Заседанието присъстваха 21 относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21 относно
страница2/2
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер233.84 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 5.doc
1   2

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО: Програма за управление на община Добричка, гр.Добрич за срока на мандата 2007 – 2011 г.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №47

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич приема Програма за управление на община Добричка, гр.Добрич за срока на мандата 2007 – 2011 г., с направените допълнения.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО: Предложение от Йордан Трифонов – Председател на клуб по конен спорт”Добротица”Добрич и председател на Организационния комитет на „Ден на коневъда и конния спорт” относно: Организация и провеждане на празника „Ден на коневъда и конния спорт” и съдействие по финансирането му.

РЕШЕНИЕ:№ 48

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на 1000 лв. на клуба по конен спорт „Добротица” за организация и провеждане на празника „Ден на коневъда и конния спорт” на 15.03.2008 г. в с.Малка Смолница.

Гласували: “за”- 20; “против”-1; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Кадир Билял Иса от с.Овчарово, община Добричка относно отпускане на еднократна помощ от 200 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ:№ 49

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на 200 лв. на Кадир Билял Иса от с.Овчарово за лечение.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Дафинка Райчева Асенова от с.Ломница, община Добричка относно отпускане финансова помощ в размер на 400 лв. за закупуване на лекарства за лечение на дъщеря й Жасмина Недкова Асенова.

РЕШЕНИЕ:№50

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич не удовлетворява молбата на Дафинка Райчева Асенова от с.Ломница,община Добричка.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО: Молба от Николай Георгиев Желев от с.Стожер, община Добричка относно отпускане на финансова помощ за извършване на операция за трансплантация на стволови клетки.


РЕШЕНИЕ:№ 51

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ в размер на 500 лв. на Николай Георгиев Желев от с.Стожер, община Добричка за извършване на операция за трансплантация на стволови клетки.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО: Обсъждане молба от Марюхина Мария Степановна от с.Овчарово, община Добричка, в изпълнение на решение № 31 от 31.01.2008 г. относно закупуване на общински жилищен имот, в който живее и по етапно заплащане за срок от 4 години.

РЕШЕНИЕ:№52

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич не удовлетворява молбата на Марюхина Мария Степановна от с.Овчарово, община Добричка за закупуване на общински жилищен имот и по етапно заплащане за срок от 4 години, поради невъзможността общината да отпусне такъв кредит.

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 2


ОТНОСНО: Докладна записка относно:откриване на нова група в ЦДГ с.Бенковски.

Внася: Айхан Исмаил Кьосе –

Общински съветник

РЕШЕНИЕ:№53

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич отлага за следващо заседание обсъждането на докладната записка от Айхан Исмаил Кьосе относно откриване на нова група в ЦДГ с.Бенковски.

2.Общинската администрация при община Добричка да представи в ПК и ОбС подробна справка за наличния брой деца и разпределението им по възрастови групи, посещаемостта в ЦДГ през последните две години и необходимите средства за ремонт на материалната база при разкриване на нови групи в с. Бенковски, Божурово,Ф.Дянково и ЦДГ в с.Алцек.

3.ОбС изгражда комисия, в състав:

Лиляна Георгиева Иванова – общински съветник – Председател на комисията;

Цветанка Панайотова Димова- общински съветник;

Иван Илиев Стоянов- общински съветник;

Кмета на общината да определи представители от общинската администрация в комисията.

Във връзка с т.2 комисията да извърши проверка в ЦДГ с.Бенковски, ЦДГ с.Божурово, ЦДГ с.Ф.Дянково и с.Алцек.

След извършване на проверката, комисията да запознае ПК с резултатите от нея.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров.

Против”- нямаше;

въздържали се” – 2- Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Предоставяне под наем на площ за инсталиране на телекомуникационно съоръжение и оборудване – базова станция в землището на с.Долина.

Внася: П.Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ:№54

1.На основание, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.7 от ЗОС, Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за предоставяне под наем, при условията на Наредба № 7 площ от 500 кв.м., която представлява част от имот № 115006 целият с площ от 79,639 дка по плана за земеразделяне на с.Долина, община Добричка с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, съгласно приложената скица-проект, за инсталиране на нова базова станция за развитие на GSM мрежата, без да се променя предназначението на земята.

2.Определя месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 200 евро, която да служи и за първоначална тръжна при провеждането на търг, като общината си запазва правото да я променя. Срок на договора 5 години.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/

Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Отдаване под наем на обект - гараж в двора на СЗУ с.Стожер публична общинска собственост.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ:№55

1.На основание, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отдаден под наем гараж в двора на СЗУ - публична общинска собственост с площ от 24 кв.м. в с.Стожер за паркиране на лек автомобил съгласно разпоредбите на чл.14, ал.7 от ЗОС, чрез търг при условията на Наредба № 7 на Общинския съвет, за срок до 5 години.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/

Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Отдаване под наем на обект – Помещение в автоспирка за търговски цели с.Стожер– публична общинска собственост.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ:№56

1.На основание, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отдадено под наем Помещение в автоспирка - публична общинска собственост с площ от 10 кв.м. в с.Стожер за търговски цели, съгласно разпоредбите на чл.14, ал.7 от ЗОС, чрез търг при условията на Наредба № 7 на Общинския съвет, за срок до 5 години.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ ;

Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост на имоти – частна общинска собственост и имоти на физически лица.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината


РЕШЕНИЕ:№57

1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Добрички общински съвет дава съгласието си, да се прекрати съсобствеността между община Добричка, град Добрич и собственици на имот - по реда и условията на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, на наследници на Върба Христова Рачева, чрез пълномощника Добри Георгиев Добрев от с. Стожер чрез изкупуване на 1270 кв. м. общинско място, представляващо УПИ V-584, кв. 58 по плана на с. Стожер, Община Добричка, Област Добрич на стойност 10 160 лв. /десет хиляди сто и шестдесет лв./

2.Отлага за допълнително обсъждане молба от Тиню Стоянов Тинев от с.Поп Григорово след изготвяне на нова оценка на общинския имот от 900 кв.м. представляващ УПИ-VІ- с пл.№ 60 в кв.7 по плана на с.Поп Григорово.

3.Отлага за допълнително обсъждане молба от „Агроевроплант”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ЖК „Дружба”, бл. 39, вх. Г, ет. 2, ап. 3, управлявано от Пламен Василев Николов от гр.Добрич след изготвяне на нова оценка на 1050 кв.м. общинско място представляваща УПИ V-ресторант, кв.20, по плана на с. Царевец.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” – 5

ЗА” -15 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; “Против”- 0 – нямаше

Въздържали се” -5 –Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Продажба на имоти частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ:№58

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.25 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Добрички общински съвет, град Добрич дава съгласие Иван Борисов Георгиев от гр.Добрич, да придобие право на собственост върху УПИ № ІІ кв.26 по плана на с.Победа с площ 620 кв. м на стойност 2480.00 лв. /Две хиляди четиристотин и осемдесет лева/.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ ; “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Прехвърляне на съоръженията за улично осветление от Електроразпределение- Варна АД, клон Добрич на община Добричка.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

РЕШЕНИЕ:№59

1.На основание § 4 ал.8 от ПЗР на Закона за енергетиката, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема предадените инвентаризационни описи на съоръженията за улично осветление на община Добричка гр.Добрич, които да бъдат включени в активите на общината.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ ; “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Писмо относно: Изпълнение на решение № 38 от 31.01.2008 г. на ОбС във връзка с представяне на молба от наследниците на Мильо Иванов Милев бивш жител на с.Поп Григорово за отписване от актовата книга на общината на имот № 010064 с площ от 3,935 кв.м. в землището на с.Поп Григорово.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ:№60

1.На основание, чл.64, ал.1, от ЗОС във връзка с чл.64 ал.6 от Наредба № 4 по чл.8, ал.2 от ЗОС на Общинския съвет, Добрички общински съвет, гр.Добрич задължава общинската администрация да изпълни решение № 842/11.05.2000 г. на Добрички районен съд, по възстановяване правото на собственост на имот № 010064 в землището на с.Поп Григорово, с площ от 3,935 дка на наследниците на Мильо Иванов Милев бивш жител на с.Поп Григорово.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” – 3

ЗА” -17 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев, “Против”- 0 – нямаше

Въздържали се” -3 –Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров,

ОТНОСНО: Протокол от извършена проверка от ПК по решение № 39 от 31.01.2008 г. на Добрички общински съвет за трайна промяна предназначението на земеделска земя - общински имот № 010067 с площ от 3,331 дка находящ се в землището на с.Поп Григорово.


РЕШЕНИЕ:№61

1. Добрички общински съвет, гр.Добрич не дава съгласие за трайна промяна предназначението на земеделска земя – общински имот № 010067 с площ от 3,331 дка в землището на с.Поп Григорово.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/
1   2

Свързани:

Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом