Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език
ИмеКогато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер102.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sdabg.tv/addon/pastor/propovedi/5/umirajki.doc


Умирайки, ще умреш

Смисълът на Битие 2:17


Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език. Като студенти, изучаващи еврейски език за първа година, членовете имат безпрецедентен достъп до Интернет и софтуерни ресурси, които им позволяват да знаят достатъчно, за да задават интересни въпроси за преводите и тълкуванието.

Помислете върху класическия пример в последната фраза от Битие 2:17: “но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш» (курсивът е на автора). Еврейксият текст използва идиоматична конструкция, която буквално преведена, гласи: «умирайки, ще умреш.» Членовете и студентите стигат до такива буквални преводи и хукват към пастора си с въпроси. Някои са ме питали дали фразата посочва, че Адам и Ева са започнали да умират още през онзи ден, въпреки че не са свършили да умират същия ден. Други се чудят дали това не е описателно предупреждение, сходно на родителското: “Ако пипнеш огъня, ще се изгориш.” Трети пък подозират, че фразата трябва да се разбира като божествено заявление, разкриващо влязло в сила наказание.

Еврейската граматика ни информира, че тази конструкция подсилва усещането за неминуемост.1 Докато концепцията за неминуемост като че ли отслабва прочита на текста като “те започнаха да умират,” тя сама по себе си не ни помага да определим кой от другите два варианта е най-добрия. В такъв случай как да разбираме тази фраза и защо това да е важно? Поради ограниченото място в тази статия, мога да проуча този въпрос само като разгледам библейските употреби на този еврейски идиом.


Библейските данни

Вариантите на фразата “Умирайки, ще умреш” се срещат 49 пъти в Стария Завет.2 От тях два са част от историята за грехопадението на човека – единият е в Битие 2:17, а другият – в Битие 3:4.3

Текстовете в Битие. Същият идиом се среща още два пъти в Битие. В глава 20 Авимелех взема Сара за жена, мислейки, че тя не е омъжена. Преди да консумира връзката си с нея, Бог се намесва, за да попречи на Авимелех да извърши морална грешка. Господ се явява да Авимелех в сън, обявявайки присъдата Си над него: “Ето, ти умираш” (стих 3) – защото незаконно си взел омъжена жена. Начинът, по който Авимелех пледира за невинност, показва, че той се е възприемал като застанал пред съдия. След като признава моралната невинност на Авимелех, Бог го предупреждава, че ако така или иначе консумира връзката си със Сара, той непременно ще умре (стих 7). Обстановката показва ясно локализиран случай на изследователен съд, проведен от Бога и приключващ с обявяването на смъртна присъда, ако Авимелех така или иначе консумира брака. Употребата на идиоматичната фраза в този случай идва като напълно юридическа по естеството си.

Едно сходство в Битие 26 посочва как Исак е казал на втория Авимелех, че жена му Ревека всъщност му е сестра. След това Авимелех разбрал, че те са женени. Авимелех укорил Исак, че е рискувал да навлече вина върху него и народа му, тъй като някой е можел да има връзка с Ревека. Концепцията за вината обикновено не се свърза с естествените последици. Тя по-скоро посочва законодателен и морален казус. Освен това тези юридически оттенъци се подсилват и от заповедта на Авимелех: “Който докачи този човек или жена му, непременно ще бъде умъртвен» (стих 11). Обявяването на сигурната смърт явно описва законово наказание. Изглежда значим фактът, че и двата останали случая в Битие, когато се среща този идиом, са в контекста на царско предупреждение – и двата случая обявяват законово наказание с цел да се предотврати незаконно поведение. Това загатва, че употребата на фразата в Битие 2 и 3 също е законова.

Текстове в останалата част от Петокнижието. В останалата част от Петокнижието вариациите на «умирайки, ще умреш» се срещат 26 пъти. В 23 от тези случаи писателите използват фразата, за да обявят присъдата за различни престъпления, в т.ч. убийство, нарушаване на съботата, содомия и богохулство.4 Във всеки един от тези текстове Бог обявява криминалните или гражданските закони с наказанията за нарушаването им. Освен това тези смъртни наказания са пръснати между другите закони с по-малки наказания. Изглежда безспорно, че в тези 23 случая «умирайки, ще умреш» обявява законово наказание за нарушаване на конкретни закони. Така, тези 23 текста се подреждат до другите две употреби в Битие, които току-що разгледахме. Всички обявяват наказание, което трябва да бъде наложено за нарушаване на закон или заповед.

Преди да напуснем Петокнижието, има две употреби на идиома, които не са така очевидно юридически по естеството си. Първият е в Изход 19:12. Там Бог заповядва да сложат бариери в подножието на планината Синай и заявява, че всеки, който се докосне до планината, със сигурност ще бъде умъртвен. Следващият стих посочва, че виновникът ще бъде убит с камъни или застрелян (по всяка вероятност със стрела). Убийството с камъни или стрели представлява волево действие от страна на законова власт за налагане на наказание над закононарушител. Въпреки че този случай като че ли описва установяването на временно постановление, а не на постоянен граждански закон, той все пак носи със себе си смъртното наказание при нарушение, изразено със същия идиом, който е използван в Битие 2:17. Като такъв този текст остава натоварен със силен юридически привкус, отговарящ на 23-ти, вече цитирани.

Вторият въпросен текст, Левит 27:29, гласи: «Нищо, което е посветено [hērem], което трябва да бъде посветено за унищожение [haram] от човек, да не се откупува; то трябва да се умъртви.» Формите на haram понякога се използват, за да опишат Божиите заповеди относно завладяването на Ханаан и те са посветени за унищожение.5 Възможна основа за подобно постановление може да се намери в Левит 18:27,28 и 20:22-26. И двата текста посочват, че народностните групи, които Израил изгонвал от Ханаан, били изтласквани от земята, поради отвратителните им сексуални практики. Левит 18 и 20 като че ли предоставят юридическата основа за посвещението на унищожение в горните стихове. Ето защо Левит 27:29 като че ли заявява, че когато при съда Бог посвети някого за унищожение, няма одобрен начин за изкупването им от смъртта. Така Левит 27:29 като че ли представя контекста на съда и наказанието, като всички останали стихове, проучени от нас до този момент. Стиховете от Петокнижието демонстрират една-единствена, последователна употреба на този идиом, използван от авторите при обявяването на криминални наказания. Приемайки, че Мойсей е авторът на Петокнижието, тази непроменлива последователност загатва, че Битие 2:7 трябва да се разбира като обявяване на законово наказание за яденето на забранения плод.

Други старозаветни текстове. В останалата част от Стария Завет преобладаващото болшинство от текстове, използващи някаква форма на “умирайки, ще умреш,” са от царе или общества, произнасящи смъртни присъди за конкретни постъпки или престъпления,6 като по този начин се утвърждава образецът, срещан в Петокнижието. От тях 3 Царе 2:37,42 е най-интересен. Соломон призовава Семей – който прокълнал Давид по време на бунта на Авесалом – и издал индивидуално постановление. Соломон заповядал на Семей да остане в границите на Ерусалим и след това постановил какви ще са последиците при излизане извън тях: “Защото бъди сигурен, че в деня, когато излезеш и преминеш потока Кедрон, непременно ще бъдеш убит» (курсивът е на автора). Този стих използва фрази, идентични с намиращите се в Битие 2:17. Ясно е, че Соломон издава царска заповед със съпътстващата я смъртна присъда при нарушението й. Нещо повече, Соломон отправя предизвикателство към Семей: «Не те ли заклех в Господа и не те ли предупредих, като ти казах: Бъди сигурен, че в деня, когато излезеш и отидеш извън града, където и да е, непременно ще умреш?» (стих 42, курсивът е на автора). Соломон определено е разбирал «умирайки, ще умреш» като предписано наказание за нарушена клетва. Семей е показателен пример. Соломон припомня на Семей обявеното наказание и след това нарежда екзекуцията на Семей (стих 46). Изглежда безспорно, че фразата «умирайки, ще умреш» е била предназначена да обяви смъртно наказание за нарушаването на закон, обнародван от цар Соломон.

Паралелът на тази история на Битие 2 и 3 е поразителен, тъй като и Бог, и Соломон издават царски заповеди. И двамата обещават наказание, оформено с употребата на една и съща фраза – «в деня,» когато направиш еди-какво-си, «непременно ще умреш.» И двамата провеждат следствие, преди да издадат присъдата, и в двата случая присъдата е обявена и приведена в действие. Единствената разлика е, че при Адам и Ева изпълнението на смъртната присъда като че ли е приведено в действие чрез жертва, кожата от която послужила за направата на техните нови дрехи (Битие 3:21). Поразителният паралел между двата пасажа изключително ни затруднява при защита на тезата, че «умирайки, ще умреш» предупреждава за естествените последици, а не обявява юридическо наказание. Освен това, както отбелязва Ричард Дейвидсън, «Когато Бог идва в Градината след грехопадението на Адам и Ева, Той инициира срещата, което не е нищо друго, освен «законов процес,» «следствени действия за налагане на наказание от страна на Бога.»7 Наблюдението на Дейвидсън подчертава концепцията, че фразата «умирайки, ще умреш» е юридическа по характер – наказание за престъплението на Адам и Ева като част от уговорките им за живот в Едем.

Образецът е ясен. Извън Битие 2 и 3 различните употреби на фразата «умирайки, ще умреш» се използват предимно в контекста на обявяването на наказания за някакво нарушение на заповед или закон. Дори двата от трите стиха, които не са така очевидно юридически по характер, биха могли да паснат на преобладаващия образец въз основа на разумно добри доказателства.8 Нещо повече, не намирам употреба на този идиом, описващ сценария с естествените последици. Ето защо е най-безопасно да заключим, че употребата на тази фраза в Битие 2 и 3 е наистина юридическа по характер, отговаряйки на образеца на употребата й в целия Стар Завет. Защо това да е толкова важно?


Важност

Защо значението на Битие 2:17 трябва да е толкова важно за пастора? Първо, способността да дадете на членовете си обмислени, изчерпателни, основани на доказателства отговори на библейските въпроси спомага за изграждане на доверие към Вашето служене. Членовете обикновено се отнасят подозрително към методологични дреболийки, но отговарят по-позитивно на дълбочината на характера, познанията и духовността. Солидните библейски отговори са доказателство за такава дълбочина.

Освен това пасторът би трябвало да е верен на цялостния библейски текст. Начинът, по който човек тълкува Битие 2:17, показва как ще гледа на божествения съд в останалата част от Писанието. Ако Битие 2:17 не обявява наказание за нарушаването на заповед, това би означавало, че Бог всъщност не заплашва с наказание и не държи хората отговорни пред заповедите Си. А това, от своя страна, би поставило под въпрос смисъла на съда, описан в Данаил и Откровение, както и ученията на Исус, Павел и другите новозаветни писатели. Дали всички тези обещания за бъдещо наказание над нечестивите са просто метафори за естествените последици? Ако отговорим с «Да,» то дали това означава, че и ученията за бъдещия рай с ново небе и нова земя също трябва да се възприемат метафорично, без да описват буквалната реалност? Нещо повече, ако Бог предупреждава за юридическо наказание посредством съдебен процес в небесния съд, когато такъв процес няма да има, Той би бил лъжец, заплашвайки с нещо, което няма намерение да извърши.9 Така Бог бива представен погрешно като същество, на чиято дума не може да се вярва. Като пастори сме длъжни правилно да представяме Бога. Част от вестта, която сме призовани да прогласим, включва декларацията на първия ангел: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди» (Откровение 14:7). Ако разтълкуваме неправилно Битие 2:17 като просто обявяване на естествените последици, ние полагаме основата за погрешно представяне на останалите библейски учения за съда и отговорността пред Бога.

И последно, да разтълкуваме Битие 2:17 като обявяване на естествените последици вместо юридическо наказание означава да пренебергнем многото библейски доказателства как авторите използват въпросната фраза в целия Стар Завет. Ето защо тълкуванието за естествените последици изглежда установява човешките арбитри като по-висш авторитет от текста, за да определят достоверността и уместността му. Начинът, по който пасторът разглежда стихове като Битие 2:17 остава жизнено-важен за едно служене, вярно на Писанието и правилно подготвящо църковните членове да бъдат ученици в ходенето си по Бога.


Д-р Стивън Бауер, преподавател по теология и етика

Саутърн Адвентист Юнивърсити, Колидждейл, Тенеси1 Bruce Waltke and М. О'Соnnоr, Аn Introduction To Вiblical Hebrew Syntax (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990) , 584-586; Gary D. Pratico and Miles Van Pelt, Basics of Biblical Hebrew. 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007), 253, 254.

2 Някои се случват във формата за 2 л. (непременно ще умреш), има два случая на 1 л. (аз /ние непременно ще умрем), а болшинството е в 3 л. (той / те непременно ще умрат). Формите за 3 л.м.р.ед.ч. в Петокнижието, Съдиите и Езекил са все производни на корена hophal (той със сигурност ще бъде направен да умре), с което се изразява принудителния характер на смъртта. Има и неколцина форми в 3 л.м.р.ед.ч., производни на корена qal (той непременно ще умре), използвани в други книги. Всички форми в 1 и 2 л. използват корена qal. Проучвайки употребата на тази фраза във всеки стих, не виждам доказателства, че употребата на корена hophal посочва някаква сериозна разлика с нюанса при употребата на корена qal.

3 Интересно е да се отбележи, че когато Ева повтаря заповедта, тя я парафразира на “за да не умрете.” Един бегъл преглед на този стих като че ли не представя никакви реални доказателства, които да ни помогнат да разрешим проблема дали основната фраза е юридическо предупреждение за присъда или описателно изброяване на естествените последици.

4 Изход 21 :12, 15-17 (смъртно наказание за различни престъпления); Изход 22:18 (смъртно наказание за содомия); Изход 31:14,15 (смъртно наказание за богохулство или работа в събота) – вж. също Числа 15:35 (човекът, който събира съчки в съботен ден непременно да се умъртви); Левит 20:2, 9-13, 15, 16,27 (смъртно наказание за различни престъпления, като цяло сексуални); Левит 24:16, 17 (смъртно наказание за богохулство и убийство на човек); Числа 26:65 (поколението в пустинята със сигурност ще умре, с изключение на Халев и Исус Навин, като наказание за липсата им на вяра); Числа 35:16-18, 21, 31 (убиецът непременно ще умре).

5 За някои примери вж. Втор. 7:1, 2; Исус Навин 6:17,18,21; 7:1,11-13,15.

6 За обществените обявления на смъртно наказание, използващи този идиом, вж. Съдии 21:5; Еремия 26:8. За различните царски обявления на смъртно наказание за дадена постъпка, вж. 1 Царе 14:39,44; 1 Царе 22:16; 2 Царе 12:14; 2 Царе 14:14; 3 Царе 2:37, 42. Бог обявява смъртните наказания чрез пророците в 4 Царе 1:4, 6, 16 (присъда над Охозия за това, че се е обърнал към Ваалзевул, за да се осведоми за болестта си); 4 Царе 8:10 (Елисей уверява Азаил, че Венадад ще оживее и ще се възстанови от болестта си. След това казва, че Венадад със сигурност ще умре от ръката на Азаил. Присъдата като че ли е загатната, но не е така ясно, както в другите случаи.) и чрез Езекил (3:18; 18:13; 33:8, 14). Всички тези (с възможното изключение на 4 Царе 8:10) ясно използват форми на фразата “умирайки, ще умреш,” за да обявят юридически присъди.

7 Richard М. Davidson. Flame of Yahweh: Sexuality in The Old Testament (Peabody, МА: Hendrickson Publishers, 2007), 58,59. Забележка под черта № 16 на стр. 59 съдържа подробен списък с учени, обявяващи се в подкрепа на възгледа, че Битие 3 съдържа юридическо разследване, проведено от Бога.

8 Не съм разгледал Съдии 13:22, където Маное казва на жена си: «Със сигурност ще умрем, защото видяхме Бога.» Това е необичайно, защото е заявление в 1 л.мн.ч., което като че ли не в пълна аналогия с разгледаните досега примери, при които авторитетна личност обявява наказанието над някой друг. От друга страна прилича на директна алюзия към Изход 33:20, където Бог казва на Мойсей, че никой не може да види лицето Му и да остане жив. Контекстът на Изход 33 е Божият съд над хората, покланящи се на златното теле; така че дори тук заявлението на Маное може да има юридически оттенъци.

9 Неверието, че Бог ще осъществи наказанието като че ли е било постоянен проблем в древния Израил. Това е особено явно в Еремия 7; 27; 28; Езекил 12; 13; и Амос 7; 8


Свързани:

Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconТематична област: „Европейски култури и традиции
Германия. Когато бях на 15 години, моят баща загина. Преди това през 1965 година беше посетил Германия. Донесе ми много подаръци....
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconЧетвъртото блаженство
В боговдъхновените Писания справедливостта и правдата трудно могат да се различат една от друга. На оригиналния език е употребена...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconКакво означава „многоезичие ?
Политика, която изисква в дадена организация, дружество или институция да се използва повече от един език за вътрешна и/или външна...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconЯвлението диглосия в арабския свят
Диглосията ( от гр di- „две” и glossa „език”) представлява езикова ситуация в която два различни варианта на един и същ език или...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconМога да ви уверя, че Дългия, въпреки подигравките, се оказа прав. Той всъщност рядко греши. Когато в един посред нощ навлякох неопреновия костюм, плавниците
Напредвахме бавно и предпазливо, като се стремяхме да не вдигаме излишен шум. Въпреки че бях с плавници, аквалангът ми тежеше. Отдавна...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconЕдин важен въпрос
Преди много години бях другаде, под синьо, безоблачно небе. Един висок мъж ме носеше тогава на ръце, и още си спомням добре, как...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconЕдин важен въпрос
Преди много години бях другаде, под синьо, безоблачно небе. Един висок мъж ме носеше тогава на ръце, и още си спомням добре, как...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconТема: здравеопазване
Неволно изпусната фраза, неправилно водена политика, лобизъм или конфликт на интереси са сваляли не един високопоставен чиновник....
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език iconТова беше времето от деня, когато ми се искаше да можех да спа
Или чистилище беше точната дума? Ако имаше някакъв начин да изкупя греховете си, това би трябвало донякъде да се брои за близко до...
Когато бях районен пастор, един от по-интересните елементи на работата ми беше да отговарям на въпроси за дадена дума или фраза от оригиналния библейски език icon„ Истината" за нас и за „тях"
Първата година в 9 клас бях с българско име Здравка и бях отличничка. Втората година почнаха да ни връщат имената, бях втори курс...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом