Заседанието присъстваха 20. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 20. Относно
страница2/3
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер236.67 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 18.doc
1   2   3

Р Е Ш Е Н И Е: № 291

На основание чл.30, ал.1 т.2 и ал.2 , ал.3 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич утвърждава компенсиране на транспортните разходи на работещите учители в училищата и детските градини със специалност и квалификация, за която няма кандидат от съответното населено място в размер на 85% , считано от 01.01.2009 г.

2.Добрички общински съвет, гр.Добрич възлага на кмета на общината/ за педагогическия персонал в ЦДГ/ и директорите на училища / за педагогическия персонал в училищата/ да утвърдят със Заповед списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи след получаване на информация от Бюрото по труда, град Добрич, за наличие или липса на регистрирани кандидати за съответното населено място.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в дейностите „Дом за деца лишени от родителски грижи” с.Овчарово, „Дом за възрастни с деменция” с.Опанец и „Домашен социален патронаж” в община Добричка.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 292

1. Добрички общински съвет, гр. Добрич утвърждава списъка на лицата и длъжностите работещи в „Дом за деца лишени от родителски грижи” с. Овчарово, за които да бъдат изплащани транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 90 % за сметка на бюджета на дейността за 2009 г., както следва:

Длъжност

Трите имена на лицетоМестоживеене-месторабота и обратно

1. педагог

Николинка Стефанова Петрова

Добрич-Овчарово-Добрич

2. педагог

Райна Георгиева Марева

Добрич-Овчарово-Добрич

3. педагог

Димитричка Георгиева Николова

Добрич-Овчарово-Добрич

4. педагог

Стоянка Драгнева Петрова

Добрич-Овчарово-Добрич

5. педагог

Светла Димитрова Митева

Добрич-Овчарово-Добрич

6.педагог

Виолета Костадинова Кирова

Добрич-Овчарово-Добрич

7. соц.работник

Албена Петрова Димитрова

Добрич-Овчарово-Добрич

8. соц.работник

Веселина Петрова Христова

Добрич-Овчарово-Добрич

9. мед.сестра

Руска Господинова Енчева

Добрич-Овчарово-Добрич

10. мед.сестра

Виолета Йорданова Атанасова

Добрич-Овчарово-Добрич

11. мед.сестра

Маринка Николаева Петрова

Добрич-Овчарово-Добрич

2. Добрички общински съвет, гр. Добрич утвърждава списъка на лицата и длъжностите работещи в „Дом за възрастни с деменция” с. Опанец, за които да бъдат изплащани транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 90 % за сметка на бюджета на дейността за 2009 г., както следва:


Длъжност


Трите имена на лицето


Местоживеене-месторабота и обратно

1. директор

Евелина Стелиянова Димитрова

Добрич-Опанец-Добрич

2. соц.работник

Красимира Димитрова Куртева

Добрич-Опанец-Добрич

3. счетоводител

Красимира Николова Иванова

Добрич-Опанец-Добрич

4. мед.сестра

Росица Божкова Божкова

Добрич-Опанец-Добрич

5. мед.сестра

Йовка Атанасова Иванова

Добрич-Опанец-Добрич

6. мед.сестра

Маргарита Петрова Иванова

Добрич-Опанец-Добрич

7.мед.сестра

Петинка Пенчева Колева

Дончево-Опанец-Дончево

8. рехабилитатор

Силвия Костадинова Симеонова

Добрич-Опанец-Добрич

9. домакин

Елеонора Василева Георгиева

Дончево-Опанец-Дончево

10.пом.готвач

Данка Иванова Григорова

Добрич-Опанец-Добрич

11. санитар

Марияна Тодорова Станчева

Дончево-Опанец-Дончево

12.санитар

Пенка Димитрова Николова

Драганово-Опанец-Драганово

13.санитар

Росица Бонева Василева

Дончево-Опанец-Дончево

14. санитар

Галина Янкова Колева

Дончево-Опанец-Дончево

15.санитар

Йовка Колева Енева

Дончево-Опанец-Дончево

16.санитар

Радка Атанасова Минчева

Богдан-Опанец-Богдан

17.санитар

Ресмие Али Хасан

Богдан-Опанец-Богдан

18.огняр-поддръжка

Тодор Янков Бакърджиев

Дончево-Опанец-Дончево

19.огняр-поддръжка

Енвер Сали Яшар

Богдан-Опанец-Богдан

20.перач

Нела Тодорова Иванова

Дончево-Опанец-Дончево3. Добрички общински съвет, гр. Добрич утвърждава списъка на лицата и длъжностите работещи в „Домашен социален патронаж” в община Добричка, със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, за които да бъдат изплащани транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 90 % за сметка на бюджета на дейността за 2009 г., както следва:


Длъжност

Трите имена на лицето


Местоживеене-месторабота и обратно

1.социален работник

Димитричка Енчева Петкова

Добрич - община Добричка- Добрич

2.социален работник

Огняна Янкова Колева

Добрич -община Добричка- Добрич

3.социален работник

Пенка Илиева Илиева

Добрич -община Добричка- Добрич


4. Разходите за пътуване на работниците и служителите да се извършва в рамките на средствата по бюджета за 2009 година, за съответната дейност, въз основа на документи удостоверяващи извършването им с фактури билети и абонаментни карти.

5. При промяна на трудовоправните отношения поименния списък да се допълва, съгласно утвърдените длъжности, спазвайки изискванията на чл. 30, ал.2, от ПМС № 27/09.02.2009 г.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Йордан Трифонов – Председател на клуб по конен спорт “Добротица”Добрич относно: Организация и провеждане на празника „Ден на коневъда и конния спорт” и съдействие по финансирането му.

Р Е Ш Е Н И Е: № 293

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си във връзка с честването на „Деня на коневъда и конния спорт” на 07.03.2009 г. в с.Малка Смолница да се отпуснат 1200 лв. за награден фонд.

Средствата да бъдат предоставени на кметския наместник на с.М.Смолница.

След провеждане на състезанията да се предоставят необходимите финансови документи в общината, че средствата са използвани по предназначение.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Ради Иванов Колев от с.Стожер, общ.Добричка относно: отпускане на финансови средства за лечение.

Р Е Ш Е Н И Е: № 294

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансови средства в размер на 150 лв на Ради Иванов Колев от с.Стожер, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО:Молба от Юлка Стефанова Стоянова от с.Царевец, община Добричка за отпускане на финансови средства за лечение.

Р Е Ш Е Н И Е: № 295

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансови средства в размер на 150 лв. на Юлка Стефанова Стоянова от с.Царевец за лечение.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Постъпила молба от читалищата в с.Котленци и с.Стожер за финансиране във връзка с участие на колективите им в предаването „От българско в по-българско” – ТВ „СКАТ” на 14.03.2009 г.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 296

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за финансиране участието на двата колектива от с.Котленци и с.Стожер с 3500 лв. от §1098 „Други некласифицирани разходи” от дейност „Други дейности по културата”.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от терен (улична регулация) – публична общинска собственост, за монтаж на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони в с. Карапелит, община Добричка

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 297

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 и 2 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем терен, представляващ част от улична регулация – публична общинска собственост, намиращ се източно от УПИ-ХХХХVІ и УПИ-ХХХХVІІ, кв. 34, по плана на с.Карапелит, община Добричка за поставяне на преместваеми обекти - павилиони за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрената от Главния архитект схема по чл. 56, ал.2 от ЗУТ, чрез публичен търг.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от „Административно - битова сграда за офис” в с.Бенковски, община Добричка – публична общинска собственост.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 298

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем обособена част от „Административно – битова сграда за офис” с площ от 4 кв.м. в с.Бенковски за „Помещение за офис на кабелна телевизия” – публична общинска собственост, чрез публичен търг при условията на Наредба №4 на Общински съвет.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за монтаж на павилион за топли напитки в сградата на кметството на с. Дончево, община Добричка

Внася:П.Петков

Кмет на общината
1   2   3

Свързани:

Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом