Дипломна работа на тема
ИмеДипломна работа на тема
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер24.21 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-1684.doc
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА


ДИПЛОМНА РАБОТА

НА ТЕМА


АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМА ФИНПРО


ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Цветелина Стоянова Пешева Доц.д-р Ст.Чакмаков

Магистърска програма

Спец.Счетоводство и контрол

Факултетен номер:3190


гр.Варна

2004г

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД

ГЛАВА I Същност и организация на финансовия анализ

1.1.Финансов анализ – същност, видове, методи

1.2.Финансовото състояние като обект на анализ

1.3.Подготожка на информационните източници на анализ – Счетоводен баланс, ОПР, ОПП


ГЛАВА II Методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г

2.1.Анализ на величината и структурата на активите

2.1.1.Анализ на Дълготрайните активи

2.1.2.Анализ на Краткотрайните активи

2.2.Анализ на величината и структурата на капитала

2.3.Анализ на печалбата от продажби на продукция

2.4.Анализ на ликвидността

2.5.Анализ на паричните потоци

2.6.Анализ на рентабилността


ГЛАВА III Насоки за подобряване финансовото състояние на фирма Финпро
Анализът на финансовото състояние в настоящата дипломна работа е обособен в три глави:

Глава І - Същност и организация на анализа на финансовото състояние.

Глава ІІ - Методики на анализа на финансовото състояние.

Глава ІІІ – Насоки за подобряване финансовото състояние на фирмата.


Целите на разработената дипломна работа са:

 да се представят най-пълно теоретичните насоки на финансовия анализ;

 въз основа на финансово-счетоводните отчети на фирма

Финпро, да се установят тенденциите за изменение в основните характеристики на финансовото състояние , да се разкрият решаващите фактори, довели до това състояние , както и да се направи прогноза за бъдещото развитие на фирмата.


Фирма “Финпро” ООД представлява производствено предприятие от областта на машиностроенето и уредостроенето. Финансовото състояние на фирмата се анализира на базата на данни за нейното производство, активите и капитала, с които разполага към настоящия момент. Анализът е въз основа на данни от ГСО (ОПР, Счетоводен баланс, ОПП) за периода 1999г-2002 г., заверени от дипломиран експерт-счетоводител.


Работата съдържа 97 страници, от които по-голямата част са практическата част и приложенията. Включени са таблици и формули, а в приложенията са Счетоводният баланс и Отчета за приходите и разходите за периода 1999 – 2002 г.

Свързани:

Дипломна работа на тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа на тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа на тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа на тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа на тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа на тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом