Конспект 2010 г
ИмеКонспект 2010 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер33.89 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/konspekt EP 2010.doc
КОНСПЕКТ 2010 г.


Обща част


 1. Същност на противоречията в системата “общество-околна среда”, развитие на глобалните екологични проблеми и състоянието им при съвременното обществено развитие. Основни екологични понятия. Екологизация на правото и ролята на правото като социален регулатор за разрешаването на екологичните проблеми.
 1. Концепцията за устойчиво развитие. Международни срещи и актове за нейното утвърждаване.
 1. Държавната екологична политика – понятие и основни принципи. Правомощия на централните държавни органи във връзка с опазването на околната среда: Народно събрание, Президент, Министерски съвет.
 1. Правомощия на Министерството на околната среда и водите и други органи за опазване на околната среда. Структура на Министерството на околната среда и водите – специализирано функционално централно ведомство. Мониторинг, управление и контрол в областта на опазването на околната среда. Правомощия на други централни органи. Правомощия на органите на местно самоуправление.
 1. Правото за опазване на околната среда /екологично право/ - нов отрасъл на правната система на Република България. Зараждане и историческо развитие. Предпоставки за обособяване в отделен отрасъл на правото.
 1. Система на действащото законодателство по опазване на околната среда.. Основни принципи на правото по опазване на околната среда /екологичното право/. Основни легални понятия на действащото екологично право.
 1. Право на информация за състоянието на околната среда. Права и дейност на обществените /неправителствените/ организации за опазване на околната среда.
 1. Право на собственост върху природните компоненти и ресурси. Право на природоползване и неговите разновидности.
 1. Процедура за екологична оценка (ЕО) и за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (екологична експертиза). Дейности и обекти, подлежащи на ЕО и на ОВОС. Етапи и ход на процедурите. Правомощия на органите, осъществяващи ЕО и ОВОС.
 1. Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване от действащи промишлени обекти. Предотвратяване на големи промишлени аварии с опасни вещества.
 1. Комплекси разрешителни и процедура по издаването им.
 1. Национални схеми за управление на околната среда и одитиране. Екомаркировка. ОТПАДА
 1. Юридическа отговорност за нарушаване на нормите, регламентиращи задължения за опазване на околната среда.


Специална част


 1. Правно регулиране на опазването на въздуха от замърсяване.
 1. Правно регулиране на опазването на повърхностните води от замърсяване и разхищение. Правно регулиране на опазването на подземните води
 1. Правно регулиране на опазването на морската среда на Република България.
 1. Правно регулиране на опазването на земята /почвите/ от замърсяване и разхищаване. Задължения за рекултивация /опазване на повърхностния почвен слой и рекултивация на замърсени почви/. Опазване на почвеното плодородие и екологоцелесъобразно използване на земеделски земи.
 1. Правно регулиране на опазването на горите.
 1. Правно регулиране и опазване на земните недра. ОТПАДА
 1. Правен режим на лова и риболова. ОТПАДА
 1. Правен режим на защитените природни обекти. Видове защитени природни обекти. Процедура за обявяването им. – основен за тази част !!!
 1. Защита на човешкото здраве и околната среда при работа с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда.
 1. Управление на отпадъците и опазване на околната среда.
 1. Правно регулиране на опазването на жизнената среда в населените места. Защита от вредния битов и промишлен шум. Защита от други вредни въздействия от промишлени обекти и технически съоръжения. ОТПАДА
 1. Правно регулиране на опазването на околната среда от източници на повишена опасност. Правно регулиране на опазването на околната среда от радиоактивно замърсяване и от замърсяване с особено опасни вещества. ОТПАДА
 1. Международни организации, осъществяващи дейност /с функции/ в областта на опазването на околната среда. Ролята на ООН и неговите специализирани организации в областта на опазването на околната среда.
 1. Международно право по опазване на околната среда. Международни конвенции за опазване на компонентите на околната среда и защита на дивата природа. Участие на Република България в международни “екологични” конвенции и договори.

Свързани:

Конспект 2010 г iconКонспект лекций Владимир 2010 Министерство образования Российской Федерации Владимирский государственный университет
Автоматизированные системы бухгалтерского и управленческого учета. Часть 1: Конспект лекций / Владим гос ун-т; Сост.: Д. Н. Васильев...
Конспект 2010 г iconКонспект за олимпиадата по информационни технологии (ноит)
Конспектът е базиран на официалния конспект за ноит на момн от 2010 г и е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков за целите...
Конспект 2010 г iconКонспект за олимпиадата по информационни технологии (ноит)
Конспектът е базиран на официалния конспект за ноит на момн от 2010 г и е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков за целите...
Конспект 2010 г iconКонспект за поправителен изпит по информатика за 9 клас юнска сесия 2009/2010 г
Конспект за поправителен изпит по информатика за 9 клас – юнска сесия 2009/2010 г
Конспект 2010 г iconПлан-конспект урока
Базовый учебник – Алексеев А. И. География России. Природа и население. 8 класс. М.: Дрофа 2010
Конспект 2010 г iconМедицинска статистика 2009/2010 г. Изпитен конспект
Ролята на статистиката като наука в медицината и здравеопазването. Видове научни проучвания
Конспект 2010 г iconКонспект за изпит по физикална терапия и рехабилитация
Плевен, Медицински Университет, Студенти по Медицина V курс, зимна сесия 2009-2010
Конспект 2010 г iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект 2010 г iconКонспект за изпит по клинична имунология студенти V курс, бео, 2009-2010 год
Клинико-имунологични методи за изследване на антигени и антитела. Реакция преципитация
Конспект 2010 г iconКонспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година
Инфекциозен ендокардит – остър и подостър: етиология, патогенеза, морфология и усложнения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом