Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_36_Obezcenka_na_aktivi.rt
  1   2   3   4   5   6
Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

Цел

1. Целта на настоящия стандарт е да се препоръчат процедури, коитоедно предприятие да прилага, за да се увери, че активите му се отчитат постойност, ненадвишаваща тяхната възстановима стойност. Даден актив сеотчита по по-високата от възстановимата му стойност, ако балансовата мустойност надвишава стойността, която може да бъде възстановена приизползване или при продажба на актива. В такъв случай активът се счита заобезценен и стандартът изисква предприятието да признае загуба от обезценка.Стандартът също така посочва кога едно предприятие възстановява обратнозагуби от обезценка и препоръчва определени оповестявания за обезценениактиви.

Обхват

2. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на обезценката навсички активи, освен: а) материални запаси (вж. МСС 2 Mатериални запаси); б) активи, възникващи от договори за строителство (вж. МСС 11 Договори за строителство); в) отсрочени данъчни активи (вж. МСС 12 Данъци върху доходa); г) активи, свързани с доходи на наети лица (вж. МСС 19 Доходи на наети лица); д) финансови активи, включени в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване; е) инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност (вж. МСС 40 Инвестиционни имоти); ж) биологични активи, отнасящи се до земеделска дейност, които са оценени по справедлива стойност, намалена с приблизително оценените разходи по продажби (вж. МСС 41 Земеделие); з) отсрочени разходи по придобиване и нематериални активи с произход договорни права на застрахователя по застрахователни договори, включени в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори; и и) нетекущи активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности. 3. Стандартът не се прилага за стоково-материални запаси, активи,възникващи от договори за строителство, отсрочени данъчни активи или активи,свързани с доходи на наети лица, или активи, класифицирани като държани запродажба (или включени в група за освобождаване, която е класифицирана катодържана за продажба), защото съществуващите Международни счетоводнистандарти, прилагани за тези активи, съдържат изисквания за признаването иоценката на тези активи. 4. Стандартът се прилага за финансови активи, класифицирани като: а) дъщерни предприятия, съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети; б) асоциирани предприятия, съгласно МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия; в) съвместни предприятия, съгласно МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. За обезценката на други финансови активи се прилага МСС 39. 5. Настоящият стандарт не се прилага за финансови активи, включени вобхвата на МСС 39, инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност всъответствие с МСС 40, или биологични активи, свързани със селскостопанскадейност, оценени по справедлива стойност, намалена с приблизително оцененитеразходи за продажба в съответствие с МСС 41. Настоящият стандарт обаче сеприлага към активи, които се отчитат по преоценена стойност (справедливастойност), съгласно изискванията на други Международни счетоводни стандартикато например моделът за преоценка съгласно МСС 16 Имоти, машини исъоръжения. Същевременно дали стойността на един преоценен актив може дабъде намалена, зависи от начина на определяне на справедливата му стойност: а) ако справедливата стойност на актива е пазарната му стойност, единствената разлика между справедливата стойност на актива и справедливата му стойност, намалена с разходите за продажба, са преките допълнителни разходи по изваждане от употреба на актива: i) ако разходите по изваждане от употреба са несъществени, възстановимата стойност на преоценения актив ще бъде близка до или по-висока от преоценената му стойност (справедлива стойност). В този случай след прилагане на изискванията за преоценка не е вероятно стойността на преоценения актив да бъде намалена и няма нужда да се изчислява неговата възстановима стойност; и ii) ако разходите по изваждане от употреба на актива не са несъществени, нетната справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на преоценения актив, ще бъде по-ниска от справедливата му стойност. Следователно стойността на преоценения актив ще бъде намалена, в случай че стойността му в употреба е по-ниска от преоценената му стойност (справедлива стойност). В този случай, след прилагане на изискванията за преоценка, предприятието прилага настоящия стандарт, за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена; и б) ако справедливата стойност на актива е определена на друга база, а не по пазарната му стойност, неговата преоценена стойност (справедлива стойност) може да бъде по-висока или по-ниска от възстановимата му стойност. Следователно след прилагане на изискванията за преоценка, предприятието прилага настоящия стандарт, за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена.

Определения

6. В стандарта са използвани следните термини с посоченото значение:

Активен пазар е пазар, на който съществуват следните условия:

а) търгуваните на пазара единици са хомогенни; б) желаещи купувачи и желаещи продавачи могат да се намерят по всяко време; и в) цените са достояние на обществеността. Дата на споразумението за бизнес комбинация е датата, на която епостигнато по същество споразумение между комбиниращите се страни и в случаяна публично регистрирани предприятия, това е съобщено на обществеността. Вслучай на враждебно поглъщане най-ранната дата, на която е постигнатоспоразумение по същество между комбиниращите се страни, е датата, на коятодостатъчен брой от собствениците на придобиваното предприятие са приелипредложението на придобиващото предприятие да получи контрол надпридобиваното предприятие. Балансова сума е стойността, по която един актив се посочва в балансана предприятието след приспадане на натрупаната амортизация и натрупанитекъм момента загуби от обезценка. Единица, генерираща входящи парични потоци, е най-малката разграничимагрупа активи, генерираща парични потоци от използване на активите, които сав значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групиот активи. Корпоративни активи са активи, различни от репутацията, коитодопринасят за генерирането на бъдещи парични потоци както от разглежданитеединици, генериращи парични потоци, така и от други единици, генериращипарични потоци. Разходи по изваждане от употреба са допълнителните разходи, прякосвързани с изваждането от употреба даден актив с изключение на финансовитеразходи и разходите за подоходни данъци. Амортизационна сума е цената на придобиване на актива или друга сума,посочена вместо цена на придобиване във финансовите отчети, намалена состатъчната му стойност. Амортизация е систематичното разпределение на амортизационната сума нададен актив през полезния му живот. (При нематериалните активи обикновено сеизползва терминът "обезценка" вместо "амортизация".) Справедливата стойност, намалена с разходите по продажба, е сумата,която би могла да бъде получена при продажбата на даден актив или единица,генерираща парични потоци, в пряка сделка между информирани и желаещиосъществяването на сделката страни, след приспадане на разходите попродажбата. Загуба от обезценка на актив е сумата, с която балансовата стойност наактива или единицата, генерираща парични потоци, надвишава неговатавъзстановима стойност. Възстановима стойност на актив или единица, генерираща парични потоци,е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба нададен актив, и неговата стойност в употреба. Полезен живот е едно от двете: а) периодът от време, през който се очаква активът да бъде ползван в предприятието; или б) количество единици продукция, които се очаква да бъдат получени от предприятието в процеса на ползване на актива. Стойност в употреба е настоящата стойност на бъдещите парични потоци,които се очаква да бъдат получени от актива или единицата, генериращапарични потоци.

Идентифициране на актив, чиято стойност може да бъде обезценена

7. Параграфи 8-17 конкретизират кога се определя възстановимастойност. Тези изисквания използват термина "актив", но се отнасят веднаква степен за индивидуални активи и за единици, генериращи паричнипотоци. Останалата част от настоящия стандарт е структурирана, както следва: а) параграфи 18-57 определят изискванията за оценяване на възстановима стойност. Тези изисквания също използват термина "актив", но се отнасят в еднаква степен за индивидуални активи и за единици, генериращи парични потоци; б) параграфи 58-108 определят изискванията за признаване и оценяване на загубите от обезценка. Признаването и оценяването на загубите от обезценка за индивидуални активи, различни от репутация, се разглеждат в параграфи 58-64. Параграфи 65-108 разглеждат признаването и оценяването на загуби от обезценка на единици, генериращи парични потоци и репутация; в) параграфи 109-116 определят изискванията за възстановяване на загуби от обезценка, признати в предходни периоди за актив или единица, генерираща парични потоци. И отново, тези изисквания също използват термина "актив", но се отнасят в еднаква степен за индивидуални активи и за единици, генериращи парични потоци. Допълнителни изисквания за индивидуален актив са изложени в параграфи 117-121, за единица, генерираща парични потоци - в параграфи 122 и 123, а за репутация - в параграфи 124 и 125; г) параграфи 126-133 посочват информацията, която се оповестява относно загубите от обезценка и възстановяването на загуби от обезценка за активи и единици, генериращи парични потоци. Параграфи 134-137 определят допълнителни изисквания за оповестяване за единици, генериращи парични потоци, към които са разпределени репутация или активи с неопределен полезен живот за целите на теста за обезценка. 8. Един актив е обезценен, когато балансовата му сума надвишававъзстановимата му стойност. Параграфи 12-14 описват някои от индикациите,че може да е настъпила обезценка на актив: ако някоя от тези индикации еналице, предприятието прави формална оценка на възстановимата стойност. Сизключение на описаното в параграф 10, в случай че няма налице индикации запотенциална обезценка на актив, няма изискване от страна на стандартапредприятието да извърши формална оценка на възстановимата стойност. 9. Предприятието оценява към всяка отчетна дата дали съществуватиндикации, че стойността на даден актив е обезценена. В случай на такиваиндикации, предприятието изчислява възстановимата стойност на актива. 10. Независимо дали има индикации за обезценка, предприятието същотака: а) проверява нематериален актив с неопределен полезен живот или нематериален актив, все още неналичен за употреба, за обезценка ежегодно, като сравнява неговата балансова сума с възстановимата му стойност. Този тест за обезценка може да се извършва по всяко време през годишния период, при условие че всяка година се извършва по едно и също време. Различни нематериални активи могат да се проверяват за обезценка по различно време. Ако обаче такъв нематериален актив е бил първоначално признат през текущия годишен период, този нематериален актив се проверява за обезценка преди края на текущия годишен период; б) проверява репутацията, придобита в бизнес комбинация, за обезценка годишно в съответствие с параграфи 80-99. 11. Способността на даден нематериален актив да генерира достатъчнобъдещи икономически ползи, за да възстанови балансовата си стойност,обикновено е предмет на по-голяма несигурност преди активът да е наличен заупотреба, отколкото след като той е наличен за употреба. Следователнонастоящият стандарт изисква предприятието да проверява за обезценка поневеднъж годишно балансовата сума на даден нематериален актив, който все ощене е наличен за употреба. 12. При преценка за съществуването на индикации за обезценка на даденактив, предприятието взема предвид минимум следните признаци:

Външни източници на информация

а) през отчетния период пазарната стойност на актива е намаляла значително повече, отколкото би могло да се очаква като резултат от изминалото време или нормалната употреба; б) през периода са настъпили или в близко бъдеще ще настъпят значителни промени с негативен ефект върху предприятието, свързани с технологичната, пазарната, икономическата или правната среда, в която предприятието оперира, или с пазара, за който е предназначен активът; в) пазарните лихвени проценти или други пазарни норми на възвръщаемост на инвестициите са нараснали през отчетния период и е вероятно тези увеличения да окажат влияние върху дисконтовия процент, използван при изчисляване на стойността в употреба на актива и да намалят значително възстановимата стойност на актива; г) балансовата сума на нетните активи на отчитащото се предприятие е по-висока от неговата пазарна капитализация.

Вътрешни източници на информация

д) има данни за морално изхабяване или физическо увреждане на актива; е) през отчетния период са настъпили или в близко бъдеще се очаква да настъпят значителни промени с обратен ефект върху предприятието, в обема или начина на настоящото или бъдещото използване на актива. Тези промени включват неизползване на актива, планове за преустановяване или преструктуриране на дейността, за която активът се използва, или продажба на актива преди предварително определения срок, преоценка на полезния живот на актива като краен вместо като безкраен; (След като активът отговори на критериите, за да бъде класифициран като държан за продажба (или да бъде включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба), той се изключва от обхвата на настоящия стандарт и се отчита в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности.) ж) има данни от вътрешнофирмената отчетност, които показват, че икономическата изгода от ползването на актива е или се очаква да бъде по-ниска от очакваната. 13. Списъкът в параграф 12 не е изчерпателен. Предприятието може даустанови и други индикации, че стойността на актива може да е обезценена,което налага предприятието да определи възстановимата стойност на актива илив случая с репутацията - да извърши тест за обезценка в съответствие спараграфи 80-99. 14. Данните от вътрешнофирмени отчети, които показват, че стойносттана даден актив може да намалее, включват наличието на: а) парични потоци за придобиване на актив или последваща нужда от парични средства за функциониране или поддръжка на актива, значително надвишаващи предварително предвидените; б) фактически нетни парични потоци или оперативна печалба или загуба, произтичащи от актива, които са значително по-лоши от планираните; в) значително намаление в планираните нетни парични потоци или оперативната печалба или значително увеличение на планираната загуба, произтичащи от актива; г) оперативни загуби или нетни изходящи парични потоци, когато сумите за текущия период са сумирани с планираните бъдещи суми. 15. Както е посочено в параграф 10, настоящият стандарт изискванематериален актив с неопределен полезен живот или който все още не еналичен за употреба и репутацията да се подлагат на тест за обезценканай-малко веднъж годишно. В допълнение към случаите, когато се прилагатизискванията на параграф 10, при оценяване на необходимостта за определянена възстановимата стойност на актив се прилага принципът на същественост.Например ако предходни изчисления показват, че възстановимата стойност наактива е значително по-висока от балансовата му стойност, няма нуждапредприятието да оценява отново възстановимата стойност на актива, ако не санастъпили събития, които да елиминират тази разлика. Аналогично, предходенанализ може да е показал, че възстановимата стойност на актива не ечувствителна към една (или повече) от индикациите, изброени в параграф 12. 16. Като илюстрация на параграф 15, ако пазарните лихвени проценти илидруги пазарни проценти на възвръщаемост на инвестициите са се увеличили презотчетния период, не е нужно предприятието да извършва формална оценка навъзстановимата стойност на актива в следните случаи: а) ако не е вероятно дисконтовият процент, използван при изчисляване на стойността в употреба на актива, да бъде повлиян от увеличение на пазарните лихвени нива. Например увеличения в краткосрочните лихвени проценти може да не окажат съществен ефект върху дисконтовия процент, използван за актив с дълъг остатъчен полезен живот; или б) ако е вероятно дисконтовият процент, използван при изчисляване на стойността в употреба на актива, да бъде повлиян от увеличение на пазарните лихвени нива, но предходен анализ на чувствителността на възстановимата стойност на актива показва, че: i) не е вероятно да настъпи значително намаление във възстановимата стойност на актива, тъй като има вероятност бъдещите парични потоци също да се увеличат. Например в някои случаи предприятието може да е в състояние да покаже, че то променя приходите си с цел компенсиране на възможно увеличение на пазарните лихвени нива; или ii) не е вероятно намалението във възстановимата стойност на актива да доведе до съществено намаление на стойността му. 17. Ако съществуват индикации за обезценка на актива, това може дапоказва, че оставащият полезен живот на актива, методът на амортизация илиостатъчната стойност на актива се преразглеждат и коригират в съответствие сМеждународния счетоводен стандарт, приложим за актива, дори в случай че заактива не е призната загуба от обезценка.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом