Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение №
ИмеПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение №
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер73.13 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590
Производството е образувано на основание чл.196 и сл.ГПК /отм/,приложим съгласно пар.2 ПЗРГПК по жалба на ТП “. П. Б. против решение № 3636/03.08.2007г.,постановено по гр.д.№ 908/06 по описа на РС Б..В жалбата са наведени оплаквания за необоснованост на съдебния акт,като РС Б. превратно е преценил събраните по делото доказателства и изводите му не кореспондират с доказателствата.Направил е незаконосъобразен извод за основателност на исковете.Моли да се отмени решението и се постанови друго,с което предявените искове се отхвърлят.

Въззиваемият оспорва жалбата.

Подадената въззивна жалба е допустима,като постъпила в срок,от страна по делото,която има право и интерес да обжалва постановения съдебен акт,който е валиден и допустим.

От събраните по делото доказателства,преценени отделно и в съвкупност,съдът прие от фактическа и правна страна следното :

Страните са били обвързани с безсрочно трудово правоотношение за неопределено време,като ищецът е заемал длъжност "Районен счетоводител при РПС " ,с място на работа гр.Г. Д..При условия на отказ на 06.11.2006г. му е връчена заповед № 467/03.11.2006г.,с която му е наложено дисциплинарно наказание -уволнение.В исковата молба ищецът Т. М. е поискал отмяна на горепосочената заповед,като е изтъкнал,че не е спазена разпоредбата на чл.193 КТ,тъй като обясненията ,които са изискани са по повод вътрешно-ведомствена проверка,а не с образуваното дисциплинарно производство.Освен това твърди,че през 2004г. му е наложено дисциплинарно наказание и правото на работодателя е преклудирано.Освен това заповедта е привидно мотивирана,но от нея не може да се извлече,че е допуснал посочените като законови текстове нарушения на трудовата дисциплина.Работодателят не го е запознал с цитираната в заповедта инструкция и е указал различна методология в писмо № 4316.По време на изпълнение на задълженията не е бил наказван и наложеното му дисциплинарно наказание е произволно.Иска отмяна на заповедта и възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност.

В атакуваната заповед обширно са посочени нарушенията на изискванията на правилата на финансовата и счетоводна дейност,вменени на М..За периода 10.11.2005г. до 31.08.2006г. работодателят твърди,че ищецът не е спазил изискванията на р.ІІІ т.2.1 на Инструкцията за попълване на служебен формуляр на касовата книга-Дневен отчет,като не е анализирал различията,получавани ежемесечно в този период по счетоводна сметка 4598 на ПС и не е установявал произхода им,както и без законово основание с общо счетоводно записване е закривал салдото на счетоводна сметка 4598 /разчети с ПС/ със счетоводна сметка 45912 "разчети с НЕК".За периода не е предприел действия за отстраняване на извършени нарушения в ПС Ковачевица,Скребатно,Баничан,Вълкосел,които са попълвали касова книга-дневен отчет в нарушение на инструкцията и не е уведомил ръководството за това.При извършените финансови проверки е посочвал занижени задължения от действителните на изброените ПС и е прикрил липса.Също така не е взел под внимание какви неосребрени разписки на НЕК има в ПС и е начислявал повторно писмата по сметка с платежно нареждане,поради което счетоводна сметка 4598 е оставала с дебитно салдо и това салдо без законово основание е прехвърляно в сметка "разчети с НЕК"..Посочено е,че е нарушил р.ІІІ т.2.1 от Инструкцията ,ЗСч и не е изпълнил основните си задължения по длъжностна характеристика по счетоводство и контрол.

Извършените нарушения са подведени под нормата на чл.190 ал.1 т.4 ,чл.187 ал.1 т.3,7 и т.10 КТ.

Видно от длъжностната характеристика,М. е следвало да осъществява контрол по спазване на финансовата и платежна дисциплина в РПС,да съставя отчети и баланси и пряко да отговаря за тяхната достоверност и представянето им в определените срокове.Изброените задължения в тази характеристика обхващат посочените нарушения и са в кръга на правомощията му.

За установяване на визираните в заповедта нарушения са представени доклади от зам.директора и гл.счетоводител на ТП "БП" Б. В.Н.,който е разпитан и като свидетел,събрани са други гласни доказателства и е изслушана съдебно счетоводна експертиза по поставени и от двете страни въпроси.

Експертизата е констатирала,че действително има различия между изпращаните протоколи от ищеца в ТП "БП" Б. на осребрени инкасирани разписки за ел.енергия и на действително осчетоводените данни по касовата книга-дневен отчет при РПС Г. Д. за визирания период,като протоколите не са изготвяни на база първични счетоводни документи.Видно е от справка № 1 на вещото лице,че има значително разминаване в данните.С оглед обясненията на св.Н. и съпоставяйки справката, различията в данните е довело до това,че на НЕК в някои случаи са изплащани по-големи суми от действително събраните,а в други,пак от справката макар да са били събрани е изплащано по-малко.

На въпрос №4 въз основа на какви данни ищецът е правил отчетите,вещото лице е отговорило,че не са му представени такива първични счетоводни документи.

Вещото лице е потвърдило и извършеното от ищеца двойно осчетоводяване на писма с платежно нареждане,което е ставало единствено в РПС Г. Д..Потвърдено е соченото в заповедта,че дебитното салдо от сметка 4598 "разчети с ПС" е прехвърлено в сметка разчети с НЕК 45912 без законово основание.Дебитното салдо по сметка разчети с ПС всъщност е липса и е следвало да се анализира от него от какво произхожда и съответно да уведоми ръководството.Не са спазени разпоредбите на сочената инструкция р.ІІІ.

Св.В.Н. е дал показания пред съда,какво е констатирал при проверката,които показания съвпадат с констатациите на вещото лице за наличие на нарушения на финансовата и счетоводна дисциплина.Според този свидетел на 29.08.2006г. му е сигнализирано от ищеца за дебитно салдо в РПС Г. Д..Св.Д. н-к РПС Г. Д., отрича да е бил сигнализиранот ищеца с конкретен проблем относно липсите, св.Б. също посочва,че месечното приключване винаги е извършвано от ищеца.

По делото са представени писмени документи,от които може да се установи,че ищецът е посещавал обучителни курсове във връзка с въвеждане на новия програмен продукт в счетоводството на пощите.

Представените спраки за проведени телефонни разговори от посочените телефонни постове не изяснява обстоятелства по делото,кой с кой е говорил и за какво.

Представените пред въззивната инстанция писмо от Директора на ТП БП Б. от 08.11.2004г. според съда не е в противоречие с инструкцията,а писмото на К.Д.-н-к РПС Г. Д. е от 11.10.2006г.,след периода,който визира заповедта за дисциплинарно уволнение.

Изложените възражения от М. не се установи да са основателни.Твърди,че е сравнявал сумите по касова книга -дневен отчет и там където е имало различия се е обаждал на началника ПС да го има предвид за следващия месец.Няма доказателства за това.Съгласно р.ІІІ т.2 счетоводителят на РПС следва да извършва проверки и задължително да съставя протокол.Не са представени такива,нито се твърди от ищеца,че са съставяни.Не са доказани и твърденията,че допуснатите нарушения са в резултат на несъвместимост между екселска таблица ,в която форма е протокола на НЕК и счетоводната програма,че контрольорите са казвали да пише занижени задължения,защото по длъжностна характеристика отговорността за верността на данните е негова.Няма и писмени доказателства,че е информирал ръководството за констатирани грешки във форма на докладна.

При така установеното от фактическа страна,от правна съдът съобрази следното :

Предявен е иск по чл.344 ал.1 т.1 и 2 КТ.В тежест на работодателя е да установи наличието на дисциплинарните нарушения,дали основание за прекратяване на трудовия договор на това основание-дисциплинарно уволнение,както и че са спазени изискванията на КТ за издаване на заповедта.

Изложеното като фактическа обстановка е формулирано от работодателя като дисциплинарно нарушение по чл.190 ал.1 т.4 -злоупотреба с доверието и уронване доброто име на работодателя и чл.187 ал.1 т.3-неизпълнение на възложена работа,неспазване на технологични правила,неизпълнение на законни разпореждания на работодателя.

Заповедта за наложеното дисциплинарно наказание е постановена от работодателя като компетентен орган по чл. 192, ал. 1 КТ. Ищецът е уволнен от длъжността, заемана към момента на издаване на заповедта. Наказанието е наложено в рамките на преклузивните срокове по чл. 194, ал. 1 КТ - не по-късно от два месеца след откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването. С докладите на Н. през м.Х 2006 г. са открити нарушенията.През м.VІІІ на 2006г. М. го е информирал сам,че има проблеми,но не е било установено на какво се дължат. Заповедта в съответствие с чл. 195, ал. 1 КТ е достатъчно фактически и правно мотивирана.

Изискани са писмени обяснения именно по обстоятелствата,отразени в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Доказва се осъществяването на визираните в нея нарушения, състоящи се в бездействие, предвид неизпълнение на трудови функции за контрол, предвидени в действащата длъжностна характеристика и в действия по неправилно изпълнение по изготвяне на отчети и анализи за резултатите от осчетоводявани стопански операции.Налице е неизпълняване на трудовите функции по длъжностна характеристика и неспазване на законно разпореждане на работодателя по смисъла на чл. 187, т. 3, пр. 1 и т. 7 КТ. Неизпълнението на възложената работа е тежко нарушение на трудовата дисциплина съобразно чл. 190, т. 7 КТ, тъй като се отнася до най-съществения елемент на трудовото правоотношение - престиране на работна сила. Ищеца не представя доказателства в подкрепа на твърдението си, че действията му са в резултат на други обективни фактори или че е изпълнил задълженията си по контрол чрез съставяне на протоколи.Изготвянето на отчети с невярно съдържание е злоупотреба с доверието на работодателя,при което са настъпили щети,тъй като в някои случаи са превеждани на НЕК по-големи суми.Неправилните счетоводни операции по двойно осчетоводяване на писма по сметка е неизпълнение на дадените инструкции за начина на действие и неизпълнение на технолочични правила по ЗСч.

Осъществените дисциплинарни нарушения по тежест, значимост и последици - обосноват наложеното от субекта на дисциплинарната власт наказание "уволнение". Искът по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на заповедта е неоснователен следва да се отхвърли. Поради това, следва да се отхвърлят и исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на предишната работа.

Крайните изводи на двете съдебни инстанции не съвпадат. Първоинстанционното решение, на основание чл. 208, ал. 1, изр. II ГПК (отм.), следва да се отмени, вкл. и за разноските, като вместо него се постанови друго, с което да се отхвърлят исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 КТ.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА изцяло решение № 3636/03.08.2007г.,постановено по гр.д.№ 908/06 по описа на РС Б.,вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете на Т. Г. М. от гр.Г. Д.,предявени против ТП “. П. Б. за отмяна на заповедта за дисциплинарно уволнение №467/03.11.2006г. на ТП “. П. ЕАД Б. и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност -районен счетоводител при РПС Г. Д..

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.


Председател : Членове :

Свързани:

Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзр гпк по жалба на зд „. Инс гр. С. против решение №
Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзр гпк по жалба на зд „. Инс гр. С. против решение №403/12. 12. 2008г.,постановено по гр д.№293/07...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзр гпк, по въззивни жалби и на двете страни,подадени против решение №
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзр гпк, по въззивни жалби и на двете страни,подадени...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзр гпк. Против решение №1434 от 17. 02. 2011г.,постановено по Г. д.№666/06 по
Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзр гпк. Против решение №1434 от 17. 02. 2011г.,постановено по Г. д.№666/06 по описа на рс б.,жалби...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на „. К. Еоод г. П. Еик против решение №317 от
Твърди се,че липсва идентичност между машините описани в исковата молба и за които се представят митнически декларации,с тези иззети...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзр гпк по въззивна жалба,подадена от А. С.,в качеството му на пълномощник
Пзр гпк по въззивна жалба,подадена от А. С.,в качеството му на пълномощник на А. З. М.,против решение №1784/28. 04. 2010г.,постановено...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзр гпк по жалба на М. Д. Д.,П. Б. К. и И. С ц против решение №
В. Освен това,след като е установено,че по-малка площ от имота,попада в упи на ответника,той би следвало да уважи иска в по-малък...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и С. Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзр гпк по въззивна жалба,подадена от Й. И. К. от Г. С. против решение №
Според жалбоподателя е следвало да се състави разделителен протокол и след като влезе в сила да призове съделителите към теглене...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим на основание пар. 2 Пзр гпк по жалби,подадени от Г. К. Д. против решение №
Рс с. В жалбата са изложени оплаквания за необоснованост на съдебните актове и нарушение на материалния закон. Моли да се отменят...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзр гпк по жалба на адв. Б.,в качеството му на пълномощник на В. Н. В. и
Г. д.№300/04 по описа на рс б в жалбата са релевирани оплаквания за нищожност на постановеното решение,а ако това не се възприеме...
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение № iconПроизводството е въззивно,образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим,съгласно пар. 2 Пзр гпк по жалба,подадена от А. Р. З.,в качеството си на
Р в жалбата са направени оплаквания за неправилност на съдебния акт,като се твърди,че П. постановяването му са допуснати нарушения...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом