Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер131.94 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_18_Prihodi.rtf
Международен счетоводен стандарт (МСС) 18 Приходи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Цел

Доходът е дефиниран в Общите положения за изготвяне и представяне нафинансовите отчети като увеличение на икономическите ползи през счетоводнияпериод под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намалениена пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно отувеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите,така и печалбите. Приходът е доход, който се създава в хода на обичайнатадейност на предприятието и се означава с различни наименования, катопродажби, възнаграждения, лихви, дивиденти и възнаграждения за права. Целтана настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на приходите,получени от определени видове сделки и събития. Основният въпрос при счетоводното отчитане на прихода е да се определимоментът на неговото признаване. Приходът се признава, когато е вероятнопредприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да сеоценят надеждно. Настоящият стандарт посочва обстоятелствата, при коитотези критерии ще са изпълнени, а следователно ще се признае и приходът. Тойпредоставя и практически насоки за прилагането на тези критерии.

Обхват

1. Настоящият стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитанена приходи, получени от следните сделки и събития: а) продажба на стоки; б) предоставяне на услуги; и в) използване от други лица на лихвоносни активи на предприятието, възнаграждения за права и дивиденти. 2. Стандартът заменя МСС 18 Признаване на приходите, приет през 1982 г. 3. Стоките включват стоките, произведени от предприятието с целпродажба, както и стоките, закупени с цел препродажба, като например стоки,закупени от търговец на дребно, или земя и друга собственост, държани запрепродажба. 4. Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение отстрана на предприятието на договорена задача за договорен срок. Услугитемогат да бъдат предоставени през един период или през повече от един период.Някои договори за предоставяне на услуги са директно свързани с договори застроителство, например за услуги на ръководители на проекти и архитекти.Приходът от тези договори не се разглежда от настоящия стандарт, а серазглежда в съответствие с изискванията за договорите за строителство,посочени в МСС 11 Договори за строителство. 5. Използването от други лица на активи на предприятието създаваприход под формата на: а) лихви - начисления за използването на парични средства или парични еквиваленти или суми, дължими на предприятието; б) възнаграждения за права - начисления за използването на дълготрайни активи на предприятието, например патенти, търговски марки, авторски права и програмни продукти; и в) дивиденти - разпределение на печалбите между акционерите пропорционално на участието им в конкретен клас капитал. 6. Настоящият стандарт не разглежда прихода от: а) лизингови споразумения (вж. МСС 17 Лизинг); б) дивиденти, получени от инвестиции, които се осчетоводяват по метода на собствения капитал (вж. МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия); в) застрахователни договори в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори; г) промени в справедливата стойност на финансови активи и финансови пасиви или изваждането им от употреба (вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване); д) промени в стойността на други текущи активи; е) първоначално признаване и промени в справедливата стойност на биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие); ж) първоначално признаване на земеделска продукция (вж. МСС 41); и з) добив на минерални руди.

Определения

7. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение: ПРИХОД - брутен поток от икономически ползи през периода, създаден входа на обичайната дейност на предприятието, когато тези потоци водят доувеличаване на собствения капитал, различни от увеличенията, свързани свноските на акционерите. СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ - сума, за която един актив може да бъде размененили един пасив - уреден между добре информирани и желаещи несвързани лицапри справедливи пазарни условия. 8. Приходите включват само брутните потоци от икономически ползи,получени от и дължими на самото предприятието. Сумите, събрани от името натрети страни, като данъци върху продажбите, данъци върху стоки и услуги иданъци върху добавената стойност не са икономически ползи, коитопредприятието получава, и не водят до увеличаване на собствения капитал.Затова те се изключват от приходите. По същия начин при агентсковзаимоотношение брутните потоци от икономически ползи включват суми, събраниот името на възложителя, които не водят до увеличаване на собствения капитална предприятието. Сумите, събрани от името на възложителя, не са приходи.В тези случаи приход е комисионното възнаграждение.

Оценяване на приходите

9. Приходът трябва да се оценява по справедливата стойност наполученото или подлежащо на получаване плащане или възнаграждение. (Вж. същоПКР 31 Приход - бартерни сделки, включващи рекламни услуги.) 10. Сумата на прихода от една сделка обикновено се определя съгласноспоразумение между предприятието и купувача или ползвателя на актива. Тя сеоценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаваневъзнаграждение, като се отчита сумата от всички търговски отстъпки иотстъпките за по-голямо количество, направени от предприятието. 11. В повечето случаи плащането е под формата на парични средства илипарични еквиваленти и сумата на прихода представлява сумата от полученитеили подлежащи на получаване парични средства или парични еквиваленти.Когато обаче потокът от парични средства или парични еквиваленти серазсрочва, справедливата стойност на плащането може да е по-малка отноминалната стойност на получените или подлежащи на получаване паричнисредства. Например предприятието може да осигури на купувача безлихвенкредит или да приеме от купувача запис на заповед, носещ доход под пазарниялихвен процент, като възмездяване за продадените стоки. Когато сделката посъщество представлява финансираща операция, справедливата стойност наплащането се определя, като се дисконтират всички бъдещи постъпления сприсъщ лихвен процент. Условният лихвен процент е по-ясно определимия отследните два: а) преобладаващия лихвен процент за сходен инструмент на емитент със сходен кредитен рейтинг; или б) лихвения процент, с който се дисконтира номиналната стойност на инструмента спрямо текущата продажна цена в брой на стоки и услуги. Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност наплащането (възмездяването) се признава за приход от лихва в съответствие спараграфи 29 и 30 и съгласно МСС 39. 12. Когато стоки или услуги се разменят или заменят за стоки илиуслуги със сходен характер и стойност, размяната не се разглежда катосделка, която създава приход. Това често се случва със стоки като нефт имляко, когато доставчиците разменят или заменят стокови запаси от различниместа, за да задоволят своевременно търсенето на конкретно място. Когато сепродават стоки или се предоставят услуги в размяна на несходни стоки илиуслуги, размяната се разглежда като сделка, която създава приход. Приходътсе оценява по справедливата стойност на получените стоки или услуги,коригирана със сумата от всички преведени парични средства или паричниеквиваленти. Когато справедливата стойност на получените стоки и услуги неможе да бъде надеждно оценена, приходът се оценява по справедливата стойностна предадените стоки и услуги, коригирана със сумата на всички преведенипарични средства или парични еквиваленти.

Идентифициране на сделката

13. Критериите за признаване, предвидени в стандарта, обикновено сеприлагат отделно за всяка сделка. При някои обстоятелства обаче критериитеза признаване трябва да се прилагат за делими компоненти на една сделка, зада се отрази същността на сделката. Например когато продажната цена на единпродукт включва определима сума за последващо гаранционно обслужване, тазисума се разсрочва и се признава за приход през периода, през който сеизвършва обслужването. Обратното, критериите за признаване се прилагат задве или повече сделки едновременно, когато те са свързани така, четърговският ефект не може да се установи, без да се отчете цялата поредицаот сделки. Например предприятието може да продаде стоки и същевременно дасключи отделно споразумение за обратно изкупуване на стоките на по-къснадата и така да отмени същностния ефект от сделката. В такъв случай дветесделки се разглеждат заедно.

Продажба на стоки

14. Приходът от продажбата на стоки трябва да се признава, когато саизпълнени всички посочени условия: а) предприятието е прехвърлило на купувача съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките; б) предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките, доколкото то обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен контрол над продаваните стоки; в) сумата на прихода може надеждно да бъде оценена; г) вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат получени от предприятието; и д) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно оценени. 15. Преценката кога предприятието е прехвърлило на купувачазначителните рискове и ползи от собствеността изисква преглед наобстоятелствата на сделката. В повечето случаи прехвърлянето на рисковете иползите от собствеността съвпада с прехвърлянето на юридическото право насобственост или с предаването във владение на купувача. Такъв е случаят приповечето продажби на дребно. В други случаи прехвърлянето на рисковете иползите от собствеността става по различно време от това на прехвърлянето направото на собственост или на предаването във владение. 16. Ако предприятието запазва значителните рискове от собствеността,сделката не е продажба и приходът не се признава. Предприятието може дазапази значителен риск от собствеността по няколко начина. Примери наситуации, при които предприятието може да запази значителните рискове иползи от собствеността, са: а) когато предприятието запазва задължение за незадоволително изпълнение, което не е покрито с нормални гаранционни клаузи; б) когато получаването на прихода от конкретна продажба зависи от получаване на приход за купувача от продажба на стоките, която той от своя страна ще осъществи; в) когато експедираните стоки подлежат на монтаж, а монтажът представлява съществена част от договора, която все още не е изпълнена от предприятието; и г) когато купувачът има право да анулира покупката по причина, посочена в договора за покупко-продажба, и предприятието не е сигурно дали стоката ще бъде върната. 17. Ако предприятието запазва само незначителен риск от собствеността,сделката е продажба и приходът се признава. Например един продавач може дазапази правото на собственост върху стоките, само за да осигурисъбираемостта на дължимата сума. В такъв случай ако предприятието епрехвърлило значителните рискове и ползи от собствеността, сделката епродажба и приходът се признава. Друг пример на предприятие, което запазвасамо незначителен риск от собствеността, може да е продажба на дребно, прикоято се предлага връщане на парите, ако купувачът не е доволен. Приходът вподобни случаи се признава в момента на продажбата, при условие чепродавачът може надеждно приблизително да оцени бъдещи върнати стоки ипризнава задълженията за върнати стоки въз основа на миналия опит и другизначими фактори. 18. Приходът се признава само когато е вероятно предприятието да имаикономически ползи, свързани със сделката. В някои случаи това може да не евероятно преди получаването на възнаграждението или до отстраняването нанякаква несигурност. Например може да не е сигурно дали даден чуждестранендържавен орган ще разреши възнаграждението от дадена продажба да бъдепреведено в чужда страна. Когато разрешението бъде дадено, несигурносттаотпада и приходът се признава. Когато обаче възникне несигурност относносъбирането на сума, която вече е включена в прихода, несъбираемата сума илисумата, относно която възстановяването вече не е вероятно, се признава заразход, а не за корекция на сумата на първоначално признатия приход. 19. Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка или другосъбитие, се признават едновременно. Този процес обикновено се наричасъпоставяне на приходите и разходите. Разходите, включително гаранциите идруги разходи, които ще бъдат направени след експедирането на стоките,обикновено могат да бъдат надеждно оценени, когато другите условия запризнаването на прихода са удовлетворени. Приходът обаче не може да бъдепризнат, когато разходите не могат да бъдат оценени надеждно. При такиваобстоятелства всяко вече получено възнаграждение за продажбата на стоките сеотчита като задължение.

Предоставяне на услуги

20. Когато резултатът от една сделка за предоставяне на услуги може дасе оцени надеждно, приходът, свързан със сделката, се признава в зависимостот етапа на завършеност на сделката към датата на баланса. Резултатът отедна сделка може да се оцени надеждно, когато са изпълнени всички следващиусловия: а) сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; б) вероятно е предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката; в) етапът на завършеност на сделката към датата на баланса може бъде надеждно оценен; и г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат да бъдат надеждно оценени. (Вж. също ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг и ПКР-31 Приход - бартерни сделки, включващи рекламни услуги. 21. Признаването на прихода в зависимост от етапа на завършеност наедна сделка често се нарича метод на процент на завършеност. При този методприходът се признава през счетоводните периоди, през които са извършениуслугите. Признаването на прихода на тази основа осигурява полезнаинформация за обхвата на обслужващата дейност и резултатите от дейносттапрез определен период. МСС 11 също изисква признаването на прихода на тазиоснова. Изискванията на посочения стандарт обикновено се прилагат запризнаването на прихода и съответните разходи по сделка, свързана спредоставянето на услуги. 22. Приходът се признава само когато е вероятно предприятието да имаикономически ползи, свързани със сделката. Когато обаче възникненесигурност относно събирането на сума, вече включена в прихода,несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не евероятно, се признава за разход, а не за корекция на сумата на първоначалнопризнатия приход. 23. Всяко предприятие обикновено може да прави надеждни оценки, следкато е постигнало договореност с другите страни по сделката за следното: а) изпълнимите права на всяка от страните по отношение на услугата, която ще се предоставя или получава от страните; б) полученото или платено възнаграждение; и в) начина и условията на уреждането. Обикновено е необходимо и предприятието да има ефективна вътрешнасистема за финансово бюджетиране и отчитане. Предприятието проверява и акое необходимо, преразглежда приблизителните оценки на прихода по време наизпълнението на услугата. Нуждата от такова преразглеждане не означаванепременно, че резултатът от сделката не може да бъде надеждно оценен. 24. Етапът на завършеност на една сделка може да се определи поразлични методи. Всяко предприятие използва метода, който надеждно оценяваизвършените услуги. В зависимост от характера на сделката методите може давключват: а) преглед на извършената работа; б) извършените до момента услуги като процент от общия обем на услугите, които трябва да бъдат извършени; или в) частта, която направените до момента разходи представляват от общия обем на предвидените разходи по сделката. Само разходите, които отразяват извършените до момента услуги, се включват в направените до момента разходи. Само разходите, които отразяват извършените услуги или услугите, които трябва да бъдат извършени, се включват в общия обем на предвидените разходи по сделката. Междинните и авансовите плащания, направени от клиентите, обикновено неотразяват извършените услуги. 25. Поради практически съображения когато услугите се извършват снеопределен брой действия за конкретен период от време, приходът се признавапо линеен метод за конкретния период, освен ако има доказателства, че другметод по-добре представя етапа на завършеност. Когато едно конкретнодействие е много по-значимо от всички други, признаването на прихода сеотлага до завършването на значимото действие. 26. Когато резултатът от сделката за предоставяне на услуги не може дабъде надеждно оценен, приходът се признава само доколкото признатите разходиса възстановими. 27. През ранните етапи на една сделка често се случва резултатът отсделката да не може да бъде надеждно оценен. Въпреки това е вероятнопредприятието да възстанови направените по сделката разходи. Следователноприходът се признава само доколкото се очаква направените разходи да бъдатвъзстановени. Тъй като резултатът от сделката не може да бъде надежднооценен, не се признава печалба. 28. Когато резултатът от една сделка не може да бъде надеждно оценен ине е вероятно направените разходи да бъдат възстановени, приходът не сепризнава и направените разходи се признават за разход. Когато вече несъществуват несигурности, поради които резултатът от договора не може дабъде надеждно оценен, приходът се признава в съответствие с параграф 20, ане в съответствие с параграф 26.

Лихви, възнаграждения за права и дивиденти

29. Приходът, създаден от използването от други лица на лихвоносниактиви на предприятието, възнаграждения за права и дивиденти, се признава,както е посочено в параграф 30, когато: а) е вероятно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката; и б) сумата на приходите може да бъде надеждно оценена. 30. Приходите се признават въз основа на следното: а) лихвата се признава по метода на ефективната лихва, изложен в МСС 39, параграфи 9 и НП5-НП8; б) възнагражденията за права се признават на базата на счетоводния принцип на начисляване съгласно съдържанието на съответното споразумение; и в) дивидентите се признават, когато се установи правото на акционера да получи плащането. 31. (Заличен). 32. Когато неплатена лихва е била начислена преди придобиването налихвоносна инвестиция, последвалите лихвени постъпления се разпределят междупериода преди придобиването и този след придобиването. Само частта следпридобиването се признава за приход. Когато дивидентите по капиталови ценникнижа се обявяват от печалбите преди придобиването, тези дивиденти сеприспадат от стойността на ценните книжа. Ако е трудно да се направи таковаразпределение, освен на произволна база, дивидентите се признават за приход,освен ако те ясно представляват възстановяване на част от стойността накапиталовите ценни книжа. 33. Възнагражденията за права се начисляват съгласно условията насъответното споразумение и обикновено се признават на тази основа, освен акос оглед на съдържанието на споразумението е по-подходящо приходът да сепризнава на друга системна или рационална база. 34. Приходът се признава само когато има вероятност предприятието даполучи икономически ползи, свързани със сделката. Когато обаче възникненесигурност относно събирането на сума, която вече е включена в прихода,несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не евероятно, се признава за разход, а не за корекция на сумата на първоначалнопризнатия приход.

Оповестяване

35. Всяко предприятие трябва да оповестява: а) счетоводната политика, приета по отношение на признаването на приходите, включително методите, приети за определяне на етапа на завършеност на сделката за предоставяне на услуги; б) сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включително приходите от: i) продажба на стоки; ii) предоставяне на услуги; iii) лихви; iv) възнаграждения за права; v) дивиденти; и в) сумата на прихода, създаден от размяната на стоки или услуги, включен във всяка важна категория приходи. 36. Всяко предприятие оповестява всички условни пасиви и условниактиви в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. Условни пасиви и условни активи могат да възникнат от балансови статии, катонапример гаранционни разходи, искове, неустойки или евентуални загуби.

Дата на влизане в сила

37. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, коитообхващат периодите, започващи на или след 1 януари 1995 г. Виж: • Постоянен комитет за разяснения: ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг (резюме); • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Оценъчни бази и концепции за капитала - резюме; • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Признаване на елементите на финансовите отчети и качествени характеристики - резюме

Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом