Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
ИмеПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
страница1/3
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер0.53 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://yambol.government.bg/wwwroot/biznes/programiproekti/ee/OblastProgrEnEffect050505.doc
  1   2   3


Към 05.05.2005.


Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г.

за Ямболска област


Програмата за енергийна ефективност в Ямболска област е разработена в съответствие със Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност и е съгласно приетите Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален план за действие за енергоспестяване, Националната програма за енергоспестяване до 2014 г. и проекта на Областната стратегия за развитие 2004 – 2013 г.


Съдържание:

 1. Областна политика за енергийна ефективност: цел, състояние, проблеми и перспективи.

 2. Стратегически цели, приоритети и мерки за енергийна ефективност

 3. Финансиране на проекти за енергийна ефективност,

 4. Наблюдение и оценяване на политиката по енергийна ефективност

 5. Проекти и планирани дейности за повишаване на енергийната ефективност.


1. Областна политика за енергийна ефективност: цел, състояние, проблеми и перспективи

Енергийна ефективност е обобщаващо понятие. С него се определя степента на : по-рационално оползотворяване на горивата, респ. тяхната енергия при преобразуването или употребата им; запазване на полезната енергийна стойност на енергийните носители и съхраняване полезността на изтощимите енергийни източници и находища.
На практика политиката се осъществява чрез реализиране на следните мерки:
•  запазване на вътрешен  микроклимат и комфорт(отопление, осветление) при намален разход на енергия чрез – подобряване или подмяна на дограми, направа на вътрешна и външна топлоизолация на помещения и сгради, промяна на горивната база на енергийни агрегати, съчетаване на конвенционални с алтернативини източници на енергия и т.н.;
•  когенерации, използващи природен газ - комбинирано производство на  топлинна и електрическа енергия;
•  контрол за внедряване на предписани мерки.
  Състояние на енергийната ефективност в Република България:
• висока енергоемкост на брутния вътрешен продукт(БВП) – 2-5 пъти по висока в сравнение  със средната за страните- членки на ЕС;
• ниска топлинна изолация на сградния фонд и висок разход на енергия в бита;
• висока степен на замърсяване на въздуха и околната среда;
Основните проблеми пред повишаването на енергийната ефективност са:
* амортизирана материално-техническа база,

* небалансирани отоплителни системи,

* наличие на лошо управлявани инсталации и процеси.

Перспективи за развитието на енергийната ефективност в страната и Ямболска област:
• по-бързо хармонизиране  на българското законодателство с това на ЕС в областта на ЕЕ;
• изпълнение на програми и проекти за повишаване на ЕЕ;
• създаване на фонд “Енергийна ефективност”;
• осигуряване на финансова подкрепа за развитието но ЕЕ.

Обхватът на дейностите, свързани с енергийната ефективност, се определя от възможностите на предприятията, общините и областна администрация, участващи в подготовката и изпълнението на програмите за енергийна ефективност.


1.2. Анализ и оценка на състоянието на енергийната ефективност в Ямболска област1.2.1. Електропотребление
Електроснабдяването на област Ямбол се осъществява от националната енергийна система, като електропреносната система, включваща електропроводи 110 кв и подстанции 110/20 KV, 110/20/10 KV, 110/10 KV и 110/6 KV се поддържа и експлоатира от Електропреносен район Бургас (ЕПР), Електропреносен подрайон Ямбол (ЕППР) към предприятие “Мрежи високо напрежение” – НЕК-ЕАД-София. През територията на областта преминават и електропроводи 400 KV и 220 KV, обслужват се от ЕППР Ямбол, но реално за областта не се отделя консумация от тях. Електроразпределителната мрежа средно напрежение (СН) 20 KV и ниско напрежение (НН), включваща въздушна и кабелна мрежа СН, въздушна и кабелна мрежа НН и трафопостове (ТП), са собственост и се поддържат от “Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД, клон Ямбол.

Изградеността на електропроводната система ВН се характеризира с показателите гъстота на мрежата и плътност на инсталираните мощности. Гъстотата на мрежата за област Ямбол е 86,1 км/1000 км2, при средна за страната 109 км/1000 км2, а плътността на инсталираните мощности е 106,39 МW/ЮОО км2, при средна за страната 280 МW /1000 км2.


Консумацията на “Електроразпределение”-клон Ямбол от 2000 год. до момента е както следва:
2000 г.

2001 г.

2002 г.

до септ. 2003 г.

Енергия за разпределение

452 690 362

437 533 315

421 043 822

313 914 746

Последен консуматор

344 177 955

344 454 030

336 628 591

260 672 401

ЦИ /централно инкасо/

147 857 892

146 892 534

149 046 984

116 933 755

ДИ /дребно инкасо/

196 320 063

197 566 486

187 581 010

143 783 646

Стойностите са в kWh

Видно от таблицата на потреблението, предвид резултатите от отчетеното деветмесечие на 2003 г, се очаква енергията за разпределение и съответно енергията последен консуматор да сменят тенденцията си на намаляване и да бележат леко покачване в края на годината. Счита се, че това нарастване ще се запази и през следващите няколко години, тъй като Ямболската промишленост отдавна достигна своят минимум на съществуване и сега според специалистите на дружеството започна да възстановява и увеличава своите производствени мощности, което е видно от съотношението на енергията ЦИ (централно инкасо-промишлени и стопански консуматори) и ДИ (дребно инкасо-битови консуматори).

Важен момент в обслужването на потребителите на ел. енергия се явява бързата и качествена обработка на данните. За целта има изградена единна информационна система за всички клонове на “Електроразпределение”ЕАД, клон Ямбол в областта.


Инвестициите в клона се осъществяват в следните направления:

 • подмяна на проводник и изолация на ВЛ 20 кV;

 • оборудване на трафопостове и възлови станции със съвременни прекъсвачи и защити;

 • изграждане на нови ел. съоръжения ;

 • полагане кабели средно и ниско напрежение за по-надеждно захранване на консуматорите;

 • измерване на електроенергията чрез съвременни технологии ;

 • закупуване на електромери и чужди ел.съоръжения ;

 • инвестиции в сферата на подобряването качеството на услугите за клиентите

Основните проблеми, свързани с електроснабдяването на областта са:

 • възрастовата структура на основните мрежи и съоръжения, които се нуждаят от подмяна и ремонти;

 • аварийните ситуации при неблагоприятни климатични условия;

 • кражбите на ел. енергия, на ел. съоръжения и умишлени повреди по тях;

 • нарастване задълженията на рисковите абонати.

Насоките за развитие на електроснабдяването на Област Ямбол в близките няколко години следва да се насочи към:

 • подобряване техническото състояние на разпределителната мрежа с цел намаляване на загубите от разпределение и трансформация на ел. енергия;

 • идентифициране на слабите места, на неефективни схеми на електрозахранване и разработване и внедряване на нови, подобрени схеми на електрозахранване;

 • ремонт на трафопостове и възлови станции, въздушни и кабелни линии;

 • подмяна на амортизирани мрежи НН с нови въздушни или кабелни;

 • подмяна на електромерния парк /изнасяне на електромерните табла на границата на собственост и рециклиране на електромери/;

 • въвеждане на ефективни механизми за намаляване кражбите на ел. енергия и увреждане на ел. съоръженията;

Така предвидените дейности ще доведат до подобряване сигурността и качеството на електроснабдяването, намаляване прекъсванията на електрозахранването, намаляване броя на клиентите с напрежение извън стандарта и намаляване на техническите загуби на ел. енергия.


1.2.2. Улично осветление.

Важен проблем е уличното осветление на населените места в областта. Цялата улична осветителна мрежа на територията на областта е в лошо техническо състояние. В община Елхово и община Ямбол са изготвени проекти за ефективно улично осветление в общинските центрове и се работи за подмяна с енергоспестяващи осветителни тела. Завършени са отделни квартали, но поради липса на финансиране проектите не могат да се изпълнят цялостно. Има изготвен проект за кабелно захранване на ЦГЧ на град Стралджа, но за сега липсва осигурено финансиране и за този обект. Необходимо е да се монтират и часовници във всички трафопостове, за да се отчита ел. енергията по двете тарифи – нощна и дневна, за да се намалят разходите на общините за уличното осветление. Анализът на разходите за ел. енергия показват, че средномесечната сума ще се намали няколко пъти по-малко от съществуващото състояние.

В момента технологичните райони на “Електроразпределение-Стара Загора”ЕАД-клон Ямбол стопанисват осветителните тела, разпределени, както следва в таблицата по-долу. Предстои предаването им в собственост на общините.


Технологичен район

Ямбол

Ормана

Стралджа

Тенево

Елхово

Болярово

Брой осветителни тела

5 027

3 141

2 472

1 253

1 436

1 3351.2.3. Топлинно потребление


Само в гр. Ямбол съществува частично централизирано отопление – жилищен комплекс “Златен рог” I и II. То се осъществява от “Топлофикация Ямбол” ЕАД. От месец март 2004 г. дружеството е изцяло частно , собственост на корпорация ФИК»АКБ Форес»ХАД. Корпорацията притежава и управлява повече от 90 дружества, което предполага възможности за генериране на много по-големи средства и сили за реализиране на бъдещи проекти.. Предприятието произвежда топлинна енергия, пренася я и я продава на потребителите. Отношенията на дружеството с потребителите на топлинна енергия се уреждат от Закона за енергетиката и енергийната ефективност и неговите поднормативни актове.

С оглед повишаване на енергийната ефективност при крайния потребител и въвеждане на съвременна техника и методи на топлоснабдяване, «Топлофикация Ямбол» ЕАД поддържа много интензивни контакти с няколко американски и западноевропейски фирми, които са водещи в топлотехниката в световен мащаб. Дружеството е подготвило проект за топлоснабдяване на 6000 битови абонати, чиято реализация се предвижда до края на 2006 година. Особеното в този проект е, че се предвижда топлоснабдяването да се извърши по съвсем нов начин-индивидуално топлоснабдяване, с помощта на техника, доставена от датската фирма “Danfoss”. За целта е подготвено рамково споразумение. Този нов начин на топлоснабдяване се въвежда за първи път не само в България, но и в Източна Европа. Така проектът може да се разглежда като пилотен.

Проектът предвижда въвеждане в експлоатация на ко-генерационна мощност за едновременно производство на електро- и топлоенергия. Този тип производство ще се извършва за първи път в Ямболска област. Предвижда се общото производство на електро- и топлопроизводство от ко-генерация да се извършва от 6,5 МW инсталирана мощност.

За успешната реализация на проекта е изграден собствен газопровод с дължина 3100 л.м. за пряко присъединяване към газопреносното предприятие. Газопровода е построен с целева субсидия от държавния бюджет. Построяването и въвеждането му в експлоатация осигурява с 25 % по-ниски разходи за производство, което обуславя по-ниски цени за крайния потребител и по-големи възможности за разширяване на топлопреносната мрежа. Предвижда се реализация на проекта за три района на гр. Ямбол, като за всеки район инвестицията е около 10 млн. лева. Ефекта от реализацията е многостранен. Някои от предимствата са:

 • индивидуално топлоснабдяване на всеки потребител поотделно, независимо от желанието или нежеланието на останалите собственици в сградите етажна собственост;

 • икономически ефективно топлоснабдяване на райони с нискоетажно строителство;

 • точно отчитане и планиране потребената топлинна енергия от всеки абонат, във всеки един момент;

 • независимост на индивидуалните сметки от начина на потребление от другите потребители в сградата;

 • възможност за директен контрол от топлоснабдителното предприятие на входа на всеки абонат;

 • възможност за присъединяване на всеки потребител в сградата, който е изградил хоризонтално вътрешната си отоплителна инсталация и тя отговаря на техническите изисквания;

 • намаляване на загубите от разпределение и ефективно използване на постъпилата в сградата топлинна енергия;

 • намаляване на индивидуалните сметки за отопление и топла вода;

 • въвеждане на кредитни магнитни карти за авансово плащане на топлинната енергия;

 • лесно и безпрепятствено мерене и отчитане от снабдителното предприятие, без да е необходимо влизане в имота на потребителя.

Потребители на топлинна енергия към края на ноември 2003 год. са 500 собственици на имоти в сгради етажна собственост. До края на годината се очаква броят им да нарасне до 700, а до края на отоплителния сезон да достигне 1500. Общият брой на инсталираните абонатни станции е 21. “Топлофикация Ямбол” ЕАД експлоатира 2 бр. абонатни станции чужда собственост - на едно промишлено предприятие - “Ямбол БТ”АД и една детска градина – “Каритас”. Дружеството е заявило и доставило съоръженията за всички битови абонатни станции и съгласно закона за енергетиката и енергийната ефективност тези станции са собственост на топлофикационното дружество. Доставката на абонатните станции е осъществена на основание Споразумението за заем от 29 юни 1995 г. и поправка към него, сключено между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Топлинната енергия произведена в дружеството се пренася до потребителите чрез два вида топлоносители – водна пара и гореща вода. Общата дължина на паропреносната мрежа е 4,3 км, а дължината на водната топлопреносна мрежа по трасе е 3 км. Паропреносните тръбопроводи са изградени предимно надземно, на носещи естакади, като са изградени заедно с връщащия кондензопровод. Топлопреносната мрежа е двутръбна, затворена, кръгова, положена предимно в непроходими канали.

Анализът на потреблението по групи клиенти е както следва: население – 90%, промишлени предприятия – 6%, административни и бюджетни организации – 4 % (данни от 2003 год). Основната група клиенти са от битовия сектор, което влияе в много голяма степен на състоянието и развитието на дружеството.


   1. Потребление на течни и твърди горива
    (няма данни от общините)1.2.5. Газоснабдяване.
Природният газ, като един от най-чистите енергоизточници, се явява отлична алтернатива както за бита, така и за производствения и обслужващия сектор. Той позволява висока енергийна ефективност и значим екологичен ефект. Природният газ, като източник на енергия, в много голяма степен отговаря на изискванията на законодателството за опазване на околната среда и е важна предпоставка за въвеждането на екологично чисти технологии. Освен това, той позволява директно изгаряне в уредите на консуматора, който сам може да регулира и измерва потреблението си.

Използването на природния газ в Ямбол започва след 1995 год. Общата дължина на съществуващите газопроводи е 60 км.

Газификацията в областта се осъществява от “Ямболгаз 92” АД, представителство-Ямбол. Потреблението по вид е:

- Промишлени потребители – 20 бр.;

- Обществено административен сектор – 91 бр.;

- Битови потребители – 216 бр. със сключен договор за продажба, 302 бр. присъединени към ГРМ.

Към настоящия момент ползването на природен газ на територията на областта е минимално за промишлените предприятия и значително по-голямо за обществено-административните и жилищно-битовите консуматори, като тенденцията е те да се увеличават постоянно.

Изградените съоръжения на територията на гр. Ямбол са:

ГРП /газоразпределителен пункт/ – 50 бр.;

ГЗП /газозамерен пункт/ - 116 бр.;

ГРЗП /газоразпределителен и замерен пункт/– 77 бр.;

Катодни станции – 3 бр.;

Одорираща станция – 1 бр.

Изградената газоразпределителна мрежа /ГРМ/, (градска и промишлена част) – 59 821, 865 м в т.ч. 43 902 м градска част и 15 919 м в промишлената зона.

Предвидените дейности за 2004 г. са:

 • изграждането на 1331 л.м. ГРМ в промишления и обществено-административния сектори и монтиране на 16 бр. съоръжения,

 • включване на 16 бр. нови потребители от обществения и промишления сектор,

 • изграждане на 1 882 л.м. разпределителни газопроводи и 1 760 бр. съоръжения за включване на 1 680 бр. нови битови потребители,

 • продажба на 12 290 000 куб.м природен газ.

Планираните инвестиции през 2004 г. възлизат на 383 863 EUR.

(В приложение е даден списък на улиците за изграждане на РГ през 2004 г).

Община Стралджа има стратегическо значение в газоснабдителната мрежа на страната тъй като през нея преминава транзитния газопровод от Българо-Румънската до Българо-Турската граница. Дължината на транзитния газопровод от Компресорна станция с. Лозенец до компресорна станция “Странджа “ е 62.5 км. От вътрешната газопроводна система на страната е изградено отклонение до Оранжерия Стралджа със газоразпределителна станция. От нея се изгради отклонение до заводите на” Сис индустрис” в с. Венец и гара Церковски. Перспектива за газификация на град Стралджа в момента няма, тъй като няма интерес от промишлените предприятия в града. Общината има интерес от газифицирането на града тъй като всички учебни заведения и детски градини са с локални парни инсталации на мазут и нафта и издръжката на същите е много скъпа.

На територията на община Болярово, в землището на село Горска поляна е разположена Компресорна станция “Странджа”. Тя е първата от станциите по транзитната система, която започва да функционира през 1987 година. Вече 15 години тя работи на изхода на най-голямото транзитно направление – за Турция. Около 70% от общото количество природен газ транзитирано през територията на РБългария преминава през тази компресорна станция. Общата мощност е 35 MW (3 броя газокомпресорни агрегати х 8 MW; 1 брой – 11 MW - нов). Общата производителност е 45 млн. куб. м природен газ за денонощие (2 агрегата в работа + 2 в резерв). През периода 2001-м. септември 2002 се извърши разширение, рехабилитация и модернизация на КС “Странджа”, с което се повишава надеждността в работата на транзитната система. Размерът на инвестицията възлиза на 20 млн. лева, финансирани от собствени средства на “Булгаргаз” ЕАД.


1.2. 6. Алтернативни източници на енергия

Не е правено проучване за изготвяне карта на възможностите за ВЕИ на територията на област Ямбол, за използването им като енергиен източник. Възможно е използването на термалните води в гр. Стралджа като източник на енергия. Не са правени проучвания за това.


1.2.7. Водостопанска система


Водоснабдяването на област Ямбол се осъществява от “ВиК” ЕООД - гр.Ямбол. Дружеството е държавно, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи в населените места на областта. 99 % от населението е свързано към водопроводната мрежа на дружеството и ползва услугите му. Водоснабдяването на територията на дружеството се осъществява помпажно, гравитачно и смесено. Цялото количество питейна вода за област Ямбол се осигурява от подземни (подпочвени) води.

Максимален експлоатационен дебит от всички водоизточници по хидроложки данни към момента е 1072,4 л/сек. Основните водоизточници са изградени в терасата на р. Тунджа и карстовите райони около с. Воден и с. Голямо Шарково. Като цяло Ямболска област е бедна на вода с питейни качества.

Има изградени 120 бр. напорни резервоари с общ, регулиращ обем 78 880 м³.

Общата дължина на изградените водопроводи е 2 174 км., от които 698 км. външни водопроводи, 1 102 км. вътрешна разпределителна мрежи и 383 км. сградни водопроводни отклонения.

Нови обекти по водоснабдяването в процес на строителство, финансирани от общините, във връзка с недостига на питейна вода са:

1. Допълнително водоснабдяване гр. Скалица, общ.”Тунджа” – ІІІ етап

2. Допълнително водоснабдяване с. Странджа, общ. Болярово – стойност 26 хил.лв.

3. Допълнително водоснабдяване с. Търнава, общ. “Тунджа” – стойност 20 хил.лв.

4.Допълнително водоснабдяване с. Генерал Инзово, общ. “Тунджа” – стойност 20 хил.лв.

5. Допълнително водоснабдяване с. Каменец, общ. Стралджа – стойност 200 хил.лв. (обекта е завършен и е в процес на въвеждане според установения с нормативните актове, ред).


Потреблението на вода от обществените и битовите консуматори през последните 12-13 години се промени почти изцяло. От съотношение на използваната вода през 1990 год. на обществени към битови консуматори 73 % на 27 %, в настоящия момент потреблението е точно противоположно – 73 % ползват битовите консуматори и 27 % - обществените такива.
  1   2   3

Свързани:

Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconПрограма за енергийна ефективност за 2009г
Общите цели на целевата програма по енергийна ефективност се определят на основата на държавната политика по енергийна ефективност...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconОбластен управител на Ямболска област
ЗП, разпределението на целеви средства по чл. 49, т. 5 от зп за изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища за 2004 г е...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconПрограма за енергийна ефективност
Разработването на програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика, регламентирана в съответните нормативни...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconВтора енергийни потребители, подлежащи на обследване за енергийна ефективност, цел, видове, етапи и съдържание на обследването за енергийна ефективност раздел I енергийни потребители, подлежащи на обследване за енергийна ефективност Чл. 5
Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconПрограма Дата: 27 Октомври 2010г. Място: хотел Holyday Inn, Бизнес център Младост, София Семинар "Енергийна ефективност в малки и средни предприятия" Модератор : Агенция по енергийна ефективност

Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconЦелева програма по енергийна ефективност за 2009 г. Общинска политика за енергийна ефективност
...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconВъв връзка с проведените 14 обучителни курса методически указания за обследване на  енергийна ефективност  в промишлени системи. Методически указания за
Ески указания за обследване на  енергийна ефективност  в промишлени системи. Методически указания за фирмени стандарти за енергийна...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconПрограм а за енергийна ефективност в община антоново през 2010 и 2011 год
Документът се разработва на основание чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и Националния план за енергийна ефективност
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconПлан за действие по енергийна ефективност 2008 2010 г
Описание на секторите и оценка на програмите по енергийна ефективност, енергийните услуги и други мерки за подобряване на енергийната...
Програма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област iconОбщина бобошево общинска администрация
Разработването на планове за енергийна ефективност /пее/ е залегнало в Закона за енергийна ефективност /обн., Дв, бр. 98/2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом