И за да се произнесе взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер77.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
и за да се произнесе взе предвид следното :


Производството е по реда на чл. 278 и сл. ГПК /отм./ и е образувано по предявена искова молба от С. С. Й., с ЕГН *, с А. : с. Д., община Б., и Т. Л. Г.с ЕГН *, с А. : гр. Б. и двамата със С. А. : гр. Б.адв. Г., срещу Л. С. К. с ЕГН *, с А. : гр. Б. В. С.К., с ЕГН *, с А. : гр. Б. М. Л. С., с ЕГН *, с А. : гр. Б., И. С. И. с ЕГН *, с А. : гр. Б. И. Г. И., с ЕГН *, с А. : гр. Б., Т.Г. Б. с ЕГН *, с А. : гр. Б., Е. Г.И., с ЕГН *, с А. : гр. Б., М. Г. И. с ЕГН *, с А. : гр. Б., Ц. Х.К., с ЕГН *, с А. : гр. Б.,В.Х. И., с ЕГН *, с А. : гр. Б.и Й. В. К., с ЕГН *, с А. : гр. Б., за извършването на съдебна делба на следните техни съсобствени недвижими имоти : 1. Нива, с площ от 1. 502 дка /един декар и петстотин и два квадратни метра/, находяща се в местността “Калемджиката”, имот № 018009 по плана за земеразделяне, седма категория, при граници : имот № 018024- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 018008- нива на насл. на Х. В. И.; имот № 000322- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 018013- нива на Община ползвател; 2. Нива, с площ от 1. 500 дка /един декар и петстотин квадратни метра/, находяща се в местността “Равнако”, с № 020001 по плана за земеразделяне, седма категория, при граници : имот № 020005- нива на насл. на С. В. К.; имот № 000330- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 000326- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 020002- нива на насл. на Х. В.И.; 3. Нива, с площ от 0. 503 дка /петстотин и три квадратни метра/, находяща се в местността “Клено”, с № 040001, по плана за земеразделяне, девета категория, при граници : имот № 000384- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 040016- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 040004- нива на насл. на С. С. М.4. Нива, с площ от 0. 517 дка /петстотин и седемнадесет квадратни метра/, находяща се в местността “Клено”, с № 041010 по плана за земеразделяне, девета категория, при граници : имот № 041009- нива на насл. на С. М.Г.; имот № 041011- нива на Община ползвател; имот- № 000375- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 041001- нива на Община ползвател, при следните квоти : за С. С. Й.- 4/ 60 ид. ч.; за Т. Л. Г.- 6/ 60 ид. ч.; за Л. С. К.- 4/ 60 ид. ч.; за В.С.К.- 4/ 60 ид. ч.; за М. Л.С.- 6/ 60 ид. ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид. ч; за И. Г. И.- 3/ 60 ид. ч.; за Т. Г. Б.- 3/ 60 ид. ч.; за Е.Г. И.- 3/ 60 ид. ч; за М. Г. И.- 4/ 60 ид. ч; за Ц. Х.К.- 4/ 60 ид. ч.; за В. Х. И.- 4/ 60 ид. ч.; за Й.В.К.- 12/ 60 ид. ч.

В исковата молба ищците сочат, че са наследници на В. В.К., бивш жител на гр. Благоевград, починал на 14.05.1977г. След смъртта си, същият оставил за свои наследници пет деца. Първияят от тях- С. В. К., починал на 18.09.1988г. и оставил за наследници ищцата- С. С. Й.и ответниците- Л. С. К. и В.С. К.. Втората- И. В.Г., починала на 16.08.2006г. и оставила за законни наследници- ответницата М.Л. С. и ищеца Т. Л.Г.. Третият- Г. В. К. починал на 20.11.1998г. и оставил за свои наследници ответниците- И. С. И. И. Г.И., Т. Г. Б. и Е.Г. И.. Четвъртият- Х. В. К., починал на 22.11.1990г. и оставил за свои наследници ответниците- М. Г. И. Ц.Х. К. и В. Х. И. Единственият пряк наследник на общия наследодател, в момента се явявал ответника- Й. В.К. С Решение № 1- М от 15.12.1995г. на Поземлена комисия- гр. Благоевград било възстановено правото на собственост на наследниците на общия на страните наследодател- В. В. К. върху процесните земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне на землището на с. Дъбрава.

По искане на ответника Й. В. К. по реда на чл. 278, ал. 2 ГПК /отм./, съдът е включил в делбената маса и следните два имота : Нива от 0. 623 дка /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, четвърта категория, в местността “Бачиново”, гр. Благоевград, имот № 000527 по картата на землището, при граници и съседи : имот № 000470, пасище, мера на Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и Нива от 5. 982 дка /пет декара деветстотин осемдесет и два квадратни метра/, от която 3. 589 кв. м седма категория, 2. 393 кв. м. осма категория, в местността “Бобови ниви”, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, представляваща имот № 045006 по плана за земеразделяне, при граници и съседи : имот № 000382- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 045013- нива насл. на С. С. Х.имот № 045005- нива насл. на М. С. М., имот № 000381- полски път на Кметство с. Дъбрава и имот № 045007- нива насл. на Г. Р. З.

В съдебно заседание ищците, чрез процесуалния си представител- адв. Г., поддържат така предявения иск.

Ответникът- Й. К., действащ лично и чрез пълномощниците си- адв. Д., и И. К., не оспорва иска за делба, при посочените в него квоти.

Ответниците- В.К., Е. И., И. И.и Т. Б. също не оспорват иска за делба, при посочените в него квоти.


След преценка на депозираните с исковата молба писмени доказателства съдът намира за установено от фактическа страна следното :


Видно от Решение № 1- М/ 15.12.1995г. издадено от ПК- гр. Благоевград, съпроводено със съответните скици, е възстановена собствеността върху процесните земи, под № 1, 2, 3 и 4, и включената в м. “Бобови ниви” по реда на чл. 278, ал. 2 ГПК /отм./, на наследниците на В. В.К., в с. Дъбрава, община Благоевград, по план за земеразделяне /л. 4 от гр. д. № 1722/ 2007г. по описа на РС- гр. Благоевград/.

Видно от Решение № RГ- 69/ 07.10.2005г. издадено от ОС “ЗГ”- гр. Благоевград, съпроводено със съответната скица, е възстановена собствеността върху включената в м. “Бачиново”, по реда на чл. 278, ал. 2 ГПК /отм./ нива, на наследниците на В. В.К., по план за земеразделяне /л. 4 от гр. д. № 1608/ 2007г. по описа на РС- гр. Благоевград/.

Видно от Удостоверение за наследници № 27/ 20.08.2007г. на В. В.К., издадено от Кметство с. Дъбрава, Община Благоевград, наследници на същия са : ответникът Й. В. К. и починалите му деца- С. В. К., И. В. Г.Г. В. К. и Х. В. К. /л. 14 от делото/.

Видно от Удостоверение за наследници № 002190/ 07.08.2007г. на С. В. К., издадено от Община Благоевград, наследници на същия са : ищцата С. С. Й., и ответниците Л.С. М. /К./ и В. С.К. /л. 11 от делото/.

Видно от Удостоверение за наследници № 15/ 28.12.2007г. на И. В. Г., издадено от Кметство с. Дъбрава, Община Благоевград, наследници на същата са : ищецът Т.Л.Г. и ответницата М.Л. С. /л. 15 от делото/.

Видно от Удостоверение за наследници № 002192/ 07.08.2007г. на Г. И. И. издадено от Община Благоевград, наследници на същия са : ответниците И. С. И., И. Г. И., Т. Г. Б. и Е. Г. И./л. 12 от делото/.

Видно от Удостоверение за наследници № 002195/ 07.08.2007г. наХ. В. И. издадено от Община Благоевград, наследници на същия са : ответниците М. Г. И., Ц. Х.К. и В. Х. И./л. 13 от делото/.

Приети като доказателства са и влезлите в сила решения по гр. д. № 1722/ 2007г. и № 1608/ 2007г. по описа на РС- гр. Благоевград, видно от които, по безспорен начин се установява съсобствеността между наследниците на В. К. върху двата имота, включени в наследствената маса, по реда на чл. 278, ал. 2 ГПК /отм./.


От правна страна съдът намира следното :


Предявеният иск е с правно основание чл. 34 ЗС вр. чл. 69 ЗН, съгласно който, всеки от съсобствениците може да иска делба и тя е допустима по отношение на общи вещи, освен ако законът разпорежда друго или това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.

Искът е допустим. Предпоставка е правото на собственост върху имота, чиято делба се иска, да е съпритежание на две или повече лица, т.е. да е налице съсобственост по см. на чл. 30, ал.1 ЗС.

Налице са безспорни писмени доказателства- решения на ПК- гр. Благоевград /ОС “ЗГ”/, съпроводени със съответните скици, както и влезли в сила съдебни решения по гр. д. № 1722/ 2007г. и 1608/ 2007г. по описа на РС- гр. Благоевград, които по безспорен начин доказват съсобствеността върху процесните имоти /първоначално посочените в исковата молба, и допълнително включените, по искане на ответника Й. В. К., по реда на чл. 278, ал. 2 ГПК /отм./, при квотите посочени в исковата молба /които се установяват от представените Удостоверения за наследници, а и не се оспорват от която и да е от страните/.


Водим от горното, и на основание чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН и чл. 278, ал. 1 ГПК /отм./, съдът


Р Е Ш И :


ДОПУСКА извършването на съдебна делба между С. С. Й. с ЕГН *, с А. : с. Д.община Б., Т.Л.Г., с ЕГН *, с А. : гр. Б., и двамата със С. А. : гр. Б. адв. Г., Л. С.К. с ЕГН *, с А. : гр. Б., В. С. К., с ЕГН *, с А. : гр. Б. М.Л. С., с ЕГН *, с А. : гр. Б. И. С. И., с ЕГН *, с А. : гр. Б. ул. “Б., И. Г. И.с ЕГН *, с А. : гр. Б., Т. Г. Б., с ЕГН *, с А. : гр. Б. Е. Г. И. с ЕГН *, с А. : гр. Б. М. Г. И., с ЕГН *, с А. : гр. Б. Ц. Х. К., с ЕГН *, с А. : гр. Б. В. Х.И., с ЕГН *, с А. : гр. Б. и Й. В.К., с ЕГН *, с А. : гр. Б. на следните техни съсобствени недвижими имоти : 1. Нива, с площ от 1. 502 дка /един декар и петстотин и два квадратни метра/, находяща се в местността “Калемджиката”, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, имот № 018009 по плана за земеразделяне, седма категория, при граници : имот № 018024- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 018008- нива на насл. на Х.В. И.; имот № 000322- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 018013- нива на Община ползвател; 2. Нива, с площ от 1. 500 дка /един декар и петстотин квадратни метра/, находяща се в местността “Равнако”, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, с № 020001 по плана за земеразделяне, седма категория, при граници : имот № 020005- нива на насл. на С. В. К. имот № 000330- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 000326- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 020002- нива на насл. на Х. В. И.; 3. Нива, с площ от 0. 503 дка /петстотин и три квадратни метра/, находяща се в местността “Клено”, с № 040001, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, по плана за земеразделяне, девета категория, при граници : имот № 000384- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 040016- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 040004- нива на насл. на С. С. М.; 4. Нива, с площ от 0. 517 дка /петстотин и седемнадесет квадратни метра/, находяща се в местността “Клено”, с № 041010 по плана за земеразделяне, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, девета категория, при граници : имот № 041009- нива на насл. на С. М.Г.; имот № 041011- нива на Община ползвател; имот- № 000375- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 041001- нива на Община ползвател; 5. Нива от 0. 623 дка /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, четвърта категория, находяща се в местността “Бачиново”, гр. Благоевград, имот № 000527 по картата на землището, при граници и съседи : имот № 000470, пасище, мера на Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и 6. Нива от 5. 982 дка /пет декара деветстотин осемдесет и два квадратни метра/, от която 3. 589 кв. м седма категория, 2. 393 кв. м. осма категория, находяща се в местността “Бобови ниви”, землището на с. Дъбрава, Община Благоевград, представляваща имот № 045006 по плана за земеразделяне, при граници и съседи : имот № 000382- полски път на Кметство с. Дъбрава; имот № 045013- нива насл. на С. С.Х.; имот № 045005- нива насл. на М. С. М., имот № 000381- полски път на Кметство с. Дъбрава и имот № 045007- нива насл. на Г. Р. З., при следните квоти : за С. С. Й.- 4/ 60 ид. ч.; за Т.Л. Г.- 6/ 60 ид. ч.; за Л. С. К.- 4/ 60 ид. ч.; за В.С. К. 4/ 60 ид. ч.; за М. Л. С.- 6/ 60 ид. ч.; за И.С. И.- 3/ 60 ид. ч; за И.Г. И. 3/ 60 ид. ч.; за Т. Г. Б.- 3/ 60 ид. ч.; за Е. Г. И.- 3/ 60 ид. ч.; за М.Г. И.- 4/ 60 ид. ч.; за Ц. Х. К.- 4/ 60 ид. ч.; за В. Х. И.- 4/ 60 ид. ч.; и за Й. В. К.- 12/ 60 ид. ч.


Решението може да се обжалва пред Благоевградския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом