Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер261.45 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_37_Provizii_uslovni_pasiv
  1   2
Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Цел

Целта на настоящия стандарт е да осигури подходящи критерии запризнаване и бази за оценяване, които да се прилагат към провизиите,условните пасиви и условните активи, както и да осигури оповестяването надостатъчна информация в поясненията към счетоводния отчет, за да се дадевъзможност на потребителите му да разберат техния характер, разположение въввремето и сума.

Обхват

1. Настоящият стандарт се прилага от всички предприятия при отчитанетона провизии, условни пасиви и условни активи, с изключение на: а) такива, които произтичат от подлежащи на изпълнение договори, освенако договорите са обременяващи; б) [заличена]; в) такива, покрити от друг стандарт. 2. Настоящият стандарт не се прилага за финансови инструменти(включително гаранции), които са в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти:признаване и оценяване. 3. Подлежащи на изпълнение договори са такива договори, по които никояот страните не е изпълнила нито едно от своите задължения или и двете страниса изпълнили своите задължения частично в еднаква степен. Настоящиятстандарт не се отнася до подлежащи на изпълнение договори, освен ако не саобременяващи. 4. [Заличен] 5. В случаите, когато определени провизии, условни пасиви или условниактиви се разглеждат от друг МСС, предприятието прилага съответния, а ненастоящия (МСС 37) стандарт. Например МСФО 3 Бизнес комбинации се отнасяза третирането от придобиващия на условни пасиви, поети при бизнескомбинация. По подобен начин за определени видове провизии също се отнасят следнитестандарти: (а) строителни договори (вж. МСС 11 Договори за строителство); (б) данъци върху доходите (вж. МСС 12 Данъци върху дохода); (в) лизинги (вж. МСС 17 Лизинг). Въпреки това МСС 17 не съдържа специфични изисквания за третиране на оперативните лизинги, които са станали обременяващи, в такива случаи се прилага настоящият стандарт; (г) доходи на наети лица (вж. МСС 19 Доходи на наети лица); (д) застрахователни договори (вж. МСФО 4 Застрахователни договори) Въпреки това настоящият стандарт се прилага за провизии, условни пасиви иусловни активи, различни от тези, които възникват от договорни задължения иправа по застрахователни договори в обхвата на МСФО 4. 6. Някои суми, третирани като провизии, може да се отнасят допризнаването на приходи, например в случаите, когато предприятието давагаранции срещу възнаграждение. Настоящият стандарт не се отнася допризнаването на приходи. МСС 18 Приходи определя обстоятелствата, при коитосе признават приходите, и предоставя практическо ръководство за прилагане накритериите за признаване. Настоящият стандарт не отменя изискванията на МСС18. 7. Настоящият стандарт определя провизиите като задължение снеопределена срочност или сума. В някои страни терминът "провизия" сеизползва също и в контекста на такива статии като амортизация, обезценка наактиви и съмнителни вземания: това са преизчисления на балансовите суми наактивите и настоящият стандарт не се отнася до тях. 8. Други МСС определят дали разходването на средства да се третиракато придобиване на активи или като разходи. Тези проблеми не се третират в настоящия стандарт. Съответнонастоящият стандарт нито забранява, нито изисква капитализация на признатитеразходи, когато е направена провизия. 9. Настоящият стандарт се отнася до провизиите за преструктуриране(включително преустановени дейности). Когато преструктурирането отговаря наопределението за преустановена дейност, може да се изискват допълнителниоповестявания по силата на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, ипреустановени дейности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

10. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение: Провизия е задължение с неопределена срочност или сума. Пасив е настоящо задължение на предприятието, произтичащо от миналисъбития, чието уреждане се очаква да породи необходимост от изходящ поток отресурси на предприятието, съдържащ икономически ползи. Задължаващо събитие е събитие, което поражда правно или конструктивнозадължение, което има за резултат липсата на реална алтернатива за урежданена задължението. Правно задължение е задължение, което произлиза от: а) договор (според неговите изрични клаузи и по подразбиране); б) законодателство; или в) друго действие на закона. Конструктивно задължение е задължение, което произлиза от действията напредприятието, когато: а) на базата на установена тенденция на предходна практика,публикувани политики или достатъчно специфично текущо твърдениепредприятието е показало на други страни, че е готово да приеме определениотговорности; и б) като резултат предприятието създава у другите страни определеноочакване, че ще изпълни тези отговорности. Условен пасив е: а) възможно задължение, възникнало като последствие от минали събитияи чието съществуване може да се потвърди само от настъпването илиненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могатда бъдат напълно контролирани от предприятието; или б) настоящо задължение, произтичащо от минали събития, което не е билопризнато поради това, че: i) не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси,съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението; или ii) сумата на задължението не подлежи на оценяване с необходиматанадеждност. Условен актив е възможен актив, възникващ като последствие от миналисъбития и чието съществуване може да се потвърди от настъпването илиненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могатда бъдат напълно контролирани от предприятието. Обременяващ договор е такъв договор, по силата на който разходите,направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономическиползи, произтичащи от договора. Преструктуриране е програма, която е планирана и контролирана отръководството на предприятието и която ще промени съществено: а) обхвата на дейността на предприятието; или б) начина на осъществяване на дейността на предприятието.

Провизии и други пасиви

11. Провизиите могат да бъдат разграничени от другите пасиви, катонапример търговски задължения и начислени разходи, тъй като съществуванесигурност относно разположението във времето и сумата на бъдещите разходи,които ще бъдат необходими за уреждането му. Прави се следното разграничение: а) търговските задължения представляват задължения да се заплати заполучени стоки или услуги, които са били фактурирани или са били предмет наформално споразумение с доставчика; и б) начислените разходи представляват задължения да се заплати заполучени стоки или услуги, които все още не са платени, фактурирани или сапредмет на формално споразумение с доставчика, включително суми, дължими наслужители (например начислени суми за отпуски, дължими на служители);въпреки че понякога е необходимо да се направи преценка на сумите или навремето, за което се отнасят, степента на несигурност при начисленитеразходи обикновено е по-малка от тази, за която се изисква да се направипровизия. Начислените разходи обикновено се отчитат като част от търговските идругите задължения, докато провизиите се отчитат отделно.

Взаимовръзка между провизии и условни пасиви

12. В общия смисъл всички провизии са условни, тъй като те санеопределени като време на проявление и сума. Независимо от това в рамките на настоящия стандарт терминът "условен"се използва за пасиви или активи, които не са признати, защото тяхнотоналичие може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едноили повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцялоконтролирани от предприятието. В допълнение терминът "условни пасиви" сеизползва за пасиви, които не отговарят на критериите за признаване. 13. Настоящият стандарт прави разграничение между: а) провизии - които се признават като пасиви (като се вземе предвиднадеждността на оценката, която може да им бъде направена), тъй като те санастоящи задължения и е вероятно за тяхното погасяване да бъде необходимизходящ поток, съдържащ икономически ползи; и б) условни пасиви - които не се признават като пасиви, защото са: i) възможни задължения, тъй като все още не е потвърдено далипредприятието има налично задължение, което би могло да доведе донеобходимост от поток ресурси, съдържащи икономически ползи; или ii) настоящи задължения, които не отговарят на критериите запризнаване, определени в настоящия стандарт (тъй като или не е вероятно дасе появи необходимост от поток ресурси, съдържащи икономически ползи запогасяване на задължението, или не може да бъде направена достатъчнонадеждна оценка на сумата на задължението).

Признаване

Провизии

14. Провизия се признава тогава, когато: а) предприятието има настоящо задължение (правно или конструктивно)като резултат от минали събития; б) има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходимпоток ресурси, съдържащ икономически ползи; и в) може да бъде направена надеждна оценка на стойността назадължението. Ако тези условия не са изпълнени, провизия не се признава.

Настоящо задължение

15. В редки случаи може да не е ясно дали съществува настоящозадължение. В такива случаи се предполага, че миналото събитие е породилонастоящо задължение, ако предвид всички налични обстоятелства е по-вероятнотакова настоящо задължение да съществува към датата на баланса. 16. Почти във всички случаи обикновено е ясно дали определено миналосъбитие има за последствие настоящо задължение. В редки случаи, напримерпри съдебен процес, може да се спори дали определени събития са настъпили,или дали тези събития ще имат за резултат настоящо задължение. В такъвслучай предприятието определя дали настоящото задължение съществува къмдатата на баланса, като се вземат предвид всички налични обстоятелства,включително например мнението на специалисти. Взетите предвид обстоятелствавключват всички допълнителни обстоятелства, предоставени от събитията следдатата на баланса. На базата на тези обстоятелства: а) когато е по-вероятно настоящото задължение да съществува към дататана баланса, предприятието признава провизия (ако са изпълнени критериите запризнаване); и б) когато е по-вероятно настоящото задължение да не съществува къмдатата на баланса, предприятието оповестява условно задължение, освен аковъзможността за изходящ поток ресурси, съдържащ икономически ползи, запогасяването на задължението е отдалечена във времето (вж. параграф 86).

Минало събитие

17. Минало събитие, което води до настоящо задължение, се наричазадължаващо събитие. За да бъде едно събитие задължаващо, е необходимопредприятието да няма реална алтернатива за уреждане на задължението,произлизащо от същото събитие. Такива са случаите, когато: а) уреждането на задължението е наложено от закона; или б) когато съществува конструктивно задължение, при което породилото госъбитие (което може да бъде действие на предприятието) създава реалноочакване у други страни, че предприятието ще се освободи от това задължение. 18. Финансовите отчети се отнасят до финансовото състояние напредприятието към края на отчетния период, а не към неговото възможносъстояние в бъдещето. Поради тази причина не се признават провизии забъдещи разходи за дейността. Единствените задължения, които се признават вбаланса на предприятието, са онези, които съществуват към датата на баланса. 19. Като провизии се признават само онези задължения, които произлизатот минали събития, съществуващи независимо от бъдещите действия напредприятието (т. е. бъдещото осъществяване на дейността). Примери затакива задължения са наказателните лихви или разходите за възстановяване нанезаконно нанесени щети на околната среда, като и в двата случая се налагаизползването на изходящ поток от ресурси, съдържащ икономически ползи, запогасяване на задължението, независимо от бъдещите действия напредприятието. По същия начин едно предприятие признава провизия заразходите за демонтиране на нефтени инсталации или атомна електроцентрала достепента, до която предприятието е задължено да възстанови щетите, нанесенина околната среда. И обратно, поради търговски натиск или законовиизисквания предприятието може да реши да отчете разходи за специфични бъдещидейности (например за поставяне на филтри на заводските комини приопределени видове предприятия). Тъй като предприятието може да избегнебъдещите разходи посредством бъдещи действия, например като промени начинаси на работа, то няма да има настоящо задължение за извършване на тезибъдещи разходи и не признава провизия. 20. Задължението винаги включва друга страна, на която предприятието езадължено. Не е необходимо обаче да се знае идентичността на тази другастрана - всъщност задължението би могло да бъде към обществеността катоцяло. Тъй като задължението винаги включва обвързване с друга страна, оттова следва, че решението на ръководството или съвета на директорите непоражда конструктивно задължение към датата на баланса, освен ако решениетоне е било обсъждано преди датата на баланса с онези, които са засегнати отнего, по достатъчно специфичен начин, за да се създаде у засегнатите реалноочакване, че предприятието ще изпълни своите задължения. 21. Събитие, което не поражда задължение в момента на настъпването му,може да породи задължение с по-късна дата поради промени в законодателствотоили поради определено действие на предприятието, което поражда конструктивнозадължение (например достатъчно специфично публично изявление). Напримеркогато е нанесена вреда на околната среда, може да няма задължение завъзстановяване на щетите. Независимо от това причиняването на вреда може дастане задължаващо събитие, когато влезе в сила нов закон, който да изисквавъзстановяване на вече нанесени щети, или когато предприятието направипублично изявление, че поема отговорността за възстановяване на щетите поначин, който създава конструктивно задължение. 22. Когато подробностите на предложен нов закон все още не сауточнени, задължението възниква само след приемането на закона. За целитена настоящия стандарт този вид задължение се третира като правно задължение.Различните обстоятелства, съпътстващи приемането на закон, дават възможностда се определи отделно събитие, което би направило сигурно евентуалнотоприемане на закона, докато той наистина бъде приет. В много случаи еневъзможно влизането в сила на закона да е напълно сигурно, докато той невлезе в сила.

Вероятен изходящ поток ресурси, съдържащи икономически ползи

23. За да може един пасив да се квалифицира за признаване, енеобходимо да има не само настоящо задължение, но също и вероятност запогасяването му да бъде необходим изходящ поток ресурси, съдържащикономически ползи. За целите на настоящия стандарт [24] изходящ поток отресурси или друго събитие се считат за вероятни, ако има по-голямавероятност да настъпят, отколкото да не настъпят. Когато няма вероятност дасе появи настоящо задължение, предприятието оповестява условни пасиви, освенако възможността за изходящ поток ресурси, съдържащ икономически ползи, запогасяване на задължението е отдалечена във времето (вж. параграф 86). 24. Когато съществуват редица подобни задължения (например продуктовигаранции или подобни договори), вероятната необходимост от изходящ поток запогасяване на задължението се определя, като се отчете класът назадълженията като цяло. Въпреки че вероятно необходимият изходящ поток завсяка отделна статия може да бъде малък, може също така да има вероятностнякои изходящи потоци от ресурси да бъдат необходими за уреждане на целияклас задължения. В този случай се признава провизия (ако са изпълненивсички други критерии за признаване).

Надеждна приблизителна оценка на задължението

25. Използването на приблизителни оценки е съществена част отизготвянето на финансовите отчети и не омаловажава тяхната надеждност. Товаважи специално при провизиите, които по своята същност са по-несигурни отповечето балансови статии. Освен в изключително редки случаи, предприятиетое в състояние да определи обхвата на възможните резултати и поради това данаправи приблизителна оценка на задължението, която да е достатъчно надежднапри признаване на провизия. 26. В изключително редки случаи, когато не може да бъде направенанадеждна оценка, съществува задължение, което не може да бъде признато.Това задължение се оповестява като условно задължение (вж. параграф 86).

  1   2

Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом