Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция
ИмеОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер70.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/broshura_zurno_fin_1_.doc

Полски културиОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция, външнотърговски режим и директни плащания. Елементите са взаимно свързани: при изменение на Общата организация на пазара, което включва намаление на интервенционната цена, производителите се компенсират с увеличение на директните (компенсационни) плащания, за да не се намаляват доходите им. Външнотърговският режим защитава производителите, стимулира износа и регулира вноса на пазара на ЕС.


Интервенция


Цел: Основната цел на интервенцията е стабилизиране на пазара и предотвратяване на нежелани спадове в пазарната цена. Чрез поддържането на стабилна цена сe подпомагат и доходите на земеделските производители.

Основни регламенти: Основен е новият Регламент на Съвета № 1784/2003. Предстои да бъдат издадени нови прилагащи регламенти на Европейската комисия, но до тогава са в действие следните регламенти:

 • Р 824/2000 на ЕК, изм. с Р 336/2003 - процедури на интервенционните агенции при изкупуване на зърно и прилагане на методите за анализ при окачествяване на зърното;

 • Р 2273/93 - определяне на интервенционните центрове за зърнени култури;

 • Р 2148/96 - правила за оценяване и мониторинг на публични интервенционни запаси на селскостопански продукти в складовете;

 • Р 3492/90 - фактори, които трябва да се вземат предвид при годишните счетоводни отчети за финансиране на мерките за публично складиране при интервенцията от секция “Гарантиране” на Европейския фонд за гарантиране и ориентиране (ФЕОГА);

 • Р 3597/1990 - правила за осчетоводяване на мерките по изкупуването, съхранението и продажбата на земеделските продукти при осъществяване на интервенция от интервенционните агенции;

 • Р 2131/93 - процедура и условията за продажба на зърно от интервенционните агенции;

 • Р 3002/1992 – подробни правила за проверка на използването и/или предназначението (дестинацията) на продуктите от интервенция.


Обхват на интервенцията: пшеница (твърда и мека), ечемик, царевица, сорго, ръж (с реформата на ОСП ръжта отпадна от продуктите за интервенция).

Определяне и администриране на интервенционна цена


Интервенционната цена е единна за всички видове зърнени култури и според Регламент 1784/2003 възлиза на 101.31 евро/тон. Тя може да бъде коригирана (увеличена или намалена) при отклонение на качеството на зърното от установените минимални граници. Интервенционната цена подлежи на месечни увеличения.

Период на интервенция

Изкупуването се извършва в рамките на определен период, който започва на 1 ноември и свършва на 31 май. Този период беше определен при преговорите и за България. Изключение има за страните с т.нар. южен тип производство (Италия, Испания, Гърция и Португалия), за които периодът е от 1 август до 30 април, както и за Швеция, за която периодът е от 1 декември до 30 юни.

Минимални количества за интервенция

Интервенцията е приложима към търговията на едро. За целта са установени минимални количества при една доставка – 10 тона за твърда пшеница и 80 тона за останалите видове зърно. Интервенционните агенции на страните-членки могат да определят и по-високи минимални количества. Зърното трябва задължително да е с произход ЕС, не може да се предлага за интервенция внесено зърно.

Минимални изисквания към качеството на изкупуваното зърно

Зърното трябва да е здраво, чисто и с качество, което позволява неговата реализация на пазара Минималните качествени показатели са установени в Регламент 824/2000.

Определяне на интервенционни центрове


Интервенционните центрове се одобряват от интервенционната агенция, съгласно изискванията на Регламент 2273/93

Продажба на изкупеното зърно


Продажбата на интервенционните запаси се извършва чрез търг, който се обявява от Комисията чрез Управителния съвет по зърното.


Българско законодателство за интервенцията

Интервенцията в България се урежда с НАРЕДБА № 28 от 8.07.2003 г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти.

Качествените изисквания се уреждат с НАРЕДБА № 26 от 24.06.2003 г. за изискванията за качество и реда за контрол на качеството на зърното при интервенционно изкупуване.

Предвижда се интервенцията да се осъществява от Държавен фонд "Земеделие", който ще изкупува предложените от производителите непреработени земеделски продукти, определени с решение на Министерски съвет (МС).

Периодът на интервенция също се определя от МС, за всеки изкупуван продукт, за цялата или за част от стопанската година.

Интервенционните цени се определят с решение на МС, за целия период на интервенция или цената е диференцирана по месеци.

Решението на МС се взема след предложение от Държавен фонд "Земеделие", което се прави ежегодно в срок до 1 март.

Всички земеделски производители, които са физически и юридически лица, регистрирани по Наредба № 3 от 1999, могат да предлагат своята продукция за изкупуване, като за целта правят оферти.


ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ


Основни механизми:

 • лицензиите за внос и износ. Основна характеристика на външната търговия на ЕС със зърно са лицензиите за внос и износ, които националните власти издават без ограничения по отношение на количеството и произхода. Лицензиите важат за целия съюз, независимо от страната, която ги е издала;

 • експортни субсидии ( изплащат се при наличие на експортна лицензия). При износ за трети страни се осигуряват експортни субсидии, за да се компенсира разликата между цените в ЕС и по-ниските световни цени;

 • Обща митническа тарифа. При внос на зърно в Европейския съюз се прилага Общата митническа тарифа.


Българско законодателство за външнотърговския режим в сектора

Законодателството за експортните субсидии и лицензии е хармонизирано в следните наредби:

 • Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии (приета с ПМС 143 от 2.07.2003г.);

 • Наредба № 42 от 24.10.2003 за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти.

Законодателството вече се прилага чрез Решение 212 от 23 март 2004г. На МС и Протокол 4 от 31 март 2004 на Управителния съвет на ДФЗ.


директни (компенсационни плащания)


Цел: да се компенсират земеделските производители за намалението на доходите им при намаление на интервенционната цена вследствие изменение на Общата организация на пазара.


Основен регламент: Регламент на Съвета 1782/2003 за общи правила за схеми за директни плащания и за някои схеми за подкрепа на фермерите. Той въвежда единното плащане на стопанство, при което се откъсват плащанията от размера на производството.


На новите страни-членки и на България се предлага избор да прилагат схемата за единно плащане в две алтернативи: схема за единно плащане на площ (СЕПП) и регионална схема за единно плащане. Осем от десетте нови страни-членки ще прилагат СЕПП.


Регламенти за СЕПП:

 • решение на Съвета 2004/281/EC от 22 март 2004, адаптиращо Договора за присъединяване на 10 нови страни-членки;

 • Регламент на Съвета 583/2004

 • Регламент на Съвета No 864/2004;

 • Регламент на Комисията No 2199/2003.


При СЕПП, общата сума на директните плащания за страната (получена при преговорите) се разделя на допустимата за подпомагане използвана земеделска земя (според дефиницията на ЕВРОСТАТ тя включва обработваемата земя, пасищата, многогодишните култури и семейните градини) и така се получава размерът на помощта в евро на хектар. Плащания се получават само за земя, а размерът (евро на хектар) е един и същ за всички производители в страната. Минималната площ за подпомагане на стопанство е от 0,3 до 1 ха, като всяка страна-членка взема решение за точния размер. За получаване на плащане земята трябва да се поддържа в добро земеделско състояние и да се опазва околната среда.

България, така както е и при десетте нови страни-членки, има право да доплащане от националния бюджет към директните плащания, които могат да се използват за различни сектори в зависимост от решението на страната.


Прилагане на схемата за единно плащане на стопанство след изтичане на периода на СЕПП. След изтичане на определения в законодателството период за прилагане на СЕПП, страната преминава към схемата за единно плащане на стопанство (СЕП). Тогава земеделският производител в сектора ще има възможност да получава директни плащания по следните схеми:

 • единно плащане на стопанство;

 • в сектора подкрепата на някои култури остава обвързана с размера на производството:

   • твърда пшеница, в традиционните райони за производство – 40 евро на хектар;

   • протеинови култури – 55.57 евро на хектар;

 • в зависимост от решението на страната, може да се запази частично обвързване с размера на производството за следните култури - до 25% от директните плащания за общия списък на полски култури или до 40% от плащанията за твърда пшеница по досега действащите в ЕС схеми.ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ


При преговорите Р. България договори следните параметри, които са основа за формиране на част от общата сума на директните плащания за земеделието на страната:

 • Директни плащания, за изчисляване на финансовия пакет за единно плащане на хектар:

   • базова площ - 2 625 258 хектара (реф. период 2000 – 2002г.)

   • Референтен добив 2,9 тона на хектар ( реф. период 1998-2002г.)

 • България бе призната за традиционен производител на твърда пшеница в 7 региона, в размер на 21 800 хектара, като тази сума се прибавя към общата сума на директните плащания за страната;

 • Гарантирана площ за производство на варива (леща, боб и фий) - 18 047 ха (реф. период 2000 - 2002 г. )

Свързани:

Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора
Цел на режима: Общата организация на пазара в сектор “Суров тютюн” цели да осигури определено ниво на доходите на тютюнопроизводителите,...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconРегламент (ЕO) №1854/2006 на комисията
Регламент (ЕO) №1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г относно общата организация на пазара на зърнени култури1 и останалите...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconРегламент (EO) №1787/2003 на съвета
Регламент (eиo) №1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconРегламент (ЕО) №509/2002 на комисията
Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconТ. 25 Управление на общата организация на пазара на вино /Реламент 1493/1999
Планирани мерки за прилагането на правилата за регулиране на лозарския производствен потенциал, заложени в Регламент 1493/99
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconКомисия на европейските общности
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета относно общата организация на пазарите в сектора на захарта и Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconЕвропейски парламент 2009 2014
Специален доклад № 7/2012 г. (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconРегламент (ЕО) № 2221/2004 на комисията
Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти1, и по специално...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconКонспект по Организация на компютри
Въведение в компютрите и изчисленията. Структура на компютърното изчисление, абстрактен модел, ефективност. Организация на компютрите,...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция iconРегламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара
Нова законова рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом