От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница2/2
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер493.89 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/Prot-17.doc
1   2

Р Е Ш Е Н И Е


520


1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА ПРИЕМА „Отчет–информация за дейността на администрацията на Община Силистра по въпросите на регионалното и международно сътрудничество през 2004 година”.

2. ЗАДЪЛЖАВА Кметът на Община Силистра да включва представители на Общински съвет – Силистра в планирането и реализирането на различните международни и регионални прояви, като Общинския съвет бъде предварително информиран за намеренията на общинската администрация в тази област.

3. ЗАДЪЛЖАВА Кметът на Община Силистра след реализирането на всяка проява в областта на регионалното и международно сътрудничество или подписани документи в тази област, да се отчита пред Общински съвет – Силистра, с цел яснота по финансовите разходи и практическо развитие на постигнатите договорености, или подписани документи.
Председателят на Общинския съвет даде думата на инж.Иво Андонов – Кмет на общината, който предложи да се избере общински съветник за семинара до Южна Франция през месец април 2005 г. Стефан Райчев предложи да участва в семинара Георги Николов. Георги Николов си даде отвод. Нели Стоилова предложи да участва в семинара Димитър Генов. Румянка Чанкова предложи да участват в семинара кметовете на кметства. Георги Николов предложи да участва в семинара Йордан Ефремов.
По точка четвърта от дневния ред - Доклад към ликвидационен баланс на „Свежест” ЕООД - Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство като предложи да отпадне точка пета от докладната записка. Димитър Генов изрази становище като предложи да остане точка пета от докладната записка. С 25 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


521


1. ПРИЕМА и одобрява ликвидационния баланс на „Свежест” ЕООД – Силистра и доклада, който го пояснява.

2. Задълженията на „Свежест” ЕООД – Силистра към кредиторите до датата на приключване на ликвидацията в размер на 11286,96 лв. да се погасят от принципала на дружеството Община Силистра, в т.ч. към:

а) към персонала на дружеството - 4584,93 лв.;

б) към РУСО – Силистра - 3927,55 лв.;

в) към ТДД – Силистра - 1562,13 лв.;

- такса смет - 233,60 лв.;

- данък-дивидент - 117,00 лв.;

- данък Община по ревиз.актове – 168,48 лв.;

- данък печалба - 340,18 лв.;

- данък представителни - 73,50 лв.;


- лихви по актове: ДФК - 343,35 лв.;

ТДД - 286,02 лв.;

- съдебно-изпълнителна служба при Силистренски районен съд - 1212,35 лв.

3. Опрощава задълженията на „Свежест” ЕООД – Силистра в размер на 12558,67 лв. представляващи невнесен 50 % наем общинско имущество.

4. ОСВОБОЖДАВА от отговорност ликвидатора на „Свежест” ЕООД – Силистра – Велка Койчева Желязкова за извършените от нея действия по ликвидацията на дружеството.

5. ОСВОБОЖДАВА от отговорност Велка Койчева Желязкова, бивш Управител на „Свежест” ЕООД – Силистра за действията й по управлението на дружеството до началото на ликвидацията.

6. ДАВА СЪГЛАСИЕ „Свежест” ЕООД – Силистра да бъде заличено от Търговския регистър на СОС, тъй като всички задължения към кредиторите и остатъка от имуществото са разпределени на едноличния собственик Община Силистра.
По точка пета от дневния ред - Разглеждане и вземане решение по окончателния одитен доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно извършен вътрешен одит на „Жилфонд” ЕООД в ликвидация, думата бе дадена на Георги Николов – Председател на ПК по икономика и селско стопанство. С 18 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 5 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


522


1. НЕ ОСВОБОЖДАВА от отговорност Управителя на „Жилфонд” ЕООД – Силистра – Йордан Илиев Александров и ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината инж.Иво Андонов на основание чл.145 от ТЗ за установените вреди по пунктовите 1 и 2 от доклада в размер на 10841 лв. да се потърси отговорност от Управителя за възстановяване нанесените щети на общината.

2. На следващото заседание на Общинския съвет Кмета на общината да внесе писмен отчет относно състоянието и бизнес плановете на създадените Общински предприятия, какви са принципите и критериите при назначаването на Директорите на предприятия и какъв вътрешнофинансов контрол периодично ще се прилага за осъществяване на превантивен контрол за дейността им.
По точка шеста от дневния ред - Доклад към ликвидационен баланс на „Жилфонд” ЕООД в ликвидация – гр.Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство че подкрепя докладната записка. С 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


523


1. ПРИЕМА и одобрява ликвидационния баланс на „Жилфонд” ЕООД – Силистра в ликвидация и доклада, който го пояснява.

2. Задълженията на „Жилфонд” ЕООД – Силистра в ликвидация към кредиторите до датата на приключване на ликвидацията в размер на 22172,79 лв. да се погасят от принципала на дружеството Община Силистра в т.ч. към:

- ООД „Силиком-2” – Силистра - 5322,21 лв.

- ТД „Държавен архив” – Силистра - 150,00 лв.

- Агенция за ДВФК-Варна - 300,00 лв.

- Община Силистра /данък-дивидент/ - 16400.00 лв.

3. Остатъкът от вземанията на „Жилфонд” ЕООД – Силистра в ликвидация се поемат от принципала Община Силистра в т.ч.:

- вземания от наеми - 48207,13 лв.

- вземания по съдебни спорове - 854,48 лв.

- вземания от ЕТ”Ербауер”Силистра - 2166,69 лв.

Общо: 51228,30 лв.

4. ОСВОБОЖДАВА от отговорност ликвидатора на „Жилфонд” ЕООД – Силистра в ликвидация – Йордан Илиев Александров за извършените от него действия по ликвидацията на дружеството.

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ „Жилфонд” ЕООД – Силистра в ликвидация да бъде заличено от Търговския регистър на Силистренския окръжен съд, тъй като всички задължения към кредиторите и остатъка от имуществото са разпределени на едноличния собственик Община Силистра.
По точка седма от дневния ред - Участие на община Силистра в Проект BG04.REDG.JP, съгласно механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна, думата бе дадена на инж.Иво Андонов – Кмет на общината. Драга Неделчева изрази становище на ПК по образование и наука че подкрепя докладната записка. Йордан Георгиев изрази становище на ПК по младежта, децата, спорта и туризма че подкрепя докладната записка. С 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


524


На основание чл.21 ,ал.2 от ЗМСМА

1. Дава съгласие за участие на Община Силистра в Проект BG04.REDG.JР, съгласно Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна.

2. Дава съгласие Община Силистра да осъществи следните дейности с обектите общинска собственост - ОДЗ «Нарцис», ОУ «Отец Паисий» :

 • Подмяна на дограмата

 • Смяна на врати

 • Ремонт на покрива

 • Изолация на стените

 • Смяна на крушките
 • Подмяна на радиаторите

 • Ремонт на отоплителната система

 • Монтиране на асансьор

 • Благоустрояване на двора

 • Измазване на фасадата

 • Слънчеви колектори

 • Подходи за инвалидни колички

3. Възлага на Кмета на Общината да допълва дейностите по т.2 при необходимост.

4. Определя инж. Емил Гойчев за ръководител на проекта и Ваклина Пенчева, ст. счетоводител за финансово отговорно лице на проекта.
По точка осма от дневния ред - Откриване на общинско спортно училище, думата бе дадена за мнения и предложения. Драга Неделчева изрази становище на ПК по образование и наука като предложи допълнение към точка първа от докладната записка – считано от 1 юни 2005 година. Йордан Георгиев изрази становище на ПК по младежта, децата, спорта и туризма че подкрепя докладната записка. Михаил Кирязов изрази становище че подкрепя докладната записка. Димитър Георгиев изрази становище че подкрепя докладната записка. Светлана Великова – Зам.кмет на общината направи пояснение по докладната записка. Красимир Коев изрази становище че подкрепя докладната записка. По предложение на ПК по образование и наука с 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


525


ПРИЕМА допълнението по точка първа от докладната записка относно Откриване на общинско спортно училище, както следва:

 • т.1 – да се допълни в края на текста „считано от 1 юни 2005 година.

С 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


526


 1. На основание чл.10 ал.5 от Закона за народната просвета и чл.12 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета предлага на Министъра на образованието и науката откриване на Общинско спортно училище със седалище гр.Силистра, ул.”П.Мутафчиев “ № 20, считано от 1 юни 2005 година.
 1. На основание чл.49 ал.1 т.3, ал.3 т.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета предлага на Министъра на образованието и науката утвърждаване на държавен план-прием на две спортни паралелки от учебната 2005/2006г. по спортовете – борба, плуване, лека атлетика, джудо, футбол, стрелба с лък и спортна стрелба. Приемът да се реализира с ученици от цялата област.

 2. ПРЕДЛАГА на Министъра на образованието и науката двете спортни паралелки в СОУ ” Юрий Гагарин “ – Силистра, утвърдени и осъществени с държавния план-прием за 2004/2005 година да се пренасочат в Общинското спортно училище.

 3. На основание чл.36 от Закона за народната просвета ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Силистра да внесе предложение на сесия на Общинския съвет за обезпечаване на материално-техническото и финансово осигуряване на спортното училище в съответствие с Решение № 1045 на Министерски съвет от 30.12.2004г..

По точка девета от дневния ред - Закриване на Начално училище „Д-р Петър Берон” с.Айдемир, община Силистра от учебната 2005/2006 година, думата бе дадена за мнения и предложения. Драга Неделчева изрази становище на ПК по образование и наука че подкрепя докладната записка. Румен Борисов – кмет на с.Айдемир изрази становище че подкрепя докладната записка. Михаил Кирязов изрази становище като предложи преобразуването да стане чрез сливане. Веселин Аврамов изрази становище че подкрепя докладната записка. Бисерка Костова изрази становище че подкрепя докладната записка.


Румянка Чанкова изрази становище че подкрепя докладната записка. Йордан Георгиев изрази становище като предложи да се прекратят разискванията. Красимир Коев изрази становище че подкрепя докладната записка и предложи цялата база да се предостави на центъра за работа с деца. По предложение на Михаил Кирязов с 2 гласа „за”, „против” – 16 гласа, „въздържали се” – 9 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


527


НЕ ПРИЕМА направеното предложение преобразуването да стане чрез сливане на НУ „Д-р Петър Берон” – с.Айдемир.
По предложение на Красимир Коев с 24 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 3 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


528


ПРИЕМА като точка втора от Докладната записка относно закриване на Начално училище „Д-р Петър Берон” с.Айдемир, община Силистра от учебната 2005/2006 година, както следва:


- т.2 - На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал1 от ЗОС предоставя за управление сградата на НУ „Д-р Петър Берон” – с.Айдемир на Центъра за работа с деца - Силистра.
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване докладната записка с 22 гласа „за”, „против” – 1 глас, „въздържали се” – 4 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


529


На основание чл.10 ал.5 от Закона за народната просвета , чл.12, ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета предлага на Министъра на образованието и науката да се закрие Начално училище “Д-р Петър Берон”, с. Айдемир, община Силистра от учебната 2005/2006 година и учениците се пренасочат към ОУ ”Христо Ботев”, с. Айдемир, общ. Силистра.
С 22 гласа „за”, „против” – 1 глас, „въздържали се” – 4 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


530


1. На основание чл.10 ал.5 от Закона за народната просвета, чл.12, ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета предлага на Министъра на образованието и науката да се закрие Начално училище “Д-р Петър Берон”, с. Айдемир, община Силистра от учебната 2005/2006 година и учениците се пренасочат към ОУ ”Христо Ботев”, с.Айдемир, общ. Силистра.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал1 от ЗОС предоставя за управление сградата на НУ „Д-р Петър Берон” – с.Айдемир на Центъра за работа с деца - Силистра.
Председателят на Общинския съвет даде 20 минутна почивка, съгласно чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
След 20 минутната почивка Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума в залата, присъстваха 24 общински съветници и продължи заседанието.
По точка 10 от дневния ред - Даване съгласие за изграждане на автогара в района пл.”Съединение” в гр.Силистра и докладната записка относно местата за пристигане и тръгване в Силистра на превозвачи по направлението Силистра – София; София Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Атанасов изрази становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт като предложи за решение по докладната записка – Възлага на кмета на общината да се провери възможността за изграждане на автогара в района на пл.”Съединение” или на друг терен и предложи формата при която ще става възлагането от общината. Сунай Ремзи изрази становище че подкрепя предложението на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. Румянка Чанкова изрази становище че не подкрепя докладната записка. Стефан Райчев изрази становище че подкрепя предложението на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. Тихомир Борачев изрази становище като предложи за решение – Възлага на кмета на общината да включи въпроса за целесъобразността от изграждане на втора автогара в разработката на бъдещия общ градоустройствен план на Община Силистра. Георги Николов изрази становище че подкрепя предложението на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. Димитър Георгиев изрази становище като предложи да отпадне думата „пл.”Съединение”. Димитър Генов изрази становище че подкрепя предложението на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. С 24 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


531


ПРЕКРАТЯВА разискванията по Докладната записка относно Даване съгласие за изграждане на автогара в района пл.”Съединение” в гр.Силистра.
По предложение на Тихомир Борачев с 9 гласа „за”, „против” – 9 гласа, „въздържали се” – 12 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


532


НЕ ПРИЕМА направеното предложение относно възлагане на кмета на общината да включи въпроса за целесъобразността от изграждане на втора автогара в разработката на бъдещия общ градоустройствен план на Община Силистра.
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт с 22 гласа „за”, „против” – 2 гласа, „въздържали се” – 5 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


533


ВЪЗЛАГА на кмета на общината да се провери възможността за изграждане на автогара в района на пл.”Съединение” или на друг терен и предложи формата при която ще става възлагането от общината.
По точка 10 от дневния ред - Докладната записка относно местата за пристигане и тръгване в Силистра на превозвачи по направлението Силистра – София; София Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Стефан Райчев изрази становище че подкрепя докладната записка. Румянка Чанкова изрази становище че подкрепя докладната записка. С 27 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


534


1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.20, ал.1 и чл.22, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози и чл.15 от Наредба № 2 за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОПРЕДЕЛЯ хотелски комплекс „Дръстър” в Силистра като място /спирка/ за пристигане /тръгване на автобусите, извършващи курсовете по линията Силистра-София-Силистра.


2. ВЪЗЛАГА на кмета на общината да издаде заповед, в която да регламентира промяната.
По точка 11 от дневния ред - Определяне на упълномощен представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на СЖ”Експресбанк”АД-Варна, думата бе дадена за мнения и предложение. С 25 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


535


На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества:

1. УПЪЛНОМОЩАВА Николай Киров Николов – Директор на Дирекция “Финанси” за представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на СЖ “Експресбанк” АД – Варна, а при отсъствието му поради отпуск, болест или командировка извън страната – Юлия Александрова Чумпалова – главен счетоводител в Община Силистра.
По точка 12 от дневния ред - Извършена работа по реализация на проекта за газифициране на Силистра, Айдемир и Калипетрово и предложение за развитие на търговското дружество „Силистрагаз 2004” ЕООД, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК икономика и селско стопанство че подкрепя докладната записка. С 26 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


536


 1. На основание чл. 21, ал.1, т.9, от ЗМСМА, чл137, ал.1, т.6, чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.13 т.11 от НУРУПСООЧКТД, дава съгласие “Силистрагаз 2004” ЕООД да стане инициатор и учредител на акционерно дружество с наименование “Сигаз” АД, като придобие акции в размер на 35% от капитала на дружеството.

 2. Определя, управителя на “Силистрагаз 2004” ЕООД, инж. Емил Гойчев да представлява дружеството и да участва в общото събрание на “Сигаз” АД

 3. Упълномощава, управителя на “Силистрагаз 2004” ЕООД, инж. Емил Гойчев, да извърши всички правни и фактически действия по учредяването на акционерното дружеството.

 4. Възлага на, управителя на “Силистрагаз 2004” ЕООД, инж. Емил Гойчев, да предложи на учредителното събрание за член на Надзорния съвет да бъде избран общинския съветник инж. Тихомир Борачев

По точка 13 от дневния ред - Утвърждаване на крайните граници на град Силистра, в направления-път 1-7 за гр.Добрич и път ІІІ-215 в посока гр.Дулово, думата бе за мнения и предложения. С 26 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


537 1. УТВЪРЖДАВА следните граници на гр.Силистра по километрично разположение на пътища I – 7, II – 71 и ІІІ - 215 от Републиканската пътна мрежа, както следва:

Силистра – Добрич

ГКПП Силистра – път I – 7, 0+000 до км 6+925

Път II – 71, км 0+000 до км 0+908 - КРАЙ

Добрич – Силистра

НАЧАЛО път ІІ – 71, км. 0+908 до км. 0+000

Път І – 7, км. 6+925 до км 0+000 ГКПП Силистра

Силистра – Дулово

Път ІІІ – 215, км 3+050 до км. 0+000 – КРАЙ

Дулово – Силистра

НАЧАЛО път ІІІ – 215, км. 0+000 до км. 3+050


 1. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Силистра да уведоми “Областно пътно управление” – гр. Силистра за утвърдените граници на населеното място.

По точка 14 от дневния ред - Увеличение на месечното възнаграждение на ликвидатора на „Общински пазари, тържища и паркинги”ЕООД, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство като предложи възнаграждението да бъде в размер на три минимални работни заплати. С 22 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


538


ПРОМЕНЯ Решение № 494/11.02.2005 год., Протокол № 16, т. 4 в частта му “...с месечно възнаграждение в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната”, както следва “…с месечно възнаграждение в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната, от момента на вписване на ликвидацията в Търговския регистър на Силистренски окръжен съд”.
По точка 15 от дневния ред - Осигуряване допълнителен трансфер от средства на ДТ ”Сава Доброплодни” гр.Силистра, думата бе дадена за мнения и предложение. Милен Пенчев изрази становище на ПК по бюджет и финанси като предложи средствата в размер на 30000 лв. да се разпределят 20000 лв. за неизплатените разходи за гориво и 10000 лв. за проектиране и обследване по реда за енергийната ефективност. Стефан Стайчев изрази становище че подкрепя докладната записка. По предложение на ПК по бюджет и финанси с 27 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


539


ПРИЕМА допълнителен трансфер на ДТ ”Сава Доброплодни” гр.Силистра средствата в размер на 30000 лв. да се разпределят 20000 лв. за неизплатените разходи за гориво и 10000 лв. за проектиране и обследване по реда на енергийната ефективност.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване докладната записка с направеното допълнение с 27 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


540


1. УТВЪРЖДАВА допълнителен трансфер за издръжка на ДТ”Сава Доброплодни” в размер на 30 000 лв. Същите да бъдат осигурени при преизпълнение на собствените приходи или от резерва на Общината по чл.14 от ЗОБ.

2. ЗАДЪЛЖАВА кмета на общината да подпише допълнително споразумение към сключения договор с Министерството на културата за осигурените 30 000 лв. от които 20000 лв. за неизплатените разходи за гориво и 10000 лв. за проектиране и обследване по реда на енергийната ефективност.
По точка 16 от дневния ред - Промени в структурата на Общинската администрация, думата бе дадена за мнения и предложения. Милен Пенчев изрази становище на ПК по бюджет и финанси като предложи да отпадне думата „отдел” и да се напише думата „звено”. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината направи пояснение по докладната записка. Председателстващия подложи на гласуване докладната записка с 18 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 8 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


541


 1. Увеличава числеността по структурата на Общинската администрация с шест броя - от 126 бр. на 132бр. по функция 1, гр. 13, д-ст 122: в т.ч. дирекция “Финанси” от 10 на 16 бр, считано от 01.01.2005г., като създава звено “Техническо осигуряване на местни данъци и такси” със следната структура:

- Ст. инспектор - 1бр..

- Счетоводител - касиер - 1бр

- Техн.сътрудник-касиер – 4 бр., с която численост намалява числеността в т. 1 на Решение № 411, прието с Протокол № 13 от 25.11.2004 година

2. Създава по функция 1, група 13 , д-ст 122 отдел “МДТ” с численост 7 бр. и структура, както следва:

 • н-к отдел - 1 бр.

- гл. инспектор - 1 бр.

 • мл. инспектори – 4 бр.
 • счетоводител – 1 бр. в рамките на общата численост и средства за “Работна заплата” за дейността, считано от 01.01.2005г.

3. Създава отдел “ Обслужване за пенсии и трудов стаж” с численост от 6 човека по ф-я 1, група 13, дейност 122 със структура:

Н-к отдел - 1 бр.

Гл. експерти - 2 бр.

Гл. спец. - 2 бр.

Техн. сътрудник –1 бр., в рамките на определените с бюджета на Общината – численост и средства за заплати, считано от 01.04.2005г.

4. Трансформира по структурата на “Други дейности по икономиката”, длъжността техн.сътрудник-Архивист в мл. счетоводител, считано от 01.04.2005г.

5. Упълномощава кмета на Общината да подготви искане до министерството на Финансите за увеличаване на числеността и средствата в делегираната от държавата дейност във връзка със предстоящото развитие на дейността по обработка на архивните данни.

6. Приема разчетената численост от МФ по ф-я 2”Отбрана и сигурност” група 11 дейност 207- охранители – 1 бр., техници ПУ – 1бр., отговорници РПЦ – 2 бр. и по ф-я 2, група 21, дейност 239 – секретар 1бр., считано от 01.01.2005 година.

7. Възлага на кмета на Общината изпълнението на тези Решения.
По точка 17 от дневния ред - Продажба на имоти-частна общинска собственост, думата бе дадена за мнения и предложения. Цветана Игнатова изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол че подкрепя докладната записка. Снежана Неделчева – н-к отдел на общината поясни че лицензираната оценка на поземлен имот в кв.265 с площ 1202 кв.м. да стане 30950 лв. С 24 гласа „за”, „против” – 3 гласа, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


542


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, във връзка с ал. 2, от Закона за общинската собстве­ност и във връзка с извършено разпореждане с обекти, имащи характер на недвижими имоти без отстъп­ване на съответното право на строеж, дава съгласие за продажба на следните имоти - частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот III – за търговия и услуги в кв. 265 по плана на гр. Силистра, с площ 1202 кв. м /АОС № 3201 от 08.10.2004 г./ - на Едноличен търговец Владимир Борисов Гицов с фирма “Универснаб”, соб­ственик на построения в имота магазин за строителни и горивни материали;

2. Урегулиран поземлен имот VI – за търговия и услуги в кв. 265 по плана на гр. Силистра, с площ 250 кв. м /АОС № 3239 от 06.12.2004 г./ - на Едноличен търговец Стефан Савов Недялков с фирма “Багра”, собственик на построения в имота магазин за строителни материали.
По точка 18 от дневния ред - Разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост, думата бе дадена за мнения и предложения. Цветана Игнатова изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол че подкрепя докладната записка. С 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


543


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за об­щинс­ката собственост и чл.79 от Наредбата за реда за придобиване, управ­ление и разпо­реж­дане с общинско имущество дава съгласие за про­даж­ба на търг на след­ните недви­жими имоти-частна общинска собстве­ност:

 1. Урегулиран поземлен имот IХ, отреден за имот 14, с площ 1080 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 1280 от 14.08.2001 г.);

 2. Урегулиран поземлен имот ХL, отреден за имот 166, с площ 1000 кв.м., находящ се в кв.16 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 1339 от 14.08.2001 г.);

 3. Урегулиран поземлен имот ХLIV-за обществено обслужване, с площ 1070 кв.м., находящ се в кв.16 А по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3252 от 12.01.2005 г.);
 1. Урегулиран поземлен имот VI-общ, с площ 770 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3271 от 01.02.2005 г.);

 2. Урегулиран поземлен имот VII-общ, с площ 800 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3272 от 01.02.2005 г.);

 3. Урегулиран поземлен имот VIII-общ, с площ 800 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3273 от 01.02.2005 г.);

 4. Урегулиран поземлен имот IХ-общ, с площ 780 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3274 от 01.02.2005 г.);

 5. Урегулиран поземлен имот Х-общ, с площ 800 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3275 от 01.02.2005 г.);

 6. Урегулиран поземлен имот ХI-общ, с площ 780 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3276 от 01.02.2005 г.);

 7. Урегулиран поземлен имот ХII-общ, с площ 800 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3277 от 01.02.2005 г.);

 8. Урегулиран поземлен имот ХIII-общ, с площ 780 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3278 от 01.02.2005 г.);

 9. Урегулиран поземлен имот ХIV-общ, с площ 800 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3279 от 01.02.2005 г.);

 10. Урегулиран поземлен имот ХV-общ, с площ 780 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3280 от 01.02.2005 г.);

 11. Урегулиран поземлен имот ХVI-общ, с площ 940 кв.м., находящ се в кв.8 по действащия план на с. Ламбриново (АОС № 3281 от 01.02.2005 г.);

 12. Урегулиран поземлен имот II-общ, с площ 798 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 2641 от 01.04.2002 г.);
 1. Урегулиран поземлен имот ХLIV-общ, с площ 920 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3291 от 25.02.2005 г.);

 2. Урегулиран поземлен имот VI-общ, с площ 600 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3284 от 25.02.2005 г.);

 3. Урегулиран поземлен имот VII-общ, с площ 810 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3289 от 25.02.2005 г.);

 4. Урегулиран поземлен имот VIII-общ, с площ 1020 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3288 от 25.02.2005 г.);

 5. Урегулиран поземлен имот IХ-общ, с площ 1220 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3287 от 25.02.2005 г.);

 6. Урегулиран поземлен имот Х-общ, с площ 1140 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3286 от 25.02.2005 г.);

 7. Урегулиран поземлен имот ХI-общ, с площ 900 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3285 от 25.02.2005 г.);

 8. Урегулиран поземлен имот ХLV-общ, с площ 860 кв.м., находящ се в кв.5 по действащия план на с. Ветрен (АОС № 3290 от 25.02.2005 г.).

По точка 19 от дневния ред - Промяна на решение № 213 от 05.05.2004г.на Общински съвет Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство че подкрепя докладната записка.


Снежана Неделчева – н-к отдел на общината предложи допълнителна точка втора към докладната записка – Увеличава бюджета на Община Силистра по разходите, приет с т.2 на Решение № 501 от 11.02.2005 г. на Общински съвет – Силистра с 16270 лв., представляващи трудови разходи за увеличената численост от 22 на 27 за срок от 9 месеца по дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие ОбП „Жилфонд”. Председателстващия подложи на гласуване докладната записка и направеното допълнение с 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


544


 1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното само­управ­ление и местната администрация, чл. 54 от Закона за общинската собстве­ност и чл. 7 от Правилника за дейността на общинските пред­приятия в Община Силистра променя решение № 213 от 5.05.2004 г. на Общински съвет-Силистра както следва:

 • В т.I.2 след думите “жилища” се добавя запетая и израза “поддръжка и извършване на текущ ремонт на обекти-общинска собственост, управлявани от общински бюджетни звена”;

 • В т.I.4 цифрата “22” се заменя с “27”, а цифрата “13” с “18”.

2. Увеличава бюджета на Община Силистра по разходите, приет с т.2 на Решение № 501 от 11.02.2005 г. на Общински съвет – Силистра с 16270 лв., представляващи трудови разходи за увеличената численост от 22 на 27 за срок от 9 месеца по дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие ОбП „Жилфонд”.


3. ВЪЗЛАГА на кмета на общината да издаде заповед, в която да регламентира реда за заявяването, възлагането, контрола и финан­си­рането на поддръжката и извършване на текущите ремонти на нежи­лищ­ните обекти от ОбП “Жилфонд”.
По точка 20 от дневния ред - Разкриване на филиал на Домашен социален патронаж Силистра в с.Проф.Иширково в рамките на съществуващия капацитет и численост на персонала, думата бе дадена за мнения и предложения. Д-р Вилияна Цончева изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда че подкрепя докладната записка. Кинка Иванова – кмет на с.Иширково изрази становище като предложи да се увеличи с още една бройка персонала. Цветана Игнатова изрази становище като предложи да се увеличи персонала с една бройка. Георги Балушев – Зам.кмет на общината изрази становище че подкрепя предложението да се отпусне още една бройка за персонал. Председателстващия подложи на гласуване докладната записка с направеното допълнение с 23 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


545


ПРИЕМА да се разкрие филиал на Домашен социален патронаж Силистра в с. Проф. Иширково с капацитет 35 места и трима души персонал в рамките на съществуващия капацитет на обслужваните лица и численост на персонала на Домашен социален патронаж Силистра, съгласно осигурените за дейността средства в бюджета за 2005 г., считано от 01.04.2005 г.
По точка 21 от дневния ред - Разкриване на клуб на инвалида и пенсионера в с.Богорово, Община Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Д-р Вилияна Цончева изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда че подкрепя докладната записка. Снежана Неделчева – н-к отдел на общината изрази становище и допълни точка първа от докладната записка след с.Богорово да се сложи точка и да се допише „на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС предоставя....” и след думата „кметството” да се допиши „АОС № 717 от 27.07.1999 г.”. Председателстващия подложи на гласуване докладната записка и направеното допълнение с 21 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


546


1. На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане и съобразно потребностите на населението, да се разкрие Клуб на инвалида и пенсионера в с. Богорово. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС предоставя помещение с площ от 35 кв. м в сградата на кметството (АОС № 717 от 27.07.1999 г.) на Общинска служба за социални услуги, считано от 01.04.2005 год.

2. Задължава кмета на Община Силистра да осигури ½ щат за длъжността организатор на Клуба на инвалида и пенсионера в с. Богорово, както и средства за работна заплата и осигуровки.
По точка 22 от дневния ред - Разрешение за ползване на общински гори за паша през 2005 година, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК икономика и селско стопанство че подкрепя докладната записка. С 24 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


547


1. На основание чл. 68, ал. 4 от Закона за горите и чл. 108, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за горите, и във връзка с чл. 108, ал. 1 от последния ОПРЕДЕЛЯ следните общински гори за извършване на паша в тях и допустимия брой на животните.

Землище

№ на имота по план за земеразделяне

отдел

Подот-дел

Площ, ха

ЕРД, бр.

ДРД, бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

с.Айдемир

049059

453

Щ
048084

453

О

Общо


1,1

1

6

2.

с.Бабук

100067

442

Т

2,6

3

13

3.

с.Ветрен


050038

16

Н

3,5

4

18

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

с.Калипетрово

000207

463

Б
000157

470

Б,Д
000201

470

Н
000216

470

М

Общо


20,7

21

104

5.

с.Сребърна

206514

41

С
206514

43

С
205417

44

Щ
206505

467

Р
206507

467

Т
206510

467

Ф
206507

467

У

Общо


17,2

17

86

6.

гр.Силистра

050096

56

Т
050129

56

Ш
050127

56

Щ

Общо


3,6

4

18

7.

с.Срацимир

104402

468

М 1
104402

468

К1
104402

468

И 1
104404

468

Г
104403

468

Ч

Общо


27,6

28

138

8.

с.Смилец

032020

463

О
019018

465

У

Общо


2,3

2

12

9.

с.Йорданово

001014

445

Г,Ж

17,8

18

79

10.

с.Брадвари

001067

466

В
001007

466

Г
001064

466

Д

Общо


7,8

8

39

11.

с.Иширково

001162

70

А 1

2

2

10

12.

с.Богорово

101031

366

Е 1,

Ж 1

7

7

35

1

2

3

4

5

6

7

8

13.

с.М. Ценович

000075

463

П

2,1

2

11
Общо за Общината


115,3

117

569


2. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за горите ОПРЕДЕЛЯ размер на таксите за паша в общинските гори, равен на таксите за паша определени с Тарифата, приета с ПМС № 266 от 03.12.1998 г. за ползванията от Държавния горски фонд.
По точка 23 от дневния ред - Докладване преписки за опрощаване на задължения, думата бе дадена за мнения и предложения. Д-р Вилияна Цончева изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда че подкрепя докладната записка. С 24 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


548


 1. Общински съвет – Силистра предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължения в размер на 516,72 лв. здравно-осигурителни вноски, лихва 164,48 лв. към НОИ; 3,11лв. данък недвижим имот и лихва 0,35лв., 12,40лв. за такса битови отпадъци, лихва 1,44лв, на г-жа Станка Радева Ангелова, ЕГН 5803205738, жител на гр. Силистра, като взема предвид становището на НОИ – ТП – Силистра и ТДД.

 2. Общински съвет – Силистра предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължения в размер на 644,52лв. здравно-осигурителни вноски, лихва 207,65 лв. към НОИ; 4,43лв. данък недвижим имот и лихва 0,50лв., 17,72лв. за такса битови отпадъци, лихва 2,10лв, на г-жа Кяние Сали Муртаза, ЕГН 6305025678, като взема предвид становището на НОИ – ТП – Силистра и ТДД.

 3. Общински съвет – Силистра предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължения в размер на 618,48лв. здравно-осигурителни вноски, лихва 187,12 лв. към НОИ; 8,52 лв. данък недвижим имот и лихва 3,17лв., 4,65 лв. за такса битови отпадъци, лихва 1,76 лв, патентен данък за 2001г. 92,00 лв., лихва 43,56 лв. патентен данък за 2002 г. 192,00 лв., лихва 66,30 лв., по наказателни постановления НП от ДА 50,00 лв., НП (други) 40,00 лв., на Красимир Анастасов Михалев, като взема предвид становището на НОИ – ТП – Силистра и ТДД.

По точка 24 от дневния ред - Допълнение към Решение № 464, т.3 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Атанасов изрази становище като предложи да се допълни с още три имена – Милен Велчев-Министър на финансите, Филиз Хюсменова-Министър без портфейл и Гл.експерт по култура при Президента на РБългария. Председателстващия подложи на гласуване докладната записка и направеното допълнение с 22 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


549


ДОПЪЛВА Решение № 464, т.3 от Протокол № 15 на Общински съвет – Силистра, както следва:

 • т.8 - проф.Д.и.н.Васил Николов - Директор на Археологическия институт при БАН;

 • т.9 - проф.Д-р Божидар Димитров-Директор на Национален исторически музей;

 • т.10 - Милен Велчев-Министър на финансите;

 • т.11 - Филиз Хюсменова-Мистър без портфейл;

 • т.12 - Гл.експерт по култура при Президента на РБългария.


Поради изчерпване на дневния ред

заседанието бе закрито в 1430 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Д-р М.ПЕЙЧЕВ/


ТЕХН.СЕКРЕТАР:


/Р.ЧЕРНЕВА/

1   2

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом