Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер36.04 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.riosvt.org/raz_zuo/Terahim-97.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – гр.В.Търново

РЕШЕНИЕ№ 04 - ДО - 240 - 02 от 19.08.2011г.


за продължаване срока на действие на разрешение за дейности по отпадъците

Във връзка със заявление № 580 от 18.03.2011 г.

на “ТЕРАХИМ 97” АД

и

на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),


продължавам срока на действие


на

Решение № 04 – 241 – 01 от 22.03.2011г.

на

“ТЕРАХИМ 97” АД


ЕИК : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице, отговорно за управлението: Стоянчо Стоянов, адрес: област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, ул. ”Бодра смяна”, № 21, тел. 066/800 670.


за срок от 19.08.2011г. до 19.08.2016г.


Решението на директора на РИОСВ, гр. В. Търново може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 7-дневен срок от неговото съобщаване.


ЗА ДИРЕКТОР

ИНЖ.ГИНКА САВЧЕВА

/Заповед № 91/01.03.2011г.

на Директор на РИОСВ – Велико Търново/

РАЗРЕШАВАМ

за срок от 19.08.2011г. до 19.08.2016г.

на “ТЕРАХИМ 97“ ООД, гр.Габрово, код БУЛСТАТ: 121529513 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице, отговорно за управлението: Добрин Стоянов Брайнов, адрес: област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, ул. ”Бодра смяна”, № 21.

І. Да извършва дейности по оползотворяване /R3/ - рециклиране или възстановяване на органични вещества на отпадъци на обекти:

1. Площадка №1 с местонахождение: гр.Габрово, област Габрово, община Габрово, ул.“Бодра смяна”, № 21.

На посочената площадка да се извършват дейностите по оползотворяване R3 - рециклиране или възстановяване на органични вещества на отпадъците, посочени в таблицата:Вид на отпадъка

Дейности,

кодове ¹


Количество

(тон/ год.)

Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1.

13.01.10

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

“Временно съхранение”

1.200

хидравлични масла от дейността на дружеството

Подходя

щи за преработ

ка;

Течни, горими, устойчиви

2.

15.01.02

пластмасови опаковки

“Временно съхраняване”

“Оползотворяване”-R3

2.400

от дейността на дружеството и от доставчици

пластмаси, устойчиви

3.

20 01 21*

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

“Временно съхранение”

0.010

от дейността на дружеството

Н8 – корозивни

H10- токсичен за репродукцията

H-14- опасни за околната средаУсловията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него.

ЗА ДИРЕКТОР

ИНЖ.ГИНКА САВЧЕВА

/Заповед № 91/01.03.2011г.

на Директор на РИОСВ – Велико Търново/

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом