Производството по делото е образувано с жалба на "Г." Е
ИмеПроизводството по делото е образувано с жалба на "Г." Е
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер74.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството по делото е образувано с жалба на “Г.” Е., със седалище и адрес на управление гр. С., ул. “С. представлявано от М. Н. П. против Наказателно постановление № 0071063/20.09.2010 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на Н.-С., с което за административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 84 от ЗДДС, на основание чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 468.88 лева.

С жалбата управителят на дружеството-жалбоподател твърди, че НП е неправилно. С оглед тежкото финансово състояние на дружеството, моли да бъде приложена разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и атакуваното НП да бъде отменено.

В съдебното заседание дружеството-жалбоподател, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по същество на делото.

Административнонаказаващият орган, редовно и своевременно призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена, като неоснователна, а НП да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

Р. П. – Б., редовно уведомена, не ангажира представител, не е взела становище по същество на делото.

Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:

Във връзка с Резолюция за извършване на проверка № 1021253 от 26.04.2010 година, длъжностно лица при Н. – В. Б., в присъствието на А.Т. извършила проверка на представените от дружеството-жалбоподател документи, при която установила следното: “Г.” Е. е осъществило вътреобщностно придобиване на стоки от Република Италия за четвъртото тримесечие на 2009 година в размер общо на 90 000 евро, от които по фактури № 6 от 04.12.2009 година на стойност - 15000 евро, издадени от “Автотранспорт-Джузепе порторо” с VIN IT*1 и фактура № FA0900065/10.12.2009 година на стойност 75 000 евро, издадени от “ЮЗД Глобал Трактс” ООД с VIN IT*0, които са отразени в дневника за покупки, продажби и СД в данъчен период месец декември 2009 година и месец март 2010 година. За извършеното вътреобщностно придобиване на стоки дружеството не е начислило ДДС по фактура FA0900065/10.12.2009 година в съответния данъчен период. ДДС е начислен през данъчен период месец март 2010 година. За констатираното В. Б. съставила протокол № 102153/09.06.2010 година, връчен лично на М. П., в качеството й на управител на проверяваното дружество но 11.06.2010 година.

Във връзка с установеното с протокола, актосъставителката В. Б., в присъствието на Х. Т. е съставила на “Г.” Е. акт за установяване на административно нарушение № 0071063 от 12.07.2010 година за това, че като регистрирано по ЗДДС лице не е начислило ДДС за извършено вътреобщностно придобиване на стоки в законоустановения срок – през данъчен период месец декември 2009 година, по фактура FA0900065 от 10.12.2009 година, издадени от доставчик “ЮЗД Глобал Трактс” ООД – Италия, с VIN IT*0, на стойност 75 000 евро, като предмет на доставката е товарен автомобил. За полученото вътреобщностно придобиване, задълженото лице е издало данъчен документ – протокол по чл. 117, ал.1, т. 1 от ЗДДС, с данъчна основа в размер на 46 887.50 лева и ДДС – 29 377.50 лева, в който е посочен на отделен ред данъка, но не е включило размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларация по чл. 125 от ЗДДС и не е посочило издадения данъчен документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период, през който е издаден, след като по силата на чл. 84 от ЗДДС, данъкът при ВОП е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Издаденият протокол е отразен в отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС и размерът на данъка е включен при определяне на резултата в данъчен период месец март 2010 година. Актът е съставен в присъствие на М. П., в качеството й на управител на дружеството-жалбоподател и подписан лично от нея, без възражения.

Въз основа на този акт, на 20.09.2010 година директора на дирекция “Контрол” при ТД на Н.-С., като надлежно упълномощен представител със заповед № ЗЦУ-28/06.01.2010г. издал атакуваното НП № 0071063, с което за административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 84 от ЗДДС, на основание чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС е ил на дружеството-жалбоподател административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 468.88 лева.

Посочените в акта фактически констатации се потвърждават от разпита на свидетелите В. Б. и Х. Т., които са категорични, че при проверка на документите фирмата като регистрирано по ЗДДС лице при вътреобщностно придобиване на стоки не е начислило ДДС. Същата фирма е придобила бетоновоз в Италия през месец декември 2009 година, за което има съставен протокол, но без да е начислено ДДС. За това нарушение съставили акт в присъствието на жалбоподателя и подписан лично от него.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на разпитаните по делото свидетели и от приетите писмени доказателства.

Гласните и писмените доказателства, събрани в хода на делото са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

С обжалваното наказателно постановление законосъобразно дружеството-жалбоподател е санкционирано за осъществено административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 84 от ЗДДС.

Жалбата е депозирана от надлежно лице в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП, поради което е допустима, разгледана по същество - неоснователна, по следните съображения:

Атакуваното НП е издадено в съответствие с императивно установената за това процедура и от компетентен орган /видно от заповед ЗЦУ-28/06.01.2010г/. Както в акта, така и в НП е отразено, че административнонаказателното производство е започнало със съставянето на акт за установяване на административно нарушение. В АУАН и в НП подробно, точно и ясно са посочени всички индивидуализиращи нарушителя елементи, съгласно Търговския закон - име и фирма на търговеца, неговото седалище и адрес на управление и представляващото го физическо лице.

Наличието на тези елементи са достатъчни, за да се приемат за спазени строго формалните изискването на чл.42 ал.1 т.6 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.4 от ЗАНН, като се съобрази, че в казуса се касае за констатирано административно нарушение, осъществено от Е..

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, съгласно които, за да бъде редовен актът за установяване на административно нарушение и НП трябва да включват в съдържанието си всички кумулативно посочени реквизити.

Съдът счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на дружеството-жалбоподател не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

От друга страна, при анализа на ангажираните по делото доказателства се установи, че в качеството на регистрирано по ЗДДС лице “Г.” ООД не е начислило ДДС за извършено вътреобщностно придобиване на стоки в законоустановения срок – през данъчен период месец декември 2009 година по фактура № FA0900065 от 10.12.2009 година.

За полученото вътреобщностно придобиване, задълженото лице е издало данъчен документ - протокол по чл. 117, ал.1, т. 1 от ЗДДС, в който е отразено данъчната основа в размер на 146 887.50 лева и ДДС – 29 377.50 лева, в който е посочен на отделен ред данъка, но не е включило размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларация по чл. 125 от ЗДДС и не е посочило издадения данъчен документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период, през който е издаден, след като по силата на чл. 84 от ЗДДС, данъкът при ВОП е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Издаденият протокол е отразен в отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС и размерът на данъка е включен при определяне на резултата в данъчен период месец март 2010 година.

В тази връзка съдът отчете констатациите на извършената проверка на дружеството-жалбоподател, залегнали в протокол № 1021253/09.06.2010 година.

Като не е изпълнил това си задължение и в качеството си на регистрирано лице, по които факт не се спори “Г.” Е., е осъществил състава на вмененото му административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 84 от ЗДДС.

По изложените съображения, съдът намира за доказано по безспорен и несъмнен начин, осъществяване от страна на дружеството-жалбоподател на фактическия състав на разглежданото административно нарушение, което обуславя установяването му от обективна страна. Доколкото в случая се касае за нарушение извършено от Е., чиято отговорност по аргумента на чл.83, ал. 1 от ЗАНН е невиновна, а обективна такава деянието не следва да се изследва от субективна страна.

След като правилно е квалифицирал процесниото нарушение, на основание чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС, административнонаказващият орган е наложил на дружеството-жалбоподател “имуществена санкция” в размер на 1468.88 лева. Същата е в императивно установеният от закона размер - 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв., поради което съдът намира наложената имуществена санкция за правилно определена по вид и размер.

Съдът намира, че в настоящия случай не са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАН, поради следните съображения: За да се прецени, дали едно деяние е маловажно, следва да се преценят в съвкупност обстоятелствата - каква сфера на установения ред на държавното управление нарушава, т. е. степента на обществената му опасност и какво наказание е предвидено за това нарушение. Именно видът и размерът на наказанието са функция на значимостта на нарушението за държавния ред и степента му на обществената опасност. Не случайно в нормата на чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС законодателят е предвидил налагане на имуществена санкция в размер на неначисления ДДС, който размер в конкретния случай /а от там санкцията/ е значителен. Очевидно целта, която се преследва е не само към това да предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред във фискалната политика, но най-вече към въздействие и предупреждение на други лица да не вършат подобни нарушения, предвид на значимостта на засегнатите обществени отношения. На следващо място, тъй като извършеното от дружество нарушение по чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС е формално, тоест се счита за извършено без да се търси вредоносен резултат, то няма как от липсата на вредни за държавния бюджет последици, да се извлича извода за маловажност. Законодателят е изключил приложимостта на чл. 9, ал. 2 от НК, вр. чл. 11 от ЗАНН, респ. чл. 28 от ЗАНН за този вид нарушения, предвид съдържащия се в чл. 180а, ал. 3 от ЗДДС квалифициран състав, съгласно който се предвижда по-леко наказание за начисляване на данъка в периода, следващ периода, през който е следвало да бъде начислен. В конкретния случай, обаче тази хипотеза не е налице, тъй като ДДС е бил начислен през данъчен период месец март 2010 година, поради което правилно санкцията е определена при условията на основния състав по чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС.

След като прие разглежданото нарушение за доказано по несъмнен начин, както и наложеното наказание за правилно определено, съдът намира обжалваното наказателно постановление за законосъобразно, което води до неговото потвърждаване.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 0071063/20.09.2010 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на Н.-С., с което на “Г.” Е., със седалище и адрес на управление гр. С., ул. “С. представлявано от М. Н. П., за административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 84 от ЗДДС, на основание чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 468.88 лева.


РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Административен съд-Б. в 14 - дневен срок, считано от съобщението му.


РАЙОНЕН СЬДИЯ:

Свързани:

Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от
Производството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от Г. Й. Т., живущ в С., община П., У.”Л.” №1, против...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството е образувано по жалба на Производството по делото е образувано с
С жалбата жалбоподателят дава обяснения за случая. Твърди, че не е превозвал пътници срещу заплащане на сума за извършен превоз до...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано по жалба депозирана пред ос б от г л б, адвокат от ак б., с адрес: град П., Б област, У. "К. Б. І" №16
Производството по делото е въззивно и е образувано по жалба депозирана пред ос б от г л б, адвокат от ак б., с адрес: град П., Б...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е образувано по въззивната жалба на адвокат Алб. З. в качеството й на защитник на подсъдимият М. И. М. от Г. З. и е за проверка
Производството по делото е образувано по въззивната жалба на адвокат Алб. З. в качеството й на защитник на подсъдимият М. И. М. от...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е образувано по въззивна жалба на М. Б., З. Ч. и Х. Ч. против решение №558/12 2010 г постановено по гр д.№842/2006 г на Р
Производството по делото е образувано по въззивна жалба на М. Б., З. Ч. и Х. Ч. против решение №558/12 2010 г постановено по гр д.№842/2006...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е образувано по частна жалба,подадена от „Д. Е. със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул. Г. М. №6 против разпореждане №38 от
Производството по делото е образувано по частна жалба,подадена от „Д.” Е. със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул. Г. М....
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В. Б. С.,жител на гр. Г. Д.,ул."Г.",№ егн против нп №21-0000529/22. 06. 2011 година на
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В. Б. С.,жител на гр. Г. Д.,ул.”Г.”,№ егн – против нп №21-0000529/22....
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е образувано по въззивна жалба на В. И. от Г. Б., подадена Ч. пълномощника му А. К. против решение №2425 2009 г постановено по
Производството по делото е образувано по въззивна жалба на В. И. от Г. Б., подадена Ч. пълномощника му А. К. против решение №2425...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от А. С. М.,Егн от с. Г.,обл. Б. против нп №220/10. 01. 2011година на Началника на Г. Г. Д.,с
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от А. С. М.,Егн от с. Г.,обл. Б. против нп №220/10. 01. 2011година...
Производството по делото е образувано с жалба на \"Г.\" Е iconПроизводството по делото пред настоящата инстанция е образувано по въззивната жалба на подсъдимите-Д. Д.,А. М.,Д. А.,Х. Х.,А. М. за проверка на невлязлата в
Производството по делото пред настоящата инстанция е образувано по въззивната жалба на подсъдимите-Д. Д.,А. М.,Д. А.,Х. Х.,А. М....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом