Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г
ИмеОтче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер78.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://tran.bg/content/downloads/godot4et08.doc
Общински съвет Т Р Ъ Н


2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел.07731/2356;2121; факс 07731 / 2121; 2261


О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008г. – 31.12.2008г.


През 2008г. Общински съвет Трън е провел 14 заседания, от които 3 извънредни.


Първото заседание на ОбС е на 30.01.2008г. като Дневния ред е включвал 15 точки : 14 от тях са внесени от администрацията, 1 точка – питания. На това заседание е одобрена структурата на общинската администрация, утвърдена е план – сметката за необходимите разходи за битови отпадъци и е определен размера на промилите за такса битови отпадъци за 2008 г. Приети са седем Наредби, а именно: Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Трън ; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г. ; Наредба за разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи

/ чл.56, ал.2 от ЗУТ/; Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.5 от ЗИД на ЗУТ; Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Трън; Наредба за търговската дейност на територията на Общината. Приети са две решения за трансформиране на имоти от публична в частна общинска собственост.

Общо приетите решения на сесията са 14.


През месец февруари заседанието на ОбС е проведено на 28. Дневния ред е включвал 13 точки : 9 от администрацията, 3 от общински съвет, 1 точка питания. На това заседание с 11 гласа „ за” е приет отчета на бюджета за 2007г и бюджета за 2008 г. на Община Трън. Приетите решения са 12, като сред тях са Предложение за преобразуване на ТПГ „Вл.Тричков” и СОУ „Гео Милев” в СОУ „ Гео Милев” гр. Трън; Предложение за закриване на Общински център за работа с деца; Създаден е Обществен съвет и Наблюдателна комисия.На тази сесия е дадено съгласие за участие в проекти: „ Обучение чрез спорт”, „ Социален младежки център” и Предложение за реализацията на проект „ Станция за спешна помощ и реанимация”.


През месец март - на 12.03.2008г, е проведено извънредно заседание на ОбС Трън. Със 10 гласа „ за” е прието решение за обявяване 13.03.2008г. за Ден на траур на гр.Трън.


През месец април заседанието на Общинския съвет е проведено на 30.04, като дневния ред е включвал18 точки – 16 точки от Общинската администрация, 1 – от Общински съвет, 1 точка – питания. На това заседание Кмета на Общината е представил Програма за управление за мандата 2007-2011 г., Приета е Програма за опазване на околната среда, както и Транспортната схема на Общината. Разгледани и приети са решения за кандидатстване по Проект в три части „Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа – кв. „Мурговица”, „ Изграждане на нова канализационна мрежа кв.„ Мурговица” и „ Транзитен участък за канализацията на кв.”Мурговица” и охранителни канали” за безвъзмездно финансиране пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите и Проект „ Водоснабдяване и канализация на гр.Трън” по Оперативна програма „Околна среда”.

Приети са решения за закриване на ДДЛРГ „ Иглика” гр. Трън и План за закриване на специализираната институция, както и е възложено на Кмета на общината да внесе предложение за разкриване на нов тип социални услуги за деца в общностт, съобразно потребностите от такива на територията на Общината.

Приети са 5 решения за разпореждане с имоти – частна общинска собственост. Приетите решения на сесията са 16; 1 материал е без проект за решение.


Заседанието на Общински съвет за месец май е проведено на 28.05, като в дневния ред са включени 6 точки, от които 3 от Общинската администрация, 2 – от ОбС, 1 – питания. На това заседание е утвърден Статут за удостояване със звание „ Почетен гражданин на Трън” за особени заслуги към гр.Трън, Община Трън и Република България; взето е решение за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от транспортната схема на Община Трън; приети са предложения за актуализиране и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.Общински съвет е взел решение да упълномощи Кмета на Общината за представител във „ Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Перник.

Приетите решения на сесията са 5, 1т. – питания.


За месец юни заседанието на ОбС е проведено на 18.06 като дневния ред е включвал 10 точки: 9 – от Общинската администрация, като 1 материал е внесен допълнително, 1- от ОбС, 1 т. - питания.

На това заседание е приета Наредба за реда и услонията за разпореждане с общински жилища на територията на община Трън; приет е Отчет по реализацията на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2007 г. и Програма за закрила на детето за 2008 г. На сесията е утвърдена промяна в структурата на общинската администрация. Приети са изменения и допълнения към Наредба за определяне условията и реда за изхвърляне, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Трън и към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.Взети са 2 решения за разпореждане с имоти – частна общинска собственост; определен е обема на ползване от Общинския горски фонд за 2008 г.

Общо взетите решения на сесията са 10.


Заседанието на Общински съвет за месец юли е на 24.07.2008г., като дневния ред е включвал 13 точки: 10 от общинската администрация, 2 – от Общински съвет , 1 точка – питания.

На това заседание, Председателят на ОбС е представил Отчет за дейността на Общински съвет Трън за периода 01.01.2008г – 30.06.2008г.; приети са решения за участие на Община Трън в създаване на публично-частно партньорство, за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; Общинския съвет е определил за член на Комисията по картотекиране на жилищно нуждаещите се граждани председателя на Комисията по устройство на територията – Н.Манчев; отменена е наредба за търговската дейност на територията на Община Трън. Решенията за разпореждане с имоти – общинска собственост са 3.

Общо приетите решения на сесията са 11, 1 материал е без проект за решение.


През месец август – на 19.08.2008г. , е проведено извънредно заседание. Дневния ред е включвал 2 точки. Приетите решения са 2, а именно: Допълнение на решение за ползване на банков кредит от Община Трън и Приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит през 2008г.

През същия месец - на27.08.2008г се е състояла редовната сесия на ОбС Трън . Дневния ред е включвал 11 точки: 9 от общинската администрация, 1 от общински съвет, 1 т. – питания.

На това заседание са приети решения за определяне размера на таксите на дървени материали и дърва за огрев; за извършване на вътрешно компенсирани промени по поименния списък за капиталови разходи; за включване на СОУ „Гео Милев” в списъка на защитените училища в РБългария. Приети са и План за защита при бедствия и нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Трън.Взето е решение за присъединяване на ВЕЦ „Ерма” към електроразпределителната мрежа на мах.Богойна.

Общо взетите решения на сесията са 10, като 1 от тях е за разпореждане с общински жилища.


През месец септември заседанието на ОбС е проведено на 17.09.2008г. като дневния ред е включвал 16 точки: 13 от общинската администрация, 2 от Общински съвет, 1 точка – питания. На това заседание е прието решение за удостояване със званието „ Почетен гражданин на гр.Трън” народната певица Гюргя Пинджурова. Определен е размера на тарифните такси на дървени материали и дърва за огрев от меки широколистни и вършина; разрешено е образуването на маломерни паралелки в СОУ „ Гео Милев”. Прието е решение за актуализация бюджета на Община Трън, както и 11 решения за разпореждане с общински имоти като 3 от тях са одобряване на продажната цена на недвижими имоти.

Общо взетите решения на сесията са 15.


През месец октомври заседанието на общинския съвет се е състояло на 29.10.2008г. и е включвало разглеждане на 15 точки: 13 от общинската администрация, 1 от общински съвет , 1 – питания. На това заседание и приета Статегия на Община Трън за управление на общинската собственост за периода 2008 – 2011 г; приети са 2 решения за кандидатстване по ПРСР с проекти „Реконструкция на централна градска част гр.Трън” и „ Ремонт сграда на Читалище гр.Трън”; прието е Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Взети са 2 решения за трансформиране от публична в частна общинска собственост, 4 решения за разпореждане с имоти - общинска собственост и 3 решения за одобряване продажната цена на недвижими имоти.

Общо взетите решения на сесията са 14.


Заседанието на Общински съвет за месец ноември се е състояло на 19.11.2008г. като дневния ред е включвал 10 точки: 8 от общинската администрация, 1 от общински съвет, 1 точка питания. На това заседание са утвърдени нов Председател и членове на Консултативен съвет по въпросите на туризма на територията на община Трън; приета е промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаеща таксите за добив на кариерни материали. Взети са 7 решения за управление и разпореждане с общинска собственост, от които 3 са решенията за одобряване на продажната цена на недвижими имоти – частна общинска собственост и 1 – за трансформиране от публична в частна общинска собственост на общински имот.

Взетите решения на сесията са 9.


През месец декември Общинският съвет е провел 2 заседания, от които 1 извънредно.

Редовното заседание е е проведено на 17.12.2008г. Дневният ред е включвал 10 точки – 9 от общинската администрация, 1 точка – питания. Приети са решения за създаване на Общинско предприятие „Трънска гора” по реда на ЗОС; за сключване на договор за финансиране на проект по ОПОС; за създаване на доброволни формирования за защита при бедствия и аварии. Направени са вътрешно компенсирани промени по поименния списък за капитаЛови разходи за 2008г. Взети са 4 решения по отношение на имоти – общинска собственост.

Общо приетите решения на сесията са 9.

Извънредното заседание на Общински съвет е проведено на 23.12.2008г. Дневният ред е включвал 2 точки, внесени от общинската администрация. Взетите решения са 2, а именно: Извършване на промени по бюджета на Община Трън за 2008 г. и Кандидатстване на Община Трън по ОПАК.


За 2008 година, приетите решения от Общински съвет Трън са 135. След направен преглед върху изпълнението на решенията, се установи, че по-голямата част от тях са изпълнени, като за изпълнението на останалите, касаещи в по-голямата си част разпореждане с имоти – общинска собственост, са насрочени търгове през настоящата година.


Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общински съвет Трън се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

Информацията за дейността на Общински съвет и взетите от него решения е достигала до населението чрез кабелна телевизия „ Кракра” Перник.

Актовете на ОбС се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква със закон.


Уважаеми дами и господа,


Моите лични наблюдения и възможност за сравнения с други общински съвети, ми дават възможност да споделя мнението си, че Общински съвет Трън работи отговорно, натоварено и съпричастно с проблемите на общината. Искрено се надявам този подход да продължи да края на мандата на настоящия общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :....................

/ Д-р В.Шишкова /


Свързани:

Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconОтчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 01. 07. 2008г 31. 12. 2008г
Днес 29. 01. 2009 г. / четвъртък/ от 14: 00 ч в Камерната зала на очд „Г. Пинджурова” се проведе редовно заседание на Общински съвет...
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г icon1. Отчет за дейността на Общински съвет Трън за периода 01. 01. 2008 -30. 06. 2008г
Днес 24. 07. 2008 г. / четвъртък/ от 14: 00 ч в Камерната зала на очд „Г. Пинджурова” се проведе редовно заседание на Общински съвет...
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconОтчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 02. 11. 2011г. 30. 06. 2012г
Днес 26. 09. 2012 г. /сряда/ от 10: 00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconНа заседанието присъстваха 11 общински съветници от общ брой 11
Днес 28. 02. 2008г от 14: 00ч в Камерната зала на Читалищен дом „Гюрга Пинджурова” гр. Трън,се проведе редовно заседание на Общински...
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconОтчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 01. 01. 30. 06. 2009г
Днес 30. 07. 2009 г. / четвъртък/ от 14: 00 ч в Камерната зала на очд „Г. Пинджурова” се проведе редовно заседание на Общински съвет...
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconОтче т
За изпълнението през 2008г. На програмата за управление на община трън за мандата 2007-2011г
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: “Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Поморие за периода 13. 06. 2008г. 12. 06. 2009г и отчет...
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет–Самоков, по представен отчет за дейността на общински съвет – Самоков и неговите комисии за периода ноемврии2007г...
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconДоклад за дейността
Важни събития за „биоиасис” ад, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008г. (01. 10. 2008г. – 31. 12. 2008г.)
Отче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г iconДоклад за дейността
Важни събития за „Химимпорт” ад, настъпили през третото тримесечие на 2008г. (01. 07. 2008г. – 30. 09. 2008г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом