Заседанието присъстваха 19. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 19. Относно
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер165.98 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 34.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 34/ 24.06.2010 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 19.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 635

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗСМСМА и 36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Добрички общински съвет приема разработения анализ на потребностите за развитие на социалните услуги на територията на община Добричка.

2.Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 5


ОТНОСНО: Предложение относно: Заповеди № РД-11-01-25, № РД-11-01-26, № РД-11-01-27 и № РД-11-01-28 от 04.06.2010 г. на Областен управител, област Добрич.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е: № 636

1. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич отменя свое решение № 628 по протокол № 33 от 27.05.2010 г., относно: Промени в Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич поради неговата незаконосъобразност.

Гласували: “за”- 14; “против”-1; “въздържали се ” - 4


2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич отменя т.1.5 от свое решение № 615 по протокол № 33 от 27.05.2010 г. относно: Определяне на земите от общинския поземлен фонд във и извън регулация – частна общинска собственост, които ще се отдават под наем за стопанската 2010 – 2011 година и връща докладна записка рег.№ 0Д-01-1299 от 12.05.2010 г. на вносителя за допълване на същата, съгласно мотивирана заповед № РД-11-01-26 от 04.06.2010 г. на областен управител.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 4


3. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич отменя свое решение № 629 по протокол № 33 от 27.05.2010 г. относно: Обсъждане и приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Добричка, поради неговата незаконосъобразност.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 2


4. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич отменя свое решение № 630 по протокол № 33 от 27.05.2010 г. относно: Обсъждане и приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка поради неговата незаконосъобразност.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 2


ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Добричка, ведно с приложен доклад.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е: № 637

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.23 от Закона за пътищата, Добрички общински съвет приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Добричка със следните изменения и допълнения:

В чл.5, ал.1 думата „един метър” се заменя с „до 2 метра всяка, но не повече от сервитута на земеразделителния план”;

В чл.5, ал.2 се прави следното допълнение след думите „от края” се допълва „ /от ръба на пътното платно/”;

Чл.14, ал.1 се допълва с изречение второ „С решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия се определят условията и редът при които концесионерът може да събира концесионна такса или да получава други плащания, включително от страна на концедента.”

Чл.41 ал.1 се допълва след думата „строителна линия” се добавя „по чл.5, ал.2”

В чл.67, ал.1 т.1 отпадат думите „косене на трева”.

§ 4 от преходните и заключителни разпоредби се допълва с изречение второ «Разпоредбите на тази наредба, които са в противоречие с разпоредбите на нормативен акт от по-висок ранг не се прилагат.»

2.Възлага на кмета на общината последващи законови действия.

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка, ведно с приложен доклад.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е: № 638

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ, Добрички общински съвет приема Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка, със следните изменения и допълнения:

В чл.1, ал.1 след думата „върху” се добавя:”поземлени имоти”, а след думата „терени” се заличава думата „частна”;

В чл.7 след думите „се разполагат” се добавят думите „след решение на Общинския съвет”;

Чл.8 придобива следната редакция: „Схемата за разполагане се изработва служебно от служители на Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда”, съгласувано с главния архитект на общината”;

В чл.9, ал.1 думите „Цялостната и подробните схеми” се заменят с думата „схемата”, а думата „съгласуват” се заменя със „съгласува”;

В чл.10, ал.3 след думите „се отправя” се добавя „по реда на раздел VІІ от глава трета на ЗУТ”;

В чл.13, ал.3 думите „за срок до 1 година” се заличават;

В чл.17, ал.1 т.3 думите „но не повече от 50 м от нея” се заличават;

В чл.17 ал.1 се създава нова т.5 със следното съдържание „Изписаният текст да бъде на български език с изключение на международно утвърдените търговски марки и фирмени знаци”;

В чл.28 думите „до 250 лв.” се заменят с „ до 500 лв.”;

В чл.30 отпада ал.1, а ал.2 става ал.1;

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби се допълва с изречение второ: «Разпоредбите на тази наредба, които са в противоречие с разпоредбите на нормативен акт от по-висок ранг не се прилагат.»

2.Възлага на кмета на общината последващи законови действия.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Ново обсъждане на Решение № 615 по Протокол № 33 от заседание на Добрички общински съвет проведено на 27.05.2010 г.

Внася: Д.Иванов

Зам.кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 639

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич не приема предложения проект за решение в докладната записка на зам.кмета на общината: „1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , ДОС изменя решение № 615 от 27.05.2010 г. като: Отменя т.1.5. „земите върху които има създадени трайни насаждения/лозя/ за отдаване под наем на ползвателите им за срок от една стопанска година, съгласно Приложение № 5” и текста в т.2 „Отдаването под наем на земите по т.1.5 да става на цена съгласно Приложение № 1 от Наредба № 4 на ДОС. 2.Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия”

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - Таня Божанова Господинова.


2.На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич изменя и допълва свое решение № 615 по протокол № 33 от 27.05.2010 г. както следва:

т.1.5 се изменя така : „Земите върху които има създадени трайни насаждения /лозя/ да се отдават под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от една до десет стопански години, съгласно Приложение 5.”

т.2. се изменя така: „При провеждането на търговете за земите по т.1.1 до т.1.5 началната тръжна цена да се определя съгласно приложение 1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Добрички общински съвет.”

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - Таня Божанова Господинова.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на елекропроводно отклонение през имоти:

1.№ 000117 и 000098 – полски пътища ( публична общинска собственост) в землището на с.Стожер, община Добричка

2.№ 000001, 000005, 000009 – полски пътища (публична общинска собственост) и №000003 – Път ІV клас в землището на с. Стефаново, община Добричка,

3.№000106, 000103, 000098 и 000096– полски пътища (публична общинска собственост) в землището на с. Богдан, община Добричка,

4.№000061 и №000070 – полски пътища (публична общинска собственост) в землището на с. Бранище, община Добричка,

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е : № 640

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193,ал.6 от ЗУТ и чл.73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара електропроводно отклонение за присъединяване на централата на ниво Високо напрежение (ВН), към електро-енергийна станция ( ЕЕС ) и включване към електро захранване на ветроеноенергиен парк, през имоти:

1.№ 000117 и 000098 – полски пътища ( публична общинска собственост) в землището на с.Стожер, община Добричка

2.№ 000001, 000005, 000009 – полски пътища (публична общинска собственост) и №000003 – Път ІV клас в землището на с. Стефаново, община Добричка,

3.№000106, 000103, 000098 и 000096– полски пътища (публична общинска собственост) в землището на с. Богдан, община Добричка,

4.№000061 и №000070 – полски пътища (публична общинска собственост) в землището на с. Бранище, община Добричка,

на „Еко Енерджи Уиндпауър” ООД, със седалище и адрес на управление град Варна, жк Бриз, комплекс Панорама, вх.А, ап.6, ЕИК 200214401, представлявано и управлявано от Анна Чавдарова Цонева.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Таня Божанова Господинова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Промяна и актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е : № 641

І.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет приема актуализацията на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с Решение № 531/29.01.2010 година, както следва:

1. Допълва Приложение №15 – за очаквани приходи от отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти/УПИ/ за една стопанска година с имот УПИ V, кв.11 по плана на с.Плачи дол, община Добричка, представляващ дворно място с площ 1002 кв. м./хиляда и два квадратни метра/, при очаквани приходи 20.04 лв./двадесет лева 4 ст./

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Таня Божанова Господинова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на електропроводно отклонение през имот № 000088 – полски път /публична общинска собственост/ в землището на с.Плачи дол, община Добричка.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 642

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193,ал.6 от ЗУТ и чл.73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара подземен електропровод 20 кV, свързващ РОС (Триполюсен разединител за открит монтаж) Плачи дол с подстанция „Нона”, собственост на „Е.ОН България Мрежи” ЕАД, с цел присъединяването на два броя ветрогенератори попадащи в с.Храброво, община Балчик през имот №000088 – полски път в землището на с.Плачи дол, община Добричка

на „Вентус България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ,местност Салтанат 2507, ет.1, ЕИК 200165790, представлявано и управлявано от Анатоли Валентинов Линков.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Таня Божанова Господинова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, , Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” – инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО: Докладна записка относно:Учредяване на право на прокарване на електропроводно отклонение през имоти:

1.№ 000020 – пустееща земя, №000034 и 000030 – полски пътища (публична общинска собственост в землището на с.Пчелино, община Добричка.

2.Част от населеното място на с.Пчелино, община Добричка ( улица от ОК2-4-12-19-18-38 до ОК39).

3.№000047 и 000050 – полски пътища (публична общинска собственост), №000060 – ведомствен път (публична общинска собственост) и 031001 – пасище, мера (публична общинска собственост) в землището на с. Поп Григорово, община Добричка.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 643

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193,ал.6 от ЗУТ и чл.73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара подземен електропровод 20 кV, свързващ ТП 1 (Трафопост 1) Поп Григорово със СТП Пчелино (стълбов/мачтов/трансформаторен пост), собственост на „Е.ОН България Мрежи” ЕАД, с цел присъединяването на един брой ветрогенератор попадащ в с.Храброво, община Балчик през имоти:

1.№ 000020 – пустееща земя, №000034 и 000030 – полски пътища (публична общинска собственост в землището на с.Пчелино, община Добричка

2.Част от населеното място на с.Пчелино, община Добричка (улица от ОК2-4-12-19-18-38 до ОК39)

3.№000047 и 000050 – полски пътища (публична общинска собственост), №000060 – ведомствен път (публична общинска собственост) и 031001 – пасище, мера (публична общинска собственост) в землището на с. Поп Григорово, община Добричка,

на „Еко Енерджи 2005” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, №125, вх.А, ет.5, ап.10, ЕИК 115881385, представлявано и управлявано от Румен Апостолов Панайотов.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Таня Божанова Господинова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” – инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО: Писмо от Кмета на общината относно: Докладна записка от кметския наместник на с.Богдан за ползване на 719 лв. 30 % от наеми на недвижимо имущество.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 644

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 719 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаване под наем на общински имоти в с.Богдан, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за продълбочаване на канавки за течащи и дъждовни води по ул.”Четвърта” и гробищния парк.

Поименно гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Таня Божанова Господинова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” – инж. Петър Стефанов Петров.

ОТНОСНО: Писмо от Кмета на общината относно: Докладна записка от кметския наместник на с.Медово за ползване на 30 % от наеми от общински земи.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 645

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 1 970.70 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаване под наем на общински имоти в с.Медово, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за продухването на тръбопровод на естествена чешма от 250 м.

Поименно гласували: “за”- 14 “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Таня Божанова Господинова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” – нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Изразходването на 30 % от средствата получени от продажба и отдаване под наем на общински имоти през 2009 г.

Внася: Ив.Марев

Кмет на с.Черна

РЕШЕНИЕ: № 646

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 957.00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем на общински имоти в с.Черна, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за закупуване на машина за косене на трева на стойност 800 лв. и 157 лв. за оградна мрежа за църквата.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - Иван Колев Димитров.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Изразходването на 30 % от средствата получени от отдаване под наем на общински имоти през 2007, 2008 и 2009 г.

Внася: Ж.Желев

Кмет на с.Паскалево

РЕШЕНИЕ: № 647

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 2034.00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем на общински имоти в с.Паскалево, община Добричка, през 2007, 2008 и 2009 г. да се изразходват за направа на водопровод на улица № „19” в селото.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” – нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Изразходването на 30 % от средствата получени от продажба и отдаване под наем на общински имоти през 2007 и 2009 г.

Внася: Ел.Друмева

Кмет на с.Ведрина

РЕШЕНИЕ: № 648

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 3541.32 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаването под наем на общински имоти в с.Ведрина, община Добричка, през 2007 и 2009 г. да се изразходват за закупуване на 10 тона чакъл за гробищният парк, подмяна на дограма в сградата на кметството и довършителни работи по ремонта и освежаването.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” – нямаше.


ОТНОСНО: Молба от Рейхан Мустафа Ешереф от с.Смолница, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 800 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ: № 649

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. на Рейхан Мустафа Ешереф от с.Смолница, община Добричка за лечение.

За извършените разходи да се представят необходимите финансови документи в общината.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Ася Симова Иванова от с.Стефаново, община Добричка, относно отпускане на персонална пенсия на детето й Емил Младенов Сашев.

РЕШЕНИЕ: № 650

1.На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.2 т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде внесено предложение в Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на детето Емил Младенов Сашев от с.Стефаново, община Добричка.

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот –частна държавна собственост в собственост на община Добричка Внася: П.Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: № 651

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Добрички общински съвет дава съгласие Кмета на община Добричка да направи искане по чл.54 от ЗДС до областния управител на област Добрич, за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти частна държавна собственост в собственост на община Добричка, както следва:

1. Имот описан в АДС 6080 (642) от 22.05.1951 год. представляващ сграда със застроена площ 198 кв.м. и дворно място находящ се в УПИ І, кв.1 по плана на с.Ловчанци, отреден за селсъвет и към момента представляващ „Здравна служба”,

2. Имот описан в АДС 937/29.08.2000 год. и АОС 5183/03.07.2009 год. представляващ сграда със застроена площ 247,50 кв.м. и дворно място находящ се в УПИ VІІІ, кв.78 по плана на с.Владимирово, отреден за селсъвет и към момента представляващ кметство и здравна служба.

Същите са необходими на населението, за по-доброто здравно обслужване, имайки предвид възрастовия състав, отдалечеността на населените места от административния център.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.


Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - нямаше.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/


Свързани:

Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом