Заседанието присъстваха 20. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 20. Относно
страница3/3
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер236.67 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 18.doc
1   2   3

Р Е Ш Е Н И Е: № 299

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 и 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на кметството на с.Дончево, община Добричка за монтаж на апарат за топли напитки с площ от 1 /един/ кв. м., чрез публичен търг.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Предложение за прекратяване на съсобственост на имоти – частна общинска собственост и физически лица.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 300

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич отлага обсъждането на докладната записка за следващо заседание на ОбС, след окончателното й окомплектоване.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 3


ОТНОСНО:Писмо относно замяна на общинска земя «пасище, мера» собственна земеделска земя на Петър Деянов Караиванов от гр.Добрич в землището на с.Миладиновци.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 301

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25 ал.1 от ЗСПЗЗ, Добрички общински съвет, гр.Добрич не дава съгласие за извършване на разпоредителна сделка – замяна на част от имот № 010013 с площ от 86 010 дка и начин на трайно ползване «пасище, мера» собственост на община Добричка с част от имот № 010019 с площ от 42001 дка собственост на Петър Деянов Караиванов от гр.Добрич, находящи се в землището на с.Миладиновци, поради липса на правно основание за това.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Предоставяне на преносни водопроводни мрежи и сондажен кладенец за поддържане и експлоатация, собственост на община Добричка на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД гр.Добрич.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 302

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Добрички общински съвет, град Добрич приема да предостави за поддържане и експлоатация Сондажен кладенец ПЕС – 1 с.Лясково с изградения водопровод до водоем с.Камен, Водопровод от РШ магистрала Оброчище до водоем с.Котленци и Водопровод от Сондаж Смолница 2 до ПС Смолница, като задължи експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД град Добрич да изпълнява стриктно всички условия записани в разрешителното за водовземане № 2151 0064/14.05.2008г. на Министерството на околната среда и водите.

2.Кметът на община Добричка да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, като подпише договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр.Добрич.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” – 1 Димчо Маринов Димов.


ОТНОСНО:Писмо във връзка с изпратен протокол № 2 от 16.02.2009 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията за изграждане на паметник по случай 110-годишнината от създаване на организирано земеделско движение в България.

Внася: Т.Моралийски

Председател на Инициативен комитет за изграждане на паметника

Р Е Ш Е Н И Е: № 303

1.На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение решение № 284 от 29.01.2009 г.,Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за изграждане на паметник по случай 110-годишнината от създаване на организирано земеделско движение в България в с.Стожер, съгласно приложените технически параметри към докладната записка от 20.01.2009 г., становище на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Добричка по протокол № 2 от 16.02.2009 г. т.6 и приложена скица за местонахождението на паметника.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Предложение от Инициативен комитет във връзка с поставяне на паметни плочи на загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г. в населените места от община Добричка.

Внася: М. Пасева

Председател на ИК

Р Е Ш Е Н И Е: № 304

1.Общинският съвет при Община Добричка, гр.Добрич дава съгласие за поставяне на паметни плочи в населените места на територията на общината, където са станали главните сражения по време на „Добричка епопея”- 1916 година.

Населените места и точния текст на паметните плочи да бъде уточнен със специалисти от Регионален исторически музей гр.Добрич.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Писмо от СНЦ „Изграждане в град Добрич на паметник на ген.Иван Колев и загиналите за Добруджа през 1916 г.” за приемане на решение от ОбС за възстановяване името на ген.Иван Колев като патрон на ОУ с.Карапелит

Внасят: чл.кор.д.и.н Георги Марков

Председател на СНЦ

Илияна Найденова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Карапелит


Р Е Ш Е Н И Е: № 305

1. Добрички общински съвет, гр.Добрич не приема направеното предложение от СНЦ „Изграждане в град Добрич на паметник на ген.Иван Колев и загиналите за Добруджа през 1916 г.” и решението на Педагогическия съвет на ОУ с.Карапелит за възстановяване името на ген.Ив.Колев като патрон на ОУ с.Карапелит

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 5


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/

1   2   3

Свързани:

Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом