От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/2
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер493.89 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/Prot-17.doc
  1   2


П Р О Т О К О Л17

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 17.03.2005 г. ОТ 0950 ЧАСА


От общо 33 общински съветници в присъствената книга се подписаха 33.


Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА и откри заседанието.


Председателят на Общинския съвет предложи на вниманието на общинските съветници предварителния дневен ред, думата бе дадена за мнения и предложения. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината предложи да отпадне точка 22 от дневния ред – Разпореждане с имот-частна общинска собственост. Георги Николов – Председател на ПК по икономика и селско стопанство предложи след точка пета от дневния ред да влезе точка – Разглеждане и вземане решение по окончателния одитен доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно извършен вътрешен одит на „Жилфонд” ЕООД в ликвидация. Георги Атанасов предложи да влезе в дневния ред – допълнение към Решение № 464, т.3 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет. Стефан Райчев предложи към точка осма от дневния ред да влезе докладната записка относно местата за пристигане и тръгване в Силистра на превозвачи по направлението Силистра – София;


София Силистра. инж.Иво Андонов – Кмет на община предложи да влезе докладната записка относно участие на община Силистра в Проект BG04.REDG.JP, съгласно механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна. По предложение на Георги Николов с 23 гласа „за”, „против” – 3 гласа, „въздържали се” – 1 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


507


ПРИЕМА като точка четвърта от дневния ред - Разглеждане и вземане решение по окончателния одитен доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно извършен вътрешен одит на „Жилфонд” ЕООД в ликвидация.
По предложение на Георги Атанасов с 31 гласа „за”, „против” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


508


ПРИЕМА допълнителна точка към дневния ред - Допълнение към Решение № 464, т.3 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет.
По предложение на инж.Иво Андонов – Кмет на общината с 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


509


ПРИЕМА допълнителна точка към дневния ред - Участие на община Силистра в Проект BG04.REDG.JP, съгласно механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна.
По предложение на Красимир Коев с 30 гласа „за”, „против” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


510


ПРИЕМА като точка шеста от дневния ред - Участие на община Силистра в Проект BG04.REDG.JP, съгласно механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна.
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред с 31 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


511


ПРИЕМА, следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1. Установяване на институцията Омбудсман /обществен посредник/в община Силистра.

Внася: Н.Стоилова, Ели Тодорова, Йордан Георгиев-общински съветници

2. Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Внася: Кметът на общината

3. Приемане на „Отчет –информация за дейността на администрацията на Община Силистра по въпросите на регионалното и международно сътрудничество през 2004 година. Внася: Кметът на община.

4. Доклад към ликвидационен баланс на „Свежест”ЕООД-Силистра.

Внася: В.Желязкова-ликвидатор


5. Разглеждане и вземане решение по окончателния одитен доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно извършен вътрешен одит на „Жилфонд” ЕООД в ликвидация.

Внася: Г.Николов – общински съветник

6. Доклад към ликвидационен баланс на „Жилфонд” ЕООД в ликвидация – гр.Силистра.

Внася: Й.Александров-ликвидатор

7. Участие на община Силистра в Проект BG04.REDG.JP, съгласно механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна.

Внася: Кметът на общината

8. Откриване на общинско спортно училище.

Внася: Кметът на общината

9. Закриване на Начално училище „Д-р Петър Берон” с.Айдемир, община Силистра от учебната 2005/2006 година .

Внася: Кметът на общината.

10. Даване съгласие за изграждане на автогара в района пл.”Съединение” в гр.Силистра и докладната записка относно местата за пристигане и тръгване в Силистра на превозвачи по направлението Силистра – София; София Силистра.

Внася: Група общински съветници

11. Определяне на упълномощен представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на СЖ”Експресбанк”АД-Варна.

Внася: Кметът на общината

12. Извършена работа по реализация на проекта за газифициране на Силистра, Айдемир и Калипетрово и предложение за развитие на търговското дружество „Силистрагаз 2004” ЕООД.

Внася:Кметът на общината

13. Утвърждаване на крайните граници на град Силистра,в направления-път 1-7 за гр.Добрич и път ІІІ-215 в посока гр.Дулово.

Внася: Кметът на общината


14. Увеличение на месечното възнаграждение на ликвидатора на „Общински пазари, тържища и паркинги”ЕООД.

Внася: Кметът на общината

15. Осигуряване допълнителен трансфер от средства на ДТ ”Сава Доброплодни”гр.Силистра.

Внася: Кметът на общината

16. Промени в структурата на Общинската администрация.

Внася: Кметът на общината

17. Продажба на имоти-частна общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

18. Разпореждане с незастроени имоти –частна общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

19. Промяна на решение № 213 от 05.05.2004г.на Общински съвет Силистра.

Внася: Кметът на общината

20. Разкриване на филиал на Домашен социален патронаж Силистра в с.Проф.Иширково в рамките на съществуващия капацитет и численост на персонала.

Внася: Кметът на общината

21. Разкриване на клуб на инвалида и пенсионера в с.Богорово, Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

22. Разрешение за ползване на общински гори за паша през 2005година.

Внася: Кметът на общината

23. Докладване преписки за опрощаване на задължения.

Внася: Кметът на общината

24. Допълнение към Решение № 464, т.3 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет.

Внася: Г.Атанасов- общински съветник
По точка първа от дневния ред - Установяване на институцията Омбудсман /обществен посредник/в община Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Йордан Георгиев изрази становище че подкрепя докладната записка. Нели Стоилова изрази становище на ПК по местно самоуправление, права на човека, гражданско общество, борба с корупцията, нормативна уредба и регионална политика като предложи да отпадне „обществен посредник”, в чл.33, ал.2 думата „сесия” да се замени с думата „заседание” и на чл.24, ал.1, т.1 да отпадне думата „държавните и”. Ели Тодорова изрази становище че подкрепя докладната записка. Георги Николов изрази становище като предложи да остане „обществен посредник”. Георги Атанасов изрази становище че подкрепя предложението на Георги Николов. По предложение на ПК по местно самоуправление, права на човека, гражданско общество, борба с корупцията, нормативна уредба и регионална политика с 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


512


ПРИЕМА изменението по Правилника за организацията и дейността на омбудсман /обществен посредник/ на Община Силистра, както следва:

- в чл.33, ал.2 думата „сесия” се замени с думата „заседание”;

- в чл.24, ал.1, т.1 да отпадне думата „държавните и”.
С 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


513


1. На основание на чл. 21а от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 5, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра създава институцията омбудсман /обществен посредник/ в община Силистра.

2. ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на омбудсман /обществен посредник/ на територията на Община Силистра.

3. ИЗБИРА временна комисия от 7 общински съветници за предварителен подбор на кандидатите, която да обяви процедура за избиране на омбудсмана /обществения посредник/ в едномесечен срок от приемането на този Правилник.

4. ВЪЗЛАГА на кмета на Общината да организира финансовото, материалното и техническото обезпечаване на омбудсмана /обществения посредник/.
Председателят на Общинския съвет даде думата за предложения за избор на временна комисия за предварителен подбор на кандидатите, която да обяви процедура за избиране на омбудсмана /обществения посредник/. Сунай Ремзи предложи да влезе в комисията Детелина Иванова. Димитър Генов предложи да влязат в комисията Нели Стоилова и Йордан Георгиев. Цветана Игнатова предложи да влязат в комисията Драга Неделчева и Иван Нарлев. Ивелин Георгиев предложи да влезе в комисията Димитър Георгиев. Румянка Чанкова предложи да влезе в комисията Ели Тодорова. С 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


514


ПРИЕМА състава на временна комисия за предварителен подбор на кандидатите, която да обяви процедура за избиране на омбудсмана /обществения посредник/, както следва:

1. Детелина Тодорова Иванова

2. Нели Стоянова Стоилова

3. Йордан Тодоров Георгиев

4. Драга Петкова Неделчева

5. Иван Генов Нарлев

6. Димитър Любенов Георгиев

7. Ели Илиа Келесис Тодорова
По предложение на Стефан Райчев с 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


515


ПРИЕМА за Председател на временна комисия за предварителен подбор на кандидатите, която да обяви процедура за избиране на омбудсмана /обществения посредник/ - Ели Илиа Келесис Тодорова.
По точка втора от дневния ред - Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища, думата бе дадена за мнения и предложения. Цветана Игнатова изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол като предложи в Глава първа „Общи разпоредби” – чл.5, ал.3 – след думата „кметски наместници” се добави „и общински съветници”. Д-р Вилияна Цончева изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда като предложи в чл.28 да се промени срока от 3 години на 5 години.


По предложение на Цветана Игнатова – Председател на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол с 26 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


516


ПРИЕМА допълнението по Глава първа „Общи разпоредби” от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища, както следва:

 • чл.5, ал.3 – след думата „кметски наместници” да се добави „и общински съветници”.

По предложение на д-р Вилияна Цончева – Председател на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда с 25 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


517


ПРИЕМА промяната в чл.28 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища, както следва:

 • чл.28 – срокът от 3 години да стане на 5 години.

С 26 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


518


На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост:

 1. ПРИЕМА Наредба за усло­вията и реда за установяване на жи­лищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

 2. В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо­реж­дане с об­щинско имущество се правят следните изменения:

  • Наименованието на глава пета “Общински жилища, ате­лиета и гаражи” се променя на “Общински ателиета и гаражи”;

  • Раздели I, II, III, IV, V, VI и VIII на глава пета се отменят;

  • Приложения № № 4 и 6 се отменят.

По точка трета от дневния ред - Приемане на „Отчет –информация за дейността на администрацията на Община Силистра по въпросите на регионалното и международно сътрудничество през 2004 година, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Коев изрази становище на ПК по регионално и международно сътрудничество и ПК по инвестиционна политика, инфраструктурни проекти и евроинтеграция като предложи редакция на точка втора от Докладната записка – Задължава Кметът на Община Силистра да включва представители на Общински съвет – Силистра в планирането и реализирането на различните международни и регионални прояви, като Общинския съвет бъде предварително информиран за намеренията на общинската администрация в тази област и допълнителна точка трета – Задължава Кметът на Община Силистра след реализирането на всяка проява в областта на регионалното и международно сътрудничество или подписани документи в тази област, да се отчита пред Общински съвет – Силистра, с цел яснота по финансовите разходи и практическо развитие на постигнатите договорености, или подписани документи. По предложение на ПК регионално и международно сътрудничество и ПК по инвестиционна политика, инфраструктурни проекти и евроинтеграция с 22 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


519


ПРИЕМА допълнение към Докладната записка относно Приемане на „Отчет–информация за дейността на администрацията на Община Силистра по въпросите на регионалното и международно сътрудничество през 2004 година, както следва:

 • т.2 - Задължава Кметът на Община Силистра да включва представители на Общински съвет – Силистра в планирането и реализирането на различните международни и регионални прояви, като Общинския съвет бъде предварително информиран за намеренията на общинската администрация в тази област;

 • нова т.3 - Задължава Кметът на Община Силистра след реализирането на всяка проява в областта на регионалното и международно сътрудничество или подписани документи в тази област, да се отчита пред Общински съвет – Силистра, с цел яснота по финансовите разходи и практическо развитие на постигнатите договорености, или подписани документи.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване Докладната записка относно приемане на „Отчет–информация за дейността на администрацията на Община Силистра по въпросите на регионалното и международно сътрудничество през 2004 година с направените допълнения с 25 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие

  1   2

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом