Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер9.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgariaholding.com/media/annual_report_documents/Decl_100o_Bogomila_konsolid_3.doc

Д Е К Л А Р А Ц И Я


на основание чл.100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал.1, т.6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


Подписаната, Богомила Иванова Христова, ЕГН: 7110093075, в качеството ми на Директор Връзки с инвеститорите на “Индустриален холдинг България” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 13081/1996 година,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Докладът за дейността към годишен финансов отчет за дейността за 2011 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Индустриален холдинг България” АД, състоянието на дружеството и дружествата включени в консолидацията заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправвено дружеството.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.


27.04.2012 година Декларатор: …..………….…….…..................

/Богомила Христова/

Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом