Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
ИмеПравилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
страница1/32
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер2.61 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://balans.bg/web/files/files/2260/1318/pravilnik-za-prilagane-zads-24.01.2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


редакция от 24.01.2012

Правилник за Прилагане на Закон за Акцизите и Данъчните Складове

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове


В сила от 01.07.2006 г.

Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.


Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона".


Глава втора.

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ


Раздел I.

Ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор


чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад.

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в международен договор по чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона е предвиден специфичен ред за освобождаване, се прилага редът, определен в съответния договор.


чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването по чл. 2, ал. 1 се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на съответния международен договор, до:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата, в която ще се извършва митническото оформяне при внасяне;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата по седалище на лицето, когато стоките се въвеждат от територията на друга държава членка;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата по местонахождение на данъчния склад на територията на страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждение по ал. 1 се изисква за всяко внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка, или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, разположен на територията на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждението по ал. 1 съдържа:

1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор и основанието за освобождаването;

2. наименование на програмата или проекта, финансирани със средства в изпълнение на международния договор;

3. номер, дата и предмет на конкретния договор, сключен в изпълнение на международния договор;

4. наименование, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код на лицето (за чуждестранно лице - идентификационния му номер в страната, в която той е местно лице) на изпълнителя по договора, сключен в изпълнение на международния договор;

5. вид, количество и стойност на акцизните стоки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Към писменото потвърждение се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне при внасяне на акцизните стоки или за тяхното въвеждане от територията на друга държава членка или извеждане от данъчен склад, разположен на територията на страната.

(5) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.


чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Началникът на митницата извършва проверка относно изпълнението на изискванията за освобождаване от плащане на акциз на стоките по съответното писмено потвърждение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, началникът на митницата предприема действия за митническото оформяне или писмено уведомява началника на митническо учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите на въвеждане на акцизни стоки от територията на друга държава членка или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната, когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, началникът на компетентната митница предприема действия за освобождаване на акцизните стоки за потребление, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване началникът на митницата писмено уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.


чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната.

(2) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка или при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната, се извършва въз основа на сертификат за освобождаване от акциз по образец съгласно приложение № 1.

(3) Издаването, движението, получаването и съхранението на екземплярите на сертификата за освобождаване от акциз по ал. 2 се извършва в съответствие с обяснителните бележки към сертификата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) При внасяне на акцизни стоки освобождаването от плащане на акциз се извършва, както следва:

1. по реда на Наредба № 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 от закона;

2. по реда за освобождаване от вносни сборове - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от закона;

3. по реда на ал. 2 - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 6 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Преди изпращане на стоките от друга държава членка или извеждане от данъчен склад на територията на страната сертификатът по ал. 2 се заверява от Министерството на външните работи в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 6 от закона или от Министерството на отбраната в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 от закона. Сертификатът по ал. 2 се заверява и от митническо учреждение, определено със заповед на директора на Агенция "Митници".


чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато акцизни стоки са предназначени за лица, установени в друга държава членка, за целите на освобождаването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от закона, преди изпращането на стоките лицензираният складодържател на територията на страната трябва да разполага със сертификат за освобождаване от акциз, издаден от държавата членка на получаване, който придружава стоките при движението под режим отложено плащане на акциз до другата държава членка.


Раздел I.

"а" Освобождаване от облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)


чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка от физически лица за лични нужди, които се освобождават от акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от:

1. за тютюневи изделия:

а) цигари - 800 броя;

б) пури - 200 броя;

в) пурети - 400 броя;

г) тютюн за пушене - 1 килограм;

2. за алкохолни напитки:

а) алкохолни напитки с код по КН 2208 - 10 литра;

б) междинни продукти - 20 литра;

в) вина - 90 литра ( пенливи вина не повече от 60 литра);

г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) бира - 110 литра.

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Внасяните тютюневи изделия и алкохолни напитки в личния багаж на пътници, които се освобождават от плащане на акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от количествените прагове, определени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Когато се установи, че стоките по ал. 1 и 2 са с търговско предназначение, физическите лица са задължени за заплащане на пълния размер на акциза за внасяните или въведените стоки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconПравилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., Дв, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм и доп.,...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconЗакон за акцизите и данъчните складове
Бел ред относно влизането в сила на измененията на Закона за акцизите и данъчните складове с дв, бр. 34 от 25. 04. 2006 г., виж §...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconМотив и към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Ддс и др.). С предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове (задс) и в Закона за данък върху добавената стойност...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconЗакона за акцизите и данъчните складове /задс
НП/ №98/2009 г от 04. 11. 2009 г на Началника на М. К., с което на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове му...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет от ХLI народно...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconПроизводството по делото е образувано по жалба на "Б. Бт", с еик 811154751, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. "П. Ш." №1 чрез изпълнителния
Началника на М. Ю., с което на фирмата-жалбоподател за административно нарушение по чл. 88, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconПравилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
Обн., Дв, бр. 42 от 2006 г., доп., бр. 61 от 2006 г., изм и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г., доп., бр. 33 от 2007 г., изм...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconКомисия по бюджет и финанси
По законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconПравилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
Април 2007г., изм. Дв бр. 4 от 15 Януари 2008г., изм. Дв бр. 28 от 14 Април 2009г., изм. Дв бр. 100 от 15 Декември 2009г., изм. Дв...

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове iconЗакона за акцизите и данъчните складове (задс) и е образувано по жалба от
Л. К. О проверката е извършена от митническите служители при митница Кулата свидетелите А. Т., К

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом