Заседанието присъстваха 21 относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21 относно
страница1/2
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер233.84 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 5.doc
  1   2
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 5/ 28.02.2008 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 21


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 41

1.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.30 ал.1 от Закона за общинските бюджети Добрички общински съвет, гр.Добрич приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода по дейности и функции, както следва:

1.1.По прихода – 11769322 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

1.2.По разхода – 11769322 лв.

/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно приложение 2-17 /

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г. както следва:

2.1.По прихода – 10796517 лв.

2.2. По разхода – 10796517 лв.

Поименно гласували: “за”- 16; “против”-2; “въздържали се ” – 2

ЗА” -16 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев

Против”- 2 - Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров

Въздържали се” -2 –инж.Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Разпределението на преходния остатък от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в края на 2007 г., по бюджета на община Добричка за 2008 г.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 42

Добрички общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и § 31 (6) от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г, приема преходния остатък от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в края на 2007 г. в размер на 320057 лв. да се разпредели по бюджета на община Добричка за 2008 г., съгласно предложението в докладната записка, както следва:

За държавни дейности общо – 176639 лв., за местни дейности – 143418 лв.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-1; “въздържали се ” – 2

ЗА” -18 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров.

Против”- 1 - инж.Петър Стефанов Петров

Въздържали се” -2 – Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Приемане Проекто бюджета на община Добричка, гр.Добрич за 2008 г.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

РЕШЕНИЕ: № 43

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г. и Наредбата за общинските бюджети по чл. 9а от Закона за общинските бюджети Общински съвет на община Добричка, приема бюджета на община Добричка за 2008 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на - - 10 509 031 лв.

1.1.1. Приходи от държавни трансферив размер на - 5 535 350 лв.

в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на - 5 273 111 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на - 85 600 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на - 176 639 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на . - 4 973 681 лв.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на - 628 000 лв.

/ Съгласно Приложение 1 /

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на - 1 473 500 лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на - 1 033 700 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни

дейности в размер на - 965 900 лв.

в т.ч.:

-за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА - 551 400 лв.

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 414 500 лв.

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински

пътища - 71 100 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2007 г. в размер на - 801 481 лв.

1.2. По разходите в размер на 10 509 031 лв. , разпределени по

функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 2-24,

в т.ч.:

1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на - 5 535 350 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на - 4 973 681 лв.

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на - 500 000 лв.

в т.ч. :

1.2.3.1. За местни дейности - - 500 000 лв.

/Приложение 26 /

в т.ч. 300 000 лв. за съфинансиране на проекти.

1.3. Инвестиционна програма в размер на - 1 490 900 лв.

съгласно приложен поименен списък (Приложение 27 )

1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно (Приложение 25)

2. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва :

2.1. Субсидии за организации с нестопанска цел - - 33 000 лв.

2.2. Субсидии за читалища - 250 647 лв.

2.3. Помощи за погребения в размер на - - 3 000 лв.

2.4. Списък за вида и стойността на работното облекло по

Длъжности ( Приложение 30)

3.Приема следните лимите за разходи :

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

3.2. Представителни разходи в размер на - 15 760 лв.


4. Определя числеността на персонала и средните брутни заплати

( Приложение 29)

5. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и месеци.

6. Възлага на кмета на общината:

6.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

6.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за финансово управление и контрол.

6.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегирани от държавата дейности да отправи мотивирано искане до министъра на финансите (по реда на § 32, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРД за 2008 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

6.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

6.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупвани просрочвани задължения в определен размер ( над 5 % спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

6.6. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейности.

7. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета / чл. 27 от ЗОБ /;

7.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности;

7.2. Да прехвърля бюджетните кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

7.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 1.2.3.

7.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.

7.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиратне на общински програми и проекти.

7.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишне цели на общината.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” – 5

ЗА” -15 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; “Против”- 0 – нямаше


Въздържали се” -5 – инж.Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО:Докладна записка, относно: финансовото осигуряване на функциониращите и новоразкрити клубове на пенсионера в община Добричка, гр.Добрич през 2008 година.

Внася: П.Желев

Зам.кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 44

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич утвърждава средства за издръжка на клубовете на пенсионера в рамките на шест месеца от 2008 г. в селищата: Батово, Бдинци, Бенковски – 2бр. Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Дончево, Драганово, Златия, Енево, Камен, Котленци, Карапелит, Козлодуйци, Ловчанци, Ломница, Лясково, Методиево, Миладиновци, Овчарово, Одърци, Орлова могила, Паскалево- 3 бр. Плачи дол, Победа, полк.Минково, Полк.Свещарово, Поп Григорово, Приморци, Прилеп, Росеново, Свобода, Смолница, Полк.Иваново, Ст.Караджа, Стефаново, Стожер- 2 бр. Фелд.Дянково, Хитово и Царевец с численост по 0,5 щатна бройка на всеки пенсионерски клуб с размер на основната месечна работна заплата – ½ от минималната работна заплата и допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,6% за всяка година трудов стаж, съгласно Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ ; “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка, относно: Заплащане на транспортни разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в община Добричка, гр.Добрич.

Внася: П.Желев

Зам.кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 45

1.На основание чл.30, ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. Добрички общински съвет, гр.Добрич утвърждава компенсиране на транспортните разходи на работещите учители в училищата и детските градини със специалност и квалификация, за която няма кандидат от съответното населено място в размер на 85% , считано от 01.01.2008 г.

2.Добрички общински съвет, гр.Добрич възлага на кмета на общината/ за педагогическия персонал в ЦДГ/ и директорите на училища / за педагогическия персонал в училищата/ да утвърдят със Заповед списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи след получаване на информация от Бюрото по труда, град Добрич, за наличие или липса на регистрирани кандидати за съответното населено място.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в дейностите „Дом за деца лишени от родителски грижи” с.Овчарово, „Дом за възрастни с деменция” с.Опанец и „Домашен социален патронаж” в община Добричка.

Внася: П.Желев

Зам.кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 46

1. Добрички общински съвет, гр. Добрич утвърждава списъка на лицата и длъжностите работещи в „Дом за деца лишени от родителски грижи” с. Овчарово, за които да бъдат изплащани транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 90 % за сметка на бюджета на дейността за 2008 г., както следва:

Длъжност

Трите имена на лицетоМестоживеене-месторабота и обратно

1. директор

Ангелина Димитрова Василева

Добрич-Овчарово-Добрич

2. гл.счетоводител

Теменужка Янкова Коларова

Добрич-Овчарово-Добрич

3. педагог

Станка Атанасова Янева

Добрич-Овчарово-Добрич

4. педагог

Николинка Стефанова Петрова

Добрич-Овчарово-Добрич

5. педагог

Райна Георгиева Марева

Добрич-Овчарово-Добрич

6. педагог

Димитричка Георгиева Николова

Добрич-Овчарово-Добрич

7. педагог

Стоянка Драгнева Петрова

Добрич-Овчарово-Добрич

8. педагог

Светла Димитрова Митева

Добрич-Овчарово-Добрич

9. соц.работник

Албена Петрова Димитрова

Добрич-Овчарово-Добрич

10. мед.сестра

Димка Господинова Папазова

Добрич-Овчарово-Добрич

11. прислужник

Тодорка Великова Радинова

Добрево-Овчарово-Добрево


2. Добрички общински съвет, гр. Добрич утвърждава списъка на лицата и длъжностите работещи в „Дом за възрастни с деменция” с. Опанец, за които да бъдат изплащани транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 90 % за сметка на бюджета на дейността за 2008 г., както следва:

Длъжност


Трите имена на лицето


Местоживеене-месторабота и обратно

1. директор

Евелина Стелиянова Димитрова

Добрич-Опанец-Добрич

2. соц.работник

Красимира Димитрова Куртева

Добрич-Опанец-Добрич

3. счетоводител

Красимира Николова Иванова

Добрич-Опанец-Добрич

4. мед.сестра

Росица Божкова Божкова

Добрич-Опанец-Добрич

5. мед.сестра

Йовка Атанасова Иванова

Добрич-Опанец-Добрич

6. мед.сестра

Маргарита Петрова Иванова

Добрич-Опанец-Добрич

7.мед.сестра

Петинка Пенчева Колева

Дончево-Опанец-Дончево

8. рехабилитатор

Силвия Костадинова Симеонова

Добрич-Опаннец-Добрич

9. домакин

Елеонора Василева Георгиева

Дончево-Опанец-Дончево

10. санитар

Марияна Тодорова Станчева

Дончево-Опанец-Дончево

11.пом.готвач

Данка Иванова Григорова

Добрич-Опанец-Добрич

12.санитар

Пенка Димитрова Николова

Драганово-Опанец-Драганово

13.санитар

Росица Бонева Василева

Дончево-Опанец-Дончево

14. санитар

Галина Янкова Колева

Дончево-Опанец-Дончево

15.санитар

Йовка Колева Енева

Дончево-Опанец-Дончево

16.санитар

Радка Атанасова Минчева

Богдан-Опанец-Богдан

17.санитар

Ресмие Али Хасан

Богдан-Опанец-Богдан

18.огняр-поддръжка

Кънчо Стефанов Марков

Добрич-Опанец-Добрич

19.огняр-поддръжка

Тодор Янков Бакърджиев

Дончево-Опанец-Дончево

20.перач

Нела Тодорова Иванова

Дончево-Опанец-Дончево3. Добрички общински съвет, гр. Добрич утвърждава списъка на лицата и длъжностите работещи в „Домашен социален патронаж” в община Добричка, със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, за които да бъдат изплащани транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 90 % за сметка на бюджета на дейността за 2008 г., както следва:Длъжност

Трите имена на лицето


Местоживеене-месторабота и обратно

1.социален работник

Микерям Али Мюстеджеб

Бенковски-Владимирово-Бенковски

2.готвач

Мюжгян Сюлейман Мехмед

Бенковски-Владимирово-Бенковски

3.социален работник

Димитричка Енчева Петкова

Добрич - община Добричка- Добрич

4.социален работник

Огняна Янкова Колева

Добрич -община Добричка- Добрич

5.социален работник

Василка Желева Балчева

Победа - Методиево - Победа


4. Разходите за пътуване на работниците и служителите да се извършва в рамките на средствата по бюджета за 2008 година, за съответната дейност, въз основа на документи удостоверяващи извършването им с фактури билети и абонаментни карти.

5. При промяна на трудовоправните отношения поименния списък да се допълва, съгласно утвърдените длъжности спазвайки изискванията на чл. 30, ал.2, от ПМС № 15/01.02.2008 г.
  1   2

Свързани:

Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 21 относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом