Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
ИмеОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер67.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/09_RD_225_00.doc
Образец № 14

Съгласно чл.52, ал.1 от ЗУОМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -ПЛОВДИВ
Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Д О К У М Е Н Т№ 09 - РД – 225– 00 от 15.03.2012 год.


На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,


и з д а в а м

регистрационен документ на:


„ДОВЕРИЕ” ЕООД, ЕИК: 115131202, със седалище и адрес на управление : област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен”, бул.”6-ти септември” № 222А, с лице, отговорно за управлението: Марчела Виктор Тодорова, с адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 20, сл.тел.032/632172;.


Регистрацията е валидна за извършване на дейности по Събиране и транспортиране – код Т на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, извършване на дейности:


I. А - Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците, посочени в таблицата:
Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)

Произход

Състав и свойства
Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

03 01 05

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

4600

От физически.и юридически лица

Дървесина

2

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

152.600

От физически.и юридически лица

Целулоза

3

15 01 02

Пластмасови опаковки

151.750

От физически.и юридически лица

Полимери

4

15 02 03

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

1.500

От физически.и юридически лица

Ръкавни филтри

5

17 01 03

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

150.500

От физически.и юридически лица

Силикати

6

17 01 01

Бетон

208

От физически.и юридически лица

Неорганични

7

17 01 02

Тухли

208

От физически.и юридически лица

Неорганични

8

17 01 07

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

208

От физически.и юридически лица

Неорганични

9

17 02 02

Стъкло

208

От физически.и юридически лица

Силикати

10

17 02 03

Пластмаса

208

От физически.и юридически лица

Полимери

11

17 05 06

Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

208

От физически.и юридически лица

Земна маси

12

17 08 02

Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

208

От физически.и юридически лица

Гипс

13

17 09 04

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

208

От физически.и юридически лица

Неорганични

14

19 01 12

Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

53.850

От физически.и юридически лица

Пепелина

15

20 01 11

Текстилни материали

150.600

От физически.и юридически лица

Текстил

16

20 03 01

Смесени битови отпадъци

283

От физически.и юридически лица

Смет, биоразградимІІ. Дейностите по Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците да се извършват при следните


условия:


  1. Дейностите да се извършват със следните съоръжения и съдове със следният капацитет, в т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид:

– Транспортирането на отпадъците да се извършва със собствени и/или с наети специализирани транспортни средства въз основа на писмени договори.

– Транспортирането на отпадъците да се извършва със съответните специализирани транспортни средства.

– Предаването на отпадъците за последващо третиране и/или обезвреждане /депониране/ да се осъществява чрез писмени договори с фирми притежаващи Разрешително по чл.12, ал.1 съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ-бр.86/2003 год, изм и доп. ДВ-бр.99/2011 год.

– Предаването на отпадъците да се документира в отчетната книга за отпадъците по образец съгласно Наредба № 9/2004 год.

– Строителните отпадъци да се транспортират до регионални депа за инертни отпадъци, притежаващи необходимите разрешителни издадени по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС /Закон за опазване на околната среда, ДВ бр.91/2002 год., изм.и доп.ДВ. бр.47/2009 год. или по реда на чл.12, ал.1 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците, ДВ-бр.86/2003 год, изм и доп. ДВ-бр.99/2011 год./


Настоящият регистрационен документ се регистрира в публичния регистър на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 към Министерството на околната среда и водите.


ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Пловдив:................................

/инж.В.Атанасова/

Свързани:

Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №2 на заявление по чл. 104, ал. 1 от зуо
Закона за управление на отпадъците (зуо) на брокер по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на зуо
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № уо-1860...
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № кпд-07-363...
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх.№...
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление №1948...
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх....
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т....
Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо iconI. Решение за създаване на системата съгласно образец; >II. Обявление съгласно образец
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом