Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
ИмеКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер38.23 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pu-fisn-sotirova-vladikov.eu/U4R_Conspectus.doc
Пловдивски университет:Паисий Хилендарски

Факултет: Икономически и социални науки

Катедра: Икономически и политически науки

Лектор: проф.д.ик.н. Мария Сотирова

Асистент: гл.ас.Атанас Владиков

Дисциплина: Управление на човешките ресурси

Актуалност: януари/2012 г.


КОНСПЕКТ

за семестриален изпит

по „Управление на човешките ресурси”


 1. Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и „човешки капитал”. Общото и различното между концепцията „управление на персонала” и „управлението на човешките ресурси”.

 2. Възникване и развитие на управленската мисъл и управленска теория и практика: периоди и еволюция във възгледите за труда и управлението. Основни управленски подходи и управленски теории.

 3. Същност и основни моменти на класическия подход: научно управление и административна школа.

 4. Неокласически подход и движението за хуманизация на труда. Японският модел на управление.

 5. Ситуационният подход: същност и ситуационни фактори.

 6. Бихейвиористки теории за управлението на човешките ресурси.

 7. Мотивация и мотивационни теории: съдържателни и процесни теории за мотивацията. Мотивационен процес.

 8. Лидерство и теории за лидерството. Ролята на личността и властта. Стилове на управление.

 9. Теория за човешкия капитал на Гари Бекер и Теодор Шулц. Инвестиции в образованието: доходност и възвращаемост. Анализ на разходите и ползите от образование.

 10. Социално-икономическа среда на управлението на човешките ресурси – пазар на труда, същност и специфични характеристики.

 11. Основни подходи и теории за изследване на пазара на труда – микроикономически анализ на търсенето, предлагането и пазарното равновесие.

 12. Основни подходи и теории за изследване на пазара на труда – същност на сегментирането на пазара на труда.

 13. Основни подходи и теории за изследване на пазара на труда – същност и основни моменти на институционалните регулации на пазара на труда.

 14. Трудово отношение. Основания за възникване. Страни – работодател и работник. Работодателски и трудов статус.

 15. Заетост и системи на заетост. Същност и равнища на изследване и оценка на заетостта. Показатели и индикатори за оценка на заетостта – масата на работното време, производителност на труда.

 16. Безработица: същност, видове, индикатори за оценка

 17. Управление на безработицата като социален риск. Осигурителни вноски и обезщетения.

 18. Модели и системи на управление на човешките ресурси в организациите. Обхват, съдържание, основни компоненти.

 19. Стратегии и политики за управление на човешките ресурси в организациите.

 20. Планиране на потребностите от човешки ресурси. Основни организационни стандарти. Длъжностна характеристика. Анализ на работните места и разработване на длъжностни характеристики.

 21. Набиране и подбор на персонала. Основни техники на подбор.

 22. Оценка на длъжностите и оценка на трудовото представяне на работниците и служителите. Подходи, системи, техники.

 23. Стимулиране на персонала. Работна заплата – същност, функции, концепции за нейното формиране.

 24. Минимална работна заплата – роля, функции, методи за определяне

 25. Управление на работните заплати в организациите. Системи на заплащане. Структура и видове работни заплати – основна, индивидуална, брутна, нетна; номинална и реална работна заплата.

 26. Стимулиране на персонала. Работодателски политики – професионална квалификация и професионална кариера.

 27. Здраве и безопасност при работа. Работодателски задължения и отговорности

 28. Управлението на човешките ресурси и представителството на интереси. Сдружаване на работодателите и работниците, респективно в работодателски и работнически организации – синдикати. Същност и съдържание на правото на сдружаването. Механизми на регулиране.

 29. Тристранното сътрудничество и неговото отражение върху управлението на човешките ресурси в предприятията и организациите.

 30. Колективно трудово договаряне. Същност, функции, структура и съдържание на колективния трудов договор.

 31. Колективни трудови конфликти. Същност и теории. Видове конфликти. Мирни средства за разрешаване на колективните трудови конфликти.

 32. Трудови конфликти и преки протестни средства за тяхното разрешаване. Стачка и локаут.УЧЕБНИЦИ

1.Учебник: „Персонален мениджмънт”-1994г, гр.София; Н.Стефанов, издателство „Призма”

2.Учебник: „Икономика на труда”, 2003г, гр.Пловдив; автор: Мария Сотирова

/може да се намери в книжарницата на Ректората, ПУ „П.Хилендарски”/

3.Учебник: „Финансово управление на човешките ресурси”, 2001г, гр.Велико Търново; автор: Андрей Захариев; издателство „Абагар”

4.Учебник: „Управление на човешките ресурси”, -2000г, гр.София, авторски колектив: Д.Шопов и колектив; издателство „Тракия”.

5.Учебник: „Човешкият капитал”, -2001г, гр.София, автор: Атанас Казаков, УИ „Стопанство”


ПОМАГАЛА, ПОСОБИЯ, ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

1. „Учебно помагало по икономика на труда”, 2009г, автор: Атанас Владиков, издава ПУ „П.Хилендарски”

2.Учебно пособие: „Управление на човешките ресурси” – 1997г, гр.Пловдив, автор: Мария Сотирова, /учебно пособие за дистанционно обучение/

3.Справочник: „Пътеводител на икономическите показатели”-5-то издание, 2004г, гр.София, издателство: „Класика и Стил”-ООД

4.Справочник: „България в контурите на трудова Европа”, 2007г, Брюксел; издание на Европейски професионален съюзКонспект „Управление на човешките ресурси”, www.pu-fisn-sotirova-vladikov.eu

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconЧовешките ресурси като обект на управление – място, роля и основни характеристики на човешките ресурси в бизнесорганизацията
Бъде тя конкурентоспособна спрямо останалите. Това изисква участието не само на управителя на организацията, а също така и компетентно...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
Семинара ще изгради практически знания и умения за изработване на дългосрочна и всеобхватна програма за Управление на Човешките ресурси...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconАутсорсинг: естестественият избор при управление на човешките ресурси доц д-р М. Харизанова унсс, катедра „Управление
Специално внимание е отделено на предпоставките за използването на аутсорсинга при управление на човешките ресурси, предимствата...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси icon"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)"
Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconЛитература Предговор
Организацията от гледна точка на управлението. Поведението на индивида. Трите индивидуални различия и причините за различията. Поведението...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси icon1. Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси
Учр в краткосрочен и средносрочен план се възприема като оперативно управление, а управлението на чр в дългосрочен план, като стратегическо...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconОбщински съвет елена
Управление на човешките ресурси”, приоритет 5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия bg051PO002/10 5-01,...
Конспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом