

Внася: П.Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е:№ 266

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич приема Отчета за изпълнение на решенията, възложени на кмета на общината и администрацията за второто полугодие на 2008 г.

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 2


ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии, през второто шестмесечие на 2008 г.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е:№ 267

1.Добрички общински съвет, град Добрич на основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността на ОбС и неговите комисии за второто шестмесечие на 2008 г.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 2


ОТНОСНО:.Докладна записка относно: Участие на община Добричка с проектно предложение по Оперативна програма «Регионално развитие» «Благоустрояване на населени места на територията на община Добричка».

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 268

1.На основание чл.21 ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет, град Добрич, дава съгласие община Добричка да кандидатства с проектно предложение „Благоустрояване на населени места на територията на община Добричка” по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” в схема за предоставяне на безвъзмездна помощ - BG 161 РО 001-02/2008 г. „Подкрепа за подобряване на градската среда”

2.Декларира, че предназначението на обектите на интервенция улици и паркове в селата Дончево, Бранище, Победа, Смолница и Бенковски няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3.Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 3


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Участие на община Добричка с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 269

1.На основание чл.21, ал.1 т.12 и т.23 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие община Добричка да кандидатства по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. със собствен принос по проекта 0,75% от стойността на проекта.

2.Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/
Свързани:

Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом