17 до община град добрич ул. "България" №12 град добрич техническа оферта
Име17 до община град добрич ул. "България" №12 град добрич техническа оферта
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер35.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/12-Oferta_tehnicheska.doc


Образец 17


ДО

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

УЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 12

ГРАД ДОБРИЧ


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕНОВИРАНЕ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ГРАД ДОБРИЧ: БУЛЕВАРД „25-ТИ СЕПТЕМВРИ”, УЛИЦА „ПОП БОГОМИЛ” И УЛИЦА „КАЛИАКРА


От…………………………………...……………......................, представлявано от Управителя /изп.директор/……………………........................................................................................... с ЕГН …….……………........


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: “Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард „25-ти септември”, улица „Поп Богомил” и улица „Калиакра” в изпълнение на Проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура” (SMART)”, по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


Представляваното от мен дружество е регистрирано по фирмено дело №……… от ………. год. по описа на …………………………... съд, данъчен №………………. , Булстат ………………… със седалище …………………… и адрес на управление: ……………….……………….., ул……………………………………………………………, №………, тел…………………., факс……………….


През последните години сме участвали в изпълнението на обществени поръчки със същия характер:

  1. ……………………………………………………………………………….

  2. ………………………………………………………………………………

  3. ………………………………………………………………………………

  4. ………………………………………………………………………………

  5. ………………………………………………………………………………


За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответната справка.


Срок на валидност на офертата ............................. /цифром и словом/ дни.

Забележка: Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от срока записан в Обявлението за обществената поръчка!


П Р Е Д Л А Г А М Е:


Да изпълним обектa при следните състезателни елементи:


1. Гаранционен срок на извършените СМР на обекта …………… месеца, от датата на тяхното приемане от Възложителя.


Забележка:

Гаранционният срок не може да бъде по-малък от нормативно определените по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;


За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на СМР, съгласно договорните условия.


2. Срок за изпълнение (т.4 от Таблица 1) …………………. календарни дни.

Таблица 1Наименование на под обекти

Срок за изпълнение в календарни дни

1.

Реновиране на булевард „25-ти септември”
2.

Реновиране на улица „Поп Богомил”
3.

Реновиране на улица „Калиакра
4.

Срок за изпълнение (т. 1 + т. 2 + т. 3)

Забележка: Срокът за изпълнение (т.4 от Таблица 1) не може да бъде по-голям от срока записан в Обявлението за обществената поръчка!


Прилагаме необходимите документи, съгласно Указанията за подготовка на офертата.

Приложения:

1. Техническо предложение за изпълнение на СМР – Приложение 1 към Образец 17.


ДАТА: ......................... г. УПРАВИТЕЛ: ............................

/подпис и печат/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 49417/28.06.2011. / 2

Свързани:

17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изкърпване на уличната мрежа на град добрич“
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Община град добрич – гр. Добрич, ул. ”България“ №12, Булстат 000852932, представлявана от Кмет Детелина Николова, и Снежка Димитрова...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДоговор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconПроект! Договор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно
Относно: Закупуване на имот от Община град Добрич в пз „Запад”, представляващ животновъден комплекс- временен приют за безстопанствени...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич оферта
Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул. "България" №12 град добрич ценово предложение
От представлявано от Управителя /изп директор/ с егн
17 до община град добрич ул. \"България\" №12 град добрич техническа оферта iconОбщина град добрич програм а
Град Добрич е разположен в Североизточна България, на територията на област Добрич, и е девети по население в страната. Градът и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом