Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
ИмеПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер49.86 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.horizonti.bg/files/ch_dh_trudov_posrednik.docПроект BG051PO001-5.1.01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
ТРУДОВ ПОСРЕДНИК


Длъжностна характеристика


Длъжност: Трудов посредник

Проект “Създаване на социално предприятие Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”


Пряк ръководител: Ръководител проект


Месторабота: гр. София, с възможност за пътуване в страната


Роля в организацията: Осъществява посредничество между работодатели и кандидати за работа със зрителни увреждания


1. Задължения

1. Да осъществява връзката между търсещото работа лице и конкретния работодател, като спазва принципа на съответствието между изискванията за заемане на конкретно работно място и характеристиката (образование, квалификация, личностни качества и др.) на лицето със зрително увреждане.

2. Да информира и консултира клиентите (работодатели и търсещите работа лица) по въпросите на трудовата заетост, търсенето и предлагането на работна сила;

3. Да набира, обобщава и анализира информация за свободните работни места, които могат да се заемат от лица със зрителни увреждания;

4. Да подбира и насочва търсещите работа лица със зрителни уврежадиня;

5.Да информира и създава организация за ползване на преференциите по различни национални и местни програми за насърчаване на заетостта на хора с увреждания.

6. Да предоставя подробни доклади с оценка на кандидатите за работа със зрителни увреждания.

7. Да предоставя подробни доклади с оценка на потенциални работодатели.

8. Да участва в срещи с потенциални работодатели и други заинтересовани лица.

9. Да участва при вземане на решения и израбтоване на индивидуални програми за допълнително предреализационно обучение на кандидатите за работа.

10. Да се ангажира с индивидуална пряка работа с кандидатите за работа.

11. Да разяснява пред работодатели възможностите за адаптация на лица със зрителни увреждания към различни работни места, както и преференциите, които работодателите могат да ползват при наемане на работа на такива лица.

12. Да е запознат с правилата за работа в бюрото по труда и незабавно да представя на вниманието на прекия си ръководител всеки идентифициран проблем, който би се отразил отрицателно на работата.

13.Да участва активно в създаването, поддържането и обновяването на информацията в информационната банка към бюрото по труда.

14. Да спазва изискванията за неразпространение на поверителна информация - лични данни и други.

15. Да поддържа положителния имидж на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания.

16. Да приема от прекия си ръководител други задължения, способстващи за развитието на услуги, свързани с подкрепа и консултиране на кандидатите за работа.

17. Да познава много добре нормативните документи, регламентиращи ограниченията и преференциите при наемането на работа на лица със зрителни увреждания.

18. Да участва в супервизията и предреализационните обучения на кандидатите за работа.


19. Да изготвя и актуализира в срок документацията за извършените от него процедури, както и всяка друга документация, свързана с работата му.


Трудовият посредник използва различни средства за осъществяване на основните си дейности: средства за регистриране, обработка, съхранение и използване на информацията за търсещите работа лица и свободните работни места, информационни бази данни, каталози на фирми и предприятия – работодатели, нормативни документи, специализирани информационни материали, карти на общините, технически средства за събиране и обработка на данните – компютър, програмни продукти, факс, телефон и др. За нуждите на професионалното информиране на клиентите използва – ТV монитори, видеотехника, мултимедийни продукти и др.


Други задължения

  1. Спазва изискванията на вътрешния правилник на организацията.

  2. Спазва политиките на организацията и установените процедури за работа с клиенти.

  3. Проявява гъвкавост при изпълнението на всякакви други задължения, които могат да бъдат поставени от прекия му ръководител, свързани с работния процес.

  4. Демонстрира проактивен подход и ангажираност в стила на работа.


2. Изисквания

Образование

Висше образование

Компютърна грамотност


Опит

Опит за работа в екипи


Умения

Комуникативни умения

Аналитични умения

Отлично познаване на съвременни технически средства регистриране, обработка, съхранение и използване на информацията за търсещите работа лица и свободните работни места


Лични качества

Способности за анализ, обобщение на разнообразна информация, логическо мислене и комбинативност;
Концентрация, наблюдателност, бързина на интелектуалните реакции, гъвкавост на мисленето и позитивна нагласа към промени и адаптивност.
Емоционална стабилност, дискретно поведение и спазване на конфиденциалност на личната информация;
Умения за работа в екип и работа с трудни клиенти;
Умения за планиране и организиране на дейността.


3. Критерии за оценяване на представянето

  1. Навременно планиране, изпълнение и докладване на изпълнението по проекта

  2. Ефективно организиране, планиране и подкрепа на работата на екипа по проекта4. Подчиненост, връзки и взаимодействия:


1. Йерархически:

- Ръководител на проекта

- Ръководен екип на проекта


2. Функционални:

- Вътрешни:взаимодейства с всички служители, ангажирани с изпълнението на проекта

- Външни: взаимодейства с външни лица и/или организации във връзка с изпълнението на проекта; с ДО на ОПРЧР.


Утвърдил: Петър Стайков – Ръководител проект

/подпис и печат/


Запознат съм с /имам екземпляр от/ длъжностната характеристика.

Дата: 01.04.2010г.


Име и подпис на служителя: Теодор КарайончевТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение «Център за подкрепа на социалната интеграция - приоритети» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Свързани:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом