Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
ИмеМестна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер120.44 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.obshtina-boboshevo.com/media/6986/ot4et na Mestna Komis za BorbPPMN publikuvano na 08

ОБЩИНА БОБОШЕВО–ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

гр. Бобошево, ул. „Иван Кепов” № 3, тел. 07046/ центр. 2354, факс.2344
ОТЧЕТЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН / - ОБЩИНА БОБОШЕВО ПРЕЗ 2011 година


І.ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН - Бобошево


1. Законосъобразност на състава.

Съставът на МКБППМН – община Бобошево е определен със Заповед №РД-07-21/23.01.2008г. на кмета, съгласно чл.6, ал.2 от ЗБППМН.

Със Заповед №РД-07-01/06.01.2011г. на кмета на община Бобошево беше актуализиран съставът на Комисията за БППМН. Председател на МКБППМН-община Бобошево е заместник-кмета на общината. В състава влизат като членове: щатен секретар-педагог, секретарят на община Бобошево, началник отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане”- Бобошево, инспектор от Детска педагогическа стая при РУ”Полиция” гр. Дупница, началник Полицейски участък – Бобошево, учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Бобошево, юрист.

През отчетната година бяха проведени 6 заседания на пленарния състав на комисията, на които бяха обсъждани и приети: отчет и план на МК, утвърждаване на обществен възпитател, информация за работата на УКБППМН и на обществения възпитател, организационни въпроси и проблеми, свързани с превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Секретарят на комисията е в трудови правоотношения и не е държавен служител.

ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.

Дейността на МКБППМН е уредена в ЗБППМН / чл. 10 /. В партньорство с институциите, които имат отношение към проблемите на децата, организират и координират социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общините.

 1. Конкретни мерки на МКБППМН, свързани със:

социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ /чл.10,ЗБППМН/ - МКБППМН-Бобошево през отчетната година изпълнявашe отговорно и компетентно задачите поставени в чл.10, ал.1 от ЗБППМН, като съдействаше на нуждаещите се от помощ малолетни и непълнолетни и техните семейства. Осъществихме социално-превантивна дейност на територията на община Бобошево чрез координиране дейността на институциите.

Освен писмени сигнали към МК бяха подавани и устни сигнали от класните ръководители и ръководството на училището, които не влизат в статистиката. Отнася се за ученици , извършили нарушения на правилника за вътрешния ред в училище или деца от проблемни семейства склонни към отрицателни прояви. С тези деца провеждахме индивидуално-възпитателна дейност. Съвместно с отдел „Закрила на детето” бяха предприемани мерки по закрила.

Деца от община Бобошево, заведени на отчет в ДПС през 2011г. няма.. Деца, преминали през ДПС за извършени от тях противообществени прояви през годината – 1 непълнолетно момиче.

 • подпомагане на деца,настанени в СПИ,ВУИ и осъществяване на контакт с тях – През 2011г. МК не е имала случай на малолетни и непълнолетни от общината да бъдат настанявани в СПИ и ВУИ.

Категории неучещи и неработещи непълнолетни

Общ брой

Брой продължили образованието си

Брой обхванати в обучения и програми за квалификация

Брой на професионално консултирани и ориентирани

Брой на започналите работа

Неучещи и неработещи, напуснали СПИ


0


0


0


0


0

Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ


00


0


0


0

Неучещи и неработещи, освободени от ПД


0


0


0


0


0

Условно осъдени


0


0


0


0


0
 • Социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца, условно осъдени за уреждане на битови, трудови и социални проблеми – Нямаме настанени деца в посочените учреждения. В МКБППМН не е постъпвала информация за родители, които не са проявили интерес към децата си и за осъдени условно непълнолетни.

 • Брой малолетни и непълнолетни от домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи на територията на общината или района, настанени в СПИ и ВУИ – Няма такива

 • Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното не отпадане от училище – В резултат на добрата координация на МКБППМН, отдела „ЗД”, ОУ „Св.Св. Кирил и Методии” ДПС, няма деца отпаднали от училище. МК не е получавала други сигнали за деца от община Бобошево, с голям брой отсъствия и застрашени от отпадане от образователната система.

 • Дейност по превенция на противообществени прояви във връзка със спортни и свързани с изкуство мероприятия – Тази дейност се осъществяваше от учителя по физическо възпитание-член на МК, секретаря и обществения възпитател. При провеждане на футболни срещи и културни мероприятия на територията на общината, дейност по превенция на противообществените прояви се осъществяваше от органите на полицията.

 • Подпомагане на родителите, настойниците и попечителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. – МКБППМН заедно със своите партньори след обсъждане на конкретния случаи, всяка институция в зависимост от компетентността си предприемаше конкретни мерки. В тази насока на родителите и семействата се предоставяха изготвени от секретаря на МК информационни материали по различни теми за възпитанието на децата.

Инспекторите от ДПС и секретарят на МК присъстваха и вземаха участие в тематични родителски срещи.

2. Проблеми при образуването, разглеждането на възпитателните дела и изпълнението на възпитателните мерки. – През 2011 г. няма образувани възпитателни дела от МК.

3. Най-резултатни възпитателни мерки по чл.131 ал.1 и чл.15 от ЗБППМН. –

Възпитателната мярка „поставяне под възпитателен надзор” е най-приемлива за работа с деца с противообществени прояви. Работи се превантивно, индивидуално и продължително с поставени конкретни цели и задачи.


4. Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН? – не е прилаган


5. Контролна дейностДПС обслужваща община Бобошево се намира на територията на община Дупница. Инспекторите от ДПС периодично са посещавали община Бобошево и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Поисканите справки ни бяха предоставяни на време. Провеждани са специализирани полицейски операции, относно спазване на вечерен час от малолетни и непълнолетни, съгласно ЗЗД и общинската Наредба. Няма констатирани нарушения по чл.45, ал.2 и ал.3 от ЗЗД.

На територията на общината няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти. Няма скитащи, просещи и проституиращи деца, деца извършващи хомосексуални услуги и употребяващи упойващи вещества и наркотици.

6. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми:

През 2011г. на свое заседание МКБППМН-Бобошево беше приет план с поставени цели и задачи за изпълнение на национални и общински планове и програми.


6.1.Превенция на насилието и агресията между малолетни и непълнолетни.Превенция на противообществените прояви.

Във връзка с превенция на насилието, агресията и асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни и добрата координационна работа между МКБППМН, ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” и ДПС беше извършена индивидуална и групова работа с учениците.

 • Класните ръководители, директорът, секретарят на МК и общественият възпитател извършиха индивидуално-възпитателна, корекционна работа с ученици, склонни към агресивни прояви.

 • Дискусии и тренинг обучения в часа на класа, по теми насочени към превенция на агресивното поведение при децата. Бяха подпомогнати учениците при възникнали конфликти и разрешени конкретни казуси. Целта ни беше децата да изграждат умения да разпознават и преодоляват тормоза, насилието, грубиянството, гнева и конфликтите. Да утвърждават ценността на приятелството и толерантността. Да достигат до разумни групови решения за преодоляване на конфликтите.

 • Изработвани и разпространявани бяха от секретаря на МК информационни материали по проблема на агресията и насилието. – „Толерантност и доброта – изборът е Ваш”; „Как да се справим с агресията”; „Аз съм толерантен”. Дискутирано бе с учениците по тях.

 • Запознаване на учениците със Закона за БППМН, Закона за закрила на детето, Конвенция за правата на детето.

 • Организирани бяха спортни празници, изложби и конкурси на различни теми.

 • МКБППМН, ОУ”Св.св. Кирил и Методий”, ЦДГ „Здравец” организираха през м. май станалите традиционна инициативи „Ден без насилие” и м. ноември „Седмица на толерантността”.

 • Обсъждан бе видео филм за агресията и насилието с учениците от VІІ и VІІІ клас.

 • Секретарят на МК участваше с презентация в тематичен педагогически съвет на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”на тема „Агресията и насилието в училище, на улицата и в семейството. В презентацията бяха изнесени данни и направен анализ на проведено анкетно проучване, за установяване отношението на учениците от V до VІІІ клас към насилието и агресията. В него взеха участие педагогическия колектив, ученици и родители.
Година

Брой приложени

програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение.

Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата

Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН.

2011

5

65

9


6.2. Изпълнение задачите от Национална стратегия за борба с наркотиците.


Обучения на обучители /брой обучени

от МКБППМН специалисти/

Програми „връстници обучават връстни-

ци”-брой

Издаване и разпространение на информационни материали /какви и в какъв тираж/

Инфор-мационни кампании

- брой

Провеж

дане на

проучва

ния

Иденти-

фицирани

рискови групи за

употреба на нарко-тици от деца

Програми за превен-

ция и

подкрепа

на деца в

риск от употреба

на наркотици

няма

няма

-„Няма безвредна цигара! Ти избираш!-80 броя

- „Опасността от употребата на психоактивни вещества „ – 45 броя

Брой-2

-„Моят свят без тютюнев дим”

- „Наркотиците”

1

няма

няма


Проведохме на 17.11.2011 г. „Ден без тютюнев дим”, в които децата рисуваха и дискутираха на тема „Моят свят без тютюнев дим” . Положителното в тази дискусия беше, че по-малките деца споделяха, независимо от обичта към родителите си, че те са против родителите им да пушат. Децата бяха предоставили раздадените им информационните материали и на родителите си.

6.3. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта.

На територията на община Бобошево нямаме извършени противообществени прояви и престъпления свързани с ЖП-транспорта.

На тази тема бяха разпространени информационни материали сред учениците.


7. Взаимодействие на МКБППМН с други органи и организации.

МКБППМН-Бобошево е установила много добро взаимодействие с всички институции на територия на общината, работещи с деца и семейства: Отдел закрила на детето, ДПС, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, ПУ. Добри взаимоотношения имахме с РИОКОЗ, РЦЗ –Кюстендил. Представители на тези институции са членове, както на МК, така и на Комисията за детето, което спомагаше за информираност и координиране работата за деца в риск. Специалистите от тези институции осъществяваха екипни срещи по всеки отделен случай, като се допълваха при работата с деца и семейства. Тези срещи не бяха документално оформяни, но синхронизираха действията на всяка от тях и създаваха устойчиво партньорство.

През 2011 година към МКБППМН работеха трима обществени възпитатели за по няколко месеца. Под техен надзор бяха рискови деца, както и деца с поведенческо поведение в училище. През 2011 г. няма провеждани възпитаталени дела.Обществените възпитатели бяха със съответното образование – психолози и педагози. За работата си те изготвяха и представяха ежемесечни отчети и дейността им се контролираше, съгласно ЗБППМН и статута на обществения възпитател от секретаря на МК.

През отчетната година проведохме съвместни инициативи /конкурси, изложби, кампании, образователни беседи и дискусии, спортни състезания и др. / с институциите на местно ниво. С РИОКОЗ – Кюстендил стана традиция провеждането на лятна АНТИСПИН кампания и през м. декември - Международния ден за борба със спина. Мотото на кампанията бе „Бъдете в час! Отговорни и модерни”. Учениците от V до VІІІ клас поставиха автограф с ръчичките си, написаха послания, като символ за

„НЕ на НАРКОТИЦИТЕ” и бяха изложени във фоаето на общинската администрация. Разпространени бяха информационни материали и червени лентички.

На територията на община Бобошево няма НПО.


8. Обществени възпитатели.Година

Плануван брой

обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бройки общ. в-ли за съответната година.

Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН

2011

3

3

2636

2012

3Прогноза 2013

39. Изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН.

Изразходваните средства по Наредба №3 са в размер на 280 лв.


ІІІ. ПРОЕКТ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА НА МКБППМН –

ОБЩИНА БОБОШЕВО през 2012 г.


Численост

Обществени възпитатели

/брой/

Средства по Наредба

№ 2

/ лева /

Средства

по Наредба

№ 3

/ лева /

Средства за

Издръжка на МКБППМН

/ лева /

Средства за

Центрове и кабинети


/ лева /

ВСИЧКО


/ лева /3
1008010002000150014580


Председател на МКБППМН – община Бобошево

инж. Асен Волев – зам. кмет на община Бобошево

Гр. Бобошево , ул. „ Иван Кепов „ № 3, тел.07046 / 2354, вътр.116, факс. 2344

Секретар на МКБППМН – община Бобошево

Стефка Стефанова

Гр. Бобошево, ул. „ Иван Кепов „ № 3, тел. 07046 / 2354, вътр. 121; 0896148557

факс 2344, е-mail : stefanova_ sefka @ abv. bg

Със Заповед №РД-07-02/06.01.2012 г., за председател на МК е определен Илиян Стойчов Геров – зам. кмет на ОбА Бобошево, а секретар Асен Атанасов Волев

Детска педагогическа стая при РПУ – гр. Дупница

Инспектор - Николай Иванов

Гр. Дупница, РУ”Полиция” ; тел: центр. 0701/ 57755; ДПС - 0701 / 57888

Отдел„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Бобошево

Н-к отдел - Анелия Дюлгерова-Ангелова

Тел: 07046 / 2536


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН:

/ инж. Асен Волев /


СЕКРЕТАР НА МКБППМН:

/ Стефка Стефанова /
Свързани:

Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconСписък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
Местна комисия за борба с противообщестсвените прояви на малолетни и непълнолетни Русе
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconПротоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г
Днес, 05. 02. 2010 г от 10,00 ч в Заседателната зала на община Хайредин, на основание Заповед №41/26. 01. 2010 г на Кмета на община...
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconОтчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а
Приложение №1 към решение №7, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconМестна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 15. 11. 2012г от 14. 00ч ще представи авторски спектакъл на
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconЗатъпяват ли учениците днес?
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира на 20 януари дискусия предложена от...
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconОбщинатърговищ е
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconV. дейности и мероприятия
За работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconПрофесионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров гр. Севлиево
За работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconГодишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г.
Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни iconОтчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2010 година
На основание чл. 6 от збппмн към общините в р българия функционират Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом