До общински съвет град добрич докладна записка
ИмеДо общински съвет град добрич докладна записка
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер50.1 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/4DZ_energoefekt.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Детелина Николова - Кмет на Община град Добрич


ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на открит конкурс с предмет „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 5 „Пролет”, Детска градина № 8 „Бодра смяна” и сградата на ул. „България” № 12 (Община град Добрич)”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Състоянието на сградите на Детска ясла № 5 „Пролет”, Детска градина № 8 „Бодра смяна” и сградата на ул. „България” № 12 (Община град Добрич) по отношение на енергийните показатели и общите експлоатационни характеристики е крайно незадоволително. Основните причини се дължат на значителния период на ползване на постройките, (съответно 34, 47 и 50 години), а също и от липса на комплексно проведени цялостни основни ремонти. В резултат на това са констатирани силно амортизирани покривни конструкции, дограма, отоплителни инсталации и вътрешни комуникации. В следствие на това стандартния температурен комфорт и другите температурни показатели се постигат със силно завишени разходи за енергия, за да се покриват загубите от амортизираните елементи на сградите и от енергоемките съоръжения.

Очевидна е необходимостта от предприемане на действия за енергийно-ефективна модернизация на посочените сгради, с оглед значително подобряване на условията за ползване и намаляване на енергийните разходи, съчетани с чисто архитектурно-строителните подобрения за осъвременяване визията на сградите. При изпълнение на необходимите енергоспестяващи мерки (ЕСМ), базирани на предварително извършен енергиен одит, ще се постигнат следните технико-икономически показатели:

Детска ясла № 5 „Пролет”;

- Нормализирани разходи за енергия преди прилагане на ЕСМ – 564 MWh;

- Разходи за енергия след прилагане на ЕСМ – 243 MWh;

- Икономия на енергия – 321 MWh;

Детска градина № 8 „Бодра смяна”;

- Нормализирани разходи за енергия преди прилагане на ЕСМ – 238 MWh;

- Разходи за енергия след прилагане на ЕСМ – 101 MWh;

- Икономия на енергия – 137 MWh;

Сграда на Общинска администрация град Добрич;

- Нормализирани разходи за енергия преди прилагане на ЕСМ – 669 MWh;

- Разходи за енергия след прилагане на ЕСМ – 377 MWh;

- Икономия на енергия – 292 MWh;

Този подход напълно съответства на задълженията на Община град Добрич за предприемане необходимите действия за привеждане на сградите общинска собственост в състояние, отговарящо на изискванията на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Наредба № 5/28.12.2008 г. за технически паспорти на строежите (На задължително сертифициране за енергийна ефективност подлежат всички сгради общинска собственост с разгъната застроена площ над 1 000 кв. м., като техните енергийни характеристики трябва да отговарят на съвременните норми, а Наредбата задължава същите сгради след изпълнение на ЕСМ да имат изготвени технически паспорти в срок до 31.12.2011 год.).

По предварително изработена експертна оценка реализирането на проект за подобряване енергийната ефективност на пакета от сгради, ще струва около 1,25 млн. лв. с ДДС. Поради невъзможността Община град Добрич да отдели такъв финансов ресурс в рамките на 1 година, предлагам да се използва относително новата за нашите условия форма за стопанска дейност – договор с гарантиран резултат, популярен още като ЕСКО договор. Тази форма на дейност е регламентирана от ЗЕЕ в Глава V, Раздел III и произтичащата от ЗЕЕ „Наредба № РД-16-347/02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост” в сила от 14.04.2009 год.

Предимствата на този модел са следните:

• Договорът с гарантиран резултат решава комплекс от инвестиционни задачи, включително - детайлен енергиен анализ; изготвяне на техническа документация, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ); изпълнение на предвидените строително-монтажни работи; мониторинг на енергийното потребление на обектите и отчитане на постигнатите резултати.

• Договорът с гарантиран резултат за сгради общинска собственост включва всички дейности, гарантиращи достигането на технически характеристики необходими за сертифицирането на съответната сграда за енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 5 от ЗЕЕ.

• Изпълнителят на договора с гарантиран резултат носи целия технически, финансов и търговски риск за неговото реализиране, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 4 от ЗЕЕ.

• Изпълнителят на енергоефективните дейности поема задължението да осигури финансирането на проекта, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 3 от ЗЕЕ, като възстановяването на направените разходи се извършва от Възложителя за определен от него и приет от Изпълнителя период от време. В изплащането на инвестицията участва стойността на реализираната икономия на енергия. Бъдещите плащания са в пряка зависимост от енергийния резултат и качеството на извършената работа.

За реализирането на проекта за изпълнение на енергийно-ефективни мерки на сградите на Детска ясла № 5 „Пролет”, Детска градина № 8 „Бодра смяна” и Общинска администрация град Добрич, предлагам да бъде сключен Договор с гарантиран резултат. Успешното му изпълнение, ще донесе на Община – гр. Добрич преки и косвени ползи свързани с:

• Подобрени условия за функционално използване на сградите съгласно действащите стандарти;

• Намаляване на финансовите разходи за енергия;

• Разсрочено плащане, обвързано с качеството на изпълнената работа;

• Създаване на предпоставки за сертифициране на сградите за енергийна ефективност;

• Подобряване общия вид на реконструираните сгради в общата рамка на градската среда.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет да вземе следното


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, както и на основание чл. 36 и чл. 48 и във връзка с чл. 19, ал 2 от Закон за енергийна ефективност дава съгласие:

1. Кметът на Община град Добрич да проведе открит конкурс по НВМОП с предмет „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакета сгради: Детска ясла № 5 „Пролет”, Детска градина № 8 „Бодра смяна” и сградата на ул. „България” № 12 (Община град Добрич).

2. Кметът на Община град Добрич да сключи договор с гарантиран резултат за изпълнение на обществената поръчка по т. 1, при срок за изплащане на инвестицията по договора от 7 години. В договора за изпълнение на обществената поръчка да бъдат включени клаузи, които да гарантират достигането на стойност на обобщената енергийна характеристика за всяка сграда, осигуряваща издаването на сертификат за енергийна ефективност, категория „А” и клаузи за отчитане на годишния енергоефективен резултат от изпълнените технически мерки.

3. За периода на изплащане на инвестицията по договора с гарантиран резултат да се предвидят необходимите средства по години в Програмата за капиталови разходи.


ВНОСИТЕЛ:


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

Свързани:

До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: “Млекарница”, находящ се в...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Гостилница” от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Хотел” (хан) от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом