Препис извлечение
ИмеПрепис извлечение
страница1/8
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер0.83 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.samuil.eu/media/prepisi/мандат 2011-2015/решеншя 2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Протокол № 2

от заседание на 29.11.2011 г.

  • Докладна записка с вх. № 61-02-427 от инж. Джевдет Азис – Председател на Об.С-Самуил

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация –мандат 2011-2015 г.

Об.С-Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма, приема следното:

РЕШЕНИЕ 2.002

В изпълнение на прието предложение по Протокол № 1 от 04.11.2011 г., от Общински съвет-Самуил на учредителната му сесия, избраната временна работна комисия изготви проект на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2011-2015г.” Устройственият акт е съобразен с изискванията на чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет-Самуил със „За” – 16 ласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

1.Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015г.”.

2.Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Самуил и на областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд Разград по реда и при условията на АПК.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМУИЛ
П Р А В И Л Н И К


за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мандат 2011 – 2015 год.

(приет с Решение 2.002 по Протокол № 2 от 29.11.2011г. на Общински съвет - Самуил)


Раздел І
Общи положения и Статут

Чл. 1/1/ Общинският съвет организира и осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и този Правилник.

/2/ За неуредени от този правилник положения Общинският съвет приема отделни решения.

Чл.2 Този правилник действа по време на мандата на Общинския съвет от 2011 до 2015 година и се променя по реда определен в него.

Чл.3 Общинският съвет е орган на местното самоуправление и определя политиката за изграждане и развитие на Общината, във връзка с осъществяване на дейностите по чл.18, ал.1 от ЗМСМА, както и на други дейности определени от закона.

Чл.4 Общинският съвет се състои от 17 общински съветника.

Чл.5 /1/ Кметът на общината и неговите заместници участват в заседанията на Общинския съвет със съвещателен глас.

/2/ Кметовете на населени места и кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет със съвещателен глас.

Чл.6 Общинският съвет:

  1. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;

  2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;

  3. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

  4. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

  5. Формира политиката на общината, относно местното самоуправление, общинското имущество, финансите, здравеопазването, образованието, културата, социалното подпомагане, благоустройството, спорта и други в рамките и съгласно правомощията определени в ЗМСМА.

Чл.7 Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и всички други въпроси посочени в закона.

Чл.8./1/ Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на Областния управител, Кмета на общината и на кметовете по населени места в общината в седемдневен срок от приемането им. За нарушаване на наредбите се прилага ЗМСМА и разпоредбите на ЗАНН.

/2/ Всички актове приети от Общинския съвет, се обявяват публично в седем дневен срок на таблото за съобщения на Общинския съвет, което се намира на партерния етаж в сградата на общинската администрация, от датата на провеждането на съответното заседание, публикуват се в интернет страницата на Общината и се снемат след изтичане на 14-дневния срок от обявлението

Раздел ІІ

Конституиране на Общинския съвет


Чл.9 /1/ Общинкският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител в 14 дневен срок от изтичането на мандата на предходния Общински съвет.

/2/ Първото заседание се ръководи от най – възрастния общински съветник до избиране на Председател.

Чл.10 /1/ Общинският съвет избира от своя състав председател с тайно гласуване.

/2/ За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците.

/3/ Когато при първото гласуване няма избран кандидат провежда се второто такова при условията на предходната алинея.

Чл.11 Цялостната дейност на Общинския съвет се ръководи от председателя, който има права и носи отговорности по смисъла на закона и на този правилник.

Чл.12 На председателя на Общинския съвет се определя възнаграждение по реда на чл.26 от ЗМСМА, който има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

Чл.13. Председателя на общинския съвет може да свика заседания с участието на председателите на групите съветници и председателите на постоянните комисии по въпроси, касаещи дневния ред на предстоящи заседания на Общинския съвет.

Чл.14. Пълномощията на председателя се прекратяват при:

1. Подаване на писмена оставка пред Общинския съвет на заседание на същия;

2. Предсрочно прекратяване на пълномощията му на общински съветник;

3. Писмено мотивирано искане на повече от половината от общия брой на съветниците, като решението за откриване на процедура се взема с обикновено мнозинство от общия брой съветници;

Решението за прекратяване на пълномощията се взема по процедурата, предвидена в чл.10 , ал.1 и 2 от правилника.

Чл.15 Общинският съвет може да избере за времето на своя мандат съветник, заместващ председателя в случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията му, при негово отсъствие, като и при обсъждане на дейността му, в рамките на пълномощията за заместване за конкретния случай, без да има представителна власт.

Чл.16 /1/ Председателят на Общинския съвет се подпомага от 2 общински съветника, които изпълняват функциите на секретари и са представители на различни групи общински съветници и изпълняват функциите си на ротационен принцип.

/2/ Изборът на секретарите става с явно гласуване при условията на чл.10, ал. 2 и 3.

Чл.17 Секретарите:

1. Информират председателя за присъствието на общинските съветници;

2. Проверяват протоколите от заседанията, на които са били дежурни;

3. При необходимост четат по време на заседанието текстовете на проекторешенията, подлежащи на обсъждане и гласуване от Общинския съвет;

4. При явно гласуване преброяват присъстващите в залата общински съветници с оглед установяване кворума, както и гласувалите “за“; „против“ и “въздържал се“ и съобщават на председателя резултатите от гласуването.

5. Осъществяват и други възложени им от председателя технически задачи, свързани с организиране дейността на Общинския съвет.


Раздел ІІІ

Групи на общинските съветници

Чл.18. Общинските съветници могат да образуват групи на съветниците според своята партийна принадлежност или политическа ориентация. Наименованията на групите трябва да отговарят на имената на партиите и коалициите участвали на последните местни избори.

Чл.19. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват местни, етнически, религиозни, частни и професионални интереси. Минималният брой общински съветници за образуване на група е трима.

Чл.20. Всяка група представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, списък на членовете й и обявява състава на ръководството на групата.

Чл.21. Групите на Общински съветници и промените в техния състав и ръководствата им се вписват в специален регистър и се обявяват от председателя на Общинския съвет пред общинските съветници.

Чл.22. Всеки общински съветник може да членува само в една група съветници.

Чл.23 /1/ Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група съветници, в съотвествие с разпоредбите на този Правилник.

/2/ Общинският съветник може да напусне дадена група съветници, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Общинския съвет.

Чл.24/1/ Групите съветници определят своите представители, които ще се изказват от тяхно име, както и поредността им.

/2/ Изискванията по предходната алинея не ограничават правото на общинския съветник да се изкаже по реда на заявката си при председателя на Общинския съвет, ако е направил такова.


Раздел ІV

Комисии на Общинския съвет


Чл.25 /1/ Комисиите са работен орган на Общинския съвет, изпълняващи инициативни, съвещателни и контролни функции.

/2/ Комисиите на Общинския съвет са постоянни и временни.

Чл.26. Общинският съвет създава следните постоянни комисии:

1. Комисия по бюджет, финанси и икономическата политика – 3 члена.

2. Комисия по устройство и развитие на територията, търговия и транспорт – 3 члена;

3. Комисия по образование, наука, култура и духовни ценности – 3 члена;

4. Комисия по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, младежта и семействата, отдиха и туризма – 3 члена;

5. Комисия по законност, сигурност, превенция на корупцията, молби, жалби и предложения на гражданите – 3 члена;

6. Комисия по околна среда, селско , горско и водно стопанство – 3 члена;

7. Комисия за установяване на конфликт на интереси – 7 члена.

Чл.27. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

Чл.28/1/ Общинският съвет определя числеността на състава на всяка постоянна комисия, която не може да бъде по-малка от 3 члена.

/2/ Председателя и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници, по предложение на председателя на Общинския съвет след консултации с ръководствата на групите на общинските съветници.

/3/ При формирането на постоянните комисии се осигурява по възможност пропорционално представителство на групите на общинските съветници.

/4/ За работа на постоянните комисии могат да бъдат привличани специалисти в качеството им на експерти и консултанти с определено възнаграждение, съгласно утвърдения бюджет от Общинския съвет.

Чл.29. Всеки общински съветник може да бъде избран най – много в 3 постоянни комисии. Комисията се ръководи от председател или избран от нея председателстващ.

Чл.30. Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.31. Постоянните комисии могат да подготвят проекти за решения, наредби, правилници, инструкции, декларации и обръщения и да ги внасят в Общинския съвет.

Чл.32. По всеки внесен материал и проект за решение в Общинския съвет съответната постоянна комисия изготвя доклад и предлага тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение.

Чл.33. Държавните органи, длъжностните лица, обществените организации, юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии. освен в случаите забранени от закона.

Чл.34. Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на Общинския съвет, от нейния председател, или по искане най-малко на 1/3 от членовете на комисията.

Чл.35/1/ Заседанията на постоянните комисии са открити.

/2/ Постоянните комисии могат да решават отделни заседания да бъдат закрити.

/3/ Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията на закона във връзка с опазването на служебната и фирмената тайна, както и на сведенията, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

/4/ При обсъждане на матирали и проекти за решения, вносителят или негов представител присъства на заседанията и дава необходимите разяснения.

Чл.36. Постоянните комисии заседават и взимат решения при присъствието на повече от половината от членовете им. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията с явно гласуване.

Чл.37/1/ Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите по споразумение.

/2/ При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно решение по обсъждания въпрос.

/3/ При различни становища и решения всяка комисия прави свой съдоклад пред Общинския съвет.

/4/ Във всеки доклад на постоянната комисия по ал.3 се отразяват мотивите за различните становища и решения по обсъждания проблем и мнозинството, с което е взето решението.

/5/ На заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, който се подписва от председателя.

Чл.38. Временните комисии се образуват по конкретен повод, по предложение на председателя на Общинския съвет, по предложение на постоянната комисия или с писмено предложение на най-малко 1/3 от общинските съветници.

Чл.39. Задачите, числеността, съставът и срокът на дейност на временните комисии се определят от Общинския съвет, като правилата за работа на постоянните комисии са приложими и при тях.

Раздел V

Общински съветник


Чл.40. Пълномощията на общинския съветник възникват в деня на полагането на клетвата и се прекратяват с изтичане мандата на Общинския съвет.

Чл.41. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно по реда на чл.30, ал.4 от ЗМСМА, като предсрочното прекратяване се обявява пред Общинския съвет от неговия председател.

Чл.42. Пълномощията на общинския съветник са уредени съобразно чл. 33 от ЗМСМА и се състоят в:

  1. Правото да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии;

  2. Да участва при обсъждане и решаване на всички въпроси от компетенцията на Об.С;

  3. Право да предлага за включване в дневния ред на въпроси от компетентността на съвета, да внася проекти за решения и да отправя питания към кмета.

Чл. 43./1/ Общинския съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж, за времето през което изпълнява задълженията си.

/2/. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер, както следва:

1.60% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие за председатели на Постоянни комисии и за секретари на заседание на общинския съвет;

2. 55% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие за общински съветници, извън тези по т.1;

/3/. При отсъствие от редовно заседание на постоянна комисия, свикано по реда, определен в настоящия Правилник, общинският съветник получава възнаграждението си по ал.2, намалено с 20%.

/4/. При отсъствие от заседание на Общинския съвет, свикано по реда, определен в настоящия Правилник, общинският съветник получава възнаграждението си по ал.2, намалено с 50%.

/5/ При неучастие в нито една комисия и заседание на Об.С-Самуил не получава възнаграждение за съответния месец.

Чл. 44. /1/ За присъствието си на заседание на Общинския съвет и на постоянните комисии общинският съветник получава пътни разноски в размер на 5 лв., ако населеното място по настоящия му адрес е до 15 км. от общинският център. Когато населеното място по настоящия му адрес е разположен на повече от 15 км. от общинския център размерът на пътните разноски е 10 лв.

/2/.В рамките на един ден пътни разноски се полагат еднократно.

/3./ На общинските съветници, които са с настоящ адрес в общинския център пътни разноски не се полагат.

Чл. 45. На общинския съветник се изготвя карта, легитимираща го пред съответните органи.

Чл.46. Общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, да поддържа връзка с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

Чл.47. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, които касаят негови лични интереси и на семейството му, на роднини по права линия, по съребрена до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

Чл.48. При неизпълнение на задълженията си по чл. 30, ал.4, т.5, 6 и 10 от ЗМСМА пълномощията на Общинския съветник се прекратяват предсрочно след спазване на процедурта по чл.30, ал. 6 от ЗМСМА.

Раздел VІ

Заседания на Общинския съвет


І. Свикване и провеждане


Чл. 49/1/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател не по-малко от шест пъти годишно по:

1. негова инициатива;

2. искане на поне 1/3 от общинските съветници;

3. искане на поне 1/5 от избирателите на общината;

4. искане на областния управител.

/2/ В случаите на т.2, т.3 и т.4 от предходната алинея председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок заседание се свиква от съответния вносител на предложението или от областния управител.

Чл. 50 /1/ Заседанията на Общинския съвет са открити. Съветът може да реши някои от заседанията да бъдат закрити.

/2/ Лицата, които не са общински съветници, могат да присъстват, като заемат определени от председателя места и спазват изискванията на реда.

/3/ Председателят осигурява ред сред присъстващите и може да нареди нарушителите да бъдат отстранени. Забранява се говоренето по мобилни телефони по време на заседания.

Чл.51/1/ Предложение за закрито заседание може да направи председателят на Общинския съвет или всеки общински съветник.

/2/ При постъпило предложение по предходната алинея, председателят отстранява външните лица от залата, а лицата по чл.5, ал2 от Правилника на Общинския съвет – по преценка и с решение на общинските съветници. След като изслуша подробно мотивите на вносителя на предложението, председателят го поставя на обсъждане и гласуване, съобразно резултатите, от което заседанието продължава като открито или закрито.

Чл.52 /1/ Председателят открива заседанието при наличие на кворум - присъствие на повече от половината общински съветници.

/2/При изразено съмнение от група съветници или общински съветник, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата, като в протокола се отбелязва часа на проверката, която може да бъде и поименна.

/3/ Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма кворум от общински съветници.

Чл.53 /1/ Председателят на Общинския съвет на всяко заседание уведомява общинските съветници за новопостъпили материали и проекти и техните вносители.

/2/В началото на всяко заседание Общинския съвет приема дневен ред, за провеждане на заседанието.

3/ В края на всяко заседание председателят при възможност обявява датата на следващото заседание и проекта за дневен ред.

/4/ Общинските съветници се уведомяват по надлежния ред за датата и часа на следващото заседание и проекта за дневен ред .

/5/ В срока по предходната алинея се прави обявление в регионален вестник или интернет страницата на общината или на информационно табло в общинската сграда за информация на гражданите.

/6/ До 12 часа на предшестващия заседанието работен ден, общинските съветници могат да внесат писмени предложения относно дневния ред на предстоящото заседание.

/7/ По изключение, председателят може да предложи в дневния ред на текущо заседание включване на проекти за решения по неотложни въпроси.

/8/ В края на всяко заседание се обсъждат текущи въпроси.

/9/ Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

/10/ Материалите по дневния ред за всяко заседание на ОбС и на постоянните комисии се предоставят на разположение на съветниците най- късно три работни дни преди датата на заседанието, а за материалите по ал.7 – до началото на заседанието.

Чл.54/1/ Председателят ръководи заседанията и дава думата за изказване.

/2/ Думата се иска от място с вдигната ръка или в предварителна заявка.

/3/ Общинските съветници говорят от място, от трибуна или микрофони в залата, след като се представят за протокола.

Чл.55/1/ По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

/2/ Процедурните въпроси се поставят кратко, без да засягат същността на въпроса.

Чл.56 Отделния съветник има право на изказване до 10 минути, освен ако не е приет друг регламент. Ако съветникът се отклонява от темата или превиши времето, след предупреждение от председателя на ОбС, му се отнема думата.

Чл. 57/1/ Общинският съветник има право на реплика.

/2/ Репликата е кратко възражение по същество на приключилото изказване, което се прави веднага след изказването и има времетраене не повече от 3 минути.

Чл.58. Всяка група общински съветници има право да поиска удължаване на определеното време за изказване по конкретен въпрос, което е пропорционално и съответно на правото на останалите групи за удължаване на времето.

Чл.59. Предложенията за изменение и допълнение на конкретните текстове се внасят в писмен вид.

Чл.60. Кметът на общината, заместниците му и кметовете на кметства могат да вземат думата всеки път, когато я поискат, но всеки един от тях само веднъж по разглеждания въпрос.

Чл.61./1/ Право по горния член имат и ръководителите на групите общински съветници.

/2/ Ако списъкът на изказващите се е изчерпил и никой общински съветник не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени.

Чл.62. В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или отлагане на разискванията преди гласуване на предложението, думата се дава на един общински съветник , който не е съгласен.

Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.

Чл.63. Всяка група общински съветници има право да иска прекъсване на заседанието за определено време, но за не повече от 15 минути и само веднъж на 1 заседание.

Председателят дава почивка след като бъде поискана.

Чл.64.На заседанието на Общинския съвет се води аудио запис, който се съхранява не по-малко от 8 години

Чл.65. /1/ Писмените протоколи се оформят от аудио записа и съдържат: дата, точния текст на решенията, сроковете за изпълнението им, мнозинството с което са взети. Неразделна част от протокола са записите, които се съхраняват от председателя на съвета.

/2/ Общинските съветници имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправка в него. При спор, въпросът се решава от Общинския съвет на следващото заседание.

Чл.66. /1/ Поправка на фактическа грешка, в приетите от Общинския съвет актове, се извършва по нареждане на председателя, след като се изслуша вносителя и докладчика на съответната комисия.


ІІ. Внасяне, разглеждане и приемане на материали и проекти за решения


Чл. 67. /1/ В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага работата на Общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.

/2/ Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат до председателя на Общинския съвет и се регистрират.

Чл.68. Председателят на Общинския съвет разпределя постъпилите материали между постоянните комисии по компетентност в тридневен срок.

Чл.69. Право да бъдат вносители на проекти за решения имат:

1. Председателя на Общинския съвет,

2. Кметът на общината, неговите заместници и секретарят,

3. Постоянните и времените комисии.

Чл.70. Постоянните комисии обсъждат изпратените материали и представят при председателя своите мотивирани доклади не по-късно от 10 дни след постъпването им в комисиите със становище по необходимостта, целесъобразността, и финансовото осигуряване на проектите за решения. Когато това се налага, срокът може да бъде удължен с до 20 дена от председателя на съвета. Ако комисията бездейства и не спазва горните срокове, вносителят има право да поиска разглеждане на материала или проекта направо на заседание на Общинския съвет.

Чл.71./1/ Решенията на Общинския съвет се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

/2/ Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1 т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл.21а, ал.3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия бройна съветниците.

Чл.72.Когато счете за необходимо, Общинския съвет приема решение за допълнително обсъждане на проекта и го връща на съответната комисия , като го включва в дневния ред на следващото заседание.

Чл.73.Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждане на заседание на Общинския съвет, а след този момент – само със съгласието на съветниците.

Чл.74.Права да внасят проекти за декларации или обръщения имат групите общински съветници,съветници невключени в групи и постоянни комисии, по реда на този Правилник.


ІІІ. Гласуване

Чл.75. Гласуването е лично. Гласува се „ЗА“, „ПРОТИВ“, и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Общинският съветник може и да не участва в гласуването.

Чл.76. /1/ Гласуването се извършва явно или тайно.

/2/ Явно гласуване се извършва чрез вдигане на ръка, саморъчно записване на имената или поименно чрез прочитане имената на Общинските съветници и отбелязване срещу тях дадения вот.

/3/ Тайно гласуване се извършва с бюлетини.

Чл.77. Най-малко 1/3 от всички общински съветници могат да предложат гласуването да бъде поименно или тайно.

Предложението се подлага на гласуване без разисквания.

Чл.78. Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване .

Докато трае процедурата на гласуване думата не се дава на никого.

Чл.79. /1/ Гласуването се извършва по следния ред:

1.Предложения за отхвърляне;

2.Предложения за отлагане за следващо заседание;

3.Предложения за заместване;

4.Предложения за поправки;

5.Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6.Предложения за допълнения;

7.Основни предложения.

/2/ Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.80. Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, Председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът при повторно гласуване е окончателен.

Чл.81. Предложението се счита за прието, когато за него са гласували Общинските съветници по реда на чл.27, ал.3 и 4 от ЗМСМА.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Препис извлечение iconПрепис извлечение
Докладна записка с вх. №61-02-445 от инж. Джевдет Азис – Председател на Об. С-самуил
Препис извлечение iconПрепис – извлечение: решение №8
По протокол №2 от заседание на общинския съвет състояло се на 29. 11. 2011 год
Препис извлечение iconПрепис – извлечение: решение №14
По протокол №3 от заседание на общинския съвет състояло се на 07. 12. 2011 год
Препис извлечение iconОбщинскисъвет пирдо п
Препис-извлечение от протокол №3 от заседание на Обс-пирдоп, проведено на 01. 12. 2011 г
Препис извлечение iconОбщинскисъвет пирдо п
Препис-извлечение от Протокол №6 от заседание на Общински съвет Пирдоп, проведено на 27. 05. 2010г
Препис извлечение iconПрепис – извлечение: решение №123
По протокол №15 от заседание на общинския съвет състояло се на 11. 10. 2012 год
Препис извлечение iconОбщинскисъвет пирдо п
Препис-извлечение от Протокол №10 от заседание на Общински съвет Пирдоп, проведено на 19. 08. 2010 г
Препис извлечение iconОбщинскисъвет – пирдо п
Препис-извлечение от протокол №7 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 24. 06. 2010 г
Препис извлечение iconПрепис – извлечение: решение №136
По протокол №16 от заседание на общинския съвет състояло се на 24. 10. 2012 год
Препис извлечение iconПрепис извлечение
В “Центъра за услуги в домашна среда” ще се извършват три основни типа почасови дейности
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом